Priehradový oblúkový nosník

Číslo patentu: U 1698

Dátum: 10.12.1997

Autori: Ivanka Július, Varga Štefan, Beka Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 10.I 2.97(54) Názov Priehradový oblúkový nosníkTechnické riešenie sa týka priehradového oblúkového nosníka, určeného ako nosnýprvok primárneho ostenia podzemných tunelových, banských a podobných stavieb.Pôvodne sa na tento účel používali plnostenné oblúkové nosníky z valcovanej ocele profilu l, U alebo špeciálny zvonkový profil oblúkov TH. Nevýhodou tohoto stavu je vysokáhmotnosť, manipulačná obtiažnost a nižší stupeň spolupôsobenia v kombinácii s betónom.Uvedené nedostatky odstraňuje priehradový oblúkový nosník, ktorý. pozostáva z 3 paralelných obvodových prútov z betonárskej ocele s požadovaným zakrivením, predurčeným tvarom razeného diela. obvodové prúty sú ďalej spojené s priečnymi spojovacími prvkami dvoma spojitými vlnovkami trapezoidného tvaru a priečnymi strmeñmi v tvare širokého U. Počet strmeňov zodpovedá počtu vln trapezoidnej vlnovky. V priečnom priereze táto konštrukcia má tvar trojuholníka. Vrcholy tohto trojuholníka tvoria obvodové prúty. Príečne spojovacie prvky sú svojimi rovnobežnými časťami, v priereze pripomínajúci tvar ležatej osmičky, privarené na vnútorných stranách vonkajšíeho a vnútorných obvodových oblúkov. Konce segmentov sú opatrené prírubovým spojom. Priehradový oblúk môže byt vytvorený akojeden monoblok alebo sa montuje z viacerých segmentov.Výhodou predmetného technického riešenia je, že spojením priečnych a obvodovýchprútov z vnútornej strany sa dosahuje vyššia tuhost a únosnost celej konštrukcie.Na pripojenom obr. I je axonometricky zobrazená časť segmentu priehradovéhooblúkového nosníka. Na obr. 2 je segment priehradového oblúkového nosníka zobrazený VPriehradový oblúkový nosmk pozostáva z jedného vonkajšieho obvodového prúta g a dvoch vnútorných obvodových prútov 2 z betonárskej ocele, ktoré sú pred zvarenim zohnuté do oblúkového tvaru. obvodové prúty L, g sú dalej spojené priečnymi spojovacimi prvkami 3,dvoma spojitými vlnkovkami trapezoidného tvaru a príečnymi strmeňmi g v tvare širokého U. Počet strmeňov g zodpovedá počtu vĺn trapezoidnej vlnovky §. V priečnom priereze má táto kombinácia tvar trojuhoinika. Vrcholy tohto trojuholnika tvoria obvodové prúty i, g. Priečne spojovacie prvky sú svojimi rovnobežnými časťami 5. v priereze pripominajúcimi tvar ležatej osmičky, privarené na vnútorných stranách vonkajšieho a vnútorných obvodových prútov 1 a g, symetricky voči rovinám Q, preloženým ich pozdĺžnymi osami.Priehradové oblúkove nosniky sa používajú v kombinácii so striekaným betónom akonosný prvok podzemných tunelových, banských a podobných stavieb.Priehradový oblúkový nosník, pozostávajúci z jedného alebo viacerých montovateľných segmentov zváranej priehradovej konštrukcie, vyznačujúci sa tým, že je vytvorený z jedného vonkajšieho obvodového prúta (l) z dvoch vnútorných obvodových prútov (2), z dvoch priečnych spojovacich prvkov (3) v tvare trapezoidnej vlnovky a priečnych spojovacich strmeñov (4) v tvare širokého U, pričom rovnobežné časti dvojice priečnych spojovacich prvkov (5) sú spojené s obvodovými prútmi (l) a (2) na ich vnútornej strane, symetricky vočirovinám (6), preloženým ich pozdĺžnymi osami.

MPK / Značky

MPK: E04C 3/38

Značky: oblúkový, priehradový, nosník

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u1698-priehradovy-oblukovy-nosnik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Priehradový oblúkový nosník</a>

Podobne patenty