Oftalmologický prípravok na báze jódového aniónu na liečenie vírusových ochorení oka

Číslo patentu: U 7314

Dátum: 03.12.2015

Autori: Jančuš Vladimír, Slučiaková Elena

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 15. 1. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority A 611( 33/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 7. 2015 A 611( 47/00 Vestník UPV SR č. 07/2015 A 61 K 9/00(45) Dátum oznámenia 0 zápise A 611 27/00 ÚRAD úžitkového vzoru 3. 12. 2015 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 12/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 21. 10. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej pátentovej prihlášky(54) Názov Oftalmologický prípravok na báze jódového aniónu na liečenie vírusových ochorení okaPrípravok s antivírusovýrn účinkom obsahuje 0,0 l až 5 hmotn. jodidu draselného, 0,0 l až 5 hmotn. jodidu sodného, 0,001 až 2 hmotn. pomocných látok s antioxidačným účinkom, 0,5 až 10 hmotn. neiónovej povrchovoRiešenie sa týka očných kvapiek na báze jódového aniónu.od nadobudol uplatnenie V oftalmológii V 30-tych rokoch 20. storočia pri liečbe infekčných aj neinfekčných (degeneratívnych) stavov vrátane profylaXie katarakty. Pri aplikácii jódového aniónu a organických zlúčenín jódu v experimente sa potvrdil brzdiaci účinok na artériosklerózu a súčasne bolo preukázané, že jódové anióny uľahčujú rozpustnosť cholesterolu v krvnom sére. Anióny jódu silne zvyšujú disperzitu koloidov, následkom čoho poklesne viskozita krvi.Aj prejavy starnutia - artérioskleróza - súvisí predovšetkým s poklesom disperzity koloidov. Poruchy funkcie, ktoré súvisia so sklerotickými zmenami ciev v oku, môžu byť prostredníctvom jodidu draselného priaznivo ovplyvnené. Je pravdepodobne, že soli jódu brzdiac tento proces zmiernia rozvoj artériosklerózy. Na základe toho sa usudzuje, že ovplyvňuje aj bunkové membrány s následným zlepšením metabolických procesov.V úžitkovom vzore SK 3313 je opísaná očná instilácia na báze jódového aniónu na použitie podpory resorpčných procesov v oku, najmä exudátov, zákaly sklovca rôznej etiológie, atero a arteriosklerotické zmeny ciev sietnice a choriodey, degeneratívne procesy sietnice, začínajúce katarakty, plesňové konjuktivitídy a keratitídy.V liečbe uvedených chorobných stavov sa dlhodobo V terapeutickej praxi používala očná instilácia s jodidom draselným a očná instilácia s jodidom draselným a sodným s obsahom tiomerzalu ako konzervačnej prísady. Uvedené prípravky však nepreukázali dostatočnú stabilitu. Keďže je tiomerzal s iónmi jódu inkompatibilný, rýchlo sa rozkladá, v dôsledku čoho nie je možné stanoviť jeho obsah v hotovom prípravku. Navyše dochádza k postupnému zvyšovaniu aktuálnej acidity takéhoto prípravku.Podstata predloženého technického riešenia spočíva v tom, že oftalmologický prípravok na báze jódového aniónu na liečenie vírusových ochorení oka obsahuje 0,01 až 5 hmotn. jodidu draselného a 0,01 až 5 hmotn. jodidu sodného, 0,001 až 2 hmotn. pomocných látok s antioxidačným účinkom, 0,5 až 10 hmotn. neiónovej povrchovo aktívnej látky a vodu na injekciu.Neiónovou povrchovo aktívnou látkou je látka vybraná zo skupiny polyoxyetylénsorbitanmonooleát, polyoXyl 35 ricínového oleja, polyetylenglykol jednotlivo