Polohovanie elektrónolúčového kanóna umiestneného zvonka vákuovej komory

Číslo patentu: U 6977

Dátum: 04.12.2014

Autori: Kolenič František, Fodrek Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYQELNÉHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 16. 5. 2013 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 2. 7. 2014 Vestník UPV SR č. 07/2014Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 4. 12. 2014 Vestník UPV SR č. 12/2014úžitkového vzoru verejnosti 14. 10. 2014 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyNa realizáciu zmeny polohy lúča sa použije elektromechanická zmena polohy elektrónolúčovćho kanóna (6) umiestneného zvonka vákuovej komory (2), pričom pomocou tesniacich elementov (3) sa zachová tesnosť napojenia kanóna (6) na komoru. Využitím servopohonov (9) a (l 0) v mechanike prestavovania je umožnené cestou elektronických väzieb vykonávať on-Iine zmeny polohy vonkajšieho elektrónolúčovćho kanóna (6) aprípadne ich kombinovať s riadeným vychyľovanim lúča.Poluhovanie elektrónolúčového kanóna umiestneněho zvonka vákuovej komoryRiešenie sa týka technického riešenia sústavy na polohovanie elektrónolúčového kanóna umiestneného na vonkajšej stene vákuovej komory.Na realizáciu technologických procesov zvárania, navárania a iného tepelného opracovania dielcov vo vákuovej komore sa používajú stacionáme elektrónolúčové kanóny, montované na pevnom a tesnenom prírubovom spojí k stene vákuovej komory. Opracovávané dielce sú na dosah lúča polohované pomocou vnútomých mechanizmov vákuovej komory. Pri stacíonárnom kanóne sa malá zmena miesta pôsobenia lúča dosahuje vychyľovaním lúča V elektrickom poli, čo však nie je dostatočné na opracovanie Stacionárne uložených väčších dielcov, resp. skupinu dielcov, ktorých pohyb je obmedzený priestorom komory.Riešenie zachováva umiestnenie elektrónového kanóna na vonkajšej ploche steny vákuovej komory a zachováva spoločné vákuové prostredie komory a kanóna. Kanón je montovaný na polohovacom stole, ktorý zabezpečuje riadeným spôsobom jeho dvojosové polohovanie V rozsahu danom prípojným otvorom na vrchu alebo boku vákuovej komory.Hlavná montážna príruba je montovaná na príslušný otvor v stene komory. Na jednej strane je upravená na spojenie s komorou, na druhej strane obsahuje kruhovú tesniacn dosku, vybavenú súpravou tesniacich elementov, dištančným nastavením a sústavou dvoch, na seba kolmých lineámych dráh. Na tesniacu dosku dosadá medzikus, na ktorom je montovaný elektrónolúčový kanón. Medzikus s kanónom sa presúva pôsobením pojazdných telies lineámych dráh. Pohyb riadeným spôsobom zabezpečujú servopohony.Mechanická sústava polohovaním kanóna zvonku, zabezpečuje XY pohyby elektrónolúčového kanóna,čím sa dosiahne trajektória lúča po ploche kolmej na smer vyžarovania. Rozsah pohybov je daný veľkosťou otvoru v prírube vákuovej komory.Na obrázku č. l je znázomený princíp tesnenia spoja kanóna s komorou, na obrázku č. 2 sú schematicky znázomené komponenty zabezpečujúce pohyb tesniacej dosky s kanónom.Na aplikáciu nového riešenia je podstatnou myšlienkou zabezpečenie on-line zmeny polohy vonkajšieho elektrónolúčového kanóna Q pri zachovaní tesnosti jeho spojenia s vákuovou komorou g. Rozsah pohybov je daný technologickou potrebou opracovaného dielca umiestneného vo vákuovej komore g. Pohyb je limitovaný otvorom s priemerom 400 mm v telese komory. Vychyľovanie lúča elektrickým poľom je limitované uhlom 7 °, čo pri vzdialenosti 250 mm medzi dielcom a kanónom Q predstavuje zmenu miesta pôsobenia lúča v rozsahu t 40 mm.Pri aplikácii zvarového spoja dvoch 600 mm dlhých dielcov, ktorých časť je spojená zvarovým spojom tvaru obdĺžnika 200 x 300 mm, je zmena polohy lúča vychyľovaním nedostatočná. Pri stacionámom upnutí dielcov zabezpečuje mechanika presunu kanóna 6 technologické on-line zmeny polohy bez potreby zmeny polohy dielca. Pri aplikácii zvárania skupiny dielcov s pôdorysom 50 x 50 mm, kde sa vyžaduje zvarový spoj v tvare kružnice, sa využíva kombinácia zmeny polohy pôsobenia lúča presúvaním kanóna Q a vychyľovaním lúča.Nosným prvkom mechanizmu je montážna príruba l, montovaná na teleso vákuovej komory g. Tesniacu funkciu spĺňa sústava tesniacich elementov g uložených v drážkach tesniacej dosky A, po ktorých kĺže medzikus Q, nesúci elektrónolúčový kanón Q. Pohyby medzikusa Q s kanónom Q po lineámych dráhach Z a Q zabezpečujú servopohony 2 a m. Rozsah zmeny polohy je daný veľkosťou otvoru v telese vákuovej komory g. Vzdialenosť pritlačeného medzikusa Q na tesniacn dosku i sa nastavuje vzájomnou polohou vodiacich dráh Z a Q, ktorých nastavenie zabezpečuje vákuotesnú deformáciu tesniacich elementov Q.l. Sústava na polohovanie elektrónolůčového kanóna umiestneného zvonka vákuovej komory, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že na teleso vákuovej komory (2) je pevne spojená montážna príruba (l), na tesniace elementy (3) dosadá medzikus (5) s namontovaným elektrónolúčovým kanónom (6), medzikus (5) je presúvaný pomocou servopohonov (9) a (10) nalineámych dráhach (7) a (8) a v rozsahu limitovanom veľkosťou otvoru (11) v montážnej prírube (l).2. Sústava na polohovanie elektrónolúčového kanóna umiestneného zvonka vákuovej komory podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že dosadanie medzikusa (5) na montážnu prírubu (l) je nastavíteľné na lineárnej dráhe (8).3. Sústava na polohovanie elektrónolúčového kanóna umiestneného zvonka vákuovej komory podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že lineáma dráha (7) je na zmenu polohy kanóna (6) počas procesu V osi X a je poháňaná servopohonom (9) a lineáma dráha (8) je na zmenu polohy kanóna (6) počas procesu v osi Y a je poháňaná servopohonom (10).

MPK / Značky

MPK: B23K 15/00

Značky: umiestneného, zvonka, polohovanie, elektrónolúčového, kanóna, vákuovej, komory

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u6977-polohovanie-elektronolucoveho-kanona-umiestneneho-zvonka-vakuovej-komory.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polohovanie elektrónolúčového kanóna umiestneného zvonka vákuovej komory</a>

Podobne patenty