Efektívny spínač periférnych zariadení

Číslo patentu: U 5341

Dátum: 08.02.2010

Autor: Dlholucký Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(19) Číslo prihlášky 99-2008 Dátum podania prihlášky 27. 8. 2008 (13) Druh dokumentu yl Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 16. 12. 2009 (51) Int. Cl. (2010) Číslo prioritnej prihlášky Dátum podania prioritnej prihlášky HOZJ 9/00 Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD Dátum zverejnenia prihlášky 6. 8. 2009, V t k UPV SR . 8/2009 PRIEMYsELNEHo es I ° VLASTNICTVA Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzom 8. 2. 2010 Vestník UPV SR č. 2/2010 Dátum zápisu a sprístupnenía úžitkového vzoru verejnosti 16. 12. 2009 Číslo pôvodnej prihlášky V pripade vylúčenej prihlášky Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo zverejnenia medziněuodnej prihlášky podľa PCT Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Efektívny spínač periférnych zariadení(57) Anotácia Technicke riešenie - blok efektívneho spínača (B) na šetrenie elektrickej energie, ktoré je určené na spínanie/vypí- I- . nanie bloku periférneho elektrospotrebiča (C) iba na čas, Z 3 °W 5 OHZ B uvñuuzi keď je blok hlavného elektrospotrebiča v aktívnom stave. i PE i Privedením bloku hlavného elektrospotrebiča (A) do aktív- p L N E neho stavu tento priamo aktivuje blok efektívneho spínača I l(B) a ten priamo prostredníctvom napájacieho napätia blo- j E ku perifémeho elektrospotrebiča (C) uvedie blok periféme- ho elektrospotrebiča (C) do aktívneho stavu, ak je tento g K stav predvolený ako východískový. Ak blok hlavného elek- g trospotrebiča (A) nie je v aktívnom stave, blok efektívneho spínača (B) a blok perifémeho elektrospotrebiča (C) ne- -1 odoberajú z elektrickej rozvodnej siete žiadnu elektrickú L 2 pEN g energiu. g 230 V/50 Hz a ľgwnłéhäća áł Blok efektívneho spínače r spore I -na ací zdroj p JTechnické riešenie sa týka zariadenia na galvanické oddelené spínanie/vypínanie periférnych elektrospotrebičov, ktore sú pripojené k hlavnému elektrospotrebíču v závislosti od toho, či je hlavný elektrospotrebič v aktívnom stave.Aktívnym stavom sa rozumie - zariadenie je plnohodnotne používané na účel, na ktorý je určené a skonštruované. Zariadenie odoberá z rozvodnej elektrickej siete svoj nominálny príkon.Stand-by režimom sa rozumie - stav, ked je zariadenie pripravené prejst z neaktívneho stavu do aktívneho, čaká na riadiaci signál. Ak tento signál príde, prepne sa do aktívneho stavu. V režime stand-by zariadenie odoberá príkon, ktorý je rádovo nižší ako nominálny príkon a pohybuje približne od 1 W po 10 W.Hlavný elektrospotrebič - elektrospotrebič, ktorý v sústave elektrospotrebičov predstavuje spotrebič, bez ktorého periférne (vedľajšie) elektrospotrebiče neplnia účel na ktorý boli skonštruované alebo ho plnia v obmedzenej miere v sústave elektrospotrebičov. Príkladom hlavného spotrebiča môže byt televízny prijímač,riadiaca jednotka počítača.Perifémy elektrospotrebič - je to vedľajší elektrospotrebič, ktorý bez hlavného elektrospotrebiča plní svoju funkciu obmedzené alebo ju neplný vôbec v sústave elektrospotrebičov. Vedľajším elektrospotrebičom môže byť videorekordér, satelitný prijímač, reproduktory, monitor.V súčasnosti sú periférne elektrospotrebiče spínanéSamostatne, nezávisle od toho či je hlavný elektrospotrebič aktívny alebo je v stand-by režime. Nevýhoda tohto spôsobu spínaniaPeriférne zariadenia musia byť spínané samostatne od hlavného elektrospotrebíča, pričom funkcia tohto zariadenia často krát