Spôsob kultivácie poľnohospodárskej pôdy a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Číslo patentu: U 6987

Dátum: 04.12.2014

Autor: Zhang Xuanli

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 2. l. 2014 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 2. 7. 2014 Vestník UPV SR č. 07/2014úžitkového vzoru 4. 12. 2014 Vestník UPV SR č. 12/2014Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 15. 10. 2014 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyZariadenie je tvorené ťažnou závesovou prípojkou (1) s dvomi rámovými nosníkmi (2), na ktoré je prípevnená lišta(3) s najmenej jednou otočnou kypriacou nožovou radlícou(31), v zadnej časti sú prípevnená najmenej dva kultivačnć valce (4) s delenými závitovkovýnni zubami (41) a/aleho s nedelenými závitovkovými zubami (42). Oplsaný je tiež spôsob kultivácie pôdy.Spôsob kultivúcie poľnohospodárskej pôdy a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobuTechnické riešenie sa týka spôsobu kultivácie poľnohospodárskej pôdy a zariadenia na uskutočnenie tohto spôsobu, ktoré je určené na kultiváciu pôdy na sadbu ryže a zabezpečenie vodozádržnosti poľnohospodárskej pôdy.Do dnešného dňa sa na spracovanie poľnohospodárskej pôdy pred siatím používajú pluhové radlíce, ktoré však hlbokou orbou nezabezpečujú prekyprenie pôdy.Ďalším známym technickým riešením sú kultivátory buď s vlastným pohonom, alebo sú ťahané za traktorom alebo dobytkom. Nevýhodou týchto riešení je, že prekyprujú iba povrchovú vrstvu omice.Ďalšie známe technické riešenie je opísané v slovenskom zapísanom úžitkovom vzore č. 2046 s názvom Elektrický rotačný kultivátor pôdy, kde je kultivátor zložený z elektrobubna, opaskov a motyčiek, pričom na osi rotavátora je prichytený nosný rám a riadidlá. Nevýhodou tohto riešenia je, že prekyprujú iba povrchovú vrstvu ornice.Ďalšie známe riešenie je uvedené v československom patentovom spise č. 38 778 s názvom Kultivátor,extirpátor a pod. s prestaviteľnými nožovými radami s konštantnou pracovnou šírkou, kde na ráme kultivátora sú rovnobežne v smere ich pozdĺžnej osi pripevnené priečne lišty s nožmi a/alebo sú posúvateľné proti sebe vo vedeniach pomocou páky alebo iného zariadenia, čím je možné docieliť rovnakú vzdialenosť brázd pri svahovitom území cez šmýkanie stroj a. Nevýhodou tohto riešenia je, že prekypruje iba povrchovú vrstvu ornice.Ďalšie známe riešenie je uvedené v československom patentovom spise č. 224 401 s názvom Zariadenie pre úpravu omice, kde k rámu pluhu je pripojená trubka s torznou pružinou, ktorej konce sú spojené s ťahadlami, na ktorých je uložený nosný hriadeľ prvého pracovného valca spojený ramenami s hriadeľom druhého pracovného valca, pričom torzná pružina je votknutá do páky, ktorej koniec je spojený regulačnou skrutkou s držiakom. Nevýhodou tohto riešenia je, že prekypruje iba povrchovú vrstvu omice.Ďalšie známe riešenie je uvedené v českom patentovom spise č. 287 123 s názvom Kultivátor, kde na rám kultivátora sú pripevnené dva rady ramien s radlicamí, za ktorým sú zaradené valce, ktorých základná rovina a spojovacia rovina sú vzájomne rovnobežne, duté kotúče sú hĺbkovo prestaviteľné a spojovacie ramená sú orientované vzhľadom k pracovnému smeru kultivátora zhora dolu a dozadu. Nevýhodou tohto riešenia je, že neprekypruje celú vrstvu omice.Ďalšie známe riešenie je uvedené v európskom patentovom spise EP č. l 614 334 s názvom Valec na obrábanie pôdy, kde pracovné nákružky sú striedavo usporiadané a sú delené prostredníctvom deliacej špáry,pričom sú tvorené viacerými segmentmí s rôznymi priemermi, ktoré stykovo dosadajú na priamy valec a spoločne tvoria priebežnú povrchovú plochu nosného valca. Nevýhodou tohto riešenia je, že tento valec prekypruj e iba povrchovú vrstvu ornice.Ďalšie známe riešenie je uvedené v európskom patentovom spise EP č. 1 763 982 s názvom Poľnohospodársky stroj na spracovanie pôdy, kde na prednej a zadnej strane rámu stroja sú umiestnené spojovacie prvky,spojky a čapy, na ktoré je umiestnená spodná tyč nadstavby alebo jedna dištančná objímka, pričom spodné strany nadstavby majú vždy jednu vonkajšiu plochu V smere jazdy, na ktorú prilieha spodné riadidlo tyčí nadstavby. Nevýhodou tohto riešenia je, že neprekypruje celú vrstvu ornice.