Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob sledovania jazdy vlakov v medzistaničnom úseku je určený na zvýšenie bezpečnosti na železnici v systémoch s riadeným vysielaním kódu líniového vlakového zabezpečovača do koľajového obvodu, v ktorom sa predpokladá prítomnosť vlaku, kde jednou z podmienok povolenia pohybu vlaku je neprítomnosť iného vlaku v medzistaničnom úseku alebo v jeho časti, priestorovom oddiele, v prípade delenia priestorového oddielu na koľajové úseky voľnosť všetkých koľajových úsekov, a kde jednou z podmienok vysielania kódu líniového vlakového zabezpečovača je evidencia vlaku v danom koľajovom úseku. Pri vykonávaní spôsobu stacionárna časť líniového vlakového zabezpečovača vysiela kód len do koľajového úseku s prítomnosťou vlaku, označeného ako čelo vlaku, pričom sa jazdou vlaku posúva záznam čela vlaku a súčasne sa podmieňuje posúvanie záznamu čela vlaku v predchádzajúcom koľajovom úseku počas vopred stanovenej doby.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 7. 2. 2011 Číslo prioritnej prihlášky 2010-853 Dátum podania prioritnej prihlášky 23. 11. 2010 Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 3. 9. 2012 Vestník UPV SR č. 9/2012Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočeniaČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškySpôsob sledovania jazdy vlakov v medzistaničnom úsekuSpôsob sledovania jazdy vlakov v medzistaničnom úseku je určený na zvýšenie bezpečnosti na železnici v systémoch s riadeným vysielaním kódu líniového vlakového zabezpečovača do koľajového obvodu, v ktorom sa predpokladá prítomnost vlaku, kde jednou z podmienok povolenia pohybu vlaku je neprítomnosť iného vlaku v medzistaničnom úseku alebo v jeho časti, priestorovom oddiele,v prípade delenia priestorového oddielu na koľajové úseky voľnosť všetkých koľajových úsekov, a kde jednou z podmienok vysielania kódu líniového vlakového zabezpečovača je evidencia vlaku v danom koľajovom úseku. Pri vykonávaní spôsobu stacionárna časť líniového vlakového zabezpečovača vysiela kód len do koľaj ového úseku s prítomnosťou vlaku, označeného ako Čelo vlaku, pričom sa jazdou vlaku posúva záznam čela vlaku a súčasne sa podmieňuje posúvanie záznamu čela vlaku v predchádzajúcom koľaj ovom úseku počas vopred stanovenej doby.Vynález sa týka spôsobu sledovania jazdy vlakov V medzistaničnom úseku na zvýšenie bezpečnosti na železnici V systémoch s riadeným vysielaním kódu líniového vlakového zabezpečovača.Na zaistenie bezpečnej jazdy (pohybu) vlakov na železnici sa používajú železničné zabezpečovacie zariadenia. Na riadenie ich pohybu po trati medzi stanicami, teda V medzistaničnom úseku, sa používajú traťové zabezpečovacie zariadenia. Na zvýšenie priepustnosti trate sa medzistaničný úsek zvyčajne delí na priestorové oddiely, ktoré sú kryté oddielovými návestidlami. Jednou z podmienok povolenia vjazdu vlaku do priestorového oddielu je neprítomnosť iného vlaku v tomto priestorovom oddiele. Keďže priestorový oddiel môže byť delený na niekoľko koľajových úsekov, je podmienkou neprítomnosti vlaku v priestorovom oddiele voľnosť všetkých koľajových úsekov.V niektorých typoch traťových zabezpečovacích zariadení sa používa systém sledovania pohybu vlakov,ktorý umožňuje lepšie určiť koľajový úsek, v ktorom sa vlak nachádza. Tento systém sledovania vlakov je určený predovšetkým na vysielanie kódu líniového vlakového zabezpečovača iba do koľajového obvodu,v ktorom systém predpokladá prítomnosť vlaku. Súčasne tento systém zabezpečuje zvýšenie bezpečnosti pohybu vlakov tým, že doplňujúcou podmienkou na povolenie pohybu vlakov k podmienke voľnosti koľajových úsekov je neprítomnosť vlaku V príslušnom koľajovom úseku, potvrdená aj týmto systémom sledovania pohybu vlakov.Na zaznamenanie prítomnosti vlaku V jednotlivých koľajových úsekoch sa používa napríklad informácia príznak prítomnosti vlaku, kde stav tohto príznaku v jednotlivých koľajových úsekoch sa mení v súlade s pohybom vlaku. Postupná zmena stavu uvedeného príznaku v nadväzujúcich koľajových úsekoch, teda doplňujúca kontrola pohybu vlaku, je podmienená