Cievové ozubené koleso s článkami valčekovej reťaze

Číslo patentu: U 7291

Dátum: 03.11.2015

Autor: Šupík Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 12. 11. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority F 16 H 1,00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 6. 2015 F 16 H 55/00 Vestník UPV SR Č. 06/2015(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 3. 11. 2015 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 11/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 24. 9. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej pátentovej prihlášky(54) Názov Cievové ozubené koleso s článkami valčekovej reťazeCievové koleso pozostáva zo skrutiek (5), prechádzajúcich cez obvodové otvory (6) na spodnej prírube (l), homej prirube (2) a cez články valčekovej reťaze (3) /bez čapovl. Skrutky (5) s maticarni a podložkarni sťahujú spodnú primbu (l), články valčekovej reťaze (3) a hornú prírubu (2) do jedného celku cievového kolesá s článkami valčekovejTechnické riešenie sa týka náhrady pôvodných ciev článkami valčekovej reťaze, nesených na skrutkách a nachádzajúcich sa medzi dvoma prírubami.Doteraz sa cievové ozubené kolesá využívali V priamom zábere zub - cieva, a to na prenosy malých zaťažení (hodiny), tak i na prenosy veľkých zaťažení (hradlá vody, pásové vozidlá, ozub. železnice, mlyny a pod.) s trvalou alebo občasnou prevádzkou. Cieva mala obvykle priamy záber nasucho.Uvedené nedostatky cievového ozubeného pohonu odstraňuje úprava cievy jej nahradením článkami valčekovej reťaze, nesenými skrutkami, medzi dvoma prírubami. Je možný vzájomný záber medzi cievovým ozubeným kolesom s článkami z valčekovej reťaze a ozubeným kolesom z vonkajšej strany valčekov. Medzi článkami valčekovej reťaze, spojených do kruhu a umiestnených medzi spodnou a hornou prírubou, sa nachádza vnútorný krúžok. Je možný záber medzi cievovým ozubeným kolesom s článkami valčekovej reťaze,spojených skmtkami do kruhu a ozubeným kolesom zo strany vnútorného priemeru článkov valčekovej reťaze, stredový otvor na hornej prírube má taký priemer, aby doň vošlo ozubené koleso. Priemer ozubeného kolesa je menší ako vnútorný priemer medzi článkami valčekovej reťaze. Na vonkajšom priemere článkov valčekovej reťaze sa nachádza vonkaj ší krúžok. Kvôli záberu cievového ozubeného kolesa z vonkajšej a vnútornej strany je spodná a horná príruba zhodná. Obvodové otvory pre skrutky článkov valčekovej reťaze v spodnej a hornej prírube sú v osi, umiestnené na stredovej kružnici a takého priemeru, aby do nich vošli spojovacie skrutky. Väčšie otvory na hornej a dolnej prírube smerom k stredovému vybraniu sú určené na montáž Cievového ozubeného kolesa na prírubu hriadeľa.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je objasnené na výkresoch č. 1 a č. 2. Na výkrese č. 1 je nakreslené cievové ozubené koleso s článkami valčekovej reťaze na záber z vonkajšieho obvodu článkov valčekovej reťaze. Na výkrese č. 2 je nakreslené cievové ozubené koleso s článkami valčekovej reťaze na záber z vnútorného obvodu článkov valčekovej reťaze a je tu nakreslený aj pohľad s čiastočným rezom na cievové ozubené koleso s článkami valčekovej reťaze, bez vonkajšieho stahovacieho krúžka. Tento pohľad platí aj pre výkres č. l.Cievové ozubené koleso s článkami valčekovej reťaze g, podľa výkresu l, je zostavené zo spodnej príruby l, článkov valčekovej reťaze g a hornej príruby g. Príruby g a g sú identické. Na hornej prírube g a spodnej prírube i sú po vonkajšom obvode vyhotovené kruhové otvory Q s rozstupom takým, ako majú články valčekovej reťaze. Otvory Q majú taký priemer, aby do nich a do článkov valčekovej reťaze g vošli skrutky g s podložkami a maticami. Skrutky g prechádzajú cez otvory Q V spodnej prírube l, ďalej prechádzajú cez otvory v článkoch valčekovej reťaze g a vystupujú cez otvory Q hornej príruby g, tu sú ukončené podložkou s maticou. Skrutky g s podložkami a maticami sťahujú spodnú prírubu l, články valčekovej reťaze g a hornú prírubu g v celok cievového ozubeného kolesa. Medzi spodnou prírubou l, článkami valčekovej reťaze g,Spojenými do knihu a hornou prírubou g, sa vnútri Cievového kolesa nachádza vnútorný krúžok í, s takým vonkajším priemerom, ako je najmenší vnútorný priemer kruhu článkov valčekovej reťaze g. Vnútomý priemer krúžka A je väčší ako vonkajší priemer opísanej kružnice cez otvory Z určené na prichytenie Cievového ozubeného kolesa na prírubu hriadeľa.Cievové ozubené koleso s článkami valčekovej reťaze g, podľa výkresu 2, je zostavené podobne ako cievové ozubené koleso na výkrese 1, až na nasledovné odlišnosti. Hornú prírubu g má na vnútornom priemere vybranú tak, aby sa do nej zmestilo ozubené koleso, maximálne tak, aby vybranie bolo menšieho priemeru,ako je najmenší vnútorný priemer článkov valčekov reťaze g spojených do kruhu. Na vonkajšom obvode článkov valčekovej reťaze g, spojených do kruhu, je umiestnený vonkaj ší krúžok a, jeho vnútorný priemer, je taký, aby sa dal nasunúť na vonkajší priemer článkov valčekovej reťaze g, spojených do kruhu, vonkajší priemer je taký, aby prečnieval nad príruby l a g o výšku článku valčekovej reťaze g.l. Cievové ozubené koleso s článkami valčekovej reťaze (3), V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že cievy sú vytvorené skmtkami (5) s podložkami a maticami, prechádzajúcimi otvormi (6) V spodnej prírube(l), ďalej otvormi v článkoch valčekovej reťaze (3) a Cez otvory (6) V hornej prírube (2).2. Cievové ozubené koleso s článkami valčekovej reťaze (3) podľa nároku l, V y z n a č u j ú c e S a t ý m , že články valčekovej reťaze (3) sú na spodnú prírubu (l) a hornú prírubu (2) prichytené skrutkami

MPK / Značky

MPK: F16H 1/24, F16H 55/10

Značky: článkami, valčekovej, reťaze, cievové, koleso, ozubené

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u7291-cievove-ozubene-koleso-s-clankami-valcekovej-retaze.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Cievové ozubené koleso s článkami valčekovej reťaze</a>

Podobne patenty