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob kultivácie poľnohospodárskej pôdy podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že sa najprv sa poľnohospodárska pôda hĺbkovo nareže najmenej jednou otočnou kypriacou nožovou radlicou a následne sa narezaná poľnohospodárska pôda kultivuje najmenej dvoma za sebou usporiadanými kultivačnými valcami s delenými závitovkovými zubami a/alebo s nedelenými závitovkovými zubami, ktoré zabezpečujú vodozádržnosť kultivovanej poľnohospodárskej pôdy.Uvedené nedostatky ďalej odstraňuje spôsob zariadenie na kultiváciu poľnohospodárskej pôdy, podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorené najmenej jednou otočnou kypriacou nožovou radlicou, ktorá je rozoberateľne pripevnená na lište, ktorá je pripevnená na dva rámové nosniky, na ktoré je z prednej časti pevne pripevnená ťažná závesová prípojka a zo zadnej častí otočne pripevnené najmenej dva kultivačné valce s pevne pripevnenými delenými závitovkovými zubami a/alebo s pevne pripevnenými nedelenými závitovkovými zubami.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obrázku 1 je schematicky znázornené zariadenie na kultivácíu poľnohospodárskej pôdy s delenými závítovkovými zubami kultivačného valca a na obrázku 2 je schematicky znázornené zariadenie na kultivácíu poľnohospodárskej pôdy s nedelenými závítovkovými zubami kultivačného valca.Spôsob kultivácie poľnohospodárskej pôdy podľa obrázka 1 spočíva V tom, že sa najprv sa poľnohospodárska pôda hĺbkovo nareže troma otočnými kypríacími nožovými radlicami gr, ktoré zabezpečujú jej preoranie. Následne sa narezaná poľnohospodárska pôda kultivuje troma za sebou usporiadanými kultivačnýmivalcami i s delenými závítovkovými zubami g, ktoré zabezpečujú vodozádržnosť kultivovanej poľnohospodárskej pôdy.Spôsob kultivácie poľnohospodárskej pôdy podľa obrázka l spočíva vtom, že sa najprv sa poľnohospodárska pôda hlbkovo nareže jednou otočnou kypriacou nožovou radlicou 3 l, ktorá zabezpečuje jej preoranie. Následne sa narezaná poľnohospodárska pôda kultivuje dvoma za sebou usporiadanými kultivačnými valca mi 3 s nedelenými závítovkovými zubami 42, ktoré zabezpečujú vodozádržnosť kultivovanej poľnohospodárskej pôdy.Zariadenie na kultivácíu poľnohospodárskej pôdy podľa obrázka 1 je tvorené ťažnou závesovou prípojkou l, ktorou je oje. Na ťažnú závesovú prípojku 1 sú pevne pripevnené dva rámové nosníky g. Na oba rámové nosníky g je pevne pripevnená jedna lišta g. Na lištu g sú rozoberateľne pripevnená tri otočné kypriace nožové radlice Q, ktoré v správnom smere narezávajú poľnohospodársku pôdu. Na rámové nosníky g sú ďalej otočné pripevnená dva kultivačné valce i. Na vonkajšiu časť kultivačného valca i sú pevne pripevnená delené závitovkové zuby 5 L, ktoré zabezpečujú jemné kyprenie poľnohospodárskej pôdy na sadbu ryže a vodozádržnosť kultivovanej poľnohospodárskej pôdy.Zariadenie na kultivácíu poľnohospodárskej pôdy podľa obrázka 1 je tvorené ťažnou závesovou prípojkou l, ktorou je oje. Na ťažnú závesovú prípojku l sú pevne pripevnené dva rámové nosníky g. Na oba rámové nosníky g je pevne pripevnená jedna lišta g. Na lištu 3 je rozoberateľne pripevnená jedna otočná kypriaca nožová radlica g, ktorá v správnom smere narezáva poľnohospodársku pôdu. Na rámové nosníky g sú ďalej otočné prípevnené tri kultivačné valce 3. Na vonkajšiu časť kultivačných valcov i sú pevne pripevnené nedelené závitovkové zuby g, ktoré zabezpečujú jemné kyprenie poľnohospodárskej pôdy na sadbu ryže a vodozádržnosť kultivovanej poľnohospodárskej pôdy.Technické riešenie je možné využiť na kultivovaníe a kyprenie poľnohospodárskej pôdy na sadbu ryže a zabezpečenie vodozádržností poľnohospodárskej pôdy.1. Spôsob kultivácie poľnohospodárskej pôdy, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa najprv sa poľnohospodárska pôda hĺbkovo nareže a následne sa narezaná poľnohospodárska pôdajemne vodozádržne kultivuje.2. Zariadenie na kultivácíu poľnohospodárskej pôdy, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že je tvorené najmenej jednou otočnou kypriacou nožovou radlicou (31), ktorá je rozoberateľne pripevnená na lište (3),ktorá je pripevnená na dva rámové nosníky (2), na ktoré je z prednej časti pevne pripevnená ťažná závesová prípojka (l) a zo zadnej časti otočné prípevnené najmenej dva kultivačné valce (4) s pevne pripevnenými delenými závítovkovými zubami (41) a/alebo s pevne pripevnenými nedelenými závítovkovými zubami (42).

MPK / Značky

MPK: A01B 49/00, A01B 29/04, A01B 49/02

Značky: kultivácie, uskutočnenie, zariadenie, spôsob, pôdy, tohto, spôsobu, poľnohospodárskej

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u6987-sposob-kultivacie-polnohospodarskej-pody-a-zariadenie-na-uskutocnenie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob kultivácie poľnohospodárskej pôdy a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty