Číslo patentu: U 4167

Dátum: 02.06.2005

Autor: Gernic Karol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo prihlášky 65-2005 Dátum podania prihlášky 16. 3. 2005Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 14. 4. 2005Dátum podania priorimej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityVestník UPV SR č. 6/2005Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 14. 4. 2005 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie sa týka konštrukcie lapača lezúceho hmyzu, aplikovateľného na kmene stromov a krikov a spadá do oblasti potrieb človeka v záhradníctve.V súčasnosti existuje V záhradnictve dosiaľ nevyriešený problém s lezením hmyzu a to najmä mravcov po kmeňoch stromov a do ich korún. Mravce na konáre a listy stromov vylučujú kyselinu mravčiu, ktorú vyhľadávajú vošk , ktoré neskôr zničia zelený porast a úrodu. Ochrana proti voškám sa uskutočňuje chemickým postrekom, čo je však z ekologického hľadiska nevyhovujúce. Týmto spôsobom je však riešený len sekundárny problém, pretože lezúce mravce po kmeni stromu si zabezpečia ďalšie kolóníe vošiek, ktorých exkrementy sú vyhľadávaným zdrojom obživy pre mravce. Ochrana proti mravcom sa uskutočňuje natretím lepidla v priečnych pásoch na kmeň stromu. Avšak poveternostné podmienky ako je dážď, slnko a prach spôsobia, že lepidlová vrstva je po čase neúčinná a mravce ňou bez problémov znovu prechádzajú. Existuje aj obdobný spôsob ochrany,kde sa kmeň stromu ovinie lepiacou páskou, ktorá však zabraňuje rastu kmeňa stromu. Nevýhody existujúcich ochrán spočívajú v ich neúčinnosti vplyvom starnutia, krátkou účinnou dobou ochrany a v ich škodlivosti, ak sa jedná o chemické postreky.Zo stavu techniky je známe riešenie lapača hmyzu chránené slovenským úžitkovým vzorom č. 2335 a 2336,ktoré však ešte vykazujú čiastočné nedostatky súvisiace s dažďovou vodou a konštrukčným riešením.Zo stavu techniky je známe aj riešenie lapača hmyzu chránené slovenským úžitkovým vzorom č. 3739, ktoré je však náročnejšie na výrobu a aj na samotnú prípravu výroby. Ďalším nedostatkom tohto lapača hmyzu sa javí zmena mechanických vlastností vplyvom sezónnej zmeny teplôt,kedy plastový materiál je náchylný k lámaniu vplyvom jeho skrehnutia. Taktiež nedostatkom tohto lapača hmyzu je jeho členitý harmonikový tvar, kde vplyvom vetra a dažďa sa ryhy zanesú nečistotamj, čím sa zdrsní jeho povrch a je tak je priechodný pre väčší lezúci hmyz.Dosiaľ sa nepodarilo účelne sklbiť dva rozdielne spôsoby ochrany, a to spôsob chemický a mechanický. Táto požiadavka bola napokon úspešne splnené, čoho dôsledkom je tento úžitkový vzor, spájajúci mechanickú ochranu s chemickým postrekom do jedného funkčného celku s novými vlastnosťami.Vyššie uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje lapač hmyzu podľa technického riešenia pozostávajúci z hornej a spodnej časti, ktoré sú stočené do toroidálneho telesa s horízontálnou vonkajšou obvodovou štrbinou a kde dolná časť toroidálneho telesa je naplnená kvapalinou, ktorou môže byt výhodne olej alebo roztok s obsahom insekticidu. Horná a dolná stočená časť toroidálneho telesa vytvorí V podstate trubicu v priereze tvaru zdeformovaného pismena C. Podstata technického riešenia spočíva vtom, že horná aj dolná časť toroidálneho telesa je tvorená aspoň jedným horným a dolným gumeným tvarovaným segmentom, kde homá časť homého gumeného tvarovaného segmentu má tvarovanie smerom dole a dolná časť dolného gumeného tvarovaného segmentu má tvarovanie smeromhore. V profile gumené tvarované segmenty majú tvar stojatého alebo obráteného písmena J. Pritom aspoň jedna dolná časť homého gumeného tvarovaného segmentu a aspoň jedna homá časť dolného gumeného tvarovaného segmentu sú aspoň z časti prekryté. Priemer homého gumeného tvarovaného segmentu je pritom väčší ako priemer dolného gumeného tvarovaného segmentu. Priečne konce aspoň jedného homého gumeného tvarového segmentu sú svojim hladkýrmi povrchmi do seba vsunuté a zlepené a pričom priečne konce aspoň jedného dolného gumeného tvarového segmentu sú svojim hladkými