Tepelnoizolačná doska

Číslo patentu: U 6612

Dátum: 02.12.2013

Autor: Frei Johannes Martin

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) lvłátum podania prihlášky 12. 12. 2012 (13) Druh dokumentu y(31) Cislo prioritnej prihlášky CH-01966/11(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 12. 12. 2011 (51) Int. C 1- (201301)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CH E 043 1/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 7. 2013 Vestník UPV SR č. 7/2013 ÚRAD (45) Dátum omámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 2. 12. 2013 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR č. 2/2013 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 16. 10. 2013(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(72) Pôvodca Frei Johannes Martin, Dllrrenäsch, CHTechnické riešenie sa týka tepelnoizolačnej dosky, určenej predovšetkým na tepelnú izoláciu vonkajších fasád,oblastí soklov, stien, stropov, striech alebo iných častí budov z expandovaného polystyrénu (EPS), zahŕňajúeej jednu izolačno-odrazovú dosku a najmenej jednu kryciu dosku. Tepelnoizolačná doska podľa technického riešenia predstavuje ochranu proti rozohríatiu v dôsledku slnečného žiarenia pri súčasne zlepšených izolačných hodnotách. Uvedené vlastnosti sa dosahujú spojením sivej izolačno-odrazovej dosky (l) s krycou doskou (2), ktorá má nebiele polystyrénové častice, resp. perly pôsobiace atermicky.Úžitkový vzor sa týka tepelnoízolačnej dosky, obzvlášť tepelnoizolačnej dosky na účely tepelnej izolácie vonkajších fasád, oblastí soklov, stien, stropov, striech alebo iných častí budov z expandovaného polystyrénuIzolačné dosky z expandovaného polystyrénu na účely izolácie častí budov a pod. sú dostatočne známe. Vyrábajú sa napr. expanziou častíc polymeriútu styrénu v pamých komorách a následným narezaním.Na účely zlepšenia izolačného účinku sa popri hrubších doskách s narastajúcim trendom vyrábajú aj také,ktoré ako doplnok obsahujú čiastočky s tmavými pigmentmi, napr. zo sadze, farbív, grafitu a iné. Podiel pigmentovaných častíc polymerizátu styrénu môže predstavovať 10 - 90 hmotn., pozri napr. DE-U 20315226, pričom sa podiel 30 hmotn. alebo obzvlášť 50 hmotn. pigmentovaných častíc chápe ako výhodný, resp. sa vyrába skutočne len izolačná doska s pomerom 50 50.Ďalej sú známe izolačné dosky z polystyrénu, ktoré obsahujú podiel 0,5 - S hmotn. (EP-B-0620246) alebo 2 - 8 hmotn. (EP-B-0981574) atermicky pôsobiacich prísad, pričom polymerizát styrénu obsahuje podľa EP-B-098 l 574 ešte dodatočne ochranný prostriedok proti plameňom, obzvlášť organické zlúčeniny brómu.Podľa EP-B-1815077 môžu izolačné dosky pozostávat aj z dvoch dielov EPS, jedného dielu s prevažným izolačným účinkom, ktorý pozostáva zo sivého expandovaného polystyrénu a obsahuje atermické látky a druhého, podstatne tenšieho dielu z bieleho expandovaného polystyrénu s ďalšou ochrannou vlastnosťou. Atermické látky môžu byť zas sadza, grañt, kovový prášok alebo kovový oxid a i. a fungovať ako infračervený pohlcovač, resp. odrážač. Druhý, tenší diel dosky napr. vykazuje nižšiu tepelnú vodivosť a v princípe je,tm. s obsahom maximálne 0,5 hmotn. bez atermických látok. Biela krycia doska by mala sivú dosku chrániť pred priamym slnečným žiarením a vyplývajúcou deformáciou a súčasne slúžiť ako podklad na prilipnutie omietky alebo podobne.Obe časti sú vzájomne spojené terrnicky, podľa poznania prepichujú rozhorúčené kovové ihly diely, ktoré