Dojčenské a detské príkrmy na zvýšenie orálnej tolerancie mliečnych bielkovín

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 3. 2. 2012 (13) Druh dokumentu y(3 l) Číslo príoritnej prihlášky PUV 2011-25381(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 22. 12. 2011 (51) ĺm- CL 001101)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ A 23 C 9/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 6. 2012 A 23 L U 00 Vestník UPV SR č. 6/2012 ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 5. ll. 2012 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR č. ll/20 l 2 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 24. 9. 2012(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Dojčenské a detské príkrmy na zvýšenie orálnej tolerancie mliečnych bielkovínDojčenské a detske príkrmy na zvýšenie orálnej tolerancie mliečnych bielkovín na báze obílnín a optimalizovanej mliečnej zloüy pozostávajú z kozieho mlieka a kozích proteínov, fortiñkované vitamínmi, minerálnymi látkami, stopovými prvkami, prebiotikami, probiotíckými mikroorganizmami, nukleotidmí, polynenasýtenými mastnými kyselinami, rastlinnými olejmi, sacharídmi,prírodnými aromatickými a ochucujúcimi látkami, pričom uvedená mliečna zložka má obsah alfa-sl-kazeínu 10 mg až 200 mg v 100 ml podávaného prikrmu.Technické riešenie sa týka obilno-mliečnych a mliečno-obilných dojčenských a detských príkrmov s optimalizovanou mliečnou zložkou dojčenského počiatočného a pokračovacieho mlieka pozostávajúceho z kozieho mlieka a kozích proteínov s vylúčením kravských proteínov cielených na zvýšenie orálnej tolerancie mliečnych proteínov.Proteínové zložky kravského mlieka sú zodpovedné za prevažnú väčšinu intolerancií alebo alergií manifestujúcich u dojčiat, malých detí a V niektorých prípadoch pretrvávajúcich aj do dospelosti. Výskyt alergie alebo intolerancie kravských bielkovín sa pohybuje v rôznych krajinách medzi 0,36 - 7,5 populácie v závislosti od metód sledovania.Symptómy vyvolané neznášanlivosťou kravských mliečnych bielkovín sa prejavujú u postihnutých jedincov v rôznej intenzite, pričom najčastejšími sú gastrointestinálne poruchy pozorované u 55 až 80 , ďalej kožné reakcie u 20 až 40 alebo respiračné symptómy u 5 až 20 osôb s alergiou alebo intoleranciou kravských proteínov.Ako preventívne riešenie rizika rozvoja symptómov v dôsledku alergie alebo intolerancie kravských bielkovín boli na konci minulého storočia vyvinuté a používané tzv. hypoalergénne detské výživy využívajúce bud tepelne ošetrené bielkoviny, alebo bielkovinové hydrolyzáty s rôznym stupňom degradácie bielkovinových molekúl. Ale ani dojčenská výživa na báze bielkovinových hydrolyzátov neposkytuje stopercentnú ochranu pred vznikom a rozvojom alergie na kravské bielkoviny. V prípadoch, ked hypersenzitívne dieťa nie je schopné prijímať bez zdravotných ťažkostí bežné hypoalergénne dojčenské mlieka s bielkovinovými hydrolyzátmi kravského mlieka, je nutné zaistiť výživu bud pomocou preparátu s extenzívne hydrolyzovanými kravskými bielkovinami, alebo sójovej náhradnej výživy a/alebo dokonca iba prostredníctvom aminokyselinového komplexu. Náhradná výživa pre dojčatá a malé deti na báze sójových proteínov nemusí byť bezpečným riešením náhradnej výživy, pretože aj pri tomto type rastlinných proteínov bolo preukázané riziko vzniku alergickej reakcie.Napriek masívnej dlhoročnej aplikácii detských počiatočných a pokračovacích výživ na báze hydrolyzátov kravských bielkovín nesúcich označenie HA, výskyt alergií alebo intolerancií na tento