povrchmi do seba vsunuté a zlepené.Podstatou technického riešenia je aj to, že k dosadacej ploche dvoch stočených tvarových gumených segmentov hladkého tvaru je tesne priložená utesňovacia podložka. Táto utesňovacia podložka môže byť výhodne z textilného pásu. Napokon za účelom spevnenia lapača hmyzu má okraj homej časti homého gumeného tvarovaného segmentu prvé spevnenie a/alebo okraj dolnej časti dolného gumeného tvarovaného segmentu má druhé spevnenie.Výhody lapača hmyzu podľa technického riešenia spočívajú vo vytvorení nového výrobku s lepšími vlastnosťami. Nový výrobok je ekologický, lebo nemusí používat žiadnu chemickú kvapalinovú náplň priamo aplikovanú na strom. Je úplne postačujúce, ak sa aj použije kvapalný insekticíd, ten je veľmi aktívny len vo vnútomej spodnej časti toroidu. Hladký povrch toroidu zabráni prevažnej väčšine lezúceho hmyzu preliezť dolnú časť tvarovaného gumeného segmentu smerovaného smerom hore. Húževnatý lezúci hmyz, ktorý by túto prekážku predsa prekonal, napokon skončí V kvapalinovej náplní, kde sa utopí. Aj homá časť tvarovaného gumeného segmentu smerovaná smerom dole,ktorá má hladký povrch, zabraňuje prelezeniu najmä húseniciam. Napokon je to veľmi atraktívny výrobok pre záhradkárov, pretože je časovo dlho používateľný, keďže jeho teleso je z gumy a kvapalinová náplň sa dá ľahko obnovovať a čistiť. Jednoduchá a časovo nenáročná je aj jeho aplikácia. Má široké uplatnenie, čo sa týka priemerov stromov alebo kríkov. Je použiteľný pre mladé stromčeky s priemerom kmeňa 1 cm až po staršie stromy vďaka tomu, že pre väčšie priemery stromov je možné vytvoriť toroidálne prstence zlepením dvoch a viacerých dielov, lebo jednodielny prstenec je použiteľný len pre určitý rozsah priemerov stromov. Z praktického hľadiska je výhodné vyrábať aj viac súprav prstencov - stočených homých a dobrých gumených tvarovaných segmentov pre určité rozsahy priemerov stromov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďedej objasnené pomocou výlcresov, na ktorých obr. 1 zobrazuje lapač hmyzu v bokoryse. Na obr. 2 je zobrazený lapač hmyzu v náryse. Na obr. 3 je zobrazené umiestnenie lapača hmyzu na knreni stromu aj s olejovou náplňou. Na obr. 4 sú znázomené trojdielne uskutočnenia lapača hmyzu pre väčšie priemery stromov.V tomto príklade uskutočnenia je zobrazený lapač hmyzu podľa technického riešenia, ktorý je názorne zobrazený na obr. 1 a 2. Pozostáva zo stočeného homého a dolného gumeného tvarového segmentu 1 a 2 hladkého povrchu z vonkajšej svojej strany, ktoré sú stočené do toroidu, SK 4167 Upričom vznikne trubica tvaru zdeformovaného písmena C. Dva gumené stočené tvarové segmenty 1 a 2 hladkého povrchu vytvárajúce kvázi trubicu majú na vonkajšom priemere toroidu po celom svojom obvode štrbinu 3. Vnútorná spodná časť toroidu je naplnené kvapalínou 4, ktorou je v tomto prípade opotrebovaný stolový olej. K dosadacím plochárn 6, ktoré sa nachádzajú na vonkajšej strane každého vnútomého priemeru toroidu tesne prilieha utesňovacia podložka 5 ako je to vidieť z obr. 3. Toroid je vyhotovený stočením horného a dolného tvarového gumeného segmentu 1 a 2 hladkého povrchu, kde homá časť homého tvarového gumeného segmentu 1 je smerovaná smerom dole a dolná časť dolného tvarového gumeného segmentu 2 je smerovaná smerom hore. Nasmerovanie alebo vytočenie častí tvarových gumených segmentov 1 a 2 smerom hore alebo dole sa uskutočňuje už pri výrobe odlievaní alebo lisovaní gumy. Taktiež aj stočenie tvarových gumených segmentov 1 a 2 do toroidu alebo kvázi toroidu sa uskutočňuje pri výrobe. Dolná časť homého gumeného tvarovaného segmentu 1 a homá časť dolného gumeného tvarovaného segmentu 2 sú z časti prekryté. Pritom dolná časť horného tvarového gumeného segmentu 1 a homá časť dolného tvarového gumeného segmentu 2 je spojená tak, že konce častí sú do seba vsunuté a stykové plochy vsunutia sú zlepené. Tvarové gumené segmenty 1 a 2 sú tvaru písmena ľ s rozdielnymi polomermi.Ako je zrejmé z obr. 3, pri aplikácii lapača hmyzu na laneň stromu sa horný gumený tvarový segment l tvaru obráteného písmena J s väčším polomerom obopne na kmeň stromu a konce homého tvarového segmentu 1 sa prekryjú a zlepia štandardnými postupmi lepenia gumy, čím vznilme homá časť toroidu. Po tomto úkone sa so vzájomným prekrytim obdobne uspôsobí dolný tvarový gumený segment 2 s menším polomerom tvaru písmena J, ktorý tiež obopne kmeň stromu a konce dolného tvarového gumeného segmentu 2 sa taktiež prekryjú a zlepia štandardnými postupmi lepenía gumy, čím vznikne kompletný toroid s horizontálnou obvodovou štrbinou 3. Predtým sa medzi dosadaciu plochu 7 toroidu a kmeň stromu aplikuje utesňovacia podložka S výhodne textilný pás, ktorý sa stiahne lepiacou páskou aspoň na jednom mieste. Aplikácia lapača hmyzu je tak pevná a samovoľne nedochádza k jeho uvoľneniu a je aj zabránené, aby drobný lezúci podliezol pod lapač. Po tejto základnej inštalácii zostáva už len do vnútomej spodnej časti toroidu naliať olej. Konce dolných tvarových wmených segmentov 2 sú do seba tak vytesnené, že týmto spojom olej nevytečie. Alternatívne ako utesňovacou podložku 5 je vhodné použit poréznu penovú hmotu alebo inú vhodnú látku. Pritom šírka štrbiny 3 je taká, aby ju lezúci hmyz neprekonal.Najúčinnejší variant technického riešenia lapača hmyzu vychádza z príkladu 1, kde sa však kvapalinou 4 bude roztok insekticídu. Hmyz, ktorý už doliezol ku kvapaline 4 a spadne do nej, uhyníe lebo sa utopi.Altematívny variant technického riešenia lapača hmyzu vychádza z príkladu l a je vhodný pre stromy s väčšími priemermí. Pre takéto aplikácie je možné napojiť napríklad tri horné gumené tvarové segmenty 1 pre menšie vytvorenia toroidov a konečnom dôsledku vytvoriť tak jeden homý gumený tvarový segment 1 s väčším polomerom toroidu,čo znázorňuje obr. 4.Je výhodné, ak okraj hornej častí homého gumeného tvarovaného segmentu 1 má prvé spevnenie 7 a/alebo okrajdolnej časti dolného gumeného tvarovaného segmentu 2 má druhé spevnenie 8 ako to vidno z obr. 3.Lapač hmyzu podľa technického riešenia je použiteľný ako všeobecný ochranný prostriedok proti lezúcemu hmyzu a to najmä mravcom, húseniciam a iným chrobákom V sadoch ovocných stromov, V arborétach pri ochrane vzácnych drevín, v lesných škôlkach ihličnanov ako aj murovaných a kovových stlpov všeobecne.l. Lapač hmyzu tvorený toroidálnym telesom s horizontálnou vonkajšou obvodovou štrbinou a kvapalinovou náplňou V spodnej časti toroidálneho telesa, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva aspoň z jedného stočeného homého a dolného gumeného tvarovaného segmentu (l a 2) s hladkým aspoň vonkajším povrchom, kde homá časť homého gumeného tvarovaného segmentu (l) má tvarovanie smerom dole a dolná časť dolného gumeného tvarovaného segmentu (2) má tvarovanie smerom hore,pričom dolná časť homého gumeného tvarovaného segmentu (1) a horná časť dolného gumeného tvarovaného segmentu (2) sú z časti prekryté a kde priemer homého gumeného tvarovaného segmentu (l) je väčší ako priemer dolného gumeného tvarovaného segmentu (2), pričom priečne konce aspoň jedného horného gumeného tvarového segmentu (l) sú svojim hladkými povrchmi do seba vsunuté a zlepené a pričom priečne konce aspoň jedného dolného gumeného tvarového segmentu (2) sú svojim hladkými povrchmi do seba vsunuté a zlepené.2. Lapačhmyzupodľanároku 1, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že k dosadacej ploche (6) aspoň jedného stočeného gumenćho tvarovaného segmentu (1 a 2) s hladkým povrchom je tesne priložené utesňovacia podložka (5).3. Lapač hmyzu podľa nároku 1 a 2, v y z 11 a č u j ú ci s a tý m , že utesňovacou podložkou (5) je textilný pás.4. Lapač hmyzu podľa nároku l, v y z n a č nj ú ci s a t ý m , že okraj homej časti homého gumeného tvarovaného segmentu (l) má prvé spevnenie (7) a/alebo okraj dolnej časti dolného gumeněho tvarovaného segmentu (2) má druhé spevnenie (8).

MPK / Značky

MPK: A01M 1/00, A01M 1/06

Značky: hmyzu, lapač

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u4167-lapac-hmyzu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lapač hmyzu</a>

Podobne patenty