Prevodový agregát mobilného pracovného stroja

Číslo patentu: U 7292

Dátum: 03.11.2015

Autor: Štubňa Boris

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 7 2 9 2(22) Dátum podania prihlášky 25. 11. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 6. 2015 Vestník UPV SR Č. 06/2015ÚRAD úžitkového vzoru 3. 11. 2015 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 11/2015VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 24. 9. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej pátentovej prihlášky(54) Názov Prevodový agregát mobilného pracovného strojaPrevodový agregát mobilného pracovného stroja pozostáva z jednotlivých konštrukčných dielov, ktoré sú navzájom pospájané. Prevodový agregát mobilného pracovného stroja je mechanická konštrukcia, ktorá pozostáva z nosnej prevodovej skrine (l), do ktorej je valivým uložením vložený vstupný pastorok (2) spojený s minimálne jedným ozubeným kolesom (3), ktorý v spolupráci s minimálne jedným ozubeným kolesom (4) upevneným na prvom výstupnom hriadeli (5) vloženom valivým uložením do nosnej prevodovej skrine (l) tvorí vstupný vložený ozubený prevod(34), ktorým sa prenesie krútiaci moment na prvý výstupný hriadeľ (5) s upevneným minimálne jedným reťazovým kolesom (6), ktoré vytvára reťazový prevod (67) reťazou (10) s minimálne jedným reťazovým kolesom (7) upevneným na minimálne jednom ďalšom výstupnom hriadeli (8) valivým uložením vloženom do nosnej prevodovej skrine (l), pričom k prvému výstupnému hriadeľu (5) a minimálne jednému ďalšiemu výstupnému hriadeľu (8) je pripojené rozoberateľným pevným a/alebo kĺbovým uložením minimálne jedno hnacie koleso (9) mobilného pracovného stroja.Technické riešenie sa týka prevodového agregátu mobilného pracovného stroja.Prevodový agregát V mobilnom pracovnom stroji slúži na prenos, delenie a úpravu krútiaceho momentu a otáčok z pohonného agregátu na kolesá. Doterajšie známe prevodové agregáty mobilného pracovného stroja sú konštruované tak, že prenos výkonu je realizovaný prostredníctvom bud samostatného reťazového, alebo samostatného ozubeného prevodu, ktorý sa nachádza vnútri skrine prevodového agregátu. Tento prevodový agregát je bud súčasťou zváranej konštrukcie rámu mobilného pracovného stroja, alebo je to samostatný agregát do rámu voľne vložený a rozoberateľným spôsobom pripevnený k rámu mobilného pracovného stroja. Konštrukčná koncepcia prevodového agregátu s vnútorným reťazovým prevodom je charakteristická tým, že na vsmpnom pastorku, ktorý je uložený zvyčajne V strede prevodovej skrine a prostredníctvom ktorého vsmpuje krútiaci moment z pohonného agregátu do prevodovky, je umiestnená dvojica reťazových kolies, ktoré každé samostatne prostredníctvom reťaze je spojené s jedným reťazovým kolesom, na ktoré je prenášaný krútiaci moment od pohonného agregátu, pričom každé takéto reťazové koleso je upevnené na výstupnom hriadeli prevodovky a pomocou tohto hriadeľa prenáša krútiaci moment na hnacie koleso mobilného stroja. Tieto výstupné hriadele s hnacími kolesami sú umiestnené v opačných poloviciach prevodovej skrine v rovnakej osovej vzdialenosti od vstupného pastorku. Nevýhodou tohto koncepčného riešenia je nutnosť umiestnenia pohonného vstupného pastorku v strede prevodového agregátu s nutnosťou dodržania rovnakých osových vzdialeností výstupných hriadeľov od vstupného pastorku. Mobilné pracovné stroje, kde sa využíva tento typ prenosu energie z pohonného agregátu na kolesá, sú malých rozmerov, a preto z hľadiska konštrukcie finálneho mobilného stroja je obtiažne usporiadať jednotlivé agregáty stroja tak, aby bola táto nutná podmienka splnená. Prístupnosť obsluhy stroja k jednotlivým agregátom je pri takto konštruovanom mobilnom stroji obtiažna a z hľadiska opravy je potrebné veľkú časť agregátov demontovať kvôli prísmpu k opravovanému prvku, čo