Držiak pohára

Číslo patentu: U 666

Dátum: 07.12.1994

Autor: Kolembus Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(13) Druh dokumentu U Dátum podania 14.07.94 (51) Int. Cl.5 Číslo pnontnej pnhlášky A 47 G 23/02Krajina priority ÚRAD Dátum oznámenia o zápise vo Vestníku 07.12.94 PRIEMYELNÉHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYTechnické riešenie sa týka držiaka, zvlášť vhodného pre manipuláciu s horúcimi pohármi pri sterilizácii potravin v do mácncsti.Na manipuláciu so sklenenými pohármi pri sterilizácii potravin v domácnosti, vytiahnutie horúceho pohára zo sterilizačnej nádoby a jeho prenesenie, sú známe manipulačné prostriedky na princípe kliešti. Nevýhodou tohoto riešenia z hľadiska bezpečnosti je možnosť vypadnutia horúceho pohára z držiaka, ked jeho čeľuste nezovierajú pohár dostatočnou silou.Uvedený nedostatok do značnej miery odstraňuje držiak pohárov pozostávajúci 2 upinacej časti a držadlovej časti pre jeho uchopenie rukou, podľa riešenia, ktorého podstata spočiva. v tom, že aspoň upinacia časť držiaka je zhotovená z pružného materiálu a je tvorená ramenom, opatreným na jednom konci úchytom a na druhom konci priečkou s dvojicou úchytov, súmerne vzdialených od ramena. Výhodné odstupy dvojice úchytov od ra~ mena sú 20 až 30 °, merané na rozostupovej kružnici opisanej zo stredu ramena cez koncové body ramena. Všetky úchyty sú ukončené klinovitou časťou, tvorenou nosnou plochou a nábehovou plochou tak, že smerom dovnútra držiaka vytvárajú hrot.Ďalej podstata riešenia spočíva v tom, že priemer kružnice opisanej cez hroty úchytov je menší o 2 až 3 mm ako vonkajší priemer hrdla upinaného pohára v mieste pod osadenim hrdla pohára.Podstata riešenia spočíva tiež v tom, že úchyty sú v radi alnom smere odklonené do vnútra držiaka. Výhodou držiaka pohárov je jeho jednoduchá konštrukcia, nenáročná výroba a vysoka bezpečnosť pri manipulácii s nim.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr. 1 pozdĺžny rez A-A a obr. 2 pôdorys držiaka.Držiak pohárov pozostáva z upinacej časti 2 a držadlovej časti łg. Pokiaľ sú tieto časti zhotovené ako samostatné diely,určené pre vzájomné zmontovanie, potom aspoň upinacia časť 3 je zhotovené z pružného materiálu. Držadlová časť 39 je tvorená držadlom gł, ktoré má na jednom konci vytvorený otvor 33 pre zavesenie držiaka a ak je vyrobená.ako samostatný diel. potom je na druhom konci opatrená závitom łž pre spojenie s upinacou časťou g. Upinacia časť 2 je tvorená ramenom ł, ktoré je na jednom konci opatrené úchytom g a na druhom konci priečkou Š s dvojicou úchytov 3. Úchyty Q sú súmerne vzdialené od ramena í. Výhodné je, aby rozstup úchytov bol od ramena ł va É sú ukončené klinovitou časťou § , ktorá je tvorená nosnou plochou § a nábehovou plochou Z tak, že smerom dovnútra držiaka tieto vytvárajú hrot §. Aby sa dosiahla dostatočná pritlačná sila hrotov § o hrdlo upinaného pohára, je priemer kružnice opisanej cez hroty § menší o 2 až 3 mm, ako vonkajší priemer hrdla upinaného pohára, v mieste pod osadenim hrdla pohára. Z rovnakého dôvodu sú úchyty 3 a 5 odklonené v radiálnom smere dovnútra držiaka.Zatlačenim držiaka v smere pozdĺžnej osi pohára sa úchyty 3 a 5 roztvoria a ich hroty § sa zasunú pod osadenie hrdla pohára. Nadvihnutim držiaka dosadne pohár svojim osadenim na nosnú plochu § hrotu § a môže sa preniesť na požadované miesto. Po premiestneni pohára sa držiak 2 jeho hrdla snime tak, že úchyt 2 sa rukou vychyli smerom von z držiaka, ktorý sa mierne viklopi na osačnú stranu smerom k úchytom Q a tieto sa vysunúla upinaného pohára .1. Držiak pohárov pozostávajúci z upínacej časti a držadlovej časti pre jeho uchopenie rukou, vyznačený tým, že aspoň jeho upinacia časť ( 9 ) je zhotovená z pružného materiálu a je tvorená ramenom (1) opetreným na jednom konci úchytom(2) a na druhom konci priečkou (3) s dvojicou úchytov (4),súmerne vzdialených od ramena (1), s výhodou v rozostupe Zu až 30 °, pričom úchyty (2,4) sú ukončené klinovitou časťou (5), otvorenou nosnou piochou (6) a nábehovoupüochou (7) tak, že smerom dovnútra držiaka vytvárajú hrot (8).Držiak podľa bodu 1 vyznačený tým, že priemer kružniceopisanej cez hroty (8) úchytov (2,4) je menší, s výhodou o 2 až 3 mm, ako vonkajší priemer hrdla upinaného pohára v mieste pod osadenim hrdla pohára.3. Držiak podľa bodov 1 a 2 vyznačený tým, že úchyty (2,4) sú odklonené v radiálnom smere do vnútra držiaka.

MPK / Značky

MPK: A47G 23/02

Značky: pohára, držiak

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u666-drziak-pohara.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Držiak pohára</a>

Podobne patenty