Prostriedok určený na inhibíciu tvorby a odstraňovanie už vytvorených usadenín

Číslo patentu: U 2708

Dátum: 07.11.2000

Autor: Teren Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 07.1 1 .2000Prostriedok určený na inhibíciu tvorby a odstraňovanie už vytvorených usadenínPROSTRIEDOK unćrsyý NA INHIBicIu TVORBYA ODSTRAŇOVANIE uz VYTVORENYCH USADENINRiešenie sa týka prostriedku určeného na inhibíciu tvorby a odstraňovanie už vytvorených usadenín organického charakteru, ako sú riasy, sienice, rôzne bičlkovce a rozsievky, plesne, huby a pod. , ktoré sa usadzujú na stenách rozvodových systémov slúžiacích na prívod a distribúciu živných roztokov, alebo vody určenej na zálievku pestovaných rastlín. Praktické uplatnenie tohoto riešnia je v záhradníctva,ovocinárstve a tiež pri intenzívnej pofnej rastlinnej produkcii, predovšetkým v súvislosti s bezpôdnym - hydroponickým pestovanim, pri bežnej i hnojivej zálievke,predovšetkým v súvislosti s tzv. kvapkovým zavlažovaním ako i pri použití rozmanitých závlahových systémov .Zelené riasy (napr. Chlamydobotrys), sieníce (Cyanophyta, Cyanobacteria),rozmanité bičikovce, rozsievky, huby a plene patria, z viac ako 20 tisíc dnes popisaných druhov mikroorganizmov, medzi tie, ktoré sa obvykle usadzujú na vlhkých plochách. Takto dochádza k postupnému zanášaniu rozvodových a distribučných potrubných systémov, čo sa osobitne nepriaznivo prejavuje hlavne v prípade koncových hadičiek malej svetlosti, tzv. kvapkačov. Usadzovanie mikroorganizmov na vnútorných stenách spôsobuje postupný pokles prietoku živného roztoku, alebo vody a v prípade, že nános nie je odstránený dôjde až k úplnému zapchatiu systému, v dôsledku čoho príslušná časť rozvodu prestáva plniť svoju funkciu. Časť pestovaných rastlín, ktoré sú odkázané na prívod vody a rastlinných živín takto nefunkčným rozvodom, začína vädnúť a v prípade, že uvedená chyba nie je včas odstránená, i úplne uhynie. Predpokladom rýchleho usadzovania predmetných mikroorganizmov je ich spoločné pôsobenie s minerálmi obsiahnutými vo vode, ktoré majú rovnako tendenciu vylučovať sa na stenách a vytvárať takto neželateľné inkrusty. K usadzovaniu a rýchlemu rozvoju uvedených mikroorganizmov rovnako dochádza na povrchu používaného pestovatelského substrátu, v dôsledku čoho sa tento stáva len ťažko priechodný nie len pre vodu, ale i vzduch .Pestovatelia využívajúcí inak veľmi progresívny systém kvapkovej výživy a zavlažovania uvedený problém riešili premytím systému niektorou z minerálnych kyselín, obvykle kyselinou dusičnou, čo však je vo väčšom rozsahu možné až po ukončení vegetačného obdobia. Naviac je takýto spôsob obvykle tiež príčinou vznikučastých poškodení hlavne dávkovacích zariadení a armatúr v dôsledku značnej koróznej agresivity používanej kyseliny.Na odstraňovanie mikroorganizmov zo systémov používaných na zavlažovanie sa obvykle používajú rôzne zlúčeniny chlóru (chlórnany, chlórová voda, chlóramíny) a tiež 2 až 5 °/oný vodný roztok formaldehydu ROMER,J. Hydroponic Crop Production, Kangaroo Press Pty Ltd, Australia 1993, ALlJEV,E.A. Pestovanie zeleniny v hydroponických skleníkoch, Príroda-Bratislava,1988 s. 25-33, DONNAN Rick HYDROPONlC-Questions Answers, Casper Publications Pty Ltd,Narrabeen, Australia. 1999 , s. 77-82, 118-122 .Aj keď uvedené spôsoby čistenia sú účinné prinášajú celý rad nových problémov. Používanie všetkých uvedených chemikálií vyžaduje ich veľmi dôkladné následné odstránenie zo systému jeho vypláchnutím, keďže napríklad chlór patrí medzi prvky, ktoré negatívne pôsobia na väčšinu pestovaných rastlín. Naviac formaldehyd achlóramíny nepriaznivo vplývajú na životné prostredie a je len veľmi obtiažne a ekonomicky nákladné zabezpečiť ekologicky nezávadný spôsob likvidácie ich zriedených vodných roztokov. Najväčším nedostatkom uvedených dnes používaných spôsobov odstraňovania predmetných nánosov a zabezpečenia dezinfekcie pestovateľských systémov je však skutočnosť, že s ich aplikáciou možno v komplexnom rozsahu uvažovať vždy až po ukončení vegetácie - v období obnovy,alebo striedania pestovaných kultúr.Zistilo sa, že problémy súvisiace s tvorbou usadenín organického charakteru a ich odstraňovaním tak v systémoch rozvodu a distribúcie živného roztoku, alebo vody,ako aj v používaných pestovateľských substrátoch možno velmi efektívne riešiť použitím prostriedku podla tohoto riešenia. Jeho prednostami sú jednoduchosť,ekologická nezávadnosť a predovšetkým možnosť i preventívneho používania počas vegetačného obdobia. Naviac prostriedok v zmysle riešenia je zdrojom kyslíka a uhlíka, t.j. biogénnych prvkov, ktorých prítomnosť v živnom roztoku, alebo zálievkovej vode tiež nie je z hľadiska plnohodnotného fyziologického rozvoja pestovaných rastlín zanedbateíná.Prostriedok na inhibíciu tvorby, ako i na odstraňovanie už vytvorených usadenín organického charakteru v zmysle tohoto riešenia obsahuje ako základné účinné zložky kyselinu metánovú, tzv. mravčiu ( HCOOH ) a peroxid vodíka ( H 2 O 2 ). Pre prostriedok je ďalej charakteristické, že na mól kyseliny metánovej v aplikačnom roztoku pripadá 1 až 8 mólov peroxidu vodíka.Uvedené látky sa do závlahového systému môžu dávkovať spoločne po ich predchádzajúcom zmiešaní, alebo samostatne, pričom k ich zmiešaniu dochádza až následne v rozvodovom potrubnom systéme. Zistilo sa, že na zabezpečenie požadovanej účinnosti je potrebné aby aplikačný roztok obsahoval minimálne 1.10 až 5.10 ° 1 gmólu , s výhodou 2.10 až 1.104 gmólu každej z účinných zložiek na liter živného roztoku alebo na liter vody používanej na zálievku.Z praktického hladiska je výhodné keď prostriedok pozostáva z 30 až 40 -ného vodného roztoku peroxidu vodíka a 10 až 25 -ného vodného roztoku kyseliny metánovej - mravčej. V záujme zabezpečenia požadovanej stability peroxidu vodíka ipočas jeho dlhodobejšíeho skladovania V podmienkach poľnohospodárskej praxe je výhodné, aby tento bol stabilizovaný, s výhodou prídavkom kondenzovaných fosforečnanov. V tejto súvislosti je zvlášť vhodné ak sa na stabilizáciu peroxidu použije niektorý z dvoj- alebo trojfosforečnanov, s výhodou draselných.Príklady uskutočnenia Príklad 1Za účelom preventivneho kontinuálneho dávkovania do systémuhydroponickéhopestovania rajčín na čadičovej vate sa do systému dávkovala zmes v zmysle riešenia.pripravená zmiešaním vodného roztoku peroxidu vodíka obsahujúceho cca 35 hmot. H 202 ( d 1,141 g.cm 3 ) s vodným roztokom kyseliny metánovej - mravčej,ktorý obsahoval cca 16,5 hmot. HCOOH ( d 1,042 g.cm 3 ). Roztok kyseliny mravčej bol pripravený zriedenim technickej kyseliny, tak že sa k 33,9 litrom kyseliny obsahujúcej 84,9 hmot. HCOOH ( d 1,195 g.cm 3 ) sa pridalo 167,7 litrov vody. Zmesný roztok, určený na aplikáciu, bol pripravený zmiešaním uvedených roztokov v objemovom pomere 1 1 a do pripraveného živného roztoku používaného na výživu paradajok ( EC 3,5 mS.cm , pH 5,5 ) sa dávkoval osobitným dávkovacím čerpadielkom, v priemernom množstve 150 ml zmesného prípravku na 1000 litrov dávkovaného živného roztoku. Uvedeným spôsobom sa podarilo preventívne zabezpečiť ochranu používaného hydroponického systému proti tvoreniu usadenín organického charakteru v celom systéme dávkovania živného roztoku, ako i v používanom substráte tvorenom čadičovou vatou.V záujme postupného odstraňovania už vzniknutých usadenín v rozvodnom a distribučnom systéme používanom v súvislosti s kvapkovou závlahou pestovaných ovocných drevín sa do 5000 litrov živného roztoku určeného na aplikáciu pridali 2 litre technického peroxidu vodíka, obsahujúceho cca 35 hmot. účinnej látky, a 50 ml koncentrovanej cca 80 -nej kyseliny metánovej . Po zhomogenizovaní roztoku jeho dôkladným premiešaním sa takto pripravený aplikačný živný roztok dávkoval k jednotlivým výpestkom ovocných stromčekov.S cieľom zabezpečiť preventívnu ochranu závlahového systému používanému v súvislosti so zavlažovaním zeleniny pestovanej v polných podmienkach sa do potrubnej trasy za čerpadlo, nasávajúce vodu z kanála, kontinuálne pridával prídával zmesný prípravok podľa riešenia. Prípravok obsahoval cca 17 hmot. peroxidu vodíka a cca 7 hmot. kyseliny metánovej - mravčej a do závlahovej vody bol kontinuálne prisávaný pomocou zmiešavacieho injektora zapojeného do potrubnej trasy. Na liter závlahovej vody sa uvedeným spôsobom v priemere dávkovalo 100 až 150 mg zmesného prípravku.

MPK / Značky

MPK: C02F 1/50

Značky: vytvořených, prostriedok, inhibíciu, odstraňovanie, určený, tvorby, usadenín

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u2708-prostriedok-urceny-na-inhibiciu-tvorby-a-odstranovanie-uz-vytvorenych-usadenin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedok určený na inhibíciu tvorby a odstraňovanie už vytvorených usadenín</a>

Podobne patenty