predlžuje čas odstavenia stroja a zvyšuje ekonomické náklady opravy. Konštrukčná koncepcia prevodového agregátu s vnútorným ozubeným prevodom je charakteristická tým, že na vstupnom pastorku, ktorý je uložený zvyčajne pri jednej z koncových strán prevodovej skrine a prostredníctvom ktorého vstupuje krútiaci moment z pohonného agregátu do prevodovky, je umiestnené ozubené koleso, ktoré prenáša knítiaci moment od pohonného agregátu na ozubené koleso, ktoré je upevnené na výstupnom hriadeli prevodovky, a pomocou tohto hriadeľa prenáša lmítiaci moment na hnacie koleso mobilného stroja. Na tomto hnacom hriadeli je upevnené prenosové ozubené koleso, ktoré zabezpečuje prenos krútiaceho momentu z jedného hnacieho hriadeľa na druhý v spolupráci so sústavou vložených ozubených kolies. Počet týchto vložených kolies závisí od rozmerov prevodovej skrine a potrebnej osovej vzdialenosti hnacích hriadeľov mobilného pracovného stroja a musí zabezpečiť rovnaký zmysel otáčania obidvoch hnacích kolies. Výstupné hriadele s hnacími kolesami sú umiestnené v opačných poloviciach prevodovej skrine. Každé vložené ozubené koleso je v prevodovej slcrini uložené samostatne. Nevýhodou tohto koncepčného riešenia je konštrukčná a výrobná náročnosť vloženého ozubeného prevodu na prenos krútiaceho momentu z jedného výstupného hriadeľa na druhý, čo robí prevodový agregát, a tým aj finálny mobilný pracovný stroj drahší oproti konkurencii. Tiež osová vzdialenosť výstupných hriadeľov, a tým aj rázvor mobilného stroja je závislý od jednotlivých osových vzdialeností ozubených kolies vloženého ozubeného prevodu. Iná koncepcia prevodového agregátu s vnútorným ozubeným prevodom mobilného pracovného stroja je podľa UV 2476, ktorá je charakteristická tým, že je možné prevodovku montovať na obidve strany vozidla. Aj v tomto prípade pretrvávajú nevýhody spojené s vysokými ekonomickými nákladmi výroby a závislosti rázvoru od konštrukcie vloženého ozubeného prevodu.Uvedené nevýhody odstraňuje koncepcia kombinovaného vloženého ozubeného a reťazového prevodu prevodového agregátu mobilného pracovného stroja podľa tohto úžitkového vzoru, kde nahradením vnútorného vloženého ozubeného prevodu prevodom reťazovým dôjde k zníženiu výrobných nákladov, zjednodušeniu koncepcie prevodového agregátu, možnosti nastavenia osovej vzdialenosti výstupných hriadeľov, a tým aj rázvoru mobilného stroja nezávisle na rozmeroch vloženého ozubeného prevodu, zlacneniu celého prevodového agregátu, a tým aj finálneho mobilného stroja.Prevodový agregát mobilného pracovného stroja je mechanická konštrukcia, ktorá pozostáva z nosnej prevodovej skrine, do ktorej je valivým uložením vložený prvý Výstupný hriadeľ a tiež valivým uložením vložený minimálne jeden ďalší Výstupný hriadeľ, pričom na voľnom konci každého výstupného hriadeľa jepripojené minimálne jedno hnacie koleso mobilného pracovného stroja. Vnútri prevodovej skrine je na prvom výstupnom hriadeli upevnené minimálne jedno reťazové koleso a na ďalšom výstupnom hriadeli je upevnené minimálne jedno reťazové koleso, pričom táto dvojica kolies je spojená reťazou a vytvára Vnútorný reťazový prevod. D 0 prevodovej skrine je valivým uložením vložený vstupný pastorok s minimálne jedným ozubeným kolesom, ktorý V spolupraci s minimálne jedným ozubeným kolesom upevneným na prvom výstupnom hriadeli tvorí vstupný vložený ozubený prevod.Prehľad obrázkov na výkresochPrevodový agregát mobilného pracovného stroja je bližšie objasnený na priloženom obrázku, kde na obrázku l je schematicky zobrazené usporiadanie vnútorného ozubeného a reťazového prevodu spolu so vstupným a výstupnými hriadeľmi.Konštrukcia mobilného pracovného stroja pozostáva z jednotlivých nosných celkov, ktoré sú navzájom pospájané. Prevodový agregát je tvorený skriňou prevodovky a vnútorným prevodovým mechanizmom. Prevodový agregát