Spôsob prípravy vitamínu K2

Číslo patentu: E 5977

Dátum: 29.12.2005

Autori: Benedetti Alberto, Pagani Hermes, Xaiz Roberto, Daly Simona

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Číslo a dátum podania európskej patentovejDátum nadobudnutia účinkov (51) Int. Cl. (2009) európskeho patentu 24. 6. 2009Číslo prioritnej prihlášky Cl 2 P 7/66Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum sprístupnenia prekladu patentového spisu verejnosti 7. 12. 2009ÚRAD r Vestník ÚPV SR č. 12/2009 PRIEMYSELNEHO v , . . . , . . . VLASTNÍCTVA Cisłlloápšívodnej prihlašky v pripade vylučenej SLOVENSKEJ REPUBLIKY 5 V Cislo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(72) Pôvodca Benedetti Alberto, Vicolo Fontanile, 4, 20063 Cernuseo Sul Naviglio (Milano), IT Daly Simona, Via Ramazzotti, 9, 20052 Monza (Milano), IT Xaiz Roberto, Via Baracca, 15/b, 20052 Monza (Milano), IT Pagani Hermes, Vis Risorgimento, 300, 20099 Sesto San Giovanni (Milano), IT(54) Názov Spôsob prípravy vitamínu K 2Poznámka V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne a musia byť odôvodnené. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Čl. 99(1) Európskeho patentového dohovoru).Preklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 patentového zákona. Za správnosť prekladu Urad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.0001 Tento vynález sa týka fermentačnej výroby vitamínu K 2 (menachinónu-7, MK-7) použitím mikroorganizmu Bacillus.0002 Vynález sa týka mutácie mikroorganizmu Bacillus subtilis, uloženého podľa Budapeštianskej dohody,ktorý je za špecifických kultivačných podmienok schopný produkovať MK-7 vo velkých množstvách.0003 ñtamín K je nevyhnutným faktorom pri tvorbe zvyškov kyseliny v-karboxyglutamovej (Gia) v bielkovinách (Olson, R.E., 1984 - Suttle, J.W., 19852). Bielkoviny obsahujúce Gia viažu ióny vápnika a ovplyvňujú napr. zrážanie krvi a kalciñkáciu tkaniva (napr. osteokalcín nájdený v tkanivách kostí) (Hauschka P. V. a kol. 19783 - Price, P.A. a kol., 19764). Nedostatok vitamínu Kmá za následok mnohé klinické ochorenia ako sú intrakraniálne krvácanie u novorodencov (Ferland, G. a kol., 19935 - Shearer, M.J., 19955) a možné fraktúry kosti zapričinenú osteoporózou (Knapen, M.H. a kol., 19897).0004 ňtamin K sa prirodzene nachádza v dvoch formách, menovite ako vitamín K 1 (fylochinón) v zelených rastlinád a ako K 2 (menochinón) u zvierat a v niektorých baktériách (Collins, M.D. a kol. 19818 - Conly, J.M. a kol. 19929 Ramotar, K. a kol. 1984 - Taber, H. 1980 - Watanuki, M. a kol. 197 W) včítane črevných baktérií. MK má premennú dĺžku bočného reťazca s veľkosťou 4 - 13 izoprénových jednotiek. Sú uvádzané ako MK - n, kde r znamená počet izoprenoidných zvyškov. MK sú zložkami bakteriálnej plazmovej membrány a majú funkciu redoxných reagentov pri transporte elektrónov a oxidačnej fosforylácii systémov (Taber H. 19800005 Baktérie kyseliny mliečnej boli použité ako štartovacie kultúry na výrobu rôznych potravín a môžu sa vo všeobecnosti prijať ako bezpečné (GRAS), a kvalitatívna štúdia ukázala, že niektoré baktérie kyseliny mliečnej produkujú MK. V mnohých krajinách je denná potreba vitamínu K okolo 1 jJg/kg telesnej hmotnosti.ooos Rowland, B.M. a Taber, H.W(1996)3 - Rowland, B. a kol. (1995) 4 - Taber