Upchávka valcovej hermetickej priechodky

Číslo patentu: U 2715

Dátum: 07.11.2000

Autor: Kupilík Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(31) Číslo prioritnej prihlášky PUV 1999-10205(33) Krajina priority CZ(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 07.1 1 .2000(47) Dátum zápisu 25.08.2000 I (62) Dátum a číslo vylúčenia URAD PRIEMYSELNÉHO (67) Dátum a ČISIO odbocenla VLASTNÍCTVA (as) Dátum a číslo PCTUpchávka valcovej hermetickej priechodkyUpchávka valcovej hermetickej priechodkyTechnické riešenie sa týka upchávky hermetickej priechodky, v ktorej sú káble vedúcez vonkajšej do vnútornej hermeticky uzatvorenej zóny kontajnmentu.Doteraz sú upchávky hermetických priechodiek vyplnené medzi elektrickými káblami zalievacou hmotou, napr. na živicovej báze. V ideálnom prípade táto hmota tesne priliehak vnútomej kruhovej stene priechodky tak, aby sa vytvorilo hermetické uzatvorenie.Nevýhodou je, že pôsobením rozdielnych teplôt vzariadení dochádza kopakovanému rozťahovaniu azmršťovaniu hmoty atým ku vzniku trhliny medzi vnútomou stenou hermetickej upchávky azalievacou hmotou. Následkom je porušenie hermetickostiUpchávka valcovej hermetickej priechodky, ktorou prechádzajú káble vedúce z vonkajšej do vnútomej zóny jadrového reaktora. Priestor medzi káblami je vupchávke vyplnenýPodstata technického riešenia spočíva vtom, že vupchávke je umiestnená vnútomá vostavba, vtvare dvoch súosých valcov spojených medzikružím srôznym priemerom,pričom vonkajšia valcová plocha vnútomej vostavby tesne prilieha na vnútomú plochu upchávky.Vo výhodnom uskutočnení je okraj valca vnútornej vostavby, ktorý má menší priemer,opatrený otvormi umiestnenými po obvode a ukončený je perforovanou plochou. A okrajvalca vnútomej vostavby, ktorý má väčší priemer, je skosený do uhla 45 °.Výhodou navrhovaného riešenia je zabránenie vzniku súvislej trhliny medzi vnútomou kruhovou plochou upchávky hermetickej priechodky azalievacou hmotou atým ajzabránenie vzniku prieniku medzi vnútornou a vonkajšou zónou kontajnmentu.Otvory na okraji valca s menším priemerom spôsobujú rozloženie síl a perforovaná plochana jeho ukončení zabraňuje vzniku vrubu.2 Skosenie okrajov valca vnútomej vostavby, ktorý má väčší priemer, zjednodušuje prácuPrehľad obrázkov na jkresoch Technické riešenie je vysvetlené na obr. 1, kde je znázomená celá zostava, v pozdĺžnomPríklady uskutočnenia technického riešeniaNa zaistenie hermetičnosti prechodu káblov m vedúcimi z vonkajšej do vnútornej zóny jadrového reaktora bola použitá upchávka 1 hermetickej priechodky s vnútomou vostavbou 6, podľa technického riešenia. Priestor medzi žilami 2 kábla 10 je vo vnútriupchávky 1 vyplnený zalievacou hmotou i.Vnútomá vostavba Q je tvorená dvoma súosými valcami, Spojenými medzikružím s rôznym priemerom. Oba valce sú vzájomne spojené tak, že v pozdĺžnom reze má stena vnútomej vostavby § tvar písmena Z, ako je zrejme z obr. 1. Vnútomá vostavba Q je v upchávke 1 hermetickej priechodky umiestnená tak, že vonkajšia kmhová plocha vnútomej vostavby § tesne prilieha na vnútomú kruhovú plochu upchávky l. Azároveňokraj tejto vonkajšej kruhovej plochy je skosený do uhla 45 ° smerom k stredu zariadenia.Okraj valca vnútornej vostavby Q s menším priemerom je po obvode opatrený otvormi §a úplne na jeho okraji je vytvarované perforované ukončenie Z, v tomto prípade sitko.Priemyselná gąižiteľnosť Technické riešenie je využiteľné v jadrovej energetike pri zabezpečovaní hermetickosti.1. Upchávka valcovej hermetickej priechodky, ktorou prechádzajú káble vedúcez vonkajšej do vnútomej zóny jadrového reaktora, pričom priestor medzi káblami je vupchávke vyplnený zalievacou hmotou, vyznačujúca sa tým, že vupchávke (1) je umiestnená vnútomá vostavba (6), vtvare dvoch súosých, na seba nadväzujúcich valcov spojených medzikružím s rôznym priemerom, pričom vonkajšia valcová plochavnútomej vostavby (6) tesne prilieha na vnútomú plochu upchávky (l)2. Upchávka valcovej hermetickej priechodky, podľa nároku l., vyznačujúca sa tým, že okraj valca vnútomej vostavby (6), ktorý má menší priemer, je opatrený otvormi (8)umiestnenými po obvode a je ukončený perforovanou plochou (7).3. Upchávka valcovej hermetickej priechodky, podľa nároku l., vyznačujúca sa tým, žeokraj valca vnútomej vostavby (6), ktorý má väčší priemer, je skosený do uhla 45 °.

MPK / Značky

MPK: H02G 3/12, H02G 3/08

Značky: upchávka, valcovej, priechodky, hermetickej

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u2715-upchavka-valcovej-hermetickej-priechodky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upchávka valcovej hermetickej priechodky</a>

Podobne patenty