Veľkoplošná dopravná značka

Číslo patentu: U 672

Dátum: 07.12.1994

Autori: Šedý Jaroslav, Holomek Roman

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(19) SK Číslo prihlášky 319-94. E 01 F 9/00,Dátum priority E 01 F 9/01 Krajina priority ÚRAD Dátum oznámenia o zápise vo Vestníku 07.12.94 PRDSMYSELNÉHO vLAsTNícTvA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(72) Pôvodca Šedý Jaroslav Ing., Rosice u Bma, CZ(54) Názov Veľkoplošná dopravná značka~, Ju sú ~q 4Predmet úžitkového vzoru sa týka veľkoplošnej dopravnej značky prípadne pútača, kde čelná plocha je tvorená áústavou tvarovaných lamiel upevnených o nosné profily.Veľké plochy určené pre cestné značky prípadne pútače sa vyrábali spojovaním celých tabúľ s ich následným prevřtaním a zoskrutkovanim. Takto vyhotovené konštrukcie boli nerozoberateľné a museli sa prevážať a inštalovať v celku. Pri poškodení bolo nutné ich vymeniť kompletne, pričom čelná plocha vykazovala značné nerovnosti. Medzery v spojoch a velké množstvo skrutkových spojov zkresľovalo čitateľnosť plochy.Uvedené nedostatky sú v podstate odstránené veľkoplošnou dopravnou značkou prípadne pútačom podľa úžitkového vzoru, ktorého podstatou je, že pozostáva z nosného Pofilu a sústavy tvarovaných lamiel spojených s nosným profilom upevňovacím zámkom, tvereným upevňovacou skrutkou a príchytkou,pričom lamely sú na bokoch opatrené súvislým krycím lemom spojeným s lamelami cez upevňovaci zámok. Konštrukcia veľkej plochy je takto zostavená z jednotlivých lamiel,ktoré do seba zapadajú a tvoria súvislú plochu. Jednotlivé lamely sú pripevnené k nosnému profilu /zväčša I profil/ upevňovacím zámkom tak,že nie je dotknutá čelná strana plochy. Celá konštrukcia je Iahko rozoberateIná,prenáša sa v dielcoch priestorovo nenáročnom. Montáž a inštalácia sa uskutočňuje po jednotlivých lamelách bez použitia akýchkoľvek mechanizmov.Pri poškodení sa vymeni len príslušná poškodená časť 1 amie 1- 2 Prehlad obrázkov na výkresePríklad uskutočnenia veľkoplošnej dopravnej značky pripadne pútača podľa úžitkového vzoru je schématicky znázorne ný na priloženom výkrese,kde na obr.l je zadný pohlad a na obr.2 je pohľad P v reze.Velkoplošná dopravná značka pripadne pútač pozostáva z dvojice nosných profilov lg zväčša I profilu a sústavy tvarovaných lamiel 39 na jednej strane opatrenej výstupkom êł a na druhej strane rovnako orientovanou priehlbinkou El umožňujúcich vzájomné zasúvanie lamiel do seba. Lamely 32 sú s nosným profilom lg spojené pomocou upevňovacieho zámku 52 tvoreného upevňovacou skrutkou il a prichytkou 13 v tvare U.kde jedna strana je dlhšie opatrená výstupkom tvaru vnútornej drážky lamely 32 a druhá strana je kratšia opatrená ozubenim /na výkrese nezakresleným/ umožňujúcim dokonalé prichytenie lamely 39 o nosný profil lg. Plocha tvorená lamelami 39 je po bokoch opa trená súvislým krycím lemom 30 spojeným s lamelami 20 cez upevñovaci zámok 52.Predmet úžitkového vzoru je určený k využitiu pri stav be cestných značiek pripadne pútačov s reklamami,kde sa požaduje väčšia súvislá plocha.Veľkoplošná dopravná značka pripadne pútač v y z n a č u j ú c i s a t ý m,že pozostáva 2 nosného profilu /lo/ a sústavy tvarovaných lamiel /20/ opgtrených výstupkom respektive priehlbinkou /21/, spojených s nosným profilom /lo/ upevňovacim zámkom /40/, tvoreným upevňovacou skrutkou /41/ a prichytkou /43/, pričom lamely /20/ sú na bokoch opatrené súvislým krycím lemom /30/ spojeným s lamelami /20/ cez upevňovaci zámok /40/.

MPK / Značky

MPK: E01F 9/01, E01F 9/00

Značky: velkoplošná, dopravná, značka

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u672-velkoplosna-dopravna-znacka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Veľkoplošná dopravná značka</a>

Podobne patenty