druh bielkovín neklesá, ale naopak sa zvyšuje.Kozie mlieko je z pohľadu celosvetovej produkcie druhým najčastejšie konzumovaným mliekom. Chemické, fyzikálne aj výživové vlastnosti kozieho mlieka opodstatňujú uplatnenie vo výžive dojčiat a malých detí za predpokladu fortifikácie alebo modelácie niektorých nutričných parametrov.Hlavnými spúšťačmi alergií a intolerancií bielkovín kravského mlieka sú preukázateľne ako kazeíny predovšetkým alfa-sl-kazeín, tak frakcie srvátkových bielkovín nazývaná beta-laktoglobulín.Početné výskumné štúdie preukazujú nižšiu alergenicitu kozieho mlieka ajeho vyššiu orálnu toleranciu aj pre pacientov s preukázanou alergiou na kravské bielkoviny. Bolo preukázané, že proteínovou zložkou vyvolávajúcou imunologickú reakciu je v prípade kozieho mlieka iba kazeínová frakcia označované ako alfa-sl-kazeín, ktorého obsah je výrazne nižší, než je to pri kravskom mlieku. Pri srvátkových bielkovinách kozieho mlieka nebola alergenicita preukázaná žiadnou štúdiou. Obsah alfa-sl-kazeínu v kozom mlieku je spojený s polymorfizmom genotypov a pohybuje sa od 0,9 g až po 4,1 g v l litri mlieka, pričom nízke obsahy alfa-sl-kazeínu boli nájdené u plemien Sanských, Alpských a Toggennburg. Vysoké hodnoty alfa-sl-kazeínu sú charakteristické pre plemená Nubian a La Mancha. Kravské mlieko obsahuje medzi 5,9 až 17,5 g alfa-slkazeínu v l litri mlieka.Zlepšenie súčasného stavu a teda zníženie počtu manifestovaných intolerancií alebo alergií na proteíny kravského mlieka je dosahované včasným začatím podávania príkrmov obilno-mliečnych alebo mliečno-obilných s optimalizovanou mliečnou zložkou dojčenského počiatočného a pokračovacieho mlieka pozostávajúceho z kozieho mlieka a kozích proteínov s vylúčením kravských proteínov podľa technického riešenia najlepšie v období od ukončeného 4. do 7. mesiaca, resp. 12. mesiaca života a postupné navodenie orálnej tolerancie mliečnych bielkovín.Ideálne sa javí postupné zavedenie príkrmov s bielkovinami kozieho mlieka pri dojčení, ktoré je prirodzeným fyziologickým spôsobom výživy v dojčenskom období. Príkrmy obilno-mliečne alebo mliečno-obilné s optimalizovanou mliečnou zložkou dojčenského počiatočného a pokračovacieho mlieka pozostávajúceho z kozieho mlieka a kozích proteínov s vylúčením kravských proteínov podľa technického riešenia bymali byť podávané ako prvé príkrmy tiež u detí, ktorým je podávaná HA - počiatočná alebo pokračovacia mliečna výživa s hydrolyzovanými kravskými bielkovinami. Výnimku tvoria jedinci, ktorých základná výživa je založená na extenzívne hydrolyzovaných bielkovinách alebo zmesiach aminokyselín.Najvyššia účinnosť na zvýšenie orálnej tolerancie mliečnych bielkovín majú dojčenské a detské príkrmy na báze obilnín a optimalizovanej mliečnej zložky, s prevažujúcim podielom obilnín alebo s prevažujúcim podielom optimalizovanej mliečnej zložky pozostávajúcej z kozieho mlieka a kozích proteínov s vylúčením kravských proteínov spĺňajúce parametre dojčenského počiatočného alebo pokračovacieho mlieka, fortifikované buď jednotlivo, alebo v zmesiach vitamímni, minerálnymi látkami, stopovými prvkami, prebiotikami,probíotickými organizmami, nukleotidmí, polynenasýtenými mastnými kyselínami, rastlinnými olejmí, sacharidmi, prírodnými aromatickými a ochucujúcimi látkami, určené pre deti vo veku od ukončeného 4. mesiaca života, ktoré majú upravený proteínový profil tak, aby obsah kozieho alfa-sl-kazeínu bol v rozsahu hodnôt 10 mg až 200 mg alfa-s l-kazeínu v 100 ml podávaného príkrmu.Na základe stanovenia obsahu alfa-sl-kazeínu v kozom mlieku sa dosiahne modeláciou proteínového profilu optimálne zloženie výslednej mliečnej zložky príkrmu tak, že sa hodnota obsahu celkových bielkovín požadovaná legislatívnymi predpismi pre dojčenské príkrmy dosiahne prídavkom kozích srvátkových bielkovín. Zároveň sa musí vylúčiť kontamínácia všetkých použitých receptúmych zložiek kravskými bielkovinami.Výsledný obsah vitamínov, minerálnych a stopových prvkov sa upraví na hodnoty stanovené platným predpisom pre dojčenské obilno-mliečne alebo mliečno-obilné príkrmy v danej krajine. Výhodne je možné príkrmy obilno-mliečne alebo mliečno-obilné s optimalizovaným dojčenským mliekom na báze kozieho mlieka a kozích proteínov obohatiť o prebiotiká, probiotické mikroorganizmy, nukleotidy, polynenasýtené mastné kyseliny, sacharidy a ďalšie nutrične významné komponenty, bud jednotlivo alebo v zmesiach.Príkrmy obilno-mliečne alebo mliečno-obilné s optimalizovaným dojčenským mliekom na báze kozieho mlieka a kozích proteínov môžu byť vyrábané vo forme instantných práškových zmesí, ktoré sa pripravia na konzumáciu prídavkom vody alebo ako hotové pasterizované, alebo iným procesom stabilizované, príkrmy určené na priame použitie.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPríklad l Obilno-mliečny príkrm ryžový pre deti od ukončeného 4. mesiaca života vo forme instantného práškuinstantná ryžová múka 45,0 8,4 počiatočná mliečna výživavitamíny, minerálne látky, stopové prvky, nenasýtené mastné kyseliny v množstvách odporučených platnou smemicou pre dojčenskú mliečnu výživu a pre dojčenské príkrmyproteínový profil celkový obsah bielkovín 12,5 2,3 obsah alfa-sl-kazeínu 53,5 mg 10 mgPríklad 2 Obilno-mliečny príkrm ovsený pre deti od ukončeného 6. mesiaca života vo forme instantného práškuZložka g na 100 g prášku g na 100 ml príkrmu -l 8,7 g prášku 90 ml vody instantná ovsená múka 43,0 8,0mikroorganizmy 0,3 0,06 sušené ovocné prášky akovitamíny, minerálne látky, stopové prvky, nenasýtené mastné kyseliny v množstvách odporučených platnou smemicou pre dojčenskú mliečnu výživu a pre dojčenské príkrmyproteínový profil celkový obsah bielkovín 12,6 2,4 obsah alfa-sl-kazeínu 192,5 mg 36 mgPríklad 3 Obilno-mliečny príkrm viaczrnný pre detí od ukončeného 6. mesiaca života vo forme hotového tepelneínstantná viaczrnná múka 9,1vitamíny, minerálne látky, stopové prvky, nenasýtené mastné kyseliny v množstvách odporučených platnou smemicou pre dojčenskú mliečnu výživu a pre dojčenské príkrmyproteínový profil celkový obsah bielkovín 3,0 obsah alfa-sl-kazeínu 78,3 mgPríklad 4 Mliečne obilný príkrm kukuričný pre deti od ukončeného 5. mesiaca života vo forme instantného práškuZložka g na 100 g prášku g na 100 ml príkrmu -35 g prášku 90 ml vody instantná kukuričná múka 28,7 10,0 pokračovacia mliečna výživamikroorganizmy 0,9 0,06 sušené ovocné prášky akovitamíny, minerálne látky, stopové prvky, nenasýtené mastné kyseliny v množstvách odporučených platnou smernicou pre dojčenskú mliečnu výživu a pre dojčenské príkrmyproteínový profil celkový obsah bielkovín 18,6 6,5 obsah alfa-sl-kazeínu 568 mg 199 mg

MPK / Značky

MPK: A23C 9/15, A23C 9/152, A23L 1/10, A23C 9/20

Značky: dojčenské, bielkovín, orálnej, mliečných, dětské, tolerancie, príkrmy, zvýšenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u6298-dojcenske-a-detske-prikrmy-na-zvysenie-oralnej-tolerancie-mliecnych-bielkovin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dojčenské a detské príkrmy na zvýšenie orálnej tolerancie mliečnych bielkovín</a>

Podobne patenty