Chladič katódovej časti elektrónolúčového kanóna vo vákuu

Číslo patentu: U 6976

Dátum: 04.12.2014

Autori: Fodrek Peter, Kolenič František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 7 6Dátum podania prihlášky 16. 5. 2013 (13) Druh dokummtu y Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky (51) Int C 1- (201401)Krajina alebo regionálna organizácia priority B 231( 15/00Dátum zverejnenia prihlášky 2. 7. 2014 Vestník UPV SR č. 07/2014ÚRAD I úžitkového vzom 4. 12. 2014 PRlEMYSVELNÉHO Vestník UPV SR č. 12/2014 VLASTNÍCTVA Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 14. 10. 2014Číslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Chladič katódovej časti elektrónolúčového kanóna vo vákuuRiešenie je charakterizované integrovanou nadstavbou kanóna (l), obsahujúcou chladiaci had (4) a membránou (3) vybavený olejový priestor chladiča, ktorý vytvára podmienky efektivneho chladenia katódovej časti kanóna (l) umiestneného vo vákuu, eliminuje zmenu objemu olejového priestoru chladiča a umožňuje servisné zásahy na príslušenstve elektrónolúčového kanóna (l).Technické riešenie sa týka riešenia katódovej časti elektrónolúčového kanóna pre elektrónolúčový zvárací a navárací proces, keď je kanón uložený vnútri vákuovej komory.Do katódovej časti kanóna vstupuje cez špeciálnu upchávkovú prechodku vysokonapäťový kábel v priestore, na ktorý tepelne pôsobí žeravená katóda. Katódová časť kanóna je plnená olejom. Z dôvodu izolačnej ochrany a ochrany prepojovacích a káblových dielcov je potrebné priestor chladiť spôsobom, ktorý nebráni servisným úkonom a súčasne chráni vnútorné elementy.Doteraj ší stav technikyVšeobecne sa používajú kanóny, umiestnené mimo vákuovej komory, priestor telesa kanóna je vákuovaný na hlboké vákuum a po dosiahnutí požadovaných pracovných parametrov je otvorením oddeľovacieho ventila prepojený s priestorom vákuovej komory. Kanón je umiestnený v stacionámej polohe s vertikálne alebo horizontálne vyžarovaným lúčom vo vonkajšom priestore mimo vákuovej komory. Homé teleso kanóna je riešené ako demontovateľné s cieľom výmeny vnútorných výkonných elementov kanóna. Po vykonaní servisných úkonov sa do homej časti telesa plní olej až do úrovne spoj ovacej príruby a priestor sa uzatvára pomocným vekom. Chladenie sa zabezpečuje zvýšením tepelnej vodivosti steny pomocou vonkajšieho chladiaceho hada, v ktorom prúdi chladiace médium.Riešenie zabezpečuje chladenie olejovej náplne katódovej časti kanóna, keď je kanón umiestnený vnútri vákuovej komory. Hlavným komponentom chladiacej sústavy je chladiaci had, montovaný vnútri horného telesa kanóna. Had je napojený cez hadicové prepoje na chladiaci okruh umiestnený zvonku vákuovej komory. Vo veku homého telesa je vložená pružná tesniaca vložka, ktorá vytvára podmienky na elimináciu rozťažnosti ricínového oleja, tvoriaceho náplň v homom telesa kanóna, a súčasne bráni vzniku vzduchovej bubliny. Spodný diel vložky je riešený ako membrána, ktorá umožňuje plnenie oleja na potrebnú výšku hladiny a súčasne zabezpečujúca tesné prekrytie priestoru.Na obrázku č. 1 a obrázku č. 2 je znázomene riešenie chladiča katódovej časti elektrónolúčového kanóna pre prácu vo vákuu, Príklady uskutočneniaRicínový olej, používaný na chladenie tepelne ovplyvnenej katódovej časti elektrónolúčového kanóna l je charakteristický vyššou objemovou rozťažnosťou. Hlavnou myšlienkou riešenia je eliminácia zmeny objemu a odstránenie vzduchovej bubliny V tomto priestore, ktorá by mohla nepriaznivo vplývať na ñmkciu kanóna 1 pri zmene jeho polohy. Riešenie je orientované na elektrónolúčové kanóny, pracujúce vo vákuovej komore.Chladič olejovej náplne v katódovej časti elektrónolúčového kanóna 1 vytvára podmienky na servisné úkony na katódovej časti bez potreby demontáže celého telesa kanóna l a spätné plnenie oleja na požadovanú výšku hladiny olejovej náplne. Použitie membrány à eliminuje zmeny objemu dané tepelnou rozťažnosťou oleja. Horné teleso kanóna l je na homej ploche prekryté vekom g, pod ktorým je vložená membrána 3,chladiaci had A je pridržiavaný k telesu kanóna l cez tesniace prechodky j, ku ktorým sú napojené vákuové prechodky Q, ktoré slúžia na napojenie hada i na vonkajší chladiaci okruh.l. Chladič katódovej časti elektrónolúčového kanóna vo vákuu, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vo vnútomom priestore katódovej časti elektrónolúčového kanóna (l) sa nachádza chladiaci had (4), teleso chladiča je vybavené vekom (2), ktoré pritláča membránu (3), a chladiaci had (4) je cez vákuové prechodky(6) napojený na vonkajšiu chladiacu sústavu.2. Chladič katódovej častí elektrónolúčového kanóna vo vákuu podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vnútomý chladiaci had (4) je s telesom elektrónolúčového kanóna (1) mechanicky spojený cez tesniace prechodky (5).3. Chladič katódovej časti elektrónolúčového kanóna vo vákuu podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že membrána (3) je montovaná medzi teleso elektrónolúčovćho kanóna (1) a tlak vzniknutý pohybom hladiny ohriateho oleja je na membránu (3) prenášaný cez otvory v telese elektrónolúčového kanóna (l).

MPK / Značky

MPK: B23K 15/00

Značky: katódovej, chladič, kanóna, částí, vakuu, elektrónolúčového

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u6976-chladic-katodovej-casti-elektronolucoveho-kanona-vo-vakuu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Chladič katódovej časti elektrónolúčového kanóna vo vákuu</a>

Podobne patenty