alebo v zmesi.Vhodnou pomocnou látkou s antioxidačným účinkom je látka vybraná zo skupiny vitamín E, tiosíran sodný alebo edetan sodný jednotlivo alebo v zmesi.Na úpravu viskozity prostredia v rozmedzí l až 50 mPa.s je možné pridať pomocnú látku v množstve 0,001 až 3 hmotn., udržujúcu viskozitu prostredia, ktorá je vybraná zo skupiny hydroxypropylmethylcelulóza, polyvinyl alkohol, hyaluronát sodný a karboxyvinyl polymér jednotlivo alebo v zmesi.Oftalmologický prípravok podľa tohto technického riešenia môže obsahovať pomocnú látku na úpravu pH roztoku v rozmedzí 5 až 8 vybranú zo skupiny kyselina boritá, tertaboritan sodný, octan sodný, hydrogénfosforečnan sodný, dihydrogénfosforečnan sodný, citrát sodný, kyselina citrónová, kyselina vínna, vínan sodný, trometamol, kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný jednotlivo alebo v zmesi.Oftalmologický prípravok na báze jódového aniónu podľa tohto technického riešenia je vhodný na liečenie vírusových ochorení oka.Výhodou tohto oftalmologického prostriedku je, že nemusí obsahovat konzervačnú látku, pretože je dostatočne stabilný.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom obrázku je znázornená inhibícia replikácie herpes vírusu HSV-1 kmeň Kl 7 v prítomnosti testovaných produktov jodid draselný 2 a jodid draselný a sodný 2 v rôznych časových úsekoch po infekčnej fáze. Skratka PFU na priloženom obrázku znamená plaque forming units - plak tvoriace jednotky.Priklad 1 Odvážené nmožstvá zložiek (podľa veľkosti výrobnej šarže) sa za aseptických podmienok rozpustia V injekčnej vode. Po ich rozpustení sa roztok doplní injekčnou vodou na predpísaný objem. Výsledný roztok sa sterilizuje ñltráciou cez membranový filter s veľkosťou pórov 0,2 m a za aseptických podmienok sa ihneď rozplní do sterilných fľaštičiek a uzavrie sterilnými uzávermi. Uzavreté fľaštičky sa etiketujú a balia do predpísaných obalov. Množstvá zložiek výrobnej šarže sú lineárnou závislosťou množstiev na jedno balenie, t. j. 10 ml.Príklad 2 Zloženie na jedno balenie jodid draselný 0,0 l 000 g jodid sodný 0,0 l 000 g chlorid sodný 0,000 l 0 g tiosíran sodný 0,000 l 0 g polyoXyetylénsorbitanmonooleát 0,00 l 00 g edetan sodný 0,000 l 0 g hydroxypropylmetylcelulóza 0,00 l 00 g voda na injekciu ad 10 ml Príklad 3 Zloženie na jedno balenie jodid draselný 0,0 l 000 g chlorid sodný 0,000 l 0 g tiosíran sodný 0,000 l 0 g polyoXyetylénsorbitanmonooleátu 0,00 l 00 g edetan sodný 0,000 l 0 g polyvinyl alkohol 0,00 l 00 g voda na injekciu ad 10 ml Príklad 4 Zloženie na jedno balenie jodid draselný 0,00 l 00 g jodid sodný 0,00 l 00 g vínan sodný 0,000 l 0 g kyselina vinná 0,000 l 0 g tiosíran sodný 0,000 l 0 g polyoXyetylénsorbitanmonooleátu 0,05000 g edetan sodný 0,000 l 0 g polyvinyl alkohol 0,00 l 00 g voda na injekciu ad 10 ml Príklad 5 Zloženie na jedno balenie jodid draselný 0,50000 g jodid sodný 0,50000 g polyetelenglykol 1,00000 g tokoferol acetát 0,20000 g edetan sodný 0,20000 g hydroxypropylmethylcelulóza 0,30000 g voda na injekciu ad lO ml Príklad 6 Zloženie na jedno balenie jodid draselný 020000 g jodid sodný 020000 g tiosíran sodný 0,00 l 00 g edetan sodný 0,00 l 00 g polyoXyetylénsorbitanmonooleátu 0,05000 g voda na injekciu ad 10 mlPriemerné hodnoty