Odkvapový žľabový kotlík

Číslo patentu: U 2330

Dátum: 10.12.1999

Autor: Kohút Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

w» sK ÚŽITKOVÝ VZOR 2 3 30(31) Číslo prioritnej prihlášky E 049 13/03(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 10.12.1999(54) Názov Odkvapový žľabový kotlíkOblasť techniky Technické riešenie sa týka odkvapového žľabového kotlíka pre zvod dažďovej vody zožľabu do odpadovej rúry priamo alebo prostredníctvom kolien.Súčasné riešenia odkvapových žľabových kotlíkov sú vyrobené z dvoch zrkadlových častí,ktoré sú navzájom spojené nitovanim na okrajoch a v strede spájacích častí. Po spojení do celku odkvapový žľabový kotlík je rvarovaný ručne alebo vo fonne, potom je spojovaná časť spájaná cinovaním. Je vyrábaný z plechu pozinltovaného, medeného a podobne s povrchovou úpravou proti povetemostným vplyvom a vode pri zabezpečení vodotesnosti spojovaných častí. Ich tvar je daný normou, pričom sú napojiteľne na žľaby polkruhového a štvorhranného tvaru s otvorenou hornou časťou. Nevýhodou uvedeného riešenia je vysoká prácnosť, pričom vodotesnosť spájaných častí sa dá docieliť len s vyššími nakladami, pričom vyžadujú spájanie špičkového erudovanéhoUvedené nedostatky odstraňuje riešenie odkvapového žľabového kotlíka, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z vnútorného zužujúceho sa telesa, lrrtoré má aspoň jeden telesový lem, ktoré v spodnej časti obopína hrdlo. Iné konkrétne uskutočnenie má vnútome zužujúce sa teleso vytvorené z dvoch častí, ktoré sú spojené dvoma telesovými lemami.Nad vnútomé zužujúce sa teleso oproti sebe vystupujú krycie a upevňovacie časti, ktoré sú spojiteľné montážnym upevñovacim lemom so žľabom, či už hranatého tvaru, prevažne štvorcového, alebo polkruhového. Hrdlo pozostáva zo spojovacej drážky spoločnej s vnútomým zužujúcim sa telesom na svojej hornej časti, pričom jeho dolná časť má dolnú drážku.Výhodou riešenia je možnost využitia použitia tenších plechov ako doteraz, riešenie nestráca svoju tvarovú stabilitu a pevnosť. Jeho vonkajší vzhľad je nanajvýš profesionálny, pričom jeho výroba je na vyššej úrovni. Riešenie je možné uskutočniť z pozinkovaného, medeného,hliníkového a plastového plechu, pričom nedochádza k poškodeniu pri spájaní jednotlivých častí, alebo odstraňuje cínovanie ako spájanie pomocou tepla.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese obr. 1 znázorňuje v čiastočnom reze odkvapovy žľabový kotlík so znázomenim spoločnej spojovacej drážlcy V aletemativnom uskutočnení a s jeho napojením na žľab a odpadovú rúru. Obr. 2 znázorňuje pohľad na odkvapový žľabový kotlík v mieste lemov so znázomením hranatého a polkruhového žľabu. Obr. 3 znázorňuje pohľad zhora na odlwapovýOdkvapový žľabový kotlíkl pozostáva z vnútorného zužujúceho sa telesa 2, na ktoré je napojené hrdlo 3, pričom horná časť je prispôsobená pre vytvorenie upevňovacieho lemu li,ktorým sa pri montáži odkvapový žľabový lcotlík l spojí so žľabom polkruhového, štvorhranného a podobného tvaru. Je vhodné, ak vnútorné zužujúce sa teleso g pozostáva z pravej zužujúcej sa časti L 1, ktorá je zrkadlového usporiadania s ľavou zužujúcou sa časťou 22 a tieto sú navzájom spojené dvoma telesovými lememi 2.3. Alternatívne uskutočnenie pozostáva z jedného rovinného pläťa, ktorého krajné zužujúce sa časti sú spojené jedným telesovým lemom 2.§. Na takto vytvorené zužujúce sa teleso 2, na jeho spodnú část je nasunuté hrdlo i a je vytvorená spoločná spojovacia drážka 3.2, ktorá s výhodou je vnútomá. Vyčnievajúca vonkajšia časť je zároveň dorazom pre nasunutie odpadovej rúry g. Spodná časť má spevňujúcu dolnú drážku 34, v altematívnom uskutočnení môže v nej byt uložené tesnenie. Vnútomé zužujúce sa teleso g na svojej hornej časti má vystupujúce krycie a upevňovacie časti 2.§, medzi ktoré sa vloží hranatý žľab Q a/alebo polkruhový 5 a upevní upevňovacím lemom i. Na hrdlo 3 z vonkajšej stranyjenasunutá odpadová rúra g, pričom tvarovú stálosť hrdla 1 zabezpečuje hrdlový lem E.Odkvapový žľabový kotlik, pozostávajúci z hrdla, ktoré prechádza do rozšírujúceho sa vnútorného priestoru tvaru ihlanu alebo časti lcužeľaj prípadne ich kombinácií, v y z n a č u j e s a t ý m , že vnútomé zužujúce sa teleso (2) má aspoň jeden telesový lem (2.3), ktorý vspodnej časti obopína hrdlo (3).Odkvapový žľabový kotlík podľa nároku 1, V y z n a č uj ú ci s a tý m , že vnútorné zužujúce sa teleso (2) pozostáva z pravej zužujúcej sa časti (2.1) a ľavej zužujúcej sa časti(2.2), ktoré sú navzájom priestorovo spojené dvoma telesovými lemami (2.3), pričom nad vnútomé zužujúce sa teleso (2) vystupujú oproti sebe krycie a upevňovacie časti (2.4)ukončené montážnym upevňovacím lemom (2.41).Odkvapový žľabový kotlík podľa nároku 1 a 2, , v y z n a č uj ú c i s a že hrdlo(3) pozostáva z hrdlového lemu (3.3), pričom jeho homá časť má spoločnú spojovaciu drážku(3.2) a dolná časť dolnú drážku (3.1).

MPK / Značky

MPK: E04D 13/08

Značky: odkvapový, kotlík, žlabový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u2330-odkvapovy-zlabovy-kotlik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odkvapový žľabový kotlík</a>

Podobne patenty