priamo súvisí od stavu hlavného elektrospotrebiča, t. j. zariadenie je prakticky nepoužiteľné, ak je pripojený hlavný elektrospotrebič z rôzneho dôvodu neaktívny.Spravidla sa periférne zariadenia nechávajú zapnuté v rozvodnej sieti, keď je hlavný elektrospotrebič v neaktívnom stave, čo vedie k zvyšovaniu spotreby elektrickej energie, ktorá sa nevyužíva efektívne. Výhoda tohto spôsobu spínaniaVypnutím zariadenia je toto zariadenie galvanicky oddelené od siete a spotreba elektrickej energie je prakticky nulová.V závislosti od stavu hlavného elektrospotrebiča (zapnutý hlavný elektrospotrebič - zapnuté periférny elektrospotrebič), pričom hlavný elektrospotrebič vyšle signál perifémemu zariadeniu, ktoré sa následne prepne zo stand-by režimu do aktívneho. Toto sa nedeje na úrovni napájacieho napätia z rozvodnej siete.Nevýhody tohto spôsobu spínaniaPerifémy elektrospotrebič musí byť V aktívnom stave alebo aspoň v stave stand-by.Zariadenie je trvalo galvanicky pripojené k sieti, možné poškodenie pri väčších odchýlkach v rozvodnej sieti.Výhoda tohto spôsobu spínaniaZariadenia sú efektívne spínané vtedy, keď aj hlavný elektrospotrebič.V závislosti od stavu hlavného elektrospotrebiča (zapnutý hlavný elektrospotrebič - zapnuté periférny elektrospotrebič), pričom hlavný elektrospotrebič je pripojený na externe sledovacie zariadenie, ktoré sleduje odber hlavného elektrospotrebiča a ked hlavný elektrospotrebič prekročí určitú hranicu príkonu, dodá napájacie napätie aj pre periféme zariadenie.Kódovaným signálom, ktorý vysiela hlavný elektrospotrebič periférnemu elektrospotrebiču, prostredníctvom verejnej elektrickej rozvodnej siete.Uvedené nevýhody V plnej miere odstraňuje efektívny spínač perifémych zariadení. Je to technické riešenie na galvanické spínanie a oddelenie periférnych spotrebičov pripojených k hlavnému elektrospotrebiču od sieťovej napäťovej sústavy, pričom všetky už spomenuté výhody ostávajú zachované.Podstatou technického riešenia je, že efektívny spínač periférnych zariadení, je galvanicky pripojený k hlavnému elektrospotrebiču a odoberá elektrickú energiu iba v čase, keď aj hlavný elektrospotrebič. Takto pripojené periférne zariadenia na to, aby prešli do aktívneho stavu nemusia byť pred tým v stand-by režime,ale sú phiohodnotne vypnuté a odpojené od rozvodnej elektrickej siete t. j., neodoberajú žiadnu elektrickúenergiu. Keď nie je aktívny hlavný elektrospotrebič, ani dané technické riešenie neodoberá elektrickú energiu z rozvodnej siete.Zhrnutie výhod je nasledovnéPeriféme zariadenia sú spínané v závislosti od toho, či je hlavný elektrospotrebič aktívny/neaktívny t. j.,nemusia sa spúšťať samostatne.Zariadenie nepracuje v stand-by režime, neodoberá žiadnu elektrickú energiu keď nie je aktívne.Umožňuje hromadné spínanie/vypínanie spotrebičov, pričom tieto nemusia byť v stand-by režime na to aby prešli do aktívneho stavu, šetrí sa elektrická energia počas nečinnosti.Pripojené periféme zariadenia sú v neaktívnom móde galvanicky oddelené do rozvodnej elektrickej siete,čo predstavuje aj ochranu proti prepätiu z elektrickej rozvodnej siete.Dané technické riešenie nepotrebuje určitý minimálny príkon hlavného elektrospotrebiče., na to aby boli zopnuté periférne elektrospotrebiče.Realizácia technického riešenia si nevyžaduje vysoké vstupné náklady a nie je ani technicky náročná t. j.,technické riešenie je ľahko zrealizovateľne pri vysokej miere spoľahlivosti.Dané technické riešenie umožňuje aj reverznú činnosť v závislosti od zapojenia t. j. ak je hlavný elektrospotrebič zapnutý perifćme zariadenia môžu byť vypnuté a opačne.