Lyžica na odoberanie odtlačkov chrupu a čeľustí

Číslo patentu: U 1700

Dátum: 10.12.1997

Autor: Lipták Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(51) Int. CL 5 Číslo priorilnej prihlášky A 6 lC 9/00 Dátum priority Krajina priority ÚRAD l Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 10.12.97 PRIEMYELNEHO VLASTNICTVA(54) Názov Lyžica na odoberanie odtlačkov chrupu a čeľustiLyžica na odoberanie odtlačkov chrupu a čeľustí.Technické riešenie sa týka lyžice na odoberanie odtlačkovchrupu a čeľustí pacienta na stomatologické účely.Doteraz sa na odoberanie odtlačkov chrupu a čeľustí pacienta používajú perforovanê prípravky - lyžice s rukovàtou, ktoré čiastočne anatomicky kopírujú tvar zubného oblúka. Zvlášt na hornú a zvlášt na dolnú čeľusć. Do lyžice sa vkladá odtlačková hmota, ktorá sa zatlačí do perforácie a tým sa prichytí k lyžici. Odtlačením chrupu alebo čeľuste vzniká v odtlačkovej hmote ich negatív. Po stuhnutí odtlačkovej hmoty sa takto zabezpečí presná forma na exaktnê reprodukovanie. Spojenie odtlačkovej hmoty s lyžicou musí byt pevnejšie ako spojenie so zubami alebo s čeľustou. Problémy často vznikajú pri snímaní odtlačkovej hmoty z chrupu či čeľuste a pri vyberaní z ústnej dutiny. Stáva sa, že často sa hmota v niektorej časti odlupuje od lyžice a tým sa deformuje odtlačok. Alebo sa forma zohne či dokonca v niektorom mieste zlomí. Pri snímaní je totiž potrebná veľká sila. Tá sa na lyžicu prenáša z rúk lekára cez rukoväť lyžice, ktorá sa tiež občas zdeformuje či zlomí. Alebo sa na nej ruka lekára šmykne. Čím tiež dochádza k poškodeniu negatívu v odtlačkovej hmote.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje lyžica na odoberanie odtlačkov chrupu a čeľustí pozostávajúca z anatomickej perforovanej časti s rukovätou podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že v anatomickej časti je perforácia tvorená najmenej jedným otvorom v stene a/alebo dne, ktorý sa rozširuje smerom von od strany, do ktorej sa vkladá odtlačková hmota a ktorú považujeme za vnútornú. Na vnútornej stene alebo dne má najmenej jeden výčnelok. Odtlačková hmota sa prichytí dootvorov perforácie a na výčnelky. Anatomickâ časť a rukoväť sú v mieste ich spojenia zosilnenê, čím sa nelámu. Najmenej na časti rukoväte je ryhovanie, ktoré zabraňuje pošmyknutiuruky lekára pri snímaní odtlačku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické výkresov, kde je na obr.riešenie bude bližšie objasnenê pomocou1 schematicky znázornená lyžica na hornú čeľust a .na obr. 2 lyžica na dolnú čeľust podľa technického riešenia. Na obr. 3 je riešenie s dvoma druhmi otvorov a dvoma druhmi výčnelkov v reze anatomickej časti. Na obr. 4 je ukázané spevnenie čela a dna lyžice v častispojenia anatomickej časti s rukovätou. Riešenieprotišmykovêho ryhovania na rukoväti 1 a 2.je ilustrované na obr.Rozoznávame lyžicu na odoberanie odtlačkov chrupu ačeľustí z hornej čeľuste (obr. 1) a lyžicu na odoberanie odtlačkov chrupu a čeľustí z dolnej časti čeľuste (obr. 2). l a rukoväte g.na odoberanie odtlačkov z hornej čeľuste (obr. 1) sa líši odlyžice na odoberanie odtlačkov z dolnejanatomickej časti l. Do anatomickej sa vkladáodtlačková hmota, ktorá sa zatlačí do otvorov 3 perforácie a Otvory (obr. 3) a klinový tvar. Výčnelky g majú v tomto prípade v reze tvar časti kruhu a obdĺžnika.Spojenie anatomickej časti s rukovätou g môže byt zosilnenê 5 (obr. 1, 2 a 4).Rukovät g môže mat protišmykovê ryhovanie § (obr. 1 a 2). V tomto prípade má tvar pravidelného nekrižujüceho sa symetrickêho zaoblenêho ryhovania.Lyžica na odoberanie odtlačkov chrupu a čeľustí má priamu1. Lyžica na odoberanie odtlačkov chrupu a čeľustí pacienta na stomatologické účely - pozostávajúca z perforovanej anatomickej časti a rukoväte, vyznačujúca sa tým, že v anatomickej časti (1) je perforácia tvorená najmenej jedným otvorom (3) v stene a/alebo dne, ktorý sa rozširuje von odstrany, do ktorej sa vkladá odtlačková hmota.2. Lyžica podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že na vnútornej stene alebo dne anatomickej časti má najmenej jeden výčnelok (4).3. Lyžica podľa nárokov 1 a 2, vyznačujüca sa tým, že anatomická čast (1) a/alebo rukoväť (2) sú v mieste ich4. Lyžica podľa nárokov 1 až 3, vyznačujúca sa tým, že najmenej čast rukoväte (2) má protišmykovê ryhovanie (6).

MPK / Značky

MPK: A61C 9/00

Značky: čelustí, lyžica, odtlačkov, chrupu, odoberanie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u1700-lyzica-na-odoberanie-odtlackov-chrupu-a-celusti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lyžica na odoberanie odtlačkov chrupu a čeľustí</a>

Podobne patenty