Aplikátor na inokuláciu dreva hubami

Číslo patentu: U 7312

Dátum: 03.12.2015

Autor: Pavlík Martin

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 27. 2. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority A 01 G 7/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 7. 2015 A 01 G 1/ 00 Vestník UPV SR Č. 07/2015(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 3. 12. 2015 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 12/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 21. 10. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Aplikátor na inokuláciu dreva hubamiAplikátor na inokuláciu dreva hubami sa používa na efektívnu inokuláciu drevokazných húb do dreveného substrátu. Aplikátor pozostáva zo zásobníka (l) v tvare zrezaného štvorbokého ihlana s výškou podstavy (11) a dĺžkou podstavy (12), so štrbinou (2) s výškou (21) a dĺžkou (22). Na vonkajšej strane aplikátora je pripevnená rukoväť (3) so vzdialenosťou pripevnených koncov (31) a šírkou (32). Prípravok má tvar natláčacieho kolíka (4) s celkovou dlžkou (43), ktorého jeden koniec má výšku (41) a dĺžku (42).Technické riešenie sa týka aplikátora na inokuláciu dreva hubami, ktorým je možné efektívne inokulovať drevo hubami, ktoré sú V podobe hubového mycélia na obilninovom či drobivom drevenom nosiči, pričom sa z plechového ihlanovitého zásobníka dreveným kolíkom do dreva natláča huba na infikovanie dreva, prerastanie a rozklad dreva touto hubou a tvorbu plodníc tejto drevokaznej huby.Drevokazné huby sú huby obsadzujúce a svojou činnosťou rozkladajúce drevo. Táto ich schopnosť sa niekedy cielene využíva na ekologický a prírode blízky spôsob rozkladu inak prakticky nevyužívaných zvyškov dreva. Plodnice mnohých druhov drevokazných húb sa využívajú aj na priamu konzumáciu pre ich výbornú a jedinečnú chuť, no tiež sú aj zbierané a uctievané ako zdroje látok prospešných pre ľudský organizmus, či veľmi účinné liečivá. V posledných desaťročiach sa technológie intenzívneho pestovania mnohých druhov, najmä drevokazných húb neustále zdokonaľujú a v ideálnych podmienkach produkčných hál na ideálnych zmesiach substrátov je možné dosiahnuť takmer nepretržitú produkciu veľkého množstva plodníc.Technológia pestovania drevokazných húb na dreve rôznych druhov drevín v otvorenom priestranstve, či priamo v podmienkach lesného porastu, je realizovaná spravidla veľmi jednoduchým spôsobom. Jej základom a snahou pestovateľa je dostať dostatočné množstvo reprodukčnej časti vybraného druhu huby, spravidla v podobe tzv. inokula, do dreva. Zvyčajne však nie je možné optimalizovať podmienky na rast huby a minimalizovať možnosť infekcie dreva inými, neželanými druhmi húb, ako aj minimalizovať možnosti škodlivého pôsobenia množstva prírodných biotických a abiotických činiteľov. Pri klasických spôsoboch inokulácie sa inokulum nasype na reznú plochu dreva (pňa, kmeňa či polena), prekryje sa kusom dreva alebo plastovou fóliou, niekedy len zeminou alebo pilinami. Novším spôsobom je zatláčanie malých drevených kolíkov inokulovaných hubou do veľkého množstva vyvŕtaných otvorov v dreve. Klasické spôsoby sú veľmi jednoduché, no malo efektívne z dôvodu straty vitality inokulovanej huby (- najmä jej vysychanie), infekcie inými druhmi húb, poškodzovania hmyzom, slimákmi a drobnými hlodavcami. Novší spôsob vyžaduje vyvftanie veľkého množstva dier, čo je dosť namáhavé, a bez zdroja elektrického prúdu je problematické - najmä priamo v lesnom poraste. Navyše inokulačné kolíky sú pomerne drahé a tento spôsob inokulácie sa v podmienkach lesného porastu prakticky nevyužíva.Aplikátor na inokuláciu dreva hubami je mechanické zariadenie, ktorým sa hubové inokulum (- mycélium - huby prerastené na vhodnom nosiči) dostáva na presne určené miesto v požadovanej kvalite a kvantite. Je určený na efektívnu inokuláciu (- vnášanie inokula do substrátu) dreva hubami s cieľom intenzívneho prerastenia a rozkladu dreva hubou, ako aj s cieľom dlhodobej produkcie plodníc daného druhu huby. Aplikátor na inokuláciu dreva hubami pozostáva z dvoch základných častí zo zásobníka, na ktorom je štrbina a rukoväť, a z natláčacieho kolíka.Použitie aplikátora na inokuláciu dreva hubami inokulum sa nasype do zásobníka, ktorý používateľ drží jednou rukou za rukoväť a druhou rukou dreveným natláčacím kolíkom tlačí cez úzku štrbinu zásobníka inokulum do otvoru v dreve. Zásobník je vyrobený z pevného, ale zároveň aj pružného materiálu, pretože pri praktickej inokulácii je vystavený pôsobeniu mechanického tlaku najmä v oblasti štrbiny. Časť zásobníka, do ktorej sa nasýpa inokulum, je výrazne širšia ako časť, z ktorej je inokulum vytláčané do dreva štrbina. Časť natláčacieho kolíka, ktorou sa inokulum natláča cez štrbinu do zárezu v dreve, musí byt prispôsobená veľkosti štrbiny, pričom hodnoty výšky a dĺžky tejto časti nesmú byť väčšie ako hodnoty výšky a dĺžky štrbiny. Optimálna výška tejto časti natláčacieho kolika je 0,5 cm a optimálna dlžka je 4 cm.Aplikátor na inokuláciu dreva hubami je vyvinutý na základe niekoľkoročných skúseností s praktickou realizáciou inokulácie húb v rôznych podmienkach a s rôznymi substrátmi. Rôzne klasické aj novšie metódy inokulácie mali určité výhody, najmä v jednoduchosti aplikácie, no v konečnom dôsledku boli málo efektívne. Dokonalá inokulácia je základom pre úspešné prerastanie substrátu hubou a aj najdôležitejším predpokladom fruktifikácie Ž tvorby plodníc drevokaznej huby.Inokulum vytvorené z mycélia huby prerastenom na zrnách obilia je veľmi dobrým základom pre úspešnú inokuláciu zrno obsahuje dostatok vody a živín a sterilizáciou je možné ho ošetriť tak, že je ideálnym nosičom a zdrojom energie, ktorá je nevyhnutne potrebná pre hubu v procese prerastania pevného a relatívne zdravého substrátu. Aplikátorom na inokuláciu dreva hubami je možné zabezpečiť natlačenie veľkého množstva hubou prerastených zŕn do primerane veľkého priestoru - zárezu, ktorý je urobený spravidla motorovou pílou. Zrná sa dotýkajú veľkou časťou svojho povrchu s inými zrnami, čo je základom vzniku pevnej hustejspleti myceliálnych vlákien, vzniku silného mycélia, ktoré nemusí investovať energiu do vytvárania prepojení medzi zrnami, ale túto energiu dáva najmä do obsadzovania okolitého substrátu a jeho rozkladu. Zároveň Však medzi zrnami zostáva minimálny, no dostatočný priestor pre prítomnosť vzduchu, ktorý huby potrebujú pre svoj život. Okrem obilninových zŕn môžu byť dobrým nosičom aj drevené piliny a pomocou aplikátora na inokuláciu dreva hubami aj takéto inokulum je tiež možné efektívne použiť na cielenú infekciu dreva dreVokaznými hubami.Predbežné testy potvrdili efektívnosť použitia aplikátora na inokuláciu dreva drevokaznými hubami pre rôzne druhy drevín, s rôznymi veľkosťami a V rôznych podmienkach prostredia.