titra vírusu (vyjadrené ako CFU/ml) hodnotené V 3., 6., 9., 12., 15., 18., 20., a 22. hodine po infekcii.Výsledky spracované V tabuľke č. 1 a grafe na obrázku preukazujú signifikantnú inhibíciu replikácie herpes vírusu kmeňa HSV-l K 17 prípravkom JODID DRASELNÝ A SODNÝ 2 bez konzervančnej prísady,kde titer vírusu bol znížený viac ako o 4 log 10 CFU/rr 1 l V porovnaní s kontrolou V 20. a 22. hodine po infekcii. CFU znamená colony forming units - jednotky tvoriace kolónie.Oftalmologický prostriedok Vo forme kvapiek na báze jódového aniónu podľa predmetného riešenia s účinnou látkou jodidu draselného a jodidu sodného možno využiť V oftalmológii pri viacerých indikáciách. Vhodné sú pri vírusových ochoreniach oka, ďalej na podporu resorbčných procesov v oku, najmä exudátov,pri zákaloch sklovca rôznej etiológie, atero- a artériosklerotických zmenách ciev sietnice a chorioidey, pri1. Oftalmologický prípravok na báze jódového aniónu na liečenie vírusových ochorení oka, V y z n a č uj ú ci s a tý m , že obsahuje 0,0 l až 5 hmotn. jodidu draselného, 0,01 až 5 hmotn. jodidu sodného, 0,001 až 2 hmotn. pomocných látok s antioxidačným účinkom a 0,5 až 10 hmotn. neiónovej povrchovo aktívnej látky a Vodu na injekciu.2. Oftalmologický prípravok na báze jódového aniónu podľa nároku l, V y z n a č u j ú ci s a t ý m , že neiónovou povrchovo aktívnou látkou je látka Vybraná zo skupiny polyoXyetylénsorbitanmonooleát, polyoXyl 35 ricínového oleja, polyetylenglykol jednotlivo alebo V zmesi.3. Oftalmologický prípravok na báze jódového aniónu podľa nároku 1, V y z n a č u j ú ci s a t ý m , že pomocnou látkou s antioxidačným účinkom je látka vybraná zo skupiny vitamin E, tiosíran sodný alebo edetan sodný, jednotlivo alebo V zmesi.4. Oftalmologický prípravok na báze jódového aniónu podľa nároku l, V y z n a č u j ú ci S a t ý m , že obsahuje 0,001 až 3 hmotn. pomocných látok udržujúcich Viskozitu prostredia V rozmedzí 1 až 50 m Pa.s.5. Oftalmologický prípravok na báze jódového aniónu podľa nároku 4, V y z n a č u j ú ci s a t ý m , že pomocná látka udržujúca Viskozim prostredia V rozmedzí 1 až 50 mPa.s je vybraná zo skupiny hydroxypropylmethylcelulóza, polyvinyl alkohol, hyaluronát sodný a karboxyvinyl polymér jednotlivo alebo V zmesi.6. Oftalmologický prípravok na báze jódového aniónu podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov l alebo 4, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že ďalej obsahuje pomocnú látku na úpravu pH roztoku V rozmedzí 5 až 8 vybranú zo skupiny kyselina boritá, tertaboritan sodný, octan sodný, hydrogénfosforečnan sodný, dihydrogénfosforečnan sodný, citrát sodný, kyselina citrónová, kyselina Vinná, Vínan sodný, trometamol,kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný jednotlivo alebo V zmesi.

MPK / Značky

MPK: A61K 9/08, A61P 27/02, A61K 47/00, A61K 33/18

Značky: jódového, vírusových, liečenie, ochorení, prípravok, oftalmologicky, báze, aniónu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u7314-oftalmologicky-pripravok-na-baze-jodoveho-anionu-na-liecenie-virusovych-ochoreni-oka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Oftalmologický prípravok na báze jódového aniónu na liečenie vírusových ochorení oka</a>

Podobne patenty