Elektrická kolesová koľajová jednotka

Číslo patentu: U 6627

Dátum: 02.12.2013

Autori: Halada Pavel, Haladová Petra, Polák Daniel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 25. 1. 2013 (13) Druh dokumentu Y(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) 1 m- CL (2013-001(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority R 61 C 9/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 7. 2013 Vestník UPV SR č. 7/2013 ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 2. 12. 2013 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR Č. 12/2013 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupneniaúžitkového vzoru verejnosti 25. 10. 2013(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky V pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ MECHATRONICKÉ SYSTÉMY as., Košice, SK(54) Názov Elektrická kolesová koľajová jednotkaElektrická kolesová koľajová jednotka obsahuje železničné koleso (8) a elektromotorickú hnaciu zostavu, ktorá je prepojená s rámom príslušného koľajového voza závesom (l). S letmým čapom (2) je prepojená nosná priruba(5) svojou jednou bočnou plochou vymedzuje polohu dvojice radíaxiálnych ložísk (3) a díštančnćho krúžku (4),sťahovaných ložiskovou maticou (6).Technické riešenie sa týka dopravnej oblasti elektrických trakčných koľajových systémov.Bežné koľajové trakčné vozy sú osadené kolesami s prepojenými nápravami a tie, pokiaľ sú poháňané,tak motory navyše doplnenými prevodovkou. Uvedené zoskupenie strojových prvkov vyplňujú medzinápravový priestor so všetkými vyplývajúcimi nevýhodami.Elektrická kolesová koľajová jednotka vychádza z bežného železničného kolesa a využíva nevyužitého miesta v jeho vnútomom priestore na umiestnenie elektromotora. Podmienkou potom je, že táto elektrická kolesová koľajová jednotka musí byť zavesená na letmom čapu, ktorý je súčasťou rôzneho typu závesu prepojeného s podvozkom trakčného systému.Uvedené riešenie doterajšieho stavu techniky vylepšuje riešenie elektrickej kolesovej koľajovej jednotky obsahujúce železničné koleso a elektromotorickú hnacíu zostavu, ktorého podstata je v tom, že elektrická kolesová koľajová jednotka je prepojené s rámom príslušného koľajového voza závesom, do ktorého je votknutý letmý čap, na ktorom je dvojica radiaxiálnych ložísk, ktorých rozteč je vymedzená dištančným krúžkom,pričom tvarovo pevne je s letmým čapom prepojená nosná príruba vinutia elektromotorickej časti, kde táto nosná príruba svojou jednou bočnou plochou vymedzuje polohu dvojice radiaxiálnych ložísk a dištančného krúžku, sťahovaných ložiskovou maticou pôsobiacou cez poistnú podložku, na druhú bočnú plochu nosnej príruby, pričom na túto dvojicu radiaxiálnych ložísk je otočné uložené železničné koleso s osadením medzi dvojicou radiaxiálnych ložísk, a túto dvojicu radiaxiálnych ložísk axiálne vymedzuje ďalšia dvojica vek, do ktorých sú vložené guferá, pričom s železničným kolesom je pevne, prostredníctvom súpravy skrutiek, spojená nosná príruba s pokrievkou, pričom na vnútomej obvodovej ploche tejto nosnej príruby je súprava perrnanentných magnetov a na vnútomej strane, bližšie k osi, je umiestnený protíkus resolveru, pričom resolver je umiestnený na nosnej prírube vinutia, na ktorej je zároveň umiestnené vinutie elektromotora.Výhodné ďalej je, že v náboji železničného kolesa sú zakomponované dve maznice s nadväzujúcimi kanálikmi do medzipriestoru dvojice radiaxiálnych ložísk. Výhodou navrhovaného riešenia je možnosť využitia medzikolesového priestoru, kde je možné umiestniť, na rozdiel od klasického usporiadania, úžitkový náklad alebo iné funkčné zariadenie.Pokiaľ uplatníme riešenie elektrickej kolesovej koľajovej jednotky, ktoré sa vyznačuje svojou kompaktnosťou, malým zástavbovým priestorom a malou hmotnosťou, a ďalej vzhľadom na to, že uvedená elektrická kolesová koľajová jednotka je bez prevodovky a prepojovacích náprav, je toto navrhnuté riešenie neporovnateľne viacej efektívne.Prehľad obrázkov na výkresochNa priložených výkresoch sú znázomené obrázky a legenda.Na obrázku k anotácii je elektrická kolesová koľajová jednotka v reze vrátane jej prichytenia V nosnom ramene aje doplnená axonometrickým pohľadom elektrickej kolesovej koľajovej jednotky.Obrázok l - elektrická kolesová koľajová jednotka v reze doplnená axonometrickým pohľadom elektrickej kolesovej koľajovej jednotky.Elektrická kolesová koľajová jednotka je súčasťou rôzneho typu závesu l, ktorý je vhodným spôsobom prepojený s rámom príslušného koľajoveho voza.Do závesu Lje votknutý letmý čap g, na ktorom je dvojica radiaxiálnych ložísk g, ktorých rozteč vymedzuje dištančný krúžok á. Tvarovo pevne je s letmým čapom z prepojená nosná príruba 5 vinutia, ktorá svojou jednou bočnou plochou vymedzuje polohu dvojice radiaxiálnych ložísk g a dištančného krúžku i, pričom stiahnutie týchto nadväzujúcich dielov umožňuje ložisková matica Q, pôsobiace cez poistnú podložku 1 na druhú bočnú plochu nosnej príruby § vinutia. Na dvojici radiaxiálnych ložísk 3 je otočné uložené železničnékoleso § s osadením medzi dvojicou radiaxiálnych ložísk ą, pričom túto dvojicu radiaxiálnych ložísk 3 axiálne vymedzuje dvojica 9 vek, do ktorých sú vložené guferá Q.So železničným kolesom § je pevne prepojená, prostredníctvom súpravy skrutiek , nosná príruba s pokrievkou Q, najej vnútomom obvode je súprava permanentných magnetov Q a na vnútornej stene, polomerovo bližšie k osi, je umiestnený protikus ji resolveru l 5, pričom resolver äje umiestnený na nosnej prírube i vinutia, na ktorej je zároveň umiestnené vinutie l 6 elektromotora.Cez letmý čap g, ktorý je dutý, s dvoma kolmými otvormi, prechádzajú silové a prenosové káble l 7, prechádzajúce zároveň otvormi nosnej príruby vinutia s podmienkou, že táto súčasť musí byť správne zapolohovaná proti letmému čapu g. V náboji železničného kolesa § sú zakomponované dve maznice Q s nadväzujúcimi kanálikmi do medzipriestoru dvojice radiaxiálnych ložísk ą.Je tu teda k dispozícii zdroj elektrickej energie, ktorý je výhodný v prípadoch, keď koľajový voz, ktorého je jednotka súčasťou, je zároveň využívaný ako úžitkový, t. j. napr. na prepravu nákladov alebo na osadenie funkčným zariadením. Potomje možne jeho priestor plne využiť, vzhľadom na to, že medzi kolesami nie sú nápravy ani motor s prevodovkou, tak ako tomu pri beůiých trakčných koľajových jednotkách býva.Hnací moment elektrickej kolovej koľajovej jednotky vytvára elektromotorická hnacia zostava umiestnená v ponúkajúcej sa dutine železničného kolesa g.S ohľadom na túto skutočnosť však musí byť železničné koleso § uložené na letmom čape g, pevne prepojenom so závesom j, ktorý môže byť rôzneho typu s ohľadom na potrebné rozloženie síl od kôl na železničné koľaje. Železničné koleso § sa otáča na dvojici radiaxiálnych ložísk 3, ktorých rozteč vymedzuje dištančný krúžok g a ich zapolohovanie je určené osadením na letmom čape g. Na uvedený reťazec súčastí dosedá nosná príruba 5 vinutia, pevne, pomocou tvarového