Stavebnicová kocka

Číslo patentu: U 1298

Dátum: 04.12.1996

Autor: Králik Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(l 3) Druh dokumentu U Dátum podania 06.08.96 v (Sl) lnt. C 135 Cislo prioritnej prihlášky I A 63 F 9/04ÚRAD Dátum ozilámcnia o zápise vo Vestníku 04.12.96Predmet úžitkového vzoru je základným prvkom stavebnice pre hlavolamy rôzneho stupňa náročnosti, ktoré využívajú prí Ěažlivé a odpudivé magnetické sily.V doterajšej praxi nie sú známe hračky, kde by magnetické sily boli podstatným hernotvorným prvkom. Známe je využívanie magnetov na pridržiavanie predmetov 0 podložku, tabuľu a pod.,čo je len vedľajšou funkciou, umožňujücou vykonávanie hlavnejStavebnicová kocka, základný prvok stavebnice, má základné teleso vytvorené z diamagnetickej hmoty, ktorou môže byt najmä drevo alebo plasty. V tejto stavebnicovej kocke sú jednotlivé steny aspoň čiastočne vyplnené feromagnetickým materiálom. Takým materiálom je permanentný magnet. Použiteľným feromagneticé kým materiálom na niekoľkých ale aj na všetkých stenách stavebnicovej kocky je tiež napr. magneticky mäkká oceľ. Feromagnetický materiál je so -základnou hmotou stavebnicovej kocky pevne spojený prilepením, nalisovaním, zatavením a pod. Permanentný magnet je v stene stavebnicovej kocky umiestnený tak,že jeho vrchná plocha je jeden magnetický pol. Môže to byt pol severný. Na inej stene môže byt vrchným pőlom permanentného magnetu južný pől. Stavebnicová kocka je prvkom väčšieho celku,zostaveného podľa ľubovôle zostavovateľa, pričom vzájomná väz~ ba jednotlivých prvkov v celku je výlučne magnetická. Rôznost počtu stien s vystupujücim severným pőlom, počtu stien s vystupujúcim južným pőlom a stien s magneticky mäkkým materiálom umožňuje vysokú variabilnost stavebnice, ktorej využitie jenajmä na tvorbu a riešenie hlavolamov.Prehľad obrázkov na výkreseNa or. 1 je pohľad na stavebnicovü kocku v kosouhlom premietaní. Obr. 2 predstavuje stavebnicovü kocku v čelnom pohľade a v reze. Na obr. 3 je symbolickê usporiadanie hlavolamu vytvorenêho z ôsmich stavebnicových kociek s vyznačením smerov pô sobenia síl.Príkladom uskutočnenia je stavebnicová kocka, ktorej základná hmota l je drevo. Do každej steny stavebnicovejkocky je pevne vsadený feromagnetický materiál 3 v podobe nízkeho valčeka. Feromagnetický materiál g je vsadený do základnej hmoty l tak, že jeho viditeľná strana je situovaná do roviny steny stavebnicovej kocky.Iným píkladom uskutočnenia je stavebnicová kocka z plastickej hmoty. Feromagnetický materiál Ä je do základnej hmoty Ä zaliaty, pričom jeho horný koniec je viditeľný. Iným variantom je stavebnicová kocka, v ktorej sú feromagnetickê materiály 2v stenách opticky prekryté základnou hmotou 1.Feromagnetickým materiálom g je bud permanentný magnet alebo magnetický mäkká oceľ. Kombináciami počtu stien s vystupujücim severným pőlom Ľ, stien s vystupujücim južným pőlom § a stien s magnetický mäkkým materiálom sa dosiahne üčelová rozmanitosů stavebnicových kociek. V kombinácii s inými stavebnými kockami je využiteľná aj stavebnicová kocka, ktorá má vo všetkých stenách len magnetický mäkký materiál a žiadny permanentný magnet. Súdržnost viacerých stavebnicových kociek v jednom cel ku je dôsledkom pôsobenia magnetických síl.Predmet úžitkového vzoru nie je výrobne náročný. Jeho prie myselné zhotovenie je možné v kusovej, sériovej i. v hromadnej výrobe.3 NÄROKYNAOCHRANU Stavebnicovä kocka zhotovená z diamagnetickej hmoty, napr. dreva,p 1 astickej látky a pod., v y z n a č u j ü c a s at ý m, že jej jednotlivé steny sú aspoň čiastočne vyplnenéferomegnetickým materiálom (2), ktorým je výhodne permanent ný magnet alebo magneticky mäkká oceľ.kocka podľa nároku 1, č u j ü 5 am, že feromagnetický materiál (2) je so základnouStavebnicové kocka podľa nárokov 1 a 2, č u j ü tc a s a m, že permanentný magnet je v jej stene u Stavebnicová kocka podľa nároku 3, v yz n a č u j-ú c as a t že-vonkajším pőlom je bud pől severný (N) aěÝ lebo pől južný (S), pričom magnetické pőĺy na susedných ste mnách sú sühlasnê alebo nesühlasnê.

MPK / Značky

MPK: A63F 7/26, A63F 9/04

Značky: stavebnicová, kocka

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-u1298-stavebnicova-kocka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stavebnicová kocka</a>

Podobne patenty