Projektil s inerčným impaktorom

Číslo patentu: U 7308

Dátum: 03.12.2015

Autor: Balara Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 12. 2. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority F 42 B 12/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 7. 2015 F 42 B 30/00 Vestník UPV SR Č. 07/2015(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 3. 12. 2015 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 12/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 21. 10. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihláškyProjektil s inerčným impaktorom je tvorený telesom (2), do ktorého prednej časti je nasunutá špička (l). Do dutej zadnej časti telesa (2) je zasunutý impaktor (3), V ktorom je umiestnená výplň (4). Impaktor (3) je pevne spojený s dnom (5), ktoré je pevne zasunuté do telesa (2).Technické riešenie sa týka projektilu s inerčným impaktorom z oblasti konštrukcie projektilov určených na deštrukciu Veľmi pevných a tuhých objektov a cieľov.V súčasnosti sa na plnenie špeciálnych úloh ozbrojených a poriadkových síl používajú do ručných aj iných zbraní náboje s priebojnými projektilmi. Sú určené na boj proti nekrytým teroristom alebo na deštmkciu ich ochrán a úkrytov, ako sú napr. prilby, ochranné vesty, bezpečnostné pancierové sklo, opancierované karosérie automobilov a pod. Vo vojenstve sú to betónové bunkre, obrnené transportéry, tanky a pod. Priebojné schopnosti projektilov sú dosahované použitím špeciálnych konštrukcií jadier umiestnených V telese projektilu. Sú vyrábané z ťažkých a tvrdých materiálov (kalená oceľ, zliatiny volfrámu, zlúčeniny volfrámu a pod).Na uvedené účely sa väčšinou používajú priebojné projektily tvorené plášťom vyrobeným z hlboko ťažnej ocele, V ktorom je osadená košieľka z oloveného medzikružia, do ktorej je zalisované tvrdé jadro. Projektil je uzavretý dnom vytvoreným lemovaním spodnej časti plášťa a je príslušné upravený. Napríklad vybavený obvodovými drážkami v spodnej časti plášťa na spojenie s nábojnicou. Príklady rôznych riešení takýchto projektilov a nábojov sú uvedené V spisoch RU 2226258, RU 2090833, US 3782287 alebo US 1380773. Známe je riešenie podľa spisu CZ 290054, kde V prednej časti plášťa projektilu je osadené jadro z karbidu volfrámu, na ktoré zospodu súosovo dosadá mäkké jadro. Vzájomné dosadnutie oboch častí jadra je riešené buď kužeľom, alebo stredovým osadením, pričom medzi prednou oblasťou tvrdého jadra a špičkou projektilu má V telese vytvorený uzavretý vzduchový priestor a zadná oblasť tvrdého jadra je vytvorená V tvare kužeľa.Riešenia priebojných projektilov V podkalibrovom vyhotovení sú opísané napríklad V spisoch US 4709638, W 0 02088621, US 4735147, US 5788178, US 5656792, US 5481981, US 5652407, CZ 17306, CZ 294464, CZ 2002-1869 A 1, CZ 1999-560 A 1. Vyznačujú sa tým, že majú konštrukčne náročné riešenia. Na ich realizáciu je nutné používať špeciálne výrobné zariadenia a dodržovať predpísané technologické postupy.Navrhované technické riešenie predstavuje možný spôsob riešenia priebojného projektilu vo forme usporiadania jednoduchých konštrukčných prvkov do takého celku, ktorý prináša zvýšenie jeho účinku bez neprimeraných materiálových a technologických nárokov.Uvedené nedostatky čiastočne a niekedy úplne odstraňuje navrhované technické riešenie. Navrhované technické riešenie proj ektilu s inerčným impaktorom (ďalej projektil) je tvorené telesom, do ktorého prednej časti je nasunutá špička a do dutej zadnej časti telesa je zasunutý impaktor (príklepové teleso). V ňom je umiestnená výplň impaktora. Impaktor (ktorého spodná časť má tvar dutého nitu) je pevne spojený s dnom V dôsledku roznitovania jeho spodnej časti. Táto zostava je pevne zasunutá do telesa, pričom jeho spodná časť je následne zúžená jeho