ležia na sebe. Tak sa v okolí ihiel vytvárajú spojovacie kontaktné plochy.Počet kontaktných plôch zodpovedá počtu ihiel a nevzniká žiadna príebehlá spojovacia plocha dielov.V EP-A-1213118 je ozrejmený postup na výrobu dosky z penovej látky, ktorá je tvorená z dvoch východiskových dosiek. Východiskové dosky, ktoré by mali byť na dotykových plochách bez extruzívneho povrchu, sa vzájomne spájajú na čiastočnej ploche prostrednictvom paropriepustného lepidla a/alebo mechanickými spojovacími prvkami. Mechanické spojovacie prvky pozostávajú pritom výhodne z materiálu východiskových dosiek.Ďalej je známe, že sa medzi dve biele krycie dosky umiestňuje tmavá odrazová doska (JP-A-11058576 alebo JP-A-2003 l 93586) alebo sa dosky z polystyrénu spájajú s tenšírní doskami z PUR peny (EP-A 1201838). Pri podobnej izolačnej doske podľa DE-U-8226114, ktorá sa obzvlášť používa pre ploché strechy,pozostáva doska z jednej izolačnej základnej vrstvy z tvrdej peny ajednej ochrannej vrstvy z vláknitého materiálu smerujúcej smerom von.Podľa DE-A-l 99 14105 môže byť tepelnoizolačná doska vybavená aj krycou hutnou vrstvou z dutých guľôčok, ktoré sú vložené do nosnej substancie. Táto vrstva z dutých guľôčok má podstatne zlepšiť izolačnú hodnotu pri rovnakej hrúbke dosky.V DE-B-102005031133 je opísaná doska z penového materiálu na tepelnú izoláciu, ktorá obsahuje 10 90 hmotn. pigmentované častice polymerizátu styrénu, pričom je jedna plocha dosky z penového materiálu vybavená minimálne čiastočne s jednou antireflexnou vrstvou. Táto antireflexná vrstva je povrchová látka s minimálne jedným spojivom, bielym pigmentom a ďalšími prísadami. Známe je taktiež namiesto jednej farebnej vrstvy používanie fólie.Podstata technického riešenia spočíva vo vytvorení tepelnoizolačnej dosky, obzvlášť na účely tepelnej izolácie vonkajších fasád, oblastí soklov, pod terénom, v oblasti plochých striech, ako aj stien alebo iných častí budov, z expandovaného polystyrénu (EPS), ktorá zahŕňa jednu izolačno-odrazovú dosku a minimálne jednu kryciu dosku, resp. vrstvu, ktoré splňajú rôzne ochranné funkcie, pričom sa dosiahne dobrá priľnavosť medzi vrstvami, resp. doskami a dobrá rozmerová stálosť dosiahnutá pri nízkych nákladoch.Cieľom je vytvoriť takú tepelnoizolačnú dosku, ktorá vykazuje ochranu proti zohriatiu pôsobením slnečného žiarenia, pri súčasne zlepšenej izolačnej hodnote v dôsledku atermických komponentov.Uvedený ciel je dosiahnutý znakmi obsiahnutými v nároku l.Izolačno-odrazová doska vykazuje častice obsahujúce farebné, príp. aj biele a tmave pigmenty, obzvlášť grañtové častice, ktorých podiel môže variovať v závislosti od požiadavky.Krycia doska pozostáva z nebielych pigmentovaných častíc polymerizátu styrénu s aterrnickými zložkami, pričom krycia doska je podstatne tenšia ako izolačno-odrazová doska. Krycia doska môže byť obrátená smerom von a smerom dnu a aj pri jej obojstrannom nanesenl predstavuje hrúbka krycích dosiek výhodne maximálne 10 hrúbky výslednej tepelnoizolačnej dosky.V 0 výhodnom uskutočnení je materiál krycej dosky hlavne pigmentovaný na žlto, oranžovo alebo žlto/oranžovo a dodatočne obsahuje častice alebo perly iných farieb z polymerizátu styrénu, ktore sú zoradené do vzoru alebo podobným spôsobom.Tepelnoizolačná doska je teda sendvičová doska vytvorená z izolačno-odrazovej dosky a krycej dosky z pigmentovaného EPS s atermickými podíelmi, ktorých hodnota veličiny lambda je výhodne menšia ako 0,030, najmä v rozsahu 0,029 až 0,025, a tým pádom vykazuje zlepšený tepelnoizolačný výkon, pri súčasne zlepšenej ochrane izolačno-odrazovej dosky pred priamym slnečným žiarením. Krycia doska pôsobí ako ochrana proti priamemu slnečnému žiareniu, deformácii alebo dokonca roztápaniu EPS izolačno-odrazovej dosky, takže je dosiahnutá vyššia tvarová stálosť a len v menšej miere izolačný účinok krycej dosky.Prierez môže byť kvádrovitý, ako aj trapézovitý alebo podobný. Izolačno-odrazová doska a krycia doska vykazujú ako východiskové dosky väčší rozmer, ktorý sa v dôsledku natavenia a spojenia pri výrobe výslednej sendvičovej dosky eliminuje. Takto zhotovená izolačno-odrazová doska potom vykazuje požadovaný uvedený rozmer. Tepelnoizolačná doska tak pozostáva z minimálne dvoch dosiek, tzn. jednej tmavej a izolujúcej izolačno-odrazovej dosky a minimálne jednej krycej dosky s jednou dodatočnou ochrannou funkciou,ktoré sú spojené navzájom celoplošne a bez lepenia. Pri obojstranne potrebných krycích doskách sa analogicky uskutočňuje príslušný druhý proces spájania.Technické riešenie je následne opísané bližšie v príklade uskutočnenia na základe výkresu. Na obrázku je znázomená tepelnoizolačná doska podľa technického riešenia.EPS dosky sa vyrábajú známym spôsobom expanziou častíc polymerizátu styrénu v parných komorách. Napeňujú sa vysoko izolujúce izolačno-odrazové dosky l, ktoré vykazujú pigmentované častice polymerizátu styrénu.Krycie dosky g sa vyrábajú zo žltého alebo oranžového polystyrénu, resp. sú pigmentované na žlto alebo oranžovo a obsahujú ďalšie atermicky pôsobiace pigmenty v inej farbe, pričom celkový podiel atermicky pôsobiacich pigmentov alebo látok je podstatne väčší ako 0,5 hmotn. Ďalšie atennicky pôsobiace pigmenty v inej farbe sú napr. čieme a zoradené do pravidelného vzoru, napr. do pruhov a/alebo nápisu, resp. loga.Krycia doska g vykazuje v príklade východiskovú hnibku cca 6,5 mm, izolačno-odrazová doska L východiskovú hrúbku cca 158 mm, t. j. dva milimetre (respektíve štyri mm na obojstrannú aplikáciu) nad uvedeným rozmerom tepelnoizolačnej dosky, ktorá má byť vyrobená.Na exemplámu výrobu tepelnoizolačnej dosky sa horizontálne privedie izolačno-odrazová doska 1 spôsobom, ktorý nie je na obrázku znázomený, paralelne k strojovému stolu na dopravnom páse zariadenia na výrobu sendvičových dosiek. Okrem toho sa prostredníctvom dopravných prostriedkov, ktoré nie sú znázomené, alebo manuálnym privedením cez vhodný sklzný žľab privedú podstatne tenšie krycie dosky g. Tieto tenšie krycie dosky g sú ohýbateľné, takže sa dajú zo sklzného žľabu vytvarovať na rovno privádzanú izolačnoodrazovú dosku 1 okolo ohybu prítlačného valca. Prítlačnému valcu je bezprostredne podložený v oblasti privádzania vyhrievací kýl, ktorý je v priereze klinovitý. Vyhrievaci kýl je vyhríevaný olejom a má umožňovať rovnomemé zahriatie kontaktovaných povrchov dosiek l a g na cca 195 °C. Vyhrievaci kýl je napr. potiahnutý tefíónovou vrstvou a môže pozostávať z hliníkového materiálu alebo ušľachtilej ocele. Na obojstranné nanesenie vrstvy sa doska otáča alebo proces prebieha s rovnakou štruktúrou nadol a nahor.Prostredníctvom ďalšieho pritlačného valca sa krycia doska g pritláča proti vyhrievaciemu kýlu.Pri opísanom zariadení nasledujú po vyhrievacom kýle dva prítlačné valce, ktoré sú za sebou umiestnené na rovnakej výške. Vpravo sa nachádzajúci prítlačný valec je súčasne hnacim valcom. Za prítlačnými valcami s odstupom nasleduje, pri len jednostrannom umiestnení jednej krycej dosky g, zvyčajne rezacie zariadenie na účely vytvorenia odľahčovacích rezov do kiycej dosky g.Prítlačné valce, ako aj obvodová kladka sú obklopená nekonečne obiehajúcim vodiacim pásom odolným proti teplote s drsným povrchom, ktorý slúži na privádzanie krycej dosky g. Privádzanie izolačno-odrazovej dosky l k vyhrievaciemu kýlu sa môže uskutočňovať taktiež prostredníctvom jedného transportného pásu,ktorý nie je znázomený, ako posuvnej jednotky. Prostredníctvom tlaku prítlačných valcov a nastavenia pracovnej výšky sa dosiahne potrebný menovitý rozmer hrúbky tepelnoizolačnej dosky.Kontaktované povrchy dosiek l, g sa v dôsledku zahríatia natavia a vytvorí sa roztopený film (zmáča 10nie prostredníctvom zahriatia až nad teplotu zmäknutia), ktorý súčasne spôsobuje zmenšenie hrúbky dosky. Za vytvorenia kontaktnej plochy i sa krycia doska z prostredníctvom prítlačných valcov pritlačí proti izolačno-odrazovej doske l, pričom V dôsledku natavenia a následného pritlačenia dosiek l, g vznikne tepelnoizolačná doska s hrúbkou cca 160 mm a hodnotou veličiny lambda menšou ako 0,030.Pri obojstranne potrebných krycích doskách g sa analogicky uskutočňuje príslušný druhý spojovací proces.Pri len jednostrannom usporiadaníjednej krycej dosky 2 je možné túto vybaviť jednoduchýmí štrbinami v blízkosti povrchu na účely zníženia napätia pri resp. v dôsledku spojenia s izolačno-odrazovou doskou l. Hĺbka štrbín, resp. zárezov predstavuje max. hrúbky krycej dosky g.l. Tepelnoizolačná doska, obzvlášť určená na tepelnú izoláciu vonkajších fasád, soklových oblastí, stien,stropov, striech alebo iných častí budov z expandovaného polystyrénu (EPS), zahmuj úca izolačno-odrazovú dosku (1) a minimálne jednu kryciu dosku (2), pričom izolačno-odrazová doska (l) vykazuje vysoký podiel atermicky pôsobiacich látok a/alebo je vysoko napenená a poskytuje podstatný izolačný účinok, a krycia doska (2) spĺňa dodatočnú ochrannú funkciu a dosky (l) a (2) sú vzájomne spojene bez lepenia a celoplošne na uvedený rozmer hrúbky dosky, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že krycia doska (2) vykazuje nebiele polystyrénové častice, resp. perly, ktoré pôsobia atermicky.2. Tepelnoizolačná doska podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a tý m , že krycia doska (2) pozostáva z nebielych polystyrénových častíc, resp. perál, ktoré pôsobia atermicky.3. Tepelnoizolačná doska podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že nebiele polystyrénové častice, resp. perly krycej dosky (2) sú prevažne pigmentované na žlto, oranžovo alebo žlto/oranžovo a/alebo pozostáva z atermicky pôsobiaceho materiálu najmä z grafitových častíc.4. Tepelnoizolačná doska podľa najmenej jedného z nárokov l až 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m ,že atermicky pôsobiace polystyrénové častice, resp. perly krycej dosky (2) sú čiastočne usporiadané do nápisov a/alebo vzorov a s týmto cieľom vykazujú inú farbu ako zvyšné polystyrénové častice, resp. perly.5. Tepelnoizolačná doska podľa najmenej jedného z nárokov l až 4, v y z n a č u j ú c a s a t ý m ,že vykazuje hodnotu veličiny lambda menšiu ako 0,030, obzvlášť hodnotu veličiny lambda od 0,029 do 0,025.

MPK / Značky

MPK: E04B 1/80

Značky: tepelnoizolačná, doska

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u6612-tepelnoizolacna-doska.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tepelnoizolačná doska</a>

Podobne patenty