Stanica na skúšanie taxametrov namontovaných do motorových vozidiel

Číslo patentu: U 2700

Dátum: 07.11.2000

Autori: Feranec Jozef, Budaj Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

na sK ÚŽITKOVÝ VZOR 2700(31) Číslo prioritnej prihlášky G MM m(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 07.11.2000ÚRAD 67 Dát mač Io dbo PRIEMYSELNÉHO ( ) s ° °°a VLASTNÍCTVA (se) Dátum a číslo PCT(73) Majiteľ MERACIA TECHNIKA - TECHNOCENTRUM, Bratislava, SK(54) Názov Stanica na skúšanie taxametrov namontovaných do motorových vozidielStanica na skúšanie taxametrov namontovaných do motorových vozidielTechnické riešenie sa týka zariadenia na laboratórne skúšanie taxametrovnamontovaných do motorových vozidiel.Doteraz sa laboratórne overovanie taxametrov namontovaných do motorových vozidiel vykonávalo na zariadeniach s valcovou stolicou, ktoré zisťovali ubehnutú dráhu vozidla bud spracovaním údajov získaných meraním počtu otáčok kotúča o známom priemere, ktorý sa pri skúške odvaľoval po vonkajšom obvode pneumatiky kolesa vozidla, čo nedostatočne zohľadňovalo vplyv zmeny zaťaženia kolesa vozidla na ubehnutú dráhu, alebo spracovaním údajov získaných meraním počtu otáčok samotného kolesa vozidla na valcovej stolici, na ktorom bol predtým odvaľovaním po vodorovnej ploche zistený jeho skutočný obvod, čo bolo náročnéUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje stanica na skúšanie taxametrov namontovaných do motorových vozidiel, tvorená valcovou stolicou s rámom a otočne uloženými valcami podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že pri hriadeli valca, na ktorý pôsobí prostredníctvom kolesa časť tiaže vozidla pri skúške je umiestnený snímač otáčok. Údaj získaný z tohoto snímača umožní na základe známeho priemeru valca vyhodnotiť skutočnú ubehnutú dráhu vozidla pri skúške a to aj v závislosti od zmeny zaťaženia kolesa vozidla. Pre správnu funkciu tohoto zariadenia je nutné aby jeden valec stolice pre pravé koleso vozidla ajeden valec stolice pre ľavé koleso vozidla boli prepojené spojovacím hriadeľom. Je výhodné aby snímač otáčok valcov bol umiestnený tak,aby snímal otáčky týchto spojovacím hriadeľom prepojených valcov. Týmto usporiadaním sa dosiahne zistenie skutočnej hodnoty dráhy vozidla pri skúške a toaj vprípade rozdielne opotrebovaného pravého aľavého kolesa vozidla, keďže rozdiely otáčok pravého a ľavého kolesa vozidla vyrovná nápravový diferenciál vozidla aspojovacím hriadeľom prepojené valce stolice sa pri skúške otáčajú otáčkami odpovedajúcimi strednej hodnote skutočných priemerov kolies vozidla otáčajúcich sa na valcovej stolici. nTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňujeobr. 1 zariadenie podľa opisaného technického riešenia. Príklad uskutočneniaZariadenie podľa obr. 1 pozostáva z rámu 1 v ktorom sú na Iožiskách § otočne uložené valce g, g, A, Q. Valce g, g slúžia ako podporné valce pre pravé koleso vozidla, valce g, § slúžia ako podporné valce pre ľavé koleso vozidla. Valce g a A sú prepojené spojovacím hriadeľom Z. Na hriadeli g, ktorý je pevne spojený s valcom 2 sú otvory ggdo ktorých sa vkladá západka 11 pre umožnenie výjazdu vozidla zo stolice, snímač otáčok 19 je umiestnený pri hriadeli § a pri otáčaní sníma otáčky prepojených valcov g a A. Vyhodnocovacie zariadenie g na základeznámeho priemeru valcov g a i a zistenia počtu ich otáčok snímačov 19 vypočltavaskutočnú ubehnutú dráhu vozidla pri skúške, ktorú po prepočitaní na sumuStanica na skúšanie taxametrov namontovaných do motorových vozidiel tvorená rámom (1), vktorom sú na ložiskách (6) prostredníctvom hriadeľov (8) otočne uložené valce (2 , 3, A, 5), pričom valec (2) a valec (4) sú navzájom prepojené spojovacím hriadeľom (7), vyznačujúca sa tým, že pri hriadeli (8) pevne spojenom s valcom (2) je umiestnený snímač otáčok (10) na snímanie otáčok tohoto valca (2).

MPK / Značky

MPK: G01M 11/00

Značky: vozidiel, taxametrov, skúšanie, namontovaných, motorových, stanica

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u2700-stanica-na-skusanie-taxametrov-namontovanych-do-motorovych-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stanica na skúšanie taxametrov namontovaných do motorových vozidiel</a>

Podobne patenty