zavalcovaním. Takto zostavený projektil pri dopade na cieľový objekt tvorí v počiatočnom okamihu kompaktné teleso prenikajúce do materiálu cieľa s postupne sa zmenšujúcou rýchlosťou. Pokles rýchlosti projektilu (decelerácia) je závislý hlavne od vlastností projektilu (hustota, tvar) a vlastností (hustota, tuhosť) materiálu cieľa. Decelerácia projektilu je nízka pri prieniku projektilu cez mäkké materiály s nízkou hustotou. Projektil cez ne preniká až do úplného zastavenia (alebo preletu zadnou stenou cieľa) bez zmeny konfigurácie zostavy projektilu. Pri vysokej decelerácii (náraz do tvrdého materiálu - oceľ, betón a pod.) je V počiatočnom okamihu dopadu projektilu na cieľ energetický účinok proj ektilu zodpovedajúci počiatočnej konfigurácii jeho zostavy. Následkom toho na impaktor a výplň impaktora začne pôsobiť dopredná sila, ktorá spôsobí ich odtrhnutie od dna. Obidve tieto súčasti sa pohybujú vnútri telesa vpred, až čelo impaktora narazí na spodnú plochu špičky. Tá sa začne prudko pohybovať vpred a opustí teleso, ktoré v medzičase prudko stráca rýchlosť pohybu vpred. Špička spotrebuje kinetickú energiu prevzatú od impaktora a výplne impaktora na ďalší prienik do materiálu cieľa. Tento prienik spolu s dosiahnutým prienikom telesa je väčší ako prienik konvenčného projektilu rovnakej hmotnosti a tvaru v monolitickom tvare. Vzhľadom na to,že odtrhnutie impaktora odo dna nastáva len pri náraze projektilu na tvrdú prekážku, (pri náraze na prekážku mäkkú k tomu nedochádza), spôsobí to v prvom prípade silnú deštrukciu cieľa a v druhom prípade dochádza len k hladkému zástrelu, resp. priestrelu. Projektil s inerčným impaktorom má v tomto prípade vlastnosti selektívnej munície, ktorej účelom je ničiť obrnené hmotné objekty a poškodzovať mäkké (živé) ciele podľa možnosti čo naj menej.Projektil s inerčným impaktorom môže mať impaktor z toho istého materiálu ako výplň impaktora. V takom prípade tieto dve časti tvoria jednu monolitickú súčasť (monolitický impaktor). Podobne môže projektils inerčným impaktorom mať špičku V jednom monolitickom celku s telesom (monolitické teleso). V prípade súčasného uplatnenia predchádzajúcich dvoch možných modifikácií súčastí bude takýto projektil s inerčným impaktorom tvorený monolitickým telesom, do ktorého dutej zadnej časti je zasunutý monolitický impaktor,pevne spojený s dnom, ktoré je pevne spojené s telesom. Takýmto spôsobom je možno realizovať celkový počet štyroch modifikácií projektilu, každá je určená príslušnou kombináciou použitých súčastí. Voľba príslušnej kombinácie je daná účelom použitia projektilu a jeho požadovanou cenou.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou priloženého výkresu, obrázok znázorňuje celkové usporiadanie funkčných častí zariadenia.Na obrázku je znázornený príklad uskutočnenia technického riešenia projektilu s inerčným impaktorom,ktorý je tvorený telesom g, do ktorého prednej časti je nasunutá špička l, a do dutej zadnej časti telesa g je zasunutý impaktor g (príklepové teleso). V ňom je umiestnená výplň i impaktora. Impaktor g, ktorého spodná časť má tvar dutého nitu, je pevne spojený s dnom g V dôsledku jeho roznitovania. Táto zostava je pevne zasunutá do telesa g, pričom jeho spodná časť je následne zúžená jeho zavalcovaním. Takto zostavený projektil s inerčným impaktorom (ďalej projektil) pri dopade na cieľový objekt tvorí V počiatočnom okamihu kompaktné teleso prenikajúce do materiálu cieľa s postupne sa zmenšujúcou rýchlosťou. Pokles rýchlosti projektilu (decelerácia) je závislý hlavne od vlastností projektilu (hustota, tvar) a vlastností (hustota, tuhosť) materiálu cieľa. Decelerácia projektilu je nízka pri prieniku projektilu cez mäkké materiály s nízkou hustotou. Projektil cez ne preniká až do úplného zastavenia, bez