H. W. a kol. 0981) sa vo veľkom rozsahu zaoberali štúdiom mechanizmu formovania MK v Bacillus subtilis. Avšak nie sú záznamy o štúdiu na zvýšenie produkcie MK prostredníctvom Bacillus subtilis. Tani, Y. a Sakurai, N. (1978)5 - Tani, Y. a Taniguchi, H. (1 989) uvádzajú správu o výkonnej produkcii MK-4, MK-5 a MK- 6 prostredníctvom flavobaktérie a že maximálna koncentrácia vyrobenej MK dosiahla 192 mgll (T ani. Y. a kol. - 1989). Na druhej strane iba nedávno Morishita, T. a kol. (1999) 1 ° uviedli informácie o priemyselnej výrobe MK sdlhšimi izoprénovými reťazcami, o ktorej dovtedy neboli žiadne správy. V ich výskume sa baktériami kyseliny mliečnej vyprodukovalo 29 - 123 g/l MK-7. Fermentované sójové bôby netto, ktorých výroba si vyžaduje B. subtilis,je populáma v Japonsku a obsahuje výnimočne velké množstvo MK (600 - 900 g/100 g) (Sakano, T. a kol. 1988). Keďže kmene B. subtilis používané pri výrobe natto sú jedlé, patria medzi najvýhodnejší zdroj MK v potravinárskom priemysle.0007 Yoshínori Tsukamoto a kol. (2001) objavili analogickú rezistentnú mutáciu B. subtilis natto s produkciou 1 719 g /100 g suchej hmotnosti. Podla množstva existujúcich patentov alebo patentových prihlášok, z ktorých niektoré sú uvedené v tomto patente, K 2 (MK - 7 ) sa vyrába v množstvách 1,0 g / g suchej hmotnosti alebo menších (US 2004/043015 US 2005/0025759 US 2002/0146786 US 2001/0046697). 0008 Bol zistený. a je aj predmetom tohto vynálezu, mutovaný kmeň Bacillus subtilis, ktorý má produkciu v rozsahu od 1 000 do 25 000 ppm suchej hmotnosti s cyklom tvorby (od predbežného očkovania po fermentáciu) 160 - 200 hodín, presnejšie 170 - 185 hodín. Mutácia mikroorganízmu Bacillus subtilis GN 13 l 72 sa získala opracovaním pomocou NTG alebo altemativne U.V. a sa vyľažila na tuhom médiu mikronizovanej sójovej múky.0009 Kmeň bol uložený podľa podmienok Budapeštianskej dohody vnemeckej zbierke mikroorganizmov a bunkových kultúr (Deutsche Sammlung von Mikrorganismen und Zellkulturen - DSMZ) 5. decembra 2005 pod prírastkovým číslom DSM 17766.0010 Biomasa s vysokým obsahom MK - 7 je pripravená známymi fermentačnými technológiami pomocou kultivačného média obsahujúceho zdroj uhlíka (ako je glukóza, sacharóza, glycerol, hydrolyzát škrobu,apodobne) zdroj dusíka (ako je extrakt alebo autolyzát droždia, peptóny rôzneho pôvodu, sójová múka a podobne) rôzne solí (ako je fosforečnan draselný, chlorid sodný, siran horečnatý. siran mangánu, siran zinočnatý a podobne).0011 pH je v rozsahu od 6,0 do 8,5, presnejšie od 6,5 do 7,8 prietok vzduchu od 0,1 do 2,0 vvm, presnejšie od 0,25 do 1,0 vvm počet otáčok pri miešani vo fermentačnom reaktore sa meni od 100 do 250 ot./min. tlak je v rozsahu medzi 0,1 a 1,2 bar, presnejšie medzi 0,25 a 1,0 bar. Fermentácia sa vykonáva v dávkovom režime alebo v režime, keď je substrát pridávaný prirastkovo počas procesu a ako fermentačné reaktory sa používajú tradičné STR (miešaný chemický reaktor) alebo CSTR ( prietokový miešaný chemický reaktor).0012 Biomasa sa zbiera odstreďovanim alebo mikrotiltráciou, dvakrát premytá čistenou vodou a znovu suspendovaná v čistenej vode. Výsledné pasty sa sušia vymrazovacím sušením alebo rozprašovacím sušením, a potom sa balia vo vákuu.0013 Vynález je podrobne ilustrovaný pomocou nasledujúcich príkladov.PRÍKLAD 1 0014 Bacillus subtilis GN 13/27 - DSM 17766 je pestovaný za aeróbnych podmienok v 30 l (geometrickom) fermentačnom reaktore obsahujúcom 20 I fermentačného média F 10 s nasledovným zložením-2 o Mikronizovaná sójová múka 15,00 g/I o Exlrakt z droždia 1.00 9/ o Glycerol 10-00 9/ o K 2 HPO 4 0,05 9/| o NaCI 5,00 g/I v pH 7.3 (i 0.1)0015 Fermentačný reaklorje očkovaný 8 (1 600 ml) 16 hod (i 2 hod.) inokulom, ktorého médium S 3 má nasledovné zloženie0016 lnokulum bolo následne naočkované 5 ml suspenziou B. subtilís zo šikmého média premytou 10 ml čistenej vody.3 I trepacia fiaša s 800 ml média Inkubačná teplota 37 °C Miešanie 90 oL/min.Silikónové protipeniaoe činidlo Čas 144 hod. (x 4 hod.)0018 Biomasa, získaná za uvedených podmienok. mala 8 (t 1) g/I suchej hmotnosti s obsahom 1 100 (i 100) ppm MK - 7. Príklad 20019 Bacillus subtilis GN 13/27 - DSM 17766 je kultivovaný ako v príklade 1, fermentačné médium F 12 má nasledovné zloženieTrvanie fermentácíe je 140 hod. (i 2 hod.). Získa sa 10 (i 1 g) g/I suchej hmotnosti s obsahom 3 000 (i 100) ppm MK - 7.0020 Bacil/us subtilis GN 13/27 - DSM 17766 je kultivovaný ako v príklade 1, fermentačné médium F 13 má nasledovné zloženieTrvanie fermentácie je 140 hod. (i 1 hod.). Získa sa 9 (1- 1 g) gll suchej hmotnosti s obsahom 7 800 (t 200) ppm MK - 7.0021 Bacillus subtilis GN 13/27 - DSM 17766 je kultivovaný ako v príklade 3, zdrojom uhlíka je maltodextrínnamiesto dextrínu. Trvanie fermentácie je 140 hod. (x 3 hod.). Získa sa 8 (i 1 g) gll suchej hmotnosti s obsahom 8 500 (d 150) ppm MK - 7.0022 Bacillus subtilis GN 13/27 - DSM 17766 je kultivovaný ako v príklade 4, ako protipeniace činídlo sa použije sójový olej.Trvanie fermentácíe je 140 hod. (i 4 hod.).0023 Bacillus subiilis GN 13/27 - DSM 17766 je kultívovaný v 300 I fermentačnom reaktore s 225 l využitelného objemu. médium je F 13, pH je automaticky udržiavaná na 7,2 (i 0.1) pomocou NaOH miešanie je pri 100 ot.lmin., vzduch 0,5 wm tlak 0,3 bar protípeniace činídlo - sójový olej je automaticky kontrolované. 0024 Očkovacia látka bola 4 získaná v celkovom inokule 30 l s 20 l využiterného objemu a médium bolo S 3 (pozri priklad 1).0025 Trvanie fermentácie je 142 hod. (i 4 hod.). Ziskaná bíomasa mala 11 (i 1 g) gll suchej hmotnosti. Získalo sa 15 150 (i 200) ppm MK - 7.0026 Bacillus subtilís GN 13/27 - DSM 17766 je kultivovaný ako v príklade 6. Fermentácia bola zastavená pred dosiahnutím stacionárnej fázy. Ziskalo sa 7 (i 1.5 g) gll suchej hmotnosti s produkciou 21 000 ppm MK 7. Biomasa bola rozdelená do dvoch časti jedna časť bola sušená vymrazovaním za získania prášku majúceho 17 000 (i 350) ppm druhá čast bola sušená rozprašovaním za získania 20 000 (i 500) ppm.0027 Pracovné podmienky zariadenia na rozprašovacie sušenieo vstupná teplota vzduchu 200 C o výstupné teplota vzduchu 80 CPostupovalo sa ako vpríklade 7, kde využiteľný objem pri fermentácii bol 2 m 3. Výsledný produkt získaný rozprašovacím sušením bol balený do 250 g sáčkov v podmienkach vákua.

MPK / Značky

MPK: C12P 7/66

Značky: spôsob, vitamínu, přípravy

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-e5977-sposob-pripravy-vitaminu-k2.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy vitamínu K2</a>

Podobne patenty