Elektrická inštalácia motorového vozidla

Číslo patentu: U 2309

Dátum: 08.11.1999

Autor: Dendis Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 08.11.1999Elektrická inštalácia motorového vozidlaELEKTRICKÁ INŠTALÄCIA MOTOROVÉHO VOZIDLÁTechnické riešenie sa týka automobilového priemyslu, a to konkrétne elektroinštalácie v motorových vozidlách.Vmotorových vozidlách sa nachádzajú stovky metrov elektrokáblov, ktoré slúžia na ovládanie elektrospotrebičov, vyhodnocovanie senzorov, atd. Každý spotrebič, senzor, má vlastný vodič. Vodiče súzdružené do elektrozväzkov a tieto sú vedené po celom aute.Podstata spočíva vtom, že vmotorovom vozidle sa odstráni všetka elektrokabeláž. Ostane iba jeden hlavný výkonový elektrovodič. Hlavný výkonový elektrovodič zabezpečuje rozvod elprúdu k jednotlivým spotrebičom. Hlavný výkonový elektrovodič môže slúžiť tiež na prenos adries a dát potrebných na funkciu celého rozvodu /poprípade sa použije dátový elektrokábel alebo optokábel, ktorý sa vedie paralelne s hlavným výkonovým vodičom/. Z ltlavnélto výkonového elektrovodiča bude el. prúd prerozdeľovaný na spotrebiče pomocou riadiacej jednotky, ktorá bude dávat signály na pripojenie jednotlivých spotrebičov modulovým spínacím jednotkám.Riadiaca jednotka bude za pomoci hlavného výkonového elektrovodiča prijimat údaje od modulových senzorových jednotiek, ktoré kontrolujú chod motorového vozidla. Výhoda tohoto riešenia spočíva v tom, že zjednodušuje elektroinštaláciu v motorovom vozidle.Toto riešenie sleduje rozvoj mikroelektroniky vo svete, dostupnosť a nízku cenu monolitickýchPREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESOCH Na priloženom výkrese sa nachádza bloková schéma zapojenia. PRÍKLADY USKUTOČNENIA Príklad uskutočnenia úžitkového vzoru sa týka elektroinštalácie v osobnom aute.Hlavný výkonový elektrovodič LV je napojený na autobatériu AKU, potom prechádza cez istič IS riadený riadiacou jednotkou LJ, ďalej cez snímač pnldu A kontrolovaný riadiacou jednotkou LJ. Potom prechádzahlavný výkonový elektrovodič í celým autom tak, aby bol vedený čo najbližšie k hlavným spotrebičom ü lklaksón, svetlá, spúšťač, atd./ l( hlavným spotrebičom Q je el. prúd privádzaný z hlavného rýkonovélto elektrovodiča ljLE za pomoci modulovej spínacej jednotky Mg. Modulovć spínacie jednotky MSJ sú združované. vedľajšie spotrebiče VS osvetlenie v kabíne, autorádio, atď/ budú priamo napojené na hlavný výkonový elektrovodič gVE cez poistku B, tlačidlový vypínač I. Na hlavný výkonotý elektrovodič ÄE sú napojené aj rnodulové senzorové jednotkyRiadiaca jednotka LJ sa skladá zmonolitickćho rníkropočítača EIC, ktorý má vstupy na spínače aprepínače E /ručné ovládanie spotrebičov, ako sú prepínanie smerových svetiel, klaksónu, atďl. Na monolitický mikropočítač ľ sú tiež napojené prevodníky w, ktoré snímajú Ieľkosť napätia autobatćrie LJ a za pomoci snímača prúdu A aj veľkost prúdu v hlavnom výkonovom elektrovodiči E,demodulátor O ktorý prijíma adresy a dáta z hlavného výkonového elektrovodiča Hĺ, monitor modul QQ - predáva vizuálne informácie vodičovi, modulátor M 52 - vysiela adresy a dáta do hlavného výkonového elektrovodiča E, ovládanie ističa l§ - odpája autobatéríu AKU pri pomche. Monolitický mikropočítač i má vlastný záložný zdroj 1.Opis modulovej spínacej jednotky Ě a jej činnost.Skladá sa z demodulátora ELA, ktorý je napojený na hlavný výkonoxý elektrovodič Hĺ. Tento demoduluje adresové a dátové údaje prichádzajúce z riadiacej jednotky RJ a vysiela ich dekóderu EQ Ked dekóder í zistí, že adresový údaj je zhodný sjeho adresou /nastavuje sa adresoxým vstupom P-ĺPnl, prijíma dáta patriace k tejto adrese. Dáta ovládajú výkonový spínač 5, ktorý z hlavného výkonového elektrovodiča ľ cez poistku E prevádza prúd do hlavného spotrebiča H§.Opis modulovej senzorovej jednotky É a jej činnosť.Skladá sa z demodulátora DQ/I a dekódera EQ ktoré sú zapojené a pracujú rovnako ako v modulovej spínacej jednotke Mil. Dáta vychádzajúce zdekódera Di( aktivizujú kóder O, ktorý prijaté dáta z prevodníka i napojené na senzor Q/ za pomoci modulátora O a hlavného ýkonoxrého elektrovodiča í vyšle do riadiacej jednotky QM, kde sú Očakávaná.Opis činnosti riadiacej jednotky Q.Monolitický mikropočítač BIC si periodicky kontroluje stav spínačov a prepínačov Sl. Pri ich stavovej zmene, adresa, ktorá prislúcha danému spínaču-prepínaču S-B, mení dáta a nasledovne je vyslaná táto adresa s novými dátami pomocou modulátora lg do ltlavného výkonového elektrovodiča E. Vykonanie danej operácie, čiže prijatie dáta prislúchajúcej modulovej spínacej jednotky w a zopnutie daného spotrebiča je spätne kontrolované prírastkom e 1.prúdu vhlavnom výkonovom elektrovodiči E, ktoré monolitický mikropočítač PIC monitoruje pomocou prevodníka i a snímača prúdu A. Keby spotreba el.prúdu nestúpla o daný prírastok zodpovedajúci zopnutému hlavnému spotrebiču lj§, monolitický mikropočítač EE to vyhodnotí ako poruchu a riadi sa programom, ako napríklad obsluha je informovaná o poruche na hlavnom spotrebiči g, alebo o prerušení poistky B na monitore g. Monolitický mikropočítač E zároveň periodicky alebo podľa potreby kontroluje jednotlivé modulove senzorove jednotky E a prijíma ich dátapomocou demodulátora DEM a vyhodnocuje ich.Elektrická inštalácia motorového vozidlaivyznačujúca sa tým, že je tvorená jedným hlavným výkonovým elektrovodičom ĺHVEl, na ktorý sú pripojené hlavné spotrebiče /I-IS/ za pomoci modulových spínacích jednotiek /MSJ/, ktoré sú pripojené na riadiacu jednotku /RJ/.

MPK / Značky

MPK: B60R 16/02

Značky: vozidla, motorového, elektrická, inštalácia

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u2309-elektricka-instalacia-motoroveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektrická inštalácia motorového vozidla</a>

Podobne patenty