Žľabový hák

Číslo patentu: U 2329

Dátum: 10.12.1999

Autor: Kohút Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

as) sK UZITKOVY VZOR 2329(31) Číslo prioritnej prihlášky E 04 | 3 13/15 E 04 D 13/072(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 10.12.1999 ÚRAD (47) Dátum zápisu 23.09.1999 PRIEMYSELNÉHO 86 Č I PCT VLASTNÍCTVA ( ) 5 °Technicke riešenie sa týka žľabovćho háku s plášťom rozvinuteľným do roviny soSúčasné žľabové háky všetkých druhov, ako napríklad pre podoclkvapové žľaby polkruhového štvorhranného tvaru, ale aj pre nadodkvapové nástrešné žľaby a nadrímsové žľaby,či už polkruhového alebo štvorhranného tvaru, sú vyrobene z bežnej stavebnej konštrukčnej ocele ohnutej do požadovaného tvaru podľa druhu a patričnej hrúbky, na ktorý je prevažne nitovaním upevnený upevňovací prvok na jeho jednom konci a v patričnej vzdialenosti od neho v strednej časti druhý upevňovací prvok, pričom do ohnutého priestoru podľa tvaru žľabu je vložený žľ ab,ktorý sa upevňovacimi prvkami upevní s predpísaným sklonom. Žľabový hák na svojej opačnej strane má ñxačné prvky, výhodne upevňovacieotvory, prostredníctvomldtorých sa spojí s nosnou časťou konštrukcie. Takto vytvorený žľabový hák má protikoróznu a povrchovú úpravu farbou,plastom, prípadne pozinkovaním. Nevýhodou je nedostatočná povrchová úprava a prácnosť pnUvedené nedostatky odstraňuje žľabový hák s plášťom, rozvinuteľným do roviny so zvýšenou koróznou odolnosťou, pozostávajúcim aspoň z dvoch upevňovacích prvkov v priestore krajnom a strednom, pričom opačný koniec má ñxačné prvky, s výhodou aspoň jeden upevňovací otvor. Podstatu riešenia tvorí skutočnosť, že žľabový hák pozostáva z vrstveného telesa, ktorého plášť je vo východiskovom tvare rovinný a rozvinuteľný do roviny, na ktorom jeiorientovaný výsUih, výhodne tvaru U, tvoriaci prvý upevňovací prvok. Vrstvené teleso pozostáva aspoň z jednej spoločnej spojovacej vrstvy, po boku ktorej sú vytvorené zvislé a/alebo vodorovné vrstvy ohýbaním. Jeden koniec žľabového háku má pod spoločnou spojovacou vrstvou zasunutý a upevnený druhý upevňovací prvok. Je vhodné, ak na upevnenie je použitý pretvárnený materiál spoločnej spojovacej vrstvy. V priestore medzi prvým a druhým upevňovacím prvkom jeinformačný centrovací bod, výhodne vytvorený pretvárnením materiálu vrstvenćho telesa, ktorénaviac má aj informačnú plochu s udaním postupnosti upevnenia na strešnú konštrukciu a/alebo pevnú časť stavby. V altematívnom uskutočnení spoločná spojovacia vrstva má drážku a/alebo výstupok smerujúci pozdĺž vrstvy. Výhodou riešenia je vysoká pevnosť žľabového háku, pričom je vyrobený z pozinkovaného plechu, takže nie je potrebná ďalšia operácia povrchovej úpravy. Výroba nie je obmedzená len na pozinkovaný plech, ale aj na iný rovinný plech, napríklad sPrehľad obrázkov na gýkreseObr. l znázorňuje žľabový hák pre polkruhový žľab. Obr. 2 znázorňuje časť rozvinutého plášťa v mieste upevňovacieho prvku Obr. 3 znázorňuje upevnenie dmhého upevňovacieho prvku vodorovnými vrstvami. Obr. 4 znázorňuje upevnenie druhého upevňovacieho prvku zvislými vrstvami. Obr. 5 znázorňuje pozdĺžne smerujúcu drážku a výstupok na spoločnej vrstve predohybom vrstiev. Obr. 6 znázorňuje vodorovné vrstvy bez upevňovacieho prvku.Žľabový hák pozostáva z vrstveného telesa l, ktorého jeden koniec je prispôsobený na jeho upevnenie k strešnej konštrukcii. S výhodou má upevňovacie otvory na tomto konci, pričom opačný koniec a stedná časť má upevňovacie prvky 3 a A. Prvý upevňovací prvok 3 je vytvorený orientovaným výstrihom g, výhodne tvaru U a druhý upevňovací prvok 4 je vytvorený zasunutitn pod spojovaciu spoločnú vrstvu Q a jeho fixáciou. Fixácia je možná nitom, skrutkou, prípadne ich elcvivalentmi, avšak obzvlášť vhodná je pretvámením materiálu spojovacej spoločnej vrstvy m bodovým, piiamkovým alebo plošným a/alebo materiálu druhého upevňovacieho prvku 5. Teleso 1 máplášť vo východiskovej polohe - pred ohýbaním rozvinuteľný do roviny s vytvoreným prvým upevňovacím prvkom 1. Vrstvené teleso l má vo vzťahu k spojovacej spoločnej vrstve Q zvislé vrstvy Li a/alebo vodorovné vrstvy l 2. V alternatívnom uskutočnení je možné jednu stranu uskutočniť zvislými vrstvami L 1 a opačnú stranu vodorovnými vrstvami L 2. V ďalšom uskutočnení spojovacia vrstva l.Q vrstveného telesa 1 má pozdĺžne smerujúcu drážku Lg a/alebo výstupok l.3 aspoň po časti jej dĺžky. Je vhodné, ak na vrstvenom telese 1 medzi upevňovacími prvkami í a A je infomiačný vrstvovací bod L 5 a na ľubovoľnom mieste tiež informačná plocha sudaním postupnosti upevnenia. Ďalšie uskutočnenie má medzi upevňovacími prvkami z a i. Žľabový hák, pozostávajúci aspoň z dvoch upevňovacich prvkov v priestore spojovacej časti, pričom jeho opačný ñxačný koniec má aspoň jeden ñxačný prvok, s výhodou upevñovacíplášť je vo východiskovom tvare rovinný a rozvinuteľný do roviny, na ktorom je orientovanývýstrih (2) výhodne tvaru U tvoriaci pevný upevňovací prvok (3).pozostáva aspoň z jednej spoločnej spojovacej vrstvy (1 .O), po boku ktorej sú vytvorené zviskéspojovacou vrstvou (1.0) na strane oproti homej časti orientovaného výstrihu (2) tvoriacejpevný upevňovací prvok (3) je upevnený druhý upevňovací prvok (4).upevňovacím prvok (3) a druhým upevňovacím prvkom (4) na spoločnej spojovacej vrstve

MPK / Značky

MPK: E04D 13/15, E04D 13/072

Značky: žlabový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u2329-zlabovy-hak.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Žľabový hák</a>

Podobne patenty