Viacvrstvová vyplňovacia hmota na konštrukciu a/alebo opravu podláh priemyselných stavieb

Číslo patentu: U 2725

Dátum: 11.12.2000

Autor: Hruban Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 11.12.2000Viacvrstvová vyplňovacia hmota na konštrukciu alalebo opravu podláh priemyselnýchViacvrstvová vyplñovacia hmoťsłťna konštrukciu a/alebo opravu podláh priemyselných staviebRiešenie sa týka viacvrstvovej vyplňovacej hmoty najmä konštrukciu a/alebo naopravu podláh priemyselných a iných stavieb, vyhotovených z betónu alebo železobetónu.Podlahy priemyselných a iných stavieb ale aj iných stavieb sú najčastejšie zhotovené z betónu s oceľovou výstužou - železobetónu. Pri týchto podlahách pod vplyvom kombinovanej záťaže, ktorá môže byť mechanická, chemická alebo k ich kombinácii, často dochádza k porušeniu povrchovej vrstvy a k nasledujúcemu drobeniu betónu s nasledujúcouznačnou nerovnosťou povrchu podlahy, obnaženiu a koróziou oceľovej armatúry. Poškodenie~ povrchu a štruktúry železobetónovej podlahy je hodnotený ako havarijný stav časti stavby.V súčasnosti sú známe avyužívané nasledujúce spôsoby opravy železobetónových~ podláh. Podlahy s poškodenou povrchovou vrstvou sa opravujú talg že sa odstráni povrchovávrstva, najčastejšie obrúsenim a aplikáciou povrchovej vrstvy použitím jedného nasledovných materiálov betón, dvojzložková epoxidová živica bez plniva. Nevýhodou tohto riešenia je v prípade použitia betónu ako materiálu na opravu, že poškodený materiál je nahradený novým, ktorý je štruktúrou a vlastnosťami rovnaký ako pôvodný materiál a teda rovnako slabo odoláva vonkajším vplyvom V prípade, že sa na opravu použije dvojzložková epoxidová živica, dochádza k nedokonalému spoju v oblasti betón - epoxid, ktorý taktiež nedokonale odoláva mechanickým a/alebo chemickým vplyvom Knedokonalému spojuvoblasti betón ~ epoxidová živica dochádza zdôvodu iného teplomého koeficienturozťaärosti ako má betón, priľnavosť epoxidovej živice je nižšia ako 3 Mpa, to je minimálna sila, ktorou musí náter priľnúť k pôvodnému betónu.Betónové podlahy srozsiahlymi poškodenými celej štruktúry, sa po odstránení poškodených celkov, opravia vcelej hrúbke novým betónom soceľovou výstužou. Opäť dostávame podlahy pôvodnej kvality anavyše nie je vždy možné opravu realizovať za prítomnosti technologických zariadení umiestnených na podlabe v priemyselnej stavbe. Spoločným nedostatkom doteraz uvedených riešení je pórovitosť povrchu podláh, krátkaživotnosť opráv a vysoké náklady na ich realizáciuUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje viacvrstvová vyplňovacia hmota na konštrukciu a/alebo opravu podláh priemyselných a iných stavieb zbetónu s oceľovou výstužou podľa vynálezu, ktorej podstata spočíva v tom, že táto je tvorená jednou vrstvou z dvojzložkovej epoxidovej živice s polyamidom-amínovým vytvrdzovadlom, druhou vrstvou, ktorú tvorí dvojzložková epoxidová živica s modiñkovaným alifatickým amínovým vytvrdzovadlom skremenným plnivom atreťou vrstvou pozostávajúcou zdvojzložkovej epoxidovej živice s alifatickým vytvrdzovadlom.Pred použitím vyplňovacej hmoty na rekonštrukciu poškodenej podlahy, je najprv potrebné odstrániť z povrchu podlahy všetky stare ochranné nátery a vrstvy. Rekonštruovaný povrch sa pripraví dôkladnou dekontamináciou betónového povrchu od chemikálií alebo ropných produktov, prípadne iných mastných látok. Na dekontamináciu sa používajú priemyselné čistidlá na báze vody. ii Druhým krokom je mechanické odstránenie nefunkčnej betónovej vrstvy až po oceľovú výstuž.Po odstránení porušenej betónovej vrstvy, výtlky sa opravia betónovou zmesou z vysoko pevného betónu. V prípade ak sú na betónovej vrstve iba nerovnosti tie sa vyrovnajú reproíilačnou hmotou na báze cementov. Cieľom je pripraviť rovnú plochu na aplikáciu viacvrstvovej hmoty na konštrukciu a/alebo opravu podláh svysokou mechanickou a chemickou záťažouNa takto pripravenú podlahu sa aplikuje prvá vrstva vyplňovacej hmoty vrozmedzzí 0,12 až 0,25 mm, ktorá je tvorená dvojzložkovou epoxidovou živicou spolyamidoamínovým vytvrdzovadlom, ktorá po vytvrdnutí má rovnakú tepelnú rozťažnost ako betón. Táto vrstva, tzv. spojovací môstik zabezpečí dostatočnú priľnavosť medzi starým betónom a novo nanášanou vrstvou hmoty a má pevnosť V ťahu 600 až 625 kg/cm .V predpísanom časovom rozmedzí sa aplikuje druhá vrstva v hrúbke 3 až 6 mm, ktorá je tvorená dvojzložkovou epoxidovou živicou s modifikovaným alifatickým amínovýmvytvrdzovadlom skremenným plnivom. Táto hmota vytvorí nepriepusmú vrstvus pxiľnavosťou k podkladu väčušou ako je pevnosť betónu v ťahu, steplomou rozťažnosťoublízkou betónu. Pevnosť druhej vrstvytlaku je 760 kg/mm.Ako tretia vrstva vporadí sa aplikuje vrstva dvojzložkovej epoxidovej živice salifatickým vytvrdzovadlom, voptimálnej hrúbke 0,2 až 0,6 mm, ktorá zabezpečuje nepórovitý protišmykový povrch, ktorého pevnosť v tlaku je 660 kg/cmi, pevnosť v ťahu 470 kg/cm atvrdosť 85 shore, ktorý odoláva vysokému mechanickému a chemickémuViacvrstvovú hmotu na konštrukciu a/alebo opravu podláh svysokou mechanickoua chemickou záťažou kton 1 je možné použiť aj na ošetrenie vertikálnych plôch, takže je- možné kompaktne chrániť, napríklad stojany čerpadiel a pod. Je možné s ňou vytvoriť v celejvýrobnej hale tzv. vaňu, ktorá je kompaktná, nemá medzery alebo trhliny. Okrem opráv podlahy viacvrstvovou hmotou, môžeme touto hmotou vytvoriť ajnove podlahy, rovnako ako vyššie popísaným spôsobom Výhodou podláh, ktore súvytvorené viacvrstvovou hmotou je ich dlhá životnosť, ato minimálne 10 rokov. Povrch, podlahy nie je pórovitý a nečistoty sa nedostávajú pod povrch. Podlaha je nehorľavá, jejpovrch je protišmykový, a neobsahuje žiadnu karcinogénu, alebo inak zdraviu škodlivú látku.

MPK / Značky

MPK: C08L 63/10, E04F 15/12

Značky: viacvrstvová, priemyselných, podláh, stavieb, vyplňovacia, konštrukciu, hmota, opravu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u2725-viacvrstvova-vyplnovacia-hmota-na-konstrukciu-a-alebo-opravu-podlah-priemyselnych-stavieb.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Viacvrstvová vyplňovacia hmota na konštrukciu a/alebo opravu podláh priemyselných stavieb</a>

Podobne patenty