Vyšívací krúžok

Číslo patentu: U 318

Dátum: 08.12.1993

Autor: Svoboda Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka konštrukcie vyšívacieho krúžku ktorý slúži pre upnutie a vypnutie ručne vyšivanej textílie.Vyšivacie krúžky tvoria obvykle zostavu dvoch sustredných krúžkov, vysustružených z dreva, pričom vnútorný krúžok je celistvý a krúžok vonkajší je rozrezaný a opatrený skrutkovým spojom, ktorým možno priťahovať obe rozrezané konce k sebe. Látka sa prehrnie v žiadanom mieste cez vnútorný kružok a vonkajší krúžok sa nasadí. Látkavsa uhladí, vypne a radiálna vôla medzi oboma krúžkami sa vymedzí skrutkovým spojom, čim dochádza k ich zovretiu medzi vonkajším obvodom vnútorného krúžku a vnútorným obvodom vonkajšieho, staviteľ ného krúžku.Výroba drevenných krúžkov je nehospodárna, spojená s veľkým odpadom materiálu pri obrábaní, pričom vlastné vypínanie látky pomocou skrutkového spoja nie je vždy jednoduché,obzvlášť ak časom príde k deformácii krúžkov.Uvedené nedostatky odstraňuje vyšivací krúžok s drážkou nasvojom vonkajšom obvode. Podstata technického riešenia spo číva V tom, že V drážke je so svorným predpětím uložený pružný prstenec, prednostne kruhového prierezu, ktorého konce vyhrnuté navonok vyšívacieho krúžku su opatrené manipulačnými gombíkmi. K podstate patrí aj to, že jeden koniec prstenca je-vytvarovaný do krátkeho ohybu s manipulačným gombíkoma druhý koniec prstence je opatrený ohybom, prechádzajúcimdo predĺženého ramienka, na konci ktorého je nasadený manipulačný gombík.Výhodou tohto riešenia je jeho výrobná jednoduchosť a veľmi jednoduché upínanie 1 átky,pričom je upnutie dokonalé a spoľahlivé. Jednoduchosť konštrukcie prepožičiava vyšívaciemu krúžku kompaktný a estetický vzhľad.Podstata technického riešenia je znázornená na priloženom . výkrese, kde Obr.l predstavuje pôdorysný zostavný pohľad na vyšívací krúžok a Obr.2 rez v smere A - A z Obr.1.Opis príkladu technického riešeniaVyšívací krúžok ł zhotovený tvarovaním z plastu, je na svojom vonkajšom obvode opatrený drážkou g ,ý ktorej je predpätím usadený delený prstenec 1 zhotovený z pružinovej ocele kruhového prierezu s ušľachtilou povrchovou úpravou. Zpoloodkrytého detailu kružku 1 na Obr.l je zrejmé, že jećenkoniec prstenca 1 končí krátkym ohybom 4 s manipulačnýmjgom bíkom 5. Druhý koniec prestenca 3 je opatrený ohybom Q, kto rý prechádza do predĺženého ramienka 1, na koniec ktorého je nasadený manipulačný gombík §. Tvar a materialová realizácia manipulačných gombíkov Ž, §, je v konkrétnom prípade.prispôsobený estetickým a praktickým požiadavkám, pričom tieto gombíky môžu byť nahradené uchopnými očkami, vytvaro vanými na oboch koncoch pružného prstence 3.Na Obr.l je šípkami znázornený smer pôsobenia sily, vyvodzovanej obvykle dvoma prstami jednej ruky, ktoré stláčaju obe manipulačné gombíky 2, § k sebe, v dôsledku čoho sa zväčší úložný priemer D pružného prstence 3 natoľko, že ho možno ľahko vybrať z uloženia dna 3 drážky g vyšívacieho kružkul. Na vyšívací krúžok l sa prehrnie látka a prestenec 3 sna obvod výšívacíeho krúžku l. Uvoľnením stlačenia manipulačných gombíkov Ž, §, dosadne pružný prstenec 3 s predpa tím do vyšívacieho krúžku l, pričom látka sa zovrie medziVyšivací krúžok s drážkou na svojom vonkajšom obvode V y z n a č u j Ú c i s a t ý m , že v drážke/2/ je uložený so zverným predpštim pružný prstenec/3/, prednostne kruhovéhobrierezu, ktorého konce,vyhrnuté navonok výšívacieho krúžku /1/ sú opatrenéVyšívací krúžok podľa nároku 1,v y z n a č u j u c is a t ý m , že jeden koniec prstence /3/ je vytvarovaný do krátkeho ohybu /4/ s manipulečným gombikom/5/, zatiaľ čo druhý koniec ohybom /6/, prechádzejucim v predĺžené ramienko /7/, na ktorého konci je nasadený manipulečný gombik /8/.

MPK / Značky

MPK: D05C 1/04

Značky: krúžok, vyšívací

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u318-vysivaci-kruzok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vyšívací krúžok</a>

Podobne patenty