Konštrukcia uchytenia cestnej značky

Číslo patentu: U 673

Dátum: 07.12.1994

Autori: Holomek Roman, Šedý Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Krajina priority ÚRAD Dátum oznámenia o zápise vo Vestníku 07.12.94 PRJEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(72) Pôvodca Šedý Jaroslav Ing., Rosice u Bma, CZ Hclomek Roman, Troubsko, CZ(54) Názov Konštrukcia uchytenia cestnej značkyKonštrukcia uchytenia cestnej značkyPredmet úžitkového vzoru sa týka konštrukčného riešenia uchytenia cestnej značky rozoberatelným spôsobom pomocou nosných objimok a pätkovej objimky.Trubky ako nosné časti cestných značiek sa dávali pria mo do terénu zabetônovanim pripadne bez betonáže, Ich konštruk cia bola značne labilná a nedali sa vymieňať bez nutnosti nového výkopu. Plochy značiek boli pripevnené o nosnú časť priamym prevřtanim čela plochy, čim dochádzalo k poškodeniu čelnej strany plochy. Samotná plocha mala nebezpečné ostré hrany,bola veľmi náchylná na poškodenie či už prevádzkovaním aleboUvedené nedostatky sú v podstate odstránené konštrukciou uchytenia cestnej značky podľa úžitkového vzoru, ktorého podstatou je. že pozostáva z nosnej trubky opatrenej dvojicou nosných objimok s vystužovacim s vystužovecim profilom spojených a konštrukčným profilom majúcim po okrajoch lem, pričom nosné trubka je zvrchu opatrená ochrannou krytkou a V spodnej časti odnimateľne upevnená v pätkovej objimke opatrenej štvoricou pripadne trojicou kotviacich skrutiek.Pätková objimka môže byť tvaru zvona.pričom upevnenie nosnej trubky je pomocou zapustenej skrutky opatrenej z vonkajšej strany krytkou bezpečnostnou. u Kotviaca pätková objimka zaisťuje V teréne stabilitu a súčasne možnosť výmeny bez nutnosti novej betonáže, zabezpečuje bezpečnosť pri možnom náraze. Čelná plocha je k nosnej trubkepripevnená cez vystužovaci profil a dvojicu nosných objimok.pričom čelná plocha nie je vřtaná a nepoškodzuje sa ani pri montáži. Hrany plochy nie sú ostré, ale zaob 1 ené,pričom konštrukčným vyhotovenim s lemom je zaistená aj dostatočné tuhosť plochy odolávajúca statickému aj dynamickému namáhaniu.Prehlad obrazkov na výkreserriklad uskutočnenia konštrukčného vyhotovenia uchytenia cestnej znacky podľa úžitkového vzoru je znazornený na priloženom výkrese, kde je schématicky znazornený bočný pohlad, zadný pohlad v smere S-S, rez v smere PP a na deiie A ina Konštrukcia pätkovej objimky.Konštrukcia uchytenia cestnej značky pozostávajúca z nosnej trubky 39 opatrenej dvojicou nosných objímok ił spojených s vystužovacim profilom ŽE a konštrukčným profilom łg majúcim po okrajoch lem łł. Nosná trubka 39 je zvrchu opatrená ochrannou krytkou gł a V spodnej časti odnimatelne upevnené v pätkovej objimke ŽE, opatrenej štvoricou alebo trojicou kotviacich skrutiek. Pätková objimka šg podľa detailu A môže byť i tvaru zvona a je opatrená trojicou kotviacich skrutiek šł. upevnenie nosnej trubky je pomocou zapustenej skrutky äâ opatrenej z vonkajšej strany bezpečnostnou krytkou äg.Pàtková objimka šg znázornená v bočnom pohľade má valcovitý tvar priečne vystužený.využiteľnosť je daná konštrukciou a priemyselným určením.Konštrukcia uchytenia cestnej značky v y z n a č u j ú c a s a t ý m, že pozostáva z nosnej trubky /20/ opatrenej dvojicou nosných objimok /41/spojených s vystužovacim profilom /40/ a konštrukčným profilom /10/,majúcim po okrajoch lem /ll/, pričom nosná trubka /20/ je zvrchu opatrená ochrannou krytkou /2 l/ a v spodnej časti odnímateľne upevnená v pätkovej objimke /30/ opatrenej štvori cou pripadne trojicou kotviacich skrutiek /31/.Konštrukcia uchytenia cestnej značky podľa nároku 1.v y z n a č u j u c a s a t ý m, že pätková objimka /30/ má tvar zvona, pričom upevnenie nosnej trubky /20/ je pomocou zapustenej skrutky /35/ opatrenej z vonkajšej strany

MPK / Značky

MPK: E01F 9/10, E01F 9/01

Značky: cestnej, značky, konštrukcia, uchytenia

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u673-konstrukcia-uchytenia-cestnej-znacky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Konštrukcia uchytenia cestnej značky</a>

Podobne patenty