Zariadenie na zber nečistôt v stojatých vodách

Číslo patentu: 288401

Dátum: 05.08.2016

Autori: Šebo Dušan, Badida Miroslav, Šebo Juraj, Fedorčáková Monika

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na zber nečistôt v stojatých vodách katamaranovej konštrukcie pozostáva z dvoch katamaranových plavákov (1) tvaru dutého telesa zakončených čeľusťami (7), kde na prednej časti katamaranových plavákov (1) je upevnený v ráme (2) pásový dopravník (3) s vymeniteľným sieťovým pásom (11) s osadenými vidlicami (12) s pohonom (5) pásu (11). Na prednej časti katamaranových plavákov (1), pod pásovým dopravníkom (3), je upevnený vymeniteľný kontajner (8), v dutine katamaranových plavákov (1) sú uložené batérie (14) prepojené na fotovoltické články (9), ktoré sú nainštalované na držiaku (4) fotovoltických panelov, a na konci katamaranových plavákov (1) je upevnený lodný motor (13), kormidlo (6) a diaľkovo programovateľné riadenie (10), pričom zariadenie je ešte vybavené samostatným diaľkovým ovládačom – joystickom.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 18-2012 Dátum podania prihlášky 28. 3. 2012 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priority Dátum zverejnenia prihlášky 2. 10. 2013 Vestník UPV SR č. 10/2013 Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 5. 8. 2016 Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočenia Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyMajiteľ Technická Univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Košice, SKNázov Zariadenie na zber nečistôt V stojatých vodách AnotáciaZariadenie na zber nečistôt v stojatých vodách katamaranovej konštrukcie pozostáva z dvoch katamaranových plavákov (1) tvaru dutého telesa zakončených Čeľusťami(7), kde na prednej časti katanlaranových plavákov (l) je upevnený v ráme (2) pásový dopravník (3) s vymeniteľným sieťovým pásom (11) s osadenými vidlicami (l 2) s pohonom (5) pásu (11). Na prednej časti katarnaranových plavákov (l), pod pásovým dopravníkom (3), je upevnený vymeniteľný kontajner (8), v dutine katamaranových plavákov (1) sú uložené batérie (14) prepojenéna fotovoltické články (9), ktoré sú nainštalované na držiaku (4) fotovoltických panelov, a na konci katamaranových plavákov (l) je upevnený lodný motor (13), kormidlo (6) adiaľkovo programovateľné riadenie (10), pričom zariadenie je ešte vybavené samostatným diaľkovým ovládačom - joystickom.Technické riešenie sa týka zariadenia na zber nečistôt V stojatých vodách katamaranovej konštrukcie a patrí do oblasti lodných a plavákových zariadení so špecifickým cieľom zbem tuhých a väzkých nečistôt V stoj atých vodách jazier a priehrad.Doteraz používané katamaranové konštrukcie sú najčastejšie používané ako športové plavidlá s motorovým alebo plachtovým pohonom. Zostrojené sú na dvojplavákových princípoch, napríklad ako pretekárske zariadenia katamaranovej konštrukcie, pre jednotlivé športové triedy alebo riečne katamarany. Tieto zariadenia sú stavané aerodynamicky na dosahovanie veľkých rýchlostí, sú finančne nákladné a použiteľné veľmi neefektívne na pomalý zber nečistôt z povrchu hladín V stojatých vodách (FR 2721580 A 1, JP 5085465 A,JP 1011988 OA, JP 60053487 A, SE 460720 B, SE 4-52735 B, US 7045058 B 2).Známe sú tiež katamaranové zariadenia na čistenie dna vodných nádrží mechanickým spôsobom na princípe bagrovania dna lodnými bagrami alebo korčekovými rýpadlami. Táto technológia je nákladná, zariadenia majú veľké rozmery, sú preto málo pohyblivé a ťažko manévrovateľné na menších priehradách. Nie sú zariadené na zber nečistôt z povrchu hladiny a sú nepoužiteľné na malých vodných plochách, využívaných ako zdroj pitnej vody a na rekreačné účely (CA 1 l 07661 A 1, DE 4 l l 0722 A 1).V súčasnosti sa používajú tiež skimmerové riešenia s nepohyblivou sieťkou na prove lode na zber nečistôt z povrchu hladiny - US 2006065586, riešenia s drapákovým zariadením na vyberanie nečistôt - FR 2850083,stacionárne skimmerové zariadenie s pohyblivými čeľusťami - US 7037038, katamaran so zdvižnou záchytnou sietkou na nečistoty - WO 2004067374, a aj lopatkový naberač nečistôt ako decht, ropa, plasty z povrchu vody podľa technického riešenia WO 2004076750 .Známe sú technológie na zber nečistôt z povrchu hladín na priehradných elektrárňach, ktoré vyberajú naplavené, najčastejšie plastové plávajúce výlisky spred vstupných mreží do turbínových potrubí. Tie sú však stacionárne, môžu sa pohybovať len po priehradovej hrádzi, takže ich dosah na celú vodnú plochu je nemožný (EP 0520750 A 1, GB 2365387 A, WO 2005097592 A 1, W 02009030977 A 2, GB 2026883 A).Nedostatky doterajšieho stavu techniky odstraňuje technické riešenie zariadenia na zber nečistôt v stojatých vodách katamaranovej konštrukcie, slúžiacej na udržanie dopravníkového zariadenia, ktoré dierovaným sieťovým pásom, vybaveným vidlicami, vyberá z vody tuhé nečistoty a dopravníkom ich premiestňuje do vymeniteľného kontajnera. Zariadenie pozostáva dvoch dutých katamaranových plavákov, ktoré môžu mať tvar valca, kvádra ale napríklad aj polovičného valca, kde v zadnej časti je na prepojení plavákov umiestnené sedadlo pre obsluhu. Prednú lievikovitú časť tvoria čeľuste, kopírujúce tvar katamaranových plavákov,a slúžia na nasmerovanie nečistôt k pásovému dopravmku a následne do vymeniteľného kontajnera.Súčasťou zariadenia je elektromotor, poháňajúci pásy dopravníka, lodný motor s ručným a diaľkovým programovateľným riadením, zdroj elektrického prúdu - batérie, fotovoltické články na napájanie batérií jednosmerným elektrickým prúdom. Trajektória pohybu katamaranu je ovládaná obsluhou sediacou na katamarane, prípadne z brehu, diaľkovým riadením, ktoré je ovládané diaľkovým ovládačom - joystickom. Trajektória pohybu je ovládaná tiež naprogramovaním trasy v riadiacom zariadení. Počas kotvenia katamaranu v prístavnom mieste sa používa stacionárne dobíj acie zariadenie batérií na móle katamaranu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je znázornené v náryse zariadenie na zber nečistôt v stoj atých vodách.Na obrázku 2 je znázornené v bokoryse zariadenie na zber nečistôt v stoj atých vodách. Príklad uskutočnenia vynálezuZariadenie na zber nečistôt v stojatých vodách pozostáva z dvoch katamaranových plavákov l, tvaru dutého telesa, napríklad tvaru polovičného valca. Na prednej časti katamaranových plavákov l je upevnenýv ráme z bubnový pásový dopravník á. Pásový dopravník i môže obsahovať vymeniteľný, filcový - textilný,plastový dierkovaný, resp. kovový mriežkovaný sieťový pás vybavený vidlicami Q na zabezpečenie vy 1 Dberania tuhých a Väzkých nečistôt z Vody. Nečistoty sú naberané cez prednú lievikovú časť - čeľuste Z - pásom g do Vymeniteľného kontajnera 3. Pohon j pásu Q je elektromotor na osi hnacieho bubna pásového dopravníka 3. V strednej časti katamaranových plavákov l je uložený a prepojený na batérie g pohon Q pásu Q, V zadnej časti zariadenia kormidlo Q a lodný motor Q, Všetko s ručným alebo diaľkovo programovateľným riadením m. Na povrchu držiaka i fotovoltických panelov sú uložené fotovoltické články 2, s prepojením na hlavný zdroj elektrického prúdu - batérie H - a slúžia na ich dobíjanie jednosmerným elektrickým prúdom. Zariadenie na zber nečistôt je vybavené ešte diaľkovým ovládačom - joystickom - na manuálne ovládanie diaľkového a tiež diaľkovo programovateľného riadenia Q. Trajektória pohybu zariadenia je ovládaná ručne obsluhou z katamaranu alebo diaľkovo programovateľným riadením Q bezdrôtovým prenosom pomocou joysticku a tiež naprogramovaním trasy V riadiacej jednotke diaľkovo programovateľného riadenia m. Počas kotvenia katamaranu V prístavnom mieste sa používa stacionárne dobíjacie zariadenie batérií M na móle katamaranu.Katamaran na zber nečistôt V stoj atých vodách je možné využiť pri zbere nečistôt z povrchu stoj atých vôd jazier a priehrad, znečistených po povodniach, tiež na zber sinĺc po predchádzajúcej technologickej úprave V stojatých vodách, a má uplatnenie pri vodách, ktoré sú určené na zásobovanie pitnou vodou, prípadne na rekreačné účely a kúpanie.l. Zariadenie na zber nečistôt V stojatých vodách katamaranovej konštrukcie, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z dvoch katamaranových plavákov (1) tvaru dutého telesa zakončených čeľusťami (7),kde na prednej časti katamaranových plavákov (1) je upevnený V ráme (2) pásový dopravník (3 ) s Vymeniteľným sieťovým pásom (l l) s osadenými vidlicami (12) s pohonom (S) pásu (ll ), na strednej časti katamaranových plavákov (1), pod pásovým dopravníkom (3), je upevnený vymeniteľný kontajner (8), V dutine katamaranových plavákov (1) sú uložené batérie (14) prepojené na fotovoltické články (9), ktoré sú nainštalované na držiaku (4) fotovoltických panelov a na konci katamaranových plavákov (1) je upevnený lodný motor (13), kormidlo (6) a diaľkovo programovateľné riadenie (10), pričom zariadenie je ešte vybavené samostatným diaľkovým ovládačom - joystickom.2. Zariadenie na zber nečistôt V stojatých vodách katamaranovej konštrukcie podľa nároku 1, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že čeľuste (7) sú lievikového tvaru kopírujúce tvar plavákov (l) na nasmerovanie nečistôt k bubnovému pásovému dopravníku (3) a následne do vymeniteľného kontajnera (8).3. Zariadenie na zber nečistôt V stojatých vodách katamaranovej konštrukcie podľa nároku l a 2, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že pohon (5) pásu (l l)je elektromotor najednosmerný prúd, na pohon pásu4. Zariadenie na zber nečistôt V stojatých vodách katamaranovej konštrukcie podľa nároku l až 3, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že diaľkovo programovateľné riadenie (10) ako prijĺmacia stanica je elektricky prepojené medzi zdroj elektrického prúdu - batérie (14), lodný motor (13), kormidlo (6) a pohon (5) pásu (11).5. Zariadenie na zber nečistôt V stojatých vodách katamaranovej konštrukcie podľa nároku 1 až 4, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že diaľkovo programovateľné riadenie (10) ako prijímacia stanica je manuálne ovládané diaľkovo joystickom štandardnej konštrukcie alebo po prepnutí programom traj ektórie pohybu.

MPK / Značky

MPK: B63B 35/32

Značky: vodách, nečistot, zariadenie, stojatých

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-288401-zariadenie-na-zber-necistot-v-stojatych-vodach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zber nečistôt v stojatých vodách</a>

Podobne patenty