Univerzálny modul do telefónnej zásuvky s nadprúdovou ochranou a ukončovacím prvkom

Číslo patentu: U 2723

Dátum: 11.12.2000

Autor: Glinský František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

as» sK ÚŽITKOVÝ VZOR 272 3(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 11.12.2000(54) Názov Univerzálny modul do telefónnej zásuvky s nadprúdovou ochranou a ukončovacím prvkomUNIVERZÁLNY. MODUL no TELEFÓNNEJ zÁSUVKY s NADPRÚDOVOUKoncové analógové telekomunikačné zariadenia sú na vnútomć telekomunikačné rozvody trvalo alebo prechodné pripojované za pomoci analógových účastníckych telefónnych zásuviek. Telefónne zásuvky sú používané na ukončenie káblového vedeniaazasunutia zástrčky účastníckeho telefónneho prístroja. Vpraxi sú telefónne zásuvky upevňované do normalizovaných prístrojových alebo univerzálnych škatúl srozpätím upevňovacích otvorov 60 mm.Charakteristika doterajšieho stavu technigDoposiaľ používané telefónne zásuvky rôznych výrobcov vo svojom pôvodnom vyhotovenízabezpečujú elektromechanické pripojenie analógových telefónnych prístrojov a ostatnýchanalógových telekomunikačných zariadení na vnútomé telekomunikačné rozvody. Nevýhodou týchto analógových telefónnych zásuviek je tá skutočnosť, že neobsahujú ukončovacie prvky pre meranie mimických impedancií , čo neumožňuje uskutočňovať merania na účastníckych linkáchvprípade, že na nich nie je pripojený analógový telefónny prístroj, ako aj nadprúdovú ochranu, ktorá zabezpečuje pri prekročení vypínacieho prúdu okamžité elektrické odpojeniea tým ochranu koncového analógového telekomunikačného zariadenia. Tieto funkcie sú vyžadované slovenskými telekomunikáciami od roku 1999,pričom doposial je vsieti namontovaných viac ako 1,5 milióna telefónnych staníc snevyhovujúcimi analógovýrni telefónnymi zásuvkami bez ukončovacíeho prvku a nadprúdovej ochrany. Napriek tomu, že nové analógové telefónne zásuvky, vyrábané od roku 1999 obsahujú ukončovací prvok anadprúdovú ochranu, výmena starých zásuviek za nové za účelom splnenia nových požiadaviek telekomunikácií je technicky a najmä ekonomicky náročná a vyžaduje značné finančne prostriedky.Navrhovaný univerzálny modul do telefónnej zásuvky s nadprúdovou ochranou aukončovacím prvkom obsahuje ukončovací prvok pre meranie mimických impedancií skladajúci sazodporuadiodyanadprúdovú ochranu pozostávajúcuzdvoch obnoviteľných poistiek.Ukončovací prvok umožňuje uskutočniť meranie stavu účastníckej linky aj v prípade, že nie je na ňu -pripojený analógový telefónny pristroj a nadprúdová ochrana zabezpečuje pri prekročení vypínacieho prúdu okamžité elektrické odpojenie koncového analógového telekomunikačného zariadenia. Univerzálny modul do telefónnej zásuvky s nadprúdovou ochranou umožňuje svojím použitím naďalej využívať doposial namontované telefónne zásuvky. Jeho tmiverzálnosť spočívavtom, že je ho možné použiť do všetkých nonnalizovaných prístrojových alebo univerzálnych škatúl srozpätím upevňovacích otvorov 60 mm, používaných v telekomunikačnej sieti, od rôznych výrobcov, čo prináša vzhľadom na svoju cenu značne ekonomické výhody, pri súčasnom splnení novo požadovaných technických parametrov. Jeho použitím sa ušetrí výmena doposiaľ používanej telefónnej zásuvky za novú, t.j.telefónnu zásuvku kompletnú s ukončovacím prvkom a nadprúdovou ochranou, ktorá je- 2 Podstata technického riešenia -Podstata technického riešenia spočíva v tom, že jednotlivé prvky univerzálneho modulu do telefónnej zásuvky s nadprúdovou ochranou a ukončovacím prvkom sú funkčne usporiadané na doske plošného spoja, ktorý svojou veľkosťou nepresahuje najväčší vnútorný rozmer prístrojovej alebo univerzálnej škatule pre telefónnu zásuvku,alebo najväčší vnútomý ronner telefónnej zásuvky pričom jeho svorkovnica je určená na pripojenie vonkajšej telefónnej linkyadvojžilový vodič tvon výstup modulu, ktorý je vstupom pre telefónnu zásuvku.Prehľad obrázkov na yýkresochObrázok 1 znázorňuje schématické zapojenie univerzálneho modulu do telefónnej zásuvky s nadprúdovou ochranou a ukončovacím prvkom. Obrázok 2 znázorňuje mechanické usporiadanie elektronických prvkov na plošnom spojí.Na priloženom výkrese jednotlive zobrazenia znázorňujú jeden príklad vyhotoveniauniverzálneho modulu do telefónnej zásuvky s nadprúdovou ochranou a ukončovacímObrázok l znázorňuje schématické zapojenie univerzálneho modulu do telefónnej zásuvky s nadprúdovou ochranou a ukončovacím prvkom, pozostávaj úceho z ochrarmého prvku tvoreného z obnoviteľných poistiekQPl a § 12, sériovo zapojených do výstupu do telefónnej zásuvky Lg a Qz a ukončovacieho prvku tvoreného v sérii zapojeným odporom g a diodou l) ktoré sú paralelne pripojené v mieste medzi svorkovnicou X a obnoviteľnými poistkami § 11 a ľ na vstup vonkajšej linky Lal a Lbl.Obrázok 2 znázorňuje mechanické usporiadanie elektronických prvkov na plošnom spojí 13 sUniverzálny modul do telefónnej zásuvky s nadprúdovou ochranou a ukončovacím prvkom je možné použiť vo všetkých doposial používaných analógových telefónnych zásuvkách ako aj normalizovaných prístrojových alebo univerzálnych škatuliach s rozpätím upevňovacích otvorov 60 mm s pripojenými analógovýrni telefónnymi prístrojmi ako aj inými analógovými koncovými telekomunikačnými zariadeniami na vnútorných telekomunikačných sieťach,ktoré nesplñajú nové požiadavky vyžadované v súčasnej dobe.Ich použitím sa zvýši účinnosť doposial používaných telefónnych zásuviek o ukončovaciu a ochrarmú funkciu.Univerzálny modul do telefónnej zásuvky snadprúdovou ochranou a ukončovacírn prvkom, pozostávajúci zochrarmého prvku tvorenéhozobnoviteľných poistiek (OPl) a (OP 2), sériovo zapojených do výstupu pre telefónnu zásuvku (La 2) a (Lb 2) a ukončovacieho prvku, tvorenéhovsérii zapojeným odporom (R) adiodou (D),ktoré sú paralelne pripojenév mieste medzi svorkovnicou (X) a obnoviteľnými poistkami(OPl) a (OP 2) na vstup vonkajšej linky (Lal) a (Lbl), vyznačujúcĺ sa tým, žejednotlivé prvky sú funkčne usporiadané na doske plošného spoja, ktorý svojou veľkosťou nepresahuje najväčší vnútomý rozmer prístrojovej alebo univerzálnej škatule pretelefónnu zásuvku, alebo najväčší vnútomý rozmer telefónnej zásuvky, pričom jeho svorkovnica je určená na pripojenie vonkajšej telefónnej linky a dvojžilový vodič tvorí výstup univerzálneho modulu, ktorý je vstupom pre telefónnu zásuvku.

MPK / Značky

MPK: H04M 1/00, H05K 5/00

Značky: prvkom, ochranou, zásuvky, modul, nadprúdovou, telefónnej, univerzálny, ukončovacím

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u2723-univerzalny-modul-do-telefonnej-zasuvky-s-nadprudovou-ochranou-a-ukoncovacim-prvkom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Univerzálny modul do telefónnej zásuvky s nadprúdovou ochranou a ukončovacím prvkom</a>

Podobne patenty