Zariadenie na vyklápanie kontajnerov

Číslo patentu: U 664

Dátum: 07.12.1994

Autor: Blaschke Róbert

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Krajina priority ÚRAD Dátum omámenia o zápise vo Vestníku 07.12.94 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majiteľ TATRA SIPOX a.s., Bánovce nad Bebravou, SK(54) Názov Zariadenie na vyklápanie kontajnerov- i Pak/ZH- 92, 1 Zariadenie na vyklapanie kontajnerov kňaza I I-l-n-iiçy Technicke riešenie sa týka zariadenia na vyklápanieKontajnery 5 uchytávacimi prvkami v dolných rohoch sa na ramenových nakladaćoch zatiaľ nevyklapajú. Eçnçfcv, .a t. im-hn i 533 g. FŤJŽ-ZQD j.Uvedený problem rieši zariadenie na vyklapanie kontajnerov 5 uchytavacimi prvkami V dolných rohoch na ramenových nakladaćoch, hlavne na ćelných ramenových nakladačoch 5 meniteľnou roztecouramien, toré sú riešené práve pre prepravu a manipuláciu 5 kon tajnermi 5 uchytavacimi prvkami v dolných rohoch. Toto zariadąnieje tvorene zaveenými lanami uloženými v aveee ramena, psiąam ich konce sú uchýtene v uchytavacich prvkoch kontajnera a výk 1 a 4 pacimi lanami, ktore sú jedným koncom ukotvené na ráme alebo v podvozku vozidla a druhým koncom, ukonćeným koncovkou, ukotvena v čelných otvoroch uchytavacích prvkov.Koncovky, využívajú tvar ćelných otvorov uchytavacichprvkov kontajnera sa dajú v týchto otvoroch jednoduchým spôsobom-ukotviť i od kontajnera jednoduchým spôsobom oddeliť.Zariadenie podľa technického riešenia umožňuje jednoduche naklopenie kontajnera pri pohybe ramien nakladače dozadu, čo v praxi znamena vyeýpanie obsahu, a spätne vyrovnanie kontajnerado horiaontalnej Polohy pri opačnom pohybe ramien.kontajnera 5 uchytávacími prvkami v dolných rohoch a obr. 2 znázorňuje v axonometrickom pohľade mozne vyhotovenie kotviacej kon covky a jej upevnenie na vyklapacom lane.Zariadenie podľa obr. 1 zrstávc zo závesných lan 9 ktoréo sú uložené v zavese lg ramena Z 1 ich konce sú uchytene v uchyteI 1ch prvkoch E kontajnera á a vyk apacich lán L, ktoré sú jednym koncom ukotvene na ráme E, ktorý je pevne pripojený k podvozku vozidla b a druhým koncom, ukoočeným koncovkou 2, ukotvene v čelnom otvore uchytávacieho prvku E. Honcovky 2 sú takého tvaru, že sa pri použití dajú zasunúť a zaistiť V uchytavacích prv koch 2 kontajnera A tak, aby sa nemohli svojvoľne uvoľniť.Funkcia zariadenia je zrejme z obr. 1. Pri pohybe ramien Znakladača smerom dozadu je vyklapacimi lanami obmedzený horizontalny pohyb spodnej Časti kontajnera 5, čo má za následok jeho naklopenie.Na obr. 2 je možne technicke vyriešonie pripojenia koncovkyZariadenie na vyklápanie kontajnerov, 5 uchytávacími prvkami v dolných rohoch, na ramenových nakladačoch, hlavne na čelných ramenových nakladaćoch 5 meniteľnou roztećou ramien. v y 2 n a Č u j ú C e 5 a t ý m , že závesné laná (9) sú uložené V závese (10) ramena (7) a ich konce sú uchytene v uchytávacích prvkoch (3) kontajnera (4) a aepoň jedno vyklápacie lano(1) je jedným koncom ukotvene na ráme (5) alebo V podvozku vozidla (6) a druhým koncom, ukončeným koncovkou (2), ukotvene V če 1 ~nom otvore uchytávacieho prvku (3).

MPK / Značky

MPK: B60P 1/54

Značky: zariadenie, kontajnerov, vyklápanie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u664-zariadenie-na-vyklapanie-kontajnerov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na vyklápanie kontajnerov</a>

Podobne patenty