je pripojený k rámu mobilného pracovného stroja z vnútornej strany a zaisťuje požadovaný prevodový pomer medzi hnacím agregátom a hnacími kolesami mobilného pracovného stroja a súčasne rozvádza prenášaný výkon na jednotlivé hnacie kolesá mobilného pracovného stroja. Prevodový agregát tiež prenáša a tlmí sily pôsobiace na hnacie koleso do rámu pri pohybe mobilného pracovného stroja.Prevodový agregát mobilného pracovného stroja je mechanická konštrukcia, ktorá pozostáva z nosnej prevodovej skrine l, do ktorej je valivým uložením vložený prvý Výstupný hriadeľ j a tiež valivým uložením vložený minimálne jeden ďalší Výstupný hriadeľ 5, pričom na voľnom konci každého výsmpného hriadeľa je pripojené minimálne jedno hnacie koleso 2 mobilného pracovného stroja. Vnútri prevodovej skrine je na prvom výstupnom hriadeli á upevnené minimálne jedno reťazové koleso Q a na ďalšom výstupnom hriadeli § je upevnené minimálne jedno reťazové koleso l, pričom táto dvojica kolies Q a Z je spojená reťazou m a Vytvára vnútorný reťazový prevod 67. Do prevodovej skrine l je valivým uložením vložený vstupný pastorok g s minimálne jedným ozubeným kolesom i, ktorý v spolupráci s minimálne jedným ozubeným kolesom 4 upevneným na prvom výstupnom hriadeli § tvorí vstupný vložený ozubený prevod g. Z uvedeného obrázka je zrejmé, že Vstupný krútiaci moment od pohonného agregátu vstupuje do prevodového agregátu prostredníctvom vstupného pastorku g a prechodom cez ozubený prevod g tvorený ozubenými kolesami â a 4 sa dostáva na prvý Výstupný hriadeľ j, a tak je krútiaci moment prenesený na hnacie koleso 2, ktoré je spojené s prvým výstupným hriadeľom 5. Krútiaci moment prenášaný prvým výstupným hriadeľom j sa pomocou reťazového prevodu Q tvoreným reťazovým kolesom Q, reťazou m a reťazovým kolesom Z prenesie na ďalší Výstupný hriadeľ § a stade na hnacie koleso 2 mobilného pracovného stroja. Návrh technického riešenia je využiteľný pri stavbe jednotlivých veľkostných radov mobilných pracovných strojov s rôznymi veľkosťami rázvorov podvozkov.Prevodový agregát mobilného pracovného stroja podľa úžitkového vzoru je možné použiť Vo všetkých mobilných pracovných strojoch, manipulátoroch a nosičoch na podvozkoch riadených sklzom pojazdových kolies. Použitie popísaného prevodového agregátu mobilného pracovného stroja umožňuje racionálnejšie a efektívnejšie realizovať Výrobu, montáž, prevádzku a údržbu mobilných pracovných strojov.1. Prevodový agregát mobilného pracovného stroja, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že V nosnej prevodovej skrini (l) je valivým uložením vložený vstupný pastorok (2) spojený s minimálne jedným ozubeným kolesom (3), ktorý V spolupráci s minimálne jedným ozubeným kolesom (4) upevneným na prvom Výstupnom hriadeli (5) vloženom valivým uložením do nosnej prevodovej skrine (l) tvorí Vstupný vložený ozubený prevod (34), na prenos krútiaceho momentu na prvý Výstupný hriadeľ (5) s upevneným minimálne jedným reťazovým kolesom (6), ktoré vytvára reťazový prevod (67) reťazou (10) s minimálne jedným reťazovým kolesom (7) upevneným na minimálne jednom ďalšom výstupnom hriadeli (8) valivým uložením vloženom do nosnej prevodovej skrine (1).2. Prevodový agregat mobilného pracovného stroja podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c i s a t ý m ,že k prvému výstupnemu hriadeľur(5) a minimálne jednému ďalšiemu výstupnemu hriadeľu (8) je pripojené rozoberateľným pevným a/alebo klbovým uložením minimálne jedno hnacie koleso (9) mobilného pracovného stroja.

MPK / Značky

MPK: B60K 17/342

Značky: agregát, pracovného, převodový, stroja, mobilného

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u7292-prevodovy-agregat-mobilneho-pracovneho-stroja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prevodový agregát mobilného pracovného stroja</a>

Podobne patenty