Kompozitný materiál na výrobu ľahčeného plniva a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: U 7468

Dátum: 01.07.2016

Autor: Kozmér Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 27. 5. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority C 0413 18/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 7. 1. 2016 Vestník UPV SR Č. 01/2016(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 1. 7. 2016 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 07/2016 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 11. 5. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Kompozitný materiál na výrobu ľahčeného plniva a spôsob jeho výrobyKompozitný plastický materiál na výrobu ľahčeného granulovaného plniva obsahuje celulózový papierenský kal alebo mokrý rozvláknený odpadový papier v množstve 43 až 62 hmotnostných, 3 až 30 hmotnostných vody, 12 až 35 hmotnostných cementu, do 4 hmotnostných bentonitu,do l hmotnostných stearanu vápenatého alebo inej soli mastnej kyseliny a do 0,5 hmotnostných povrchovo ak tívnych látok.Technicke riešenie sa týka oblasti stavebnej výroby, konkretne stavebných materiálov a plnív.V súčasnosti sa V stavebníctve ako stavebný materiál vo funkcii plniva do betónov, mált a suchých zmesí najčastejšie používajú prírodné materiály ako piesok a kamenivo drvené alebo ťažené. Betóny a malty sa miešajú priamo na stavbe, resp. sa na stavbu privezú vopred pripravené. Suché zmesi sa miešajú priamo na stavbe. Okrem toho existujú na trhu rôzne ľahčené plnivá, ktoré sa od seba líšia zložením, granulometriou,sypnou hmotnosťou, špecifickou hmotnosťou, pevnosťou, nasiakavosťou, súčiniteľom tepelnej vodivosti,inými vlastnosťami a tiež cenou. Takéto ľahčené plnivá sa na trhu predávajú napr. pod obchodnými názvami expandovaný Perlit, Ekostyrén, Liapor, Poraver a iné. Nevýhodou doteraz existujúcich materiálov je, že neumožňujú v plnom rozsahu využitie ekologických recyklovateľných materiálov a ich cena je relatívne vysoká.Predkladané riešenie do značnej miery odstraňuje nevýhody bežne používaných materiálov. Predmetom riešenia je kompozitný plastický materiál na výrobu ľahčeného granulovaného plniva, ktorý obsahuje celulózový papierenský kal alebo mokrý rozvláknený odpadový papier v množstve 43 až 62 hmotnostných, 3 až 30 hmotnostných vody, 12 až 35 hmotnostných cementu, 0 až 4 hmotnostných Bentonitu, 0 - 1 hmotnostných stearanu vápenatćho (alebo inej soli mastnej kyseliny) a 0 až 0,5 hmotnostných povrchovo aktívnych látok.Vlastnosti základnej zmesi a aj vlastnosti granulovaného ľahčeného plniva sa ešte zlepšia pridaním vápenného hydrátu, sadry s možnosťou úplnej alebo čiastočnej náhrady cementu, ďalej mikrosiliky, elektrárenského popolčeka a metakaolínu, prípadne vodného skla v množstve do 40 z cementu. Spracovateľnosť,resp. zlepšenie plasticity základnej zmesi pri granulácii sa dá zlepšiť pridaním plastifikačných prísad, stabilizátorov (záhustiek) organického alebo anorganického pôvodu v množstve 0,1 až 1 hmotnostných.Plastická hmota na následnú výrobu ľahčeného granulovaného plniva podľa tohto riešenia využíva recyklovaný odpadový papier alebo celulózový papierenský kal. Recyklovaný papier sa zmieša s vodou a následne sa rozvlákni na homogénnu kašu. Plastická zmes sa pripraví pridaním jednotlivých komponentov k celulózovému papierenskému kalu, resp. k rozvláknenému navlhčenemu papieru s následnou homogenizáciou. Homogénna plastická hmota sa dávkuje do granulačného zariadenia, kde vzniká mokrý granulát rôznych frakcií od cca 2 až do cca 16 mm. Granulát sa následne suší do konštantného obsahu vlhkosti. Po vysušení sa používa ako ľahčené plnivo na výrobu stavebných materiálov.Príklad 1 Pomletý a navlhčený odpadový papier sa rozvlákni. Plastická zmes sa pripraví zmiešaním a zhomogenizovaním nasledovných komponentovKomponent hmotn. Rozvláknený mokrý papier (22,16 ) 42,40 Cement CEM I 42,5 R Holcim 25,90 Mikrosilika 1,24 Bentonit 130 3,89 Voda 26,57Táto zmes plastickej konzistencie bola pretlačená cez matricu granulačného zariadenia, kde bol vyrobený granulát s priemerom 2 až 14 mm. Základné vlastnosti granulátuObjemová hmotnosť zhutnená 1268 kg/m 3 Sypná hmotnosť - mokrý granulát 695 kg/mS Sypná hmotnosť - suchý granulát 379 kg/m 3Pomletý a navlhčený odpadový papier sa rozvlákni. Plastická zmes sa pripraví zmiešaním a zhomogenizovaním