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 je zobrazený pohľad na vonkajšiu časť zásobníka, na obrázku 2 je zobrazený pohľad do vnútornej časti zásobníka, na obrázku 3 je zobrazený natláčací kolík.Optimálny spôsob využitia aplikátora na inokuláciu dreva hubami je pri inokulácii do otvoru V dreve, vypíleného reťazou rnotorovej píly so šírkou 0,5 cm, hlbokého 2-3 cm. Inokulum sa nasype približne do 1/3 výšky vnútorného obsahu zásobníka l. Zásobník l sa pevne drží za rukoväť 3, štrbinou g V užšej časti sa priloží nad otvor zárezu v dreve, dlhšou stranou rovnobežne so smerom zárezu. Natláčacím kolíkom A sa inokulum natláča do zárezu a keď sa V danom úseku zárez inokulom zaplní, presunie sa zásobník l ďalej v smere zárezu a pokračuje sa V napĺňaní, až kým je celý zárez vyplnený pevne natlačeným inokulom. Pri tomto spôsobe inokulácie nedochádza k stratám inokula, ktoré je V záreze natlačené dostatočne pevne, aby nedochádzalo k jeho samovoľnému vypadávaniu, ani neželanej strate jeho vlhkosti.Zásobník l má tvar nepravidelného dutého ihlana, zrezaného V smere kolmom na stredovú os ihlana, kde podstava má tvar štvoruholníka so stranami n a Q, pričom strana môže mať dlžku V rozsahu od 10 do 25 cm a strana Q môže mať dĺžku V rozsahu od 20 do 25 cm a Výška zásobníka l môže byť V rozsahu od 20 do 25 cm. Štrbina g, nachádzajúca sa oproti podstave, má tvar obdĺžnika so stranami Ä a 22, pričom strana Ä rr 1 á dĺžku V rozsahu od 0,4 do 0,6 cm a strana Ľ môže mať dĺžku V rozsahu od 5 do 25 cm.Zásobník l je vyrobený z pevného, ale zároveň aj pružného materiálu, tiež musí byť Vodeodolný, pretože pred použitím a po použití je potrebné ho dôkladne očistiť. Ako Vhodný materiál na výrobu zásobníka l sa odporúča pozinkovaný plech hrúbky 0,05 cm.Rukoväť 3 je umiestnená na vonkajšej časti V strede jednej zo strán zásobníka l, je V tvare písmena U,Vzdialenosť jej dvoch pevne pripevnených koncov g môže byť V rozsahu od 15 do 25 cm, šírka Q môže byť V rozsahu od 2 do 5 cm, maximálna Vzdialenosť od plochy strany zásobníka l, na ktorej je pripevnená, je 10 cm.Na praktické použitie je Vhodné, aby sa Vnútorný priestor zásobníka l zužoVal smerom k štrbine g rovnomerne zo všetkých štyroch strán, čo umožňuje prirodzený presun inokula smerom k štrbine g, ako aj pohodlnú manipuláciu s natláčacím kolíkom í. Rozmery štrbiny g sú prispôsobené Veľkosti zárezu V dreve. Jej Výška je rovnaká ako Výška zárezu urobeného do dreva reťazou motorovej píly. Vzhľadom na pohodlnú a praktickú manipuláciu je možné použitie zásobníka l s dĺžkou štrbiny V rozsahu od 5 do 25 cm, pričom optimálna dĺžka je 10 cm.Časť natláčacieho kolíka A, ktorou sa inokulum natláča cez štrbinu g do zárezu V dreve, musí byť prispôsobená veľkosti štrbiny g, V priečnom reze má tvar obdĺžnika, pričom hodnoty výšky a dlžky tejto časti nesmú byť Väčšie ako hodnoty výšky a dĺžky štrbiny g. Výška g tejto časti natláčacieho kolíka g je V rozsahu od 0,4 do 0,6 cm, pričom optimálna Výška g je 0,5 cm a dlžka Q tejto časti môže byť V rozsahu od 3 do 10 cm.Tvar druhého konca natláčacieho kolíka i by mal byť prispôsobený ruke človeka tak, aby práca s ním bola pohodlná. Celková dlžka Q by mala byt V rozsahu od 35 do 40 cm, teda o 15 cm väčšia, ako je výška zásobníka l, aby sa predišlo prípadnému poraneniu ruky pri natláčaní inokula. Keďže je vyrobený z tvrdého dreva, je možné upraviť jeho tvar na pohodlné držanie, je aj dostatočne odolný, a zároveň nepoškodzuje inokulum pri natláčaní.Pri pohybe natláčacieho kolíka A vo vertikálnom smere dochádza aj k pohybu častíc inokula V zásobníku l, keďže však inokulum je nasypané maximálne do 1/3 výšky zásobníka l, nedochádza pri inokulácii k neželanému Vyhadzovaniu inokula zo zásobníka l a jeho stratám.Natlačenie inokula do celého obsahu zárezu je základom pre intenzívne prerastanie huby do okolitého dreva, dokonale natlačené mycélium v záreze si zachová dostatočné množstvo Vody a tiež lepšie odoláva negatívnemu pôsobeniu iných húb z okolitého prostredia, ale aj rôznych živočíchov (mravce, slimáky, hlodav 10ce) a zo zárezu jednoducho nevypadáva. Použitie aplikátora na inokuláciu dreva hubami je veľmi efektívne aj pri inokulácii Veľkých pňov, ktoré zostávajú V lese, pri ceste, V parku či záhrade po spílení stromov, a často prekážajú pri úprave tejto lokality (napr. pri kosení, či celoplošnej úprave pôdy). Takto inokulovaný peň je činnosťou drevokáznej huby rozložený niekoľkokrát rýchlejšie, pričom dôkazom správnej inokulácie sú aj plodnice jedlých druhov drevokazných húb, Vyrastajúce z pňa pri vhodných klimatických podmienkach.Aplikátor na inokuláciu dreva hubami možno optimálne využiť pri inokulácii dreva V najrôznejších podmienkach. Veľmi dobrá využiteľnosť a efektívnosť sa dosahuje najmä priamo V podmienkach lesného porastu, resp. na miestach s väčšou koncentráciou dreveného substrátu. Drevo určené na cielený rozklad pomocou drevokáznej huby a následnú produkciu plodníc tejto huby môže byť inokulované priamo na mieste, bez ďalších nákladov na jeho prepravu, ale najmä preto, aby sa živiny z rozkladajúceho sa dreva dostávali priamo do lesnej pôdy. Aplikátor na inokuláciu dreva hubami Však možno využiť všade tam, kde je potrebné kvalitne a efektívne inokulovať drevo vybraným druhom drevokáznej huby.l. Aplikátor na inokuláciu dreva hubami, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva zo zásobníka(l) V tvare zrezaného štvorbokého ihlana so štrbinou (2), na ktorom je na vonkajšej strane pripevnená rukoväť (3), a z prípravku V tvare natláčacieho kolíka (4).2. Aplikátor na inokuláciu dreva hubami podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c i s a t ý m ,nik (1) je vyrobený z pevného, pružného plechu a natláčací kolík (4) je vyrobený z tvrdého dreva.3. Aplikátor na inokuláciu dreva hubami podľa nároku 1 a 2, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že obsah plochy podstavy zásobmka (1) je vždy väčší ako obsah plochy jeho vrcholu.4. Aplikátor na inokuláciu dreva hubami podľa nároku l až 3, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že Výška štrbiny (2) zásobníka (l) je V rozsahu od 0,4 do 0,6 cm a dlžka štrbiny (2) je V rozsahu od 5,0 do 25,0 crn.5. Aplikátor na inokuláciu dreva hubami podľa nároku l až 4, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že jeden koniec natláčacieho kolíka (4) má v priereze tvar obdlžnika, ktorého Výška je v rozsahu od 0,4 do 0,6 cm a dlžkaje v rozsahu od 3,0 do 10,0 cm.

MPK / Značky

MPK: A01G 1/06, A01G 7/06

Značky: inokuláciu, hubami, aplikátor, dřeva

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u7312-aplikator-na-inokulaciu-dreva-hubami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Aplikátor na inokuláciu dreva hubami</a>

Podobne patenty