Spôsob podbíjania koľajnice ručnou podbíjačkou

Číslo patentu: E 19604

Dátum: 21.12.2011

Autor: Widlroither Otto

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA PREKLAD EURÓPSKEHO 1 ćísl°d°kum°muČíslo a dátum podania európskej patentovej prihlášky EP 11802864.6, 21. 12.2011 (13) Druh dokumćnľłľ T 3Číslo prioritncj prihlášky 102011008893 (51) Int. Cl. (20 l 6.01) Dátum podania priorítnej prihlášky 19. 1. 2011 Krajina alebo regionálna organizácia priority DE EOIB 27/00Dátum sprístupnenia prekladu patentovćho spisu verejnosti l. 3. 2016Vestník ÚPV SR č. 03/2016Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúěenejČíslo podania medzinárodnej prihláškySLOVENSKEJ REPUBLIKY podľa PCT PCT/EP 20 l 1/006463 Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 0 2012/097850(73) Majiteľ Robel Bahnbaumaschinen GmbH, Industriestrasse 31, 83395 Freilassing, DE(74) Zástupca inventa Patentová a známková kancelária s.r.o., Palisády 50, 811 06 Bratislava, SK(54) Názov Spôsob podbíjania koľajnice ručnou podbíjačkouPoznámka V lehote deviatich mesiacov odo dňa zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu môže každý podať na Európsky patentový úrad námietky proti udelenému európskemu patentu. Námietky sa podávajú písomne a musia byť odôvodnené. Námietky sa považujú za podané až po zaplatení poplatku za námietky (Čl. 99(l) Európskeho patentového dohovoru).Preklad európskeho patentového spisu bol predložený podľa § 63 ods. 2 patentového zákona. Za správnosť prekladu Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky nezodpovedá.0001 Predložený vynález sa týka spôsobu podbíjania koľajnice ručnou podbíjačkou.0002 Široko známe podbíjačky sa uchopia V homom úseku, ktorý má pohon, a ponoria sa podbíjacou lopatkou, uvedenou do vibrácie, do drveného štrku (pozri dokument DE l 241 474 B). V priebehu ponorovacíeho procesu sa pokúšame spustením homého poháňaného úseku V smere k obsluhujúcej osobe dosiahnut podbíjacou lopatkou zhusťovací pohyb V smere kpodvalu. Ztoho vyplývajúce zhusťovacie pôsobenie je ale neuspokojivé,pretože použitý drvený štrk za podbíjacou lopatkou ako určitý druh opory V dôsledku vibráciíkladie len malý odpor.0003 Úloha predloženého vynálezu spočíva vo vytvorení spôsobu vúvode uvedenéhodruhu, s ktorým je možné dosiahnuť zlepšené zhustenie štrku.0004 Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená spôsobom uvedeného druhu tým, že ručná podbíjačka je pred ponorením do drveného štrku oddeliteľne spojená prostredníctvom fixačnej súčasti upevnenej na úseku podbíjačky nachádzajúcom sa medzi hnacím motorom a podbíjacou lopatkou, s kotvíacim prvkom, upevneným na koľajnici, protiľahlým vo vzťahu0005 Týmto krátkodobým spojením skoľajnícou je vytvorená neposuvná opora, takže s vratným pohybom homého úseku ručnej podbíjačky nastane nútený protipohyb podbíjacejlopatky v smere k podvalu. Tým sa drvený štrk nútene vytlačí pod podval a zhustí. 0006 Ďalšie výhody vynálezu vyplývajú zo závislých nárokov a opisu výkresu.0007 V ďalšom je vynález bližšie opísaný na základe príkladov uskutočnenia znázomených na výkrese. Výkresy ukazujú obrázok 1 pohľad na dve ručné podbíjačky v pozdĺžnom smere podvalu, obrázok 2 pohľad zhora a obrázok 3 zjednodušene znázomenie ďalšieho variantu0008 Ručné podbíjačky l, znázomené na obr. 1 až 3 majú každá hnací motor 3, usporiadanýv homom úseku 2, ako aj rukoväte 4. Stredný úsek 6 podbíjačky, usporiadaný medzi hnacímmotorom 3 a podbíjacou lopatkou 5, je vytvorený ako spojovacia rúrka 17, ktorá má pozdĺžnysmer 7, v ktorej je bližšie neznázornený excentrický hriadeľ uvádzaný do rotácie.0009 Nad podvalom 8 koľajnice 9, určenej na podbijanie, sa nachádza kotvový prvok 10,vytvorený ako koľajnicová kotva, ktorý je oddeliteľne rýchlouzáverom 11 spojený s koľajnicou 12, a na ktorom je umiestnený hák 13. Fixačná súčasť 15, vytvorená napríklad ako reťaz alebo lano, je pripevnená na spojovacej rúrke 17 na háku 14, vtej jej polovici, ktorá leží0010 Na vykonávanie podbíjacieho procesu je teraz hák 14 spojený fixačnou súčasťou 15 shákom 13 kotvového prvku 10, upevnenćho na koľajnici. Aby sme docielili optimálne zhustenie, je rukoväť 4 hnacím motorom 3 posunutá vpracovnom smere 16 smerom kobsluhujúcej osobe. To vyvolá na základe spojenia stredného úseku 6 podbíjačky skotvovým prvkom 10 vynútený podbíjací pohyb 18 podbíjacej lopatky 5 v smere k priľahlému podvalu 8.0011 Ďalšia optimalizácia podbíjania koľajnice 9 môže byť docielená tým, že dve navzájom protiľahlo polohované - vo vzťahu k podvalu 8, ktorý má byť podbíjaný - ručne podbijačky l a vždy spojené s kotvovým prvkom 10 sú použité synchronizovane. Ako je naznačené bodkočiarkovanými čiarami na obr. 2, existuje aj možnosť, že sa štyrmi, vždy na kotviacom prvku 10 zavesenými ručnými podbíjačkami l vykonávajú synchronizované podbijaciepohyby na podbíjanie podvalu 8.0012 Po dostačujúcom zhustení drveného štrkuje frxačná súčasť 15 oddelená od kotvového prvku 10. Po pripevnení kotvového prvku 10 nad nasledujúcim podvalom sa opísaný postup opakuje. Je ale tiež možné, pripevniť kotvový prvok 10 priamo na podval. Mohla by byť ale ako kotviaci prvok na pripevnenie ñxačnej súčasti 15 na koľajnicu 9 použitá tiež napríkladkoľajnicová svorka alebo podobne, spájajúca koľajnicu 12 s podvalom 8.0013 Na vykonávanie spôsobu podľa prihlášky vynálezu by bolo alternatívne tiež možné,spojiť priamo dohromady výlučne háky 14 fixačnou súčasťou 15, slúžiacou ako kotvový prvok 10 dvoch navzájom protiľahlých ručných podbíjačiek 1 (pozri obr. 3). Na docielenie najlepšie možného zhustenia drveného štrku by mal byť pohyb obidvoch ručných podbíjačiekl v pracovnom smere 16 vykonaný čo možno najviac synchronizovane.l. Spôsob podbíjania koľajnice ponorením ručnej podbíjačky do drveného štrku,Iąyznačujúci sa tým, že ručná podbijačka (l) je pred ponorenim do drveného štrku spojená - na úseku podbíjačky (6), ležiacom medzi hnacim motorom (3) a podbíjacou lopatkou (5) prípevnenou - fixačnou súčasťou (15) s kotvovým prvkom (10) oddeliteľne fixovaným na koľajnici (9) a ležiacim vo vzťahu k podbijaciemu pohybu2. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že na podbijanie - V rovnakom okamžiku a vo vzťahu k podbíjaciemu pohybu (18) vždy naproti sebe ležiace pozdĺžne strany podvalu - sú použité dve do drvenćho štrku ponorene ručné podbíjačky ( 1), spojenenavzájom ñxačnou súčasťou (15) a slúžiace vždy ako kotvový prvok (10).3. Spôsob podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že ako kotvový prvok ( 10) je použitá4. Spôsob podľa nároku 3, wznačujúci sa tým, že kotvový prvok (10) je pripevnený V bode kríženia podvalu (8) s koľajnicou (12).5. Spôsob podľa niektorého z nárokov 1 až 4, vyznačujúci sa tým, že ñxačná súčasť (15) je prípevnená na spojovacej rúrke (17) usporiadanej medzi hnacim motorom (3) apodbíjacou lopatkou (5), na tej jej polovici, ktorá leží bližšie k podbijacej lopatke (5).

MPK / Značky

MPK: E01B 27/14

Značky: podbíjačkou, podbíjania, ručnou, spôsob, kolajnice

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-e19604-sposob-podbijania-kolajnice-rucnou-podbijackou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob podbíjania koľajnice ručnou podbíjačkou</a>

Podobne patenty