nasledovných komponentovKomponent hmotn. Rozvláknený mokrý papier (22,16 ) 61,22 Cement CEM II/B -S 32,5 N Holcim 30,61 Mikrosilika 1,24 Bentonit 130 4,63 Stearan vápenatý 0,49 Voda 3,05Táto zmes plastickej konzistencie bola pretlačena cez matricu granulačného zariadenia, kde bol vyrobený granulát s priemerom 2 až 16 mm. Základné vlastnosti granulátuObjemová hmotnosť zhutnená 1346,0 kg/m 3 Sypná hmotnosť- mokrý granulát 750,0 kg/m 3 Sypná hmotnosť - suchý granulát 412,5 kg/m 3 Príklad 3 Plastická zmes sa pripraví zmiešaním a zhomogenizovaním nasledovných komponentovKomponent hmotn. Celulózový papierenský kal (51,2 ) 52,20 Cement CEMIII/A 32,5 N Vác 23,54 Stearan vápenatý 0,20 Microporan (tenzid) 0,52 Voda 23,54Táto zmes plastickej konzistencie bola pretlačená cez matricu granulačného zariadenia, kde bol vyrobený granulát s priemerom 2 až 4 mm. Základné vlastnosti granulátuObjemová hmotnosť zhutnená 1345 kg/m 3 Sypná hmotnosť - mokrý granulát 822 kg/m 3 Sypná hmotnosť ~ suchý granulát 550 kg/m 3 Príklad 4 Plastická zmes sa pripraví zmiešaním a zhomogenizovaním nasledovných komponentovKomponent hmotn. Celulózový papierenský kal (5 1,0 ) 51,40 Cement CEM III/A 32,5 N Vác 15,42 Sádra 6,00 Stearan vápenatý 0,22 Microporan (tenzid) 0,48 Voda 26,48Táto zmes plastickej konzistencie bola pretlačená cez matricu granulačného zariadenia, kde bol vyrobený granulát s priemerom 2 až 4 mm. Základné vlastnosti granulátuObjemová hmotnosť zhutnená 1312 kg/m 3 Sypná hmotnosť- mokrý granulát 805 kg/m 3 Sýpná hmotnosť- suchý granulát 535 kg/m 3 Priklad 5 Plastická zmes sa pripraví zmiešaním a zhomogenizovaním nasledovných komponentovTáto zmes plastickej konzistencie bola pretlačena cez matricu granulačného zariadenia, kde bol vyrobený granulát s priemerom 2 až 4 mm.Objemová hmotnosť zhutnená 1258 kg/m 3 Sypná hmotnosť- mokrý granulát 756 kgm 3 Sypná hmotnosť- suchý granulát 498 kg/m 3 Príklad 6 Plastická zmes sa pripraví zmiešaním a zhomogenizovaním nasledovných komponentovKomponent hmotn. Celulózový papierenský kal (51,2 ) 50,12 Cement CEMIII/A 32,5 N Vác 22,90 Stearan vápenatý 0,19 Microporan (tenzid) 0,48 Walocel MKX 15000 PP 20 0,05 Voda 26,26Táto zmes plastickej konzistencie bola pretlačená cez matricu granulačnćho zariadenia, kde bol vyrobený granulát s priemerom 2 až 4 mm. Základné vlastnosti granulátuObj emová hmotnosť zhutnená 1315 kg/In 3 Sypná hmotnosť - mokrý granulát 807 kg/m 3 Sypná hmotnosť - suchý granulát 530 kg/m 3 Príklad 7 Plastická zmes sa pripraví zmiešaním a zhomogenizovaním nasledovných komponentovKomponent hmotn. Celulózový papierenský kal (51,2 ) 49,32 Cement CEM III/A 32,5 N Vác 22,67 Stearan vápenatý 0,19 Microporan (tenzid) 0,47 Tylovis SE 7 0,12 Voda 27,23Táto zmes plastickej konzistencie bola pretlačená cez matricu granulačného zariadenia, kde bol vyrobený granulát s priemerom 2 až 4 mm. Základné vlastnostiObjemová hmotnosť zhutnená 1299 kg/m 3 Sypná hmotnosť- mokrý granulát 796 kg/m 3 Sypná hmotnosť- suchý granulát 515 kg/m 3 Príklad 8 Plastická zmes sa pripraví zmiešaním a zhomogenizovaním nasledovných komponentovKomponent hmotn. Celulózový papierenský kal (51,2 ) 52,60 Cement CEM III/A 32,5 N Vác 25,54 Stearan vápenatý 0,26 Microporan (tenzid) 0,58 Stachement 2000 plastifikátor 0,15 Voda 20,87Táto zmes plastickej konzistencie bola pretlačená cez matricu granulačného zariadenia, kde bol vyrobený granulát s priemerom 2 až 4 mm. Základné vlastnosti granulátuObj emová hmotnosť zhutnená 13 87 kg/m 3 Sypná hmotnosť - mokrý granulát 856 kg/m 3 Sypná hmotnosť - suchý granulát 578 kg/In 3Ľahký kompozitný granulát rôznych frakcií s priemerom od cca 2 do cca 16 mm sa využije v stavebníctve na výrobu rôznych stavebných ľahčených prvkov, ako napr. murovacie tvárnice, protihlukovć steny, ako plnivo do ľahčených poterov pre strechy, bytovú výstavbu, do ľahčených betónov a omietok. Ďalej sa materiál využije, napr. ako tepelne a zvukovo izolačné zásypy stropov a podláh. Výhodou použitia ľahkého kompo

MPK / Značky

MPK: C04B 18/26, C04B 18/24

Značky: materiál, kompozitný, ľahčeného, spôsob, plniva, výrobu, výroby

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u7468-kompozitny-material-na-vyrobu-lahceneho-plniva-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozitný materiál na výrobu ľahčeného plniva a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty