Zapojenie generátora CO signálov a požiarneho signálu

Číslo patentu: U 2324

Dátum: 10.12.1999

Autori: Stotka Pavel, Pšenko Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(19 r SK UZITKOVY VZOR 2324(31) Číslo prioritnej prihlášky G 085 3/00 3 088 25/00(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 10.12.1999 ÚRAD (47) Dátum zápisu 23.09.1999 PRIEMYSELNÉHO 86 Č, l PCT VLASTNÍCTVA ( ) 5 °Zapojenie generátora CO signálov a požiarneho signálu~ ZAPOJENIE GENERÁTORA SlGNÁLOV co a POŽIARNEHO SIGNÁLUTechnické riešenie sa týka zapojenia generátora signálov varovania V systéme Civilnej ochrany a požiarneho signálu.Na varovanie obyvateľstva vsystéme CO sa vminulosti používali čierne vinylové platne (singel) a v súčasnosti elektromechanické sirény.P DSTATA TECHNlCKÉHO RIEŠENIA Podstata technického riešenia je elektronický generátor, ktorý sa pripája kústredniam miestneho alebo mestského rozhlasu, alebo inému zosiľňovaču nízkofrekvenčného signálu.Hlavným znakom zapojenia je mikropočítač, ktorý generuje nízkofrekvenčný signál. Mikropočitač na základe vnútorného programu sníma stav tlačidiel,rozsvecuje svetelné diody LED a vyrába nízkofrekvenčný signál. Signál je ešte ďalej filtrovaný pre pripojenie do zosiľňovača.Zapojenie, ktorého principiálna schéma je na obr.1 obsahuje jediný aktívny prvok mikropočítač RISO (i 01). Na jeho vstupy PA 1 až PA 4 sú pripojené tlačidlá (TL 1) až (TL 4) voči nulovému pólu napájacieho napätia a rezistory (R 1) až (R 4), ktoré sú pripojené ku kladnému pólu napájacieho napätia, čim definujú napäťovú úroveň na vstupoch (i 01). Na výstupy PBi až PB 4 sú pripojené svietiace diódy LED - (D 1) až (D 4) , cez ktoré preteká prúd obmedzovaný rezistorom (R 5) . Na výstupné vývody PC 1 až PC 2 je pripojený elektroakustický menič (RPl).Na výstupný vývod PC 3 je pripojený rezistor (R 6), ktorý je druhým koncom pripojený ku kladnému pólu napájacieho napätia. Kvývodu PC 3 je ďalej pripojený rezistor (R 7) ku ktorému je pripojený rezistor (R 8), ktorý je svojím druhým vývodom pripojený na nulový potenciál napájacieho napätia, čo vytvára napäťový delič pre získanie vhodného výstupného napätia. Paralelne pripojený kondenzátor (C 1) ku rezistoru (R 8), má funkciu jednoduchého filtraćného člena. Z uzla spojenia rezistorov (R 7) a (R 8) sa cez pripojený kondenzátor (C 2) dostáva generovaný nízkofrekvenčný signál na výstupnú svorku (VÝSTUP).Celá činnost generátora sa riadi podľa programu, ktorý je uložený vo vnútornej pamäti EPROM mikropočitača RlSC (IO 1).Generátor vyrába štyri druhy signálov. Vľri signály sú v súlade s vyhláškou MV SR 348/1998 Zb. o Ciyilnej ochrane. Stvrtý signál je ohlasovanie požiaru - Horí.Generované signály majú tieto parametre1. signál co - VŠEOBECNÉ OHROZENIE kolísavý tón, kde sa frekvencia meni v rozsahu približne od200 do 400 Hz, pričom trvanie zmeny frekvencie je po 4 sekundách. Trvanie kolisavého tónu je načasované na 2 minúty.2. signál CO - OHROZENIE VODOU stály tón o frekvencií asi 350 Hz. Tón trvá 6 minút.3. signál CO - KONIEC OHROZENIA stály tón o frekvencií asi 350 Hz. Tón trvá 2 minúty.4. signál - POŽIAR - HORÍ je vytváraný dvoma tónmi s hudobným intervalom kvarta (C 2, F 2). Jednotlivé tóny trvajú asi 1 s. Celý signál trvá asi 10 minút.Generátor sa vyznačuje tým, že obsahuje 4 svetelné diódy LED, ktoré svietia nasledovne- pri napojení prístroja na energiu začnú LED diódy postupne blikat - toto blikanie značí, že prístroj je pripravený na generovanie signálu.- pri spustení signálu zatlačenim tlačidla sa blikanie svetelných diód LED ukončí a trvale ostane svietiť iba jedna díoda LED, ktorá signalizuje, že sa generuje zvolený varovný signál. Signál sa ukončí automaticky po stanovenej dobe, alebo sa dá ukončiť opätovným zatlačenim toho istého tlačidla. Po ukončení generovania signálu začnú diódy LED opät blikat.Zapojenie generátora signálov CO a požiameho signálu k ústredni miestneho rozhlasu alebo k inému zosiľňovaciemu zariadeniu pomocou nízkofrekvenčného káblika pre varovanie obyvateľstva.Zapojenie generátora signálov CO a požiarneho signálu, vyznačujúce sa tým,že na mikropočítać RISC (i 01) sú cez jeho vstupné vývody.(PA 1 j až PA 4) pripojené tlačidlá (TL 1 až TL 4) knulovemu pólu napájacieho napätia a s pomocnými rezistormi (R 1 až R 4) ku kladnemu polu napájacieho napätia, na výstupné vývody(PB 1 iažjPB 4)sú pripojené svietivé diódy LED (D 1 až D 4) cez spoločný obmedzovací rezistor (R 5) k napájaciemu napätiu, na výstupné vývody(PC 1. a PC 2)je pripojený piezoeiektrický menič (RP 1), Výstupný vývod(PC 3) je pripojený cez rezistor (R 6) ku kladnemu pólu napájacieho napätia, k vývodu(PC 3) je ďalej pripojený rezistor (R 7) ku ktorému je pripojený rezistor (R 8) ktorý je svojím druhým vývodom pripojený na nulový pól napájacieho napätia, ku rezistoru (R 8) je paralelne pripojený kondenzátor (C 1), do uzla spojenia rezistorov (R 7 v a R 8) je pripojený kondenzátor (C 2) druhý vývod kondenzátora(C 2) je pripojený na výstupnú svorku VYSTUP.

MPK / Značky

MPK: G08B 3/00, G08B 25/00

Značky: signálu, signálov, požiarneho, zapojenie, generátora

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u2324-zapojenie-generatora-co-signalov-a-poziarneho-signalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie generátora CO signálov a požiarneho signálu</a>

Podobne patenty