Dojčenské a detské príkrmy na zvýšenie orálnej tolerancie mliečnych bielkovín

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Obilno-mliečne alebo mliečno-obilné príkrmy s optimalizovanou mliečnou zložkou pozostávajúcou z kozieho mlieka a kozích proteínov s vylúčením kravských proteínov, ktorých užívaním od ukončeného 4. mesiaca života dojčiat dochádza k zvýšeniu orálnej tolerancie mliečnych bielkovín. Mliečna zložka príkrmov má upravený proteínový profil s obsahom kozieho alfa-sl-kazeínu v rozsahu hodnôt 10 mg až 200 mg alfa-sl-kazeínu v 100 ml podávaného príkrmu.

Text

Pozerať všetko

Dátum podania prihlášky 3. 2. 2012Číslo prioritnej prihlášky PV 2011-870Dátum podania prioritnej prihlášky 22. 12. 2011 Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 2. 7. 2013Vestník UPV SR č. 7/2013ÚRAD patentu verejnosti 4. 7. 2016 PRIEMYSELNÉHO Číslo pôvodnej prihlášky VLASTNICTVA V prípade vylúčenej prihlášky SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočenia Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Dojčenské a detské príkrmy na zvýänie orálnej tolerancie mliečnych bielkovínObilno-mlječne alebo mliečno-obilné príkrmy s optimalizovanou mliečnou zložkou pozostávajúcou z kozieho mlieka a kozích proteínov s vylúčením kravských proteínov, ktorých užívaním od ukončeného 4. mesiaca Života dojčiat dochádza k zvýšeniu orálnej tolerancie mliečnych bielkovín. Mliečna zložka príkrmov má upravený proteínový profil s obsahom kozieho alfa-sl-kazeínu v rozsahu hodnôt 10 mg až 200 mg alfa-sl-kazeínu v 100 ml podávaného príknnu.Vynález sa týka obilno-mliečnych a mliečno-obilných dojčenských a detských príkrmov s optimalizovanou mliečnou zložkou dojčenského počiatočného a pokračovacieho mlieka pozostávajúceho z kozieho rnlieka a kozích proteínov s vylúčením kravských proteínov Cielených na zvýšenie orálnej tolerancie mliečnych proteínov.Proteínové zložky kravského mlieka sú zodpovedné za prevažnú väčšinu intolerancií alebo alergií manifestujúcich u dojčiat, malých detí a V niektorých prípadoch pretrvavajúcich aj do dospelosti. Výskyt alergie alebo intolerancie kravských bielkovín sa pohybuje v rôznych krajinách medzi 0,36 - 7,5 populácie v závislosti od metód sledovania.Symptómý vyvolané neznášanlivosťou kravských mliečnych bielkovín sa prejavujú u postihnutých jedincov v rôznej intenzite, pričom najčastejšími sú gastrointestinálne poruchy pozorované u 55 až 80 , ďalej kožné reakcie u 20 až 40 alebo respiračné symptómy u 5 až 20 osôb s alergiou alebo intoleranciou kravských proteínov.Ako preventívne riešenie rizika rozvoja symptćmov v dôsledku alergie alebo intolerancie kravských bielkovín boli na konci minulého storočia vyvinuté a používané tzv. hypoalergénne detské výživy využívajúce bud tepelne ošetrené bielkoviny, alebo bielkovinové hydrolyzáty s rôznym stupňom degradácie bielkovinových molekúl. Avšak ani dojčenská výživa na báze bielkovinových hydrolyzátov neposkytuje stopercentnú ochranu pred vznikom a rozvojom alergie na kravské bielkoviny. V prípadoch, keď hypersenzitívne dieťa nie je schopné prijímať bez zdravotných ťažkostí bežné hypoalergénne dojčenské mlieka s bielkovinovými hydrolyzátmi kravského mlieka, je nutné zaistiť výživu bud pomocou preparátu s extenzívne hydrolyzovanými kravskými bielkovinami, alebo sójovej náhradnej výživy a alebo dokonca iba prostredníctvom arninokyselinového komplexu. Náhradná výživa pre dojčatá a malé deti na báze sójových proteínov nemusí byť bezpečným riešením náhradnej výživy, pretože aj pri tomto type rastlinných proteínov bolo preukázané riziko vzniku alergickej reakcie.Napriek masívnej dlhoročnej aplikácii detských počiatočných a pokračovacích výživ na báze hydrolyzátov kravských bielkovín nesúcich označenie HA, výskyt alergií alebo intolerancií na tento druh bielkovín neklesá, ale naopak sa zvyšuje.Kozie mlieko je z pohľadu celosvetovej produkcie druhým najčastejšie konzumovaným mliekom. Chernické, fyzikálne aj výživové vlastnosti kozieho mlieka opodstatňujú uplatnenie vo výžive dojčiat a malých detí za predpokladu fortiñkácie alebo modelácie niektorých nutričných parametrov.Hlavnými spúšťačmi alergií a intolerancií bielkovín kravského mlieka sú preukázateľne ako kazeíny predovšetkým alfa-sl-kazeín, tak frakcia srvátkových bielkovín nazývaná betalaktoglobulín.Početné výskunmé štúdie preukazujú nižšiu alergenicitu kozieho mlieka a jeho vyššiu orálnu toleranciu aj pre pacientov s preukázanou alergiou na kravské bielkoviny. Bolo preukázané, že proteínovou zložkou vyvolávajúcou imunologickú odozvu je v prípade kozieho mlieka iba kazeínová frakcia označovaná ako alfa-sl-kazeín, ktorého obsah je výrazne nižší, než je to pri kravskom mlieku. Pri srvátkových bielkovinách kozieho mlieka nebola alergenicita preukázaná žiadnou štúdiou. Obsah alfa-sl-kazeínu v kozom mlieku je spojený s polymorfizmom genotypov a pohybuje sa od 0,9 g až po 4,1 g v 1 litri mlieka, pričom nízke obsahy alfa-s 1-kazeínu boli nájdené u plemien Sanských, Alpských a Toggennburg. Vysoké hodnoty alfa-s 1-kazeínu sú charakteristické pre plemená Nubian a La Mancha. Kravské mlieko obsahuje medzi 5,9 až 17,5 g alfa-s 1 kazeínu v 1 litri mlieka.Zlepšenie súčasného stavu, a teda zníženie počtu manifestovaných intolerancií alebo alergií na proteíny kravského mlieka je dosahované včasným začatím podávania príkrmov obilno-rnliečnych alebo mliečnoobilných s optimalizovanou rnliečnou zložkou dojčenského počiatočného a pokračovacieho mlieka pozostávajúceho z kozieho mlieka a kozích proteínov s vylúčením kravských proteínov podľa vynálezu najlepšie v období od ukončeného 4. do 7. mesiaca, resp. 12. mesiaca života, a postupné navodenie orálnej tolerancie mliečnych bielkovín.Ideálne sa javí postupné zavedenie príkrmov s bielkovinami kozieho mlieka pri dojčení, ktoré je prirodzeným fyziologickým spôsobom výživy v dojčenskom období. Príkrrny obilno-mliečne alebo mliečnoobilné s optimalizovanou mliečnou zložkou dojčenského počiatočného a pokračovacieho mlieka pozostávajúceho z kozieho mlieka a kozích proteínov s vylúčením kravských proteínov podľa vynálezu by mali byťpodávané ako prvé príkrmy tiež deťom, ktorým je podávaná HA - počiatočná alebo pokračovacia mliečna výživa s hydrolyzovanými kravskými bielkovinami. Výnimku tvoria jedinci, ktorých základná výživa je založená na extenzívne hydrolyzovaných bielkovinách alebo zmesiach aminokyselín.Najvyššiu účinnosť na zvýšenie orálnej intolerancie mliečnych bielkovín vykazujú obilno-mliečne alebo mliečno-obilné prílcnny s optimalizovanou mliečnou zložkou pozostávajúcou z kozieho mlieka a kozích proteínov s vylúčením krávských proteínov splňajúcou parametre dojčenského počiatočného alebo pokračovacieho mlieka, ktoré majú upravený proteínový profil tak, aby obsah kozieho alfa-sl-kazeínu bol V rozsahu hodnôt 10 mg až 200 mg alfa-sl -kazeínu v 100 ml podávaného príkrmu.Na základe stanovenia obsahu alfa-sl -kazeínu v kozom mlieku sa dosiahne modeláciou proteínového profilu optimálne zloženie výslednej mliečnej zložky príkrmu tak, že sa hodnota obsahu celkových bielkovín požadovaná legislatívnymi predpismi pre dojčenské prík 1 my dosiahne prídavkom kozích srvátkových bielkovín. Zároveň sa musí vylúčiť kontámináciá všetkých použitých receptúrnych zložiek kravskými bielkovinaIm.Výsledný obsah vitamínov, minerálnych a stopových prvkov sa upraví na hodnoty stanovené platným predpisom pre dojčenské obilno-mliečne alebo mliečno-obilné príkrmy v danej krajine. Výhodne je možné príkrmy obilno-mliečne alebo mliečno-obilné s optimalizovaným dojčenským mliekom na báze kozieho mlieka a kozích proteínov obohatiť o prebiotiká, probiotické mikroorganizmy, nukleotidy, polynenasýtené mastné kyseliny, Sacharidy a ďalšie nutrične významné komponenty bud jednotlivo, alebo v zmesiach.Obilno-mliečne alebo mliečno-obilné príkrmy s optimalizovaným dojčenským mliekom na báze kozieho mlieka a kozích proteínov môžu byť vyrábané vo forme instantných práškových zmesí, ktoré sa pripravia na konzumáciu prídavkom vody alebo ako hotové pasterizované, alebo iným procesom stabilizované, príkrmy určené na priame použitie.Priklad 1 Obilno-mliečny pnĺcrm ryžový pre deti od ukončeného 4. mesiaca života vo forme instantného práškuZložka g na 100 g prášku g na 100 ml príkrmu - 18,7 g prášku 90 ml vody instantná ryžová múka 45,0 8,4(na báze kozieho mlieka s vylúčenímvitamíny, minerálne látky, stopové prvky, nenasýtené mastné kyseliny v množstvách odporučených platnou smernicou pre dojčenskú mliečnu výživu a pre dojčenské príkrmycelkový obsah bielkovín 12,5 2,3Obilno-mliečny pnkrm ovsený pre deti od ukončeného 6. mesiaca života vo forme instantného prášku Zložka g na 100 g prášku g na 100 ml prílcrmu - 18,7 g prášku 90 ml vody instantná ovsená múka 43,0 8,0(na báze kozieho mlieka s vylúčenímmikroorganizmy 0,3 0,06 sušené ovocné prášky akovitamíny, minerálne látky, stopové prvky, nenasýtené mastné kyseliny V množstvách odporučených platnou smernicou pre dojčenskú mliečnu výživu a pre dojčenské príkrmycelkový obsah bielkovín 12,6 2,4Príklad 3 Obilno-rnliečny príkrm viaczrnný pre deti od ukončeného 6. mesiaca života vo forme hotového tepelne ošetreného (pasterizovaného) príkrmuZložka g na 100 ml hotového príkrmu instantná viaczrnná múka 9,1vitamíny, minerálne látky, stopové prvky, nenasýtené mastné kyseliny v množstvách odporučených platnou smernicou pre dojčenskú mliečnu výživu a pre dojčenské príkrmycelkový obsah bielkovín 3,0Príklad 4 Mliečno-obilný príkrm kukuričný pre deti od ukončeného 5. mesiaca života vo forme instantného práškuZložka g na 100 gprášku g na 100 ml príkrmu - 35 gprášku 90 ml vody instantná kukuričná múka 28,7 10,0(na báze kozieho mlieka s vylúčenímmikroorganizmy 0,9 0,06 sušené ovocné prášky akovitamíny, minerálne látky, stopové prvky, nenasýtené mastné kyseliny v množstvách odporučených platnou smernicou pre dojčenskú mliečnu výživu a pre dojčenské príkrmycelkový obsah bielkovín 18,6 6,5Obilno-mliečne alebo mliečno-obilné príkrmy s optimalizovanou mliečnou zložkou pozostávajúcou z kozieho mlieka a kozích proteínov s upraveným proteínovým profilom, ktorý zaisťuje obsah kozieho alfa-s 1-kazeínu v rozsahu hodnôt 10 mg až 200 mg alfa-sl-kazeínu v 100 ml podávaného príkrmu, je možné vyrábať vo forme instantných zmesí obnoviteľných na konzumáciu prídavkom vody, alebo ako hotové tepelne ošetrené príkrmy určené na priamu konzumáciu. Užívanie príkrmov od ukončeného 4. mesiaca života doj čiat je možné využiť na Cielené fyziologické navodenie žiaducej orálnej tolerancie mliečnych bielkovín, ktorá je

MPK / Značky

MPK: A23C 9/20, A23L 33/10, A23J 3/10, A23L 1/30

Značky: dojčenské, bielkovín, orálnej, príkrmy, dětské, zvýšenie, tolerancie, mliečných

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-288402-dojcenske-a-detske-prikrmy-na-zvysenie-oralnej-tolerancie-mliecnych-bielkovin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dojčenské a detské príkrmy na zvýšenie orálnej tolerancie mliečnych bielkovín</a>

Podobne patenty