dodržaním správneho sledu obsadenia koľajových úsekov. Funkcia systému monitorovania pohybu vlaku sa pri správnej funkcii zariadenia aktivuje odchodom vlaku zo stanice, ale možno ho aktivovať aj samostatným povelom pri odchode vlaku.V niektorých traťových zabezpečovacích zariadeniach na železnici, kde sa používajú koľajové obvody ohraničené izolovanými stykmi, je hodnota príznaku prítomnosti vlaku iba dvojstavová (O, 1) a tento rozsah informácií sa považuje za dostatočný na potrebné obmedzenie rizika.V traťových zabezpečovacích zariadeniach na železnici, kde sa používajú koľajové obvody bez izolovaných stykov, je uvedený spôsob nepostačujúci, pretože pri použití týchto koľajových obvodov nemožno vylúčiť preniknutie kódu líniového vlakového zabezpečovača zo susedného koľajového obvodu. Toto preniknutie môže vytvoriť nebezpečný stav tiež v prípade, že vysielaný kód líniového vlakového zabezpečovača zahŕňa informáciu o bezporuchovom stave prejazdového zabezpečovacieho zariadenia. Doteraz používané technické opatrenia, napríklad prerušenie vysielania kódu líniového vlakového zabezpečovača pri obsadení nasledujúceho úseku trate, nemusia byť V tomto prípade postačujúce. Tiež pri pohybe vlaku proti smeru traťového súhlasu nemožno vylúčiť neoprávnený príjem kódu líniového vlakového zabezpečovača.Pri pohybe (prejazde) vlaku cez poškodené koľajové úseky, ktoré sa javia ako trvalo obsadené, je problém s detekciou prítomnosti vlaku, pretože sa vlak rozprestrie do všetkých poškodených koľajových úsekov. V takýchto prípadoch môže dôjsť k posunutiu príznaku prítomnosti vlaku do koľajových obvodov, ktoré ležia pred vlakom, teda aj do tých, do ktorých vlak ešte nedošiel. Pri riešení tohto problému sa stretávajú požiadavky na čo najrýchlejšie obnovenie vysielania kódu líniového vlakového zabezpečovača s požiadavkami na zabezpečenie obrany pred neoprávneným vysielaním kódu líniového vlakového zabezpečovača do nesprávneho koľajového úseku.V existujúcich systémoch sú v niektorých prípadoch sústredené zariadenia na riadenie pohybu vlakov a na riadenie funkcií prej azdového zabezpečovacieho zariadenia do jedného objektu a riadiace funkcie pracujú so spoločným zdrojom informácií, ale tieto systémy nie sú navzájom previazané.Princíp merania času sa V železničnej zabezpečovacej technike bežne používa V reléových systémoch. Používajú sa rôzne fyzikálne princípy, napríklad oneskorenie pri nabíjaní či vybíjaní kondenzátora, meškanie pomocou závitu nakrátko alebo pomocou bimetalového kontaktu. Toto meranie je pomerne nákladné, používa sa preto len obmedzene. Používa sa aj oneskorenie pomocou procesora, ktoré toto obmedzenie odstraňuje.V zariadeniach na riadenie prechodu vlakov po železničnej trati sa v súčasnosti používa systém sledovania prechodu vlakov, ktorý zaisťuje doplňujúcu informáciu o prítomnosti vlaku V koľajovom úseku. Tento systém Využíva informácie o odchode vlaku zo stanice a informácie o stave jednotlivých dráhových úsekov a následne definuje koľajový úsek, v ktorom predpokladá prítomnosť vlaku. Za podmienky dodržania predpísaného algoritmu obsadzovania a uvoľňovania koľajových úsekov sa informácia o prítomnosti vlaku v koľajovom úseku prechodom vlaku posúva. Pri poruchách môže dôjsť k takému následnému obsadeniu koľajo 10vých úsekov, ktoré existujúce algoritmy neodhalia a prenesú informáciu o prítomnosti vlaku aj do nesprávneho koľajového úseku. Na riadenie ukončenia výstrahy na železničnom prejazde sa používajú informácie o prítomnosti vlaku V koľajových úsekoch V obvode prejazdu, čo pri ich poruchách môže spôsobiť falošnú informáciu o prítomnosti vlaku, ktorý sa pohybuje smerom 0 d prejazdu aj pri pohybe iného vlaku opačným smerom.Predmetom tohto Vynálezu je spôsob sledovania jazdy vlakov V medzistaničnom úseku na zvýšenie bezpečnosti na železnici V systémoch s riadeným vysielaním kódu líniového vlakového zabezpečovača do koľajového obvodu, V ktorom sa predpokladá prítomnosť vlaku, kde jednou z podmienok povolenia prechodu vlaku je neprítomnosť iného vlaku V medzistaničnom úseku alebo V jeho časti, priestorovom oddiele, