Modifikačná prísada do asfaltových zmesí

Číslo patentu: U 1693

Dátum: 10.12.1997

Autori: Bodnár Štefan, Fölöpp Alexander

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 10.12.97 PRIEMYSELNEHO(54) Názov Modifikačná prísadn do asfaltových zmesíMODIFIKAČNÁ PRÍSADA DO ASFALTOVÝCH ZMESÍTechnické riešenia spadá do oblasti modifikačných prísadV súčasnosti sa tradičný materiál na povrchovú konštrukciu vozoviek, ktorým je asfalt, modifikuje pridávaním prísad s cieľom zmeniť jeho vlastnosti, najmä zvýšiť jeho elasticitu,pružnosť, životnosť a odolnosť proti deformáciám. Elastické a plastické vlastnosti asfaltu majú pri vysokých teplotách a dlhodobo opakovaných zaťaženiach veľmi výrazný vplyv na kvalitu vozoviek. Na obrusnej vrstve vozovky a na jej okrajochMedzi modifikátory asfaltu v súčasnosti patri najmä prírodný kaučuk alebo guma z použitých pneumatík. Zvyšuje pruž~ nosť asfaltu a znižuje vznik trvalých deformácií a znižujú vznik vyjazdených koľají na asfaltovej vozovke, čo nie je postačujúce na skvalitnenie fyzikálnomechanických vlastnosti asfaltu.Uvedené nedostatky výrazne odstraňuje modifikačná prísada do asfaltových zmesí, ktorá pozostáva z plastového aglomerátu z upravených termoplastických materiálov, zložených z až Ä 3,0 hmotn. anorganického -podielu, ktorým sú plnivá, pigmenty, pripadne minerálne nečistoty a z 97,0 až 100 hmotn organického podielu, z toho je najmä 75,0 až 100,0 hmotn po~polystyrén, až do 1,0 hmotn. polyamid a~až do 2,0 hmotn.Modifikačná prísada do asfaltových zmesí zvyšuje pružnosť asfaltu, znižuje vznik trvalých deformácií na vozovke, najmä vyjazdenie koľají, výrazne ovplyvňuje stabilitu asfaltovej zmesi, hodnoty jej pretvorenia, mieru tuhosti a medzerovitosti, zlepšuje jej fyzikálno-mechanické vlastnosti, zvyšuje odolnosť proti deformáciám.Modifikačná prísada do asfaltových zmesi pozostáva z 2,74 hmotn. anorganického podielu a z 97,26 hmotn. organického podielu z plastového aglomerátu, z toho je 81,16 hmotn. polyetylénu, 13,8 hmotn. polypropylénu, 0,5 hmotn.Modifikačná prísada do asfaltových zmesí pozostáva z 3,0 hmotn. anorganického podielu a z 97,0 hmotn. organického podielu z plastového aglomerátu, z toho je 75,00 hmotn. polyetylénu, 17,0 hmotn. polypropylénu, 2,0 hmotn. polystyrénu, 1,0 hmotn. polyamidu a 2,0 polyesteru.Modifikačná prísada do asfaltových zmesí pozostáva z 2,0 hmotn. anorganického podielu a z 98,0 hmotn. organického podielu z plastového aglomerátu, z toho je 81,00 hmotn. polyetylénu, 15,0 hmotn. polypropylénu a 2,0 hmotn. polysty rénu.Modifikačná prísada do asfaltových zmesí pozostáva z 1,0Príklad 5. Modifikačná prísada do asfaltových zmesi pozostáva zo 100,0 hmotn. organického podielu plastového aglomerátu, kto rým je polyetylén.Modifikačnú prĺsadu do asfaltových zmesi je možné priemy selne vyrábať a s výhodami využívat na zlepšenie

MPK / Značky

MPK: E01C 7/26

Značky: zmesí, prísada, modifikačná, asfaltových

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u1693-modifikacna-prisada-do-asfaltovych-zmesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Modifikačná prísada do asfaltových zmesí</a>

Podobne patenty