spojenia, prepojená s letmým čapom g, a axiálne zaistená ložiskovou maticou Q prostredníctvom poistnej podložky Z. Axiálna poloha železničného kolesa § je ďalej určená osadením v medzipriestore dvojice radiaxiálnych ložísk g, ktorých vonkajšie krúžky sú fixované dvojicou 2 vek s vloženými gufermi m. Toto riešenie zaručuje nadštandardné utesnenie priestor ložísk a navyše, pri zvýšenej presnosti tak radiálneho, ako i axiálneho zabudovania ložísk, zaručuje obdobné zaťaženie na obe ložiská, čo sa prejaví v ich zvýšenej životnosti. So železničným kolesom § je prostredníctvom súpravy skrutiek pevne prepojené nosná príruba s pokrievkou Q, na ktorej vnútomom povrchu blízko osi je uložený protikus u resolveru l 5 a v opozícii k nemu, na nosnej prírube 5 vinutia, je resolver Q, ktorý kontroluje polohu a rýchlosť kolesá podmienenú činnosťou vinutia elektromotora l 6, uloženého na obvode nosnej príruby vinutia j, v závislosti na uložení súpravy perrnanentných magnetov Q, uložených na vnútomom obvode nosnej príruby s pokrievkou Q.Na zaistenie činnosti vinutia Q elektromotora a resolveru Q je nutné viesť silové a prenosové kabely Ľ dutinou letmého čapu g a následne otvory nosnej príruby 5 vinutia. Mazanie dvojice radiaxiálnych ložísk je zaistené maznicami Q prístupných buď z vonkajšej, alebo z vnútomej strany železničného kolesa §.Elektrickú kolesovú jednotku je možné použiť pri všetkých kolesových koľajových prevážajúcích vozoch, kde je potreba využít medzikolesový priestor bud na uloženie nákladu, alebo na umiestenie funkčnej technológie.l. Elektrická kolesová koľajová jednotka obsahujúca železničné koleso (8) a elektromotorickú hnaciu zostavu, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že elektrická kolesová koľajová jednotkaje prepojená s rámom príslušného koľajového voza závesom (l), do ktorého je votknutý letmý čap (2), na ktorom je dvojica radiaxiálnych ložísk (3), ktorých rozteč je vymedzená dištančným krúžkom (4), pričom tvarovo pevne je s letmým čapom (2) prepojené nosná príruba (5) vinutia elektromotorickej časti, kde táto nosná príruba (5) svojou jednou bočnou plochou vymedzuje polohu dvojice radiaxiálnych ložísk (3) a dištančného krúžku (4), sťahovaných ložiskovou maticou (6) pôsobiace cez poistnú podložku (7) na druhú bočnú plochu nosnej príruby (5),pričom na túto dvojicu radiaxiálnych ložísk (3) je otočne uložené želemičné koleso (8) s osadením medzi dvojicou radiaxiálnych ložísk (3) axiálne vymedzuje dvojica (9) vek, do ktorých sú vložené guferá (10), pričom so železničným kolesom (8) je pevne, prostredníctvom súpravy skrutiek (l l), spojená nosná príruba s pokrievkou (12), pričom na vnútomej obvodovej ploche tejto nosnej príruby je súprava permanentných magnetov (13) a na vnútomej stene, bližšie k osi príruby, je umiestnený protikus (14) resolveru (15), pričom re SK 6627 Ylsolver (15) je umiestnený na nosnej prírube (5) vinutía, na ktorej je zároveň umiestnené vinutie (16) elektromotora.2. Elektrická koľajová kolesová jednotka podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že v nábojíželezničného kolesa (8) sú zakomponované dve maznice (l 8) s nadväzujúcimi kanálikrni do medzipríestoru dvojice radíaxiálnych ložísk (3).

MPK / Značky

MPK: B61C 9/46

Značky: jednotka, koľajová, elektrická, kolesová

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u6627-elektricka-kolesova-kolajova-jednotka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektrická kolesová koľajová jednotka</a>

Podobne patenty