zmeny konfigurácie zostavy projektilu. Pri vysokej decelerácii (náraz do tvrdého materiálu - oceľ, betón a pod.) je v počiatočnom okamihu dopadu projektilu na cieľ energetický účinok projektilu zodpovedajúci počiatočnej konfigurácii jeho zostavy. Následkom toho na impaktor g a výplň í impaktora začne pôsobiť dopredná sila, ktorá spôsobí ich odtrhnutie od dna g. Obidve tieto súčasti sa pohybujú vnútri telesa g vpred, až čelo impaktora g narazí na spodnú plochu špičky l. Tá sa začne prudko pohybovať vpred a opustí teleso g, ktoré V medzičase prudko stráca rýchlosť pohybu vpred. Špička l spotrebuje kinetickú energiu prevzatú od impaktora g a výplne í impaktora na ďalší prienik do materiálu cieľa. Tento prienik spolu s dosiahnutým prienikom telesa g bude väčší ako prienik konvenčného projektilu rovnakej hmotnosti a tvaru V monolitickom tvare. Vzhľadom na to, že odtrhnutie impaktora g odo dna g nastáva len pri náraze projektilu na tvrdú prekážku (pri náraze na prekážku mäkkú k tomu nedochádza),spôsobí to V prvom prípade silnú deštrukciu cieľa a v druhom prípade dochádza len k hladkému zástrelu,resp. priestrelu. Projektil má v tomto prípade vlastnosti selektívnej munície, ktorej účelom je ničiť obrnené hmotné objekty a poškodzovať mäkké (živé) ciele podľa možnosti čo naj menej. Obrázok znázorňuje celkové usporiadanie funkčných častí zariadenia, ktoré bezprostredne súvisia s jeho funkciou. Ostatné detaily (napr. tesniace krúžky alebo ñxačné obvodové drážky pre nábojnicu a pod.) nie sú na obrázku znázornené.Projektil s inerčným impaktorom môže mať impaktor g z toho istého materiálu ako výplň i impaktora. V takom prípade tieto dve časti tvoria jednu monolitickú súčasť (monolitický impaktor). Podobne môže projektil s inerčným impaktorom mať špičku l V jednom monolitickom celku s telesom g (monolitické teleso). V prípade súčasného uplatnenia predchádzajúcich dvoch možných modifikácií týchto súčastí bude takýto projektil s inerčným impaktorom tvorený monolitickým telesom g, do ktorého dutej zadnej časti je zasunutý monolitický impaktor g, pevne spojený s dnom g, ktoré je pevne spojené s telesom g. Takto je možno realizovať celkový počet štyroch modifikácií projektilu, každá je určená príslušnou kombináciou použitých súčastí. Voľba príslušnej kombinácie je daná účelom použitia projektilu a jeho požadovanou cenou.Zariadenie podľa navrhovaného riešenia je možno použiť ako súčasť munície pre strelné vojenské ručné,letecké a delostrelecké zbrane. Tiež pre poriadkové sily, na lovecké, záchranárske účely (uvoľňovanie lavín) a iné aplikácie. NÁROKY NA OCHRANU1. Projektil s inerčným impaktorom, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je tvorený telesom (2), doktorého prednej časti je nasunutá špička (l), a do dutej zadnej časti telesa (2) je zasunutý impaktor (3), V ktorom je umiestnená Výplň (4) impaktora, pričom impaktor (3) je pevne spojený s dnom (S), ktoré je pevne zasunuté do telesa (2).2. Projektil s inerčným impaktorom podľa nároku l, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že impaktor (3) tvorí s Výplňou (4) impaktora monolitický celok.3. Projektil s inerčným impaktorom podľa nároku l, V y z n a č u j ú c i tvorí jeden monolitický celok s telesom (2).4. Projektil s inerčným impaktorom podľa nároku 1, 2 a 3, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že je tVorený telesom (2), do ktorého dutej zadnej časti je zasunutý impaktor (3), pevne spojený s dnom (5), ktoré je pevne spojené s telesom (2).

MPK / Značky

MPK: F42B 30/02, F42B 12/04, F42B 12/44

Značky: impaktorom, inerčným, projektil

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u7308-projektil-s-inercnym-impaktorom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Projektil s inerčným impaktorom</a>

Podobne patenty