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnene pomocou nasledovných obrázkov obrázok č. 1 - všeobecné technické riešenie obrázok č. 2 - príklad uskutočnenia.Konkrétny príklad uskutočnenia je znázornený na obrázku č. 2.Obrázok č. 2, Príklad uskutočnenia, blok hlavného elektrospotrebiča A je riadiaca jednotka počítača, konkrétne napájači zdroj samotného počítača. Technické riešenie - blok efektívneho spínača B je pripojený prostredníctvom svoriek 12 Vl a GND na výstup napájacieho zdroja riadiacej jednotky počítača.Pre správnu funkciu daného technického riešenia je nevyhnutné, aby zariadenie bolo elektricky priamo závislé od samotného stavu počítača. Tento stav sa dá dosiahnuť ak sa zariadenie pripojíPriamo do počítačového zdroja. Keď napájací zdroj počítača začne dodávať výstupné napätia pre jednotlivé komponenty počítača, začne dodávať aj napätie pre relé RE, ktoré zopne vstupné napätie privedené prostredníctvom svorky L cez poistku P, kontakt K až na svorku L 1 alebo L 2. Paralelne k relé RE je zapojený rezistor R 1 spolu s LED diódou D, pričom LED dióda D indikuje stav relé RE a prítomnosť napätia na svorkách 12 Vl a GND. Ked sa riadiaca jednotka počítača vypne, vypne sa aj napájacie napätie na svorkách 12 Vl a GND, relé RE sa rozopne a periféme zariadenia budú odpojené od sieťového napájacieho napätia a ich spotreba elektrickej energie v tomto stave sa bude rovnať nule. Toto je typický priklad zapojenia daného technického riešenia, pričom je tiež možné reverzné zapojenie.Do USB portu alebo iného extemého portu, kde je prítomné napájacie napätie.Z technického hľadiska sa ako najvýhodnejšie javí pripojenie technického riešenia do počítačového zdroja. Napájací zdroj štandardne poskytuje napätia (napájacie vetvy) 3,3 V, 5 V, 12 V, -12 V. Zariadenie môže byť pripojené na hociktorú vetvu napájacieho zdroja v závislosti od použitého spínacieho prvku technického riešenia, čo umožňuje širokú škálu možností prevedenia. Táto tlexibilnosť je výhodná pre rôzne platformy počítačových systémov (Apple, Intel, AMD), kde najmä v závislosti od použitej platformy sú nerovnomerne zaťažované vetvy napájacieho zdroja. Technické riešenie je možné pripojiť na tú vetvu zdroja, ktorá je najmenej zaťažovaná (treba prihliadať na technické možnosti zdroj a) a tým zariadenie nemá vplyv na prípadnú nestabilitu systému spôsobenú nedostatočným napájacím - výstupným napätím, ktoré slúži na napájanie jednotlivých komponentov počítača.l. Zapojenie na spínanie napájania periférnych zariadení, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z bloku hlavného spotrebiča (A), ktorý je spojený s blokom efektívneho spínača (B) na spínanie napájania periférnych zariadení, pričom blok efektívneho spínača (B) je spojený s blokom periférneho elektrospotrebiča (C).2. Zapojenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , blok efektívneho spínača (B) pozostáva z relé (RE), ktorého vstupné konektory sú premostené sériovým zapojením LED díódy (D) a rezistora (R 1) na indikáciu stavu relé (RE), pričom spínací kontakt (K) relé (RE) je svojim vstupom prepojený cez poistku(P) na svorku (L) a svojim výstupom na svorky (L 1) alebo (L 2).

MPK / Značky

MPK: H02J 9/00

Značky: periférnych, zariadení, spínač, efektívny

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u5341-efektivny-spinac-perifernych-zariadeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Efektívny spínač periférnych zariadení</a>

Podobne patenty