Bočné stavebnicové panely plášťa lokomotívy

Číslo patentu: U 7297

Dátum: 03.12.2015

Autor: Palla Čestmír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 3. 4. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(31) Císlo prioritnej prihlášky PUV 2013-27715(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 4. 4. 2013 (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ B 611) 17/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 6. 2015 R 61 C 17/00 Vestník UPV SR Č. 06/2015(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 3. 12. 2015 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 12/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 6. 10. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Bočné Stavebnicové panely plášťa lokomotivyBočné Stavebnicové panely plášťa telesa lokomotivy sú vytvorené ako stavebnica zložiteľná z jednotlivých základných dielov (2), ktoré majú zhodnú šírku a výšku a ich zostavením a spojením sa vytvorí bočné opláštenie telesa lokomotivy vo vyhotovení ľavom a pravom. Do základných dielov (2) je možné vložiť okno (3), tesnenie (4), strešné žalúzie (5), bočné žalúzie (6), mriežku (7), kazetu filtra (8)Technické riešenie sa týka motorových lokomotiv, najmä lokomotivy, ktorá je konštmovaná ako skriňová s dvojicou kabin rušňovodiča.V súčasnosti sú motorové lokomotivy opláštené pevne prichytenými plechovými dielmi. Pri servise väčších agregátov lokomotivy, ktoré nemožno vymontovať z vozidla cez kabínu rušňovodiča, je nutné dať dole strechu vozidla, prípadne vykonávať servis zariadeni priamo na lokomotive. Pri použití novších agregátov je pri doteraj ších motorových lokomotivach cez ich pevné a celistvé bočné opláštenie ťažko uskutočniteľný pristup vzduchu a zabudovanie patričných filtrov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňujú novoskonštruované bočné panely plášťa lokomotivy,ktorých podstata spočíva v tom, že sú vytvorené z viacerých dielov zložiteľných stavebnicovo, pričom jednotlivé diely majú zhodnú šírku a výšku a ich zostavením a spojením sa vytvorí základný bočný panel - bočné opláštenie v ľavom a pravom vyhotovení na obe strany telesa lokomotivy.V jednom z vyhotovení je bočný panel vytvorený tak, že horná časť je vo svojej celkovej šírke sklonená pod určitým uhlom a nadväzuje na strechu. Skosenie základného dielu a strechy vychádza z profilu prejazdu,ktorý je daný medzinárodnou normou UIC.Vo výhodnom uskutočnení je každý bočný panel vytvorený zo základného dielu, napriklad laminátového,do ktorého sa vkladajú potrebné komponenty, napriklad okno, strešné žalúzie, bočné žalúzie, izolácia proti hluku. Podľa potreby vnútorných agregátov lokomotivy sa do základného laminátového dielu vyrežú otvory na osadenie mriežky na prívod vzduchu alebo na vetranie, kazety filtra vzduchu alebo izolácie proti hluku.Jednotlivé komponenty, ktoré sa vkladajú do základného laminátového dielu, sú podľa potreby funkčné,servisné, ale aj estetické.Bočné panely môžu byť aj z iného materiálu, napríklad z plechu a inej umelej hmoty. Na spájanie komponentov so základným dielom slúžia príchyty.Podľa potreby jednotlivých zabudovaných agregátov lokomotivy sa do určených miest bočných panelov zhotovujú otvory, ktoré sú osadené filtrami vzduchu.Bočné panely pre motorovú lokomotivu vytvorené z laminátu vyhovujú norme DIN 5510-2 - Požiarna ochrana železničných vozidiel - vlastnosti materiálov.- odobratím časti panela alebo celého panela sa uľahčí pristup k jednotlivým agregátom lokomotivy - ľahký servis-jednoduchá úprava pri modernizácii - zástavbe modernej ších agregátov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je ďalej objasnené na priložených výkresoch, kde na obrázku 1 je v priestorovom vyobrazeni znázornený jeden panel s možnosťami vybavenia a na obrázku 2 je znázornené použitie bočných panelov na lokomotive.Bočné stavebnicové panely l plášťa motorovej lokomotivy znázornené na priložených výkresoch sú vytvorené z jednotlivých základných dielov łzložiteľných stavebnicovo, pričom tieto jednotlivé základné diely z majú zhodnú šírku a výšku a ich zostavením a spojením sa vytvorí základné bočné opláštenie telesa lokomotivy vo vyhotovení ľavom a pravom. Konkrétne je každý bočný stavebnicový panel l vytvorený zo základných dielov g, výhodne laminátových, do ktorých sa vkladajú potrebné komponenty - okno ž, tesnenie A,strešné žalúzie j, bočné žalúzie Q, mriežka Z, kazeta filtra 3 vzduchu a izolácie 2 proti hluku.Základný diel z V tomto konkrétnom vyhotovení je vytvorený tak, že horná časť je vo svojej celkovej širke sklonená pod určitým uhlom smerom dovnútra, pretože horná časť lokomotivy je skosená. Skosenie základného dielu a strechy vychádza z profilu prejazdu, ktorý je daný medzinárodnou normou UIC.Jednotlivé komponenty, sa vkladajú do základného dielu g, podľa potreby ñrnkčné, servisné, ale aj estetické.Na spájanie komponentov so základným dielom g slúžia prichytné body m.Podľa potreby jednotlivých zabudovaných agregátov lokomotivy sa na určených miestach bočných panelov l nevytvárajú otvory a namiesto mriežok 1 a filtrov § sa vlepi izolácia 2. Prichyty n slúžia na upevnenie bočných panelov l k rámu lokomotivy.Technické riešenie je možné využiť nielen pri motorových lokomotivach, ale aj pri lokomotivach s elektrickým pohonom.1. Bočné opláštenie telesa lokomotivy, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z jednotlivých stavebnicových základných dielov (2), ktoré majú zhodnú šírku a výšku.2. Bočné opláštenie podľa nároku l, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že základné diely (2) sú vybavené potrebnými komponentmi, najmä oknami (3), tesneniami (4), strešnými žalúziami (5), bočnými žalúziami (6), mriežkou (7), kazetou filtra vzduchu (8) a izoláciou (9).3. Bočné opláštenie podľa nároku 2, v y z n a č uj ú c e s a tý m ,v hornej časti v svojej celkovej širke sklonené a nadväzujú na strechu lokomotivy.4. Bočné opláštenie podľa ktoréhokoľvek nároku 1 až 3, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že bočné panely (l) sú vytvorené z laminátu.že základné diely (2) sú

MPK / Značky

MPK: B61D 17/08, B61C 17/00

Značky: bočně, plášťa, panely, lokomotívy, stavebnicové

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u7297-bocne-stavebnicove-panely-plasta-lokomotivy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bočné stavebnicové panely plášťa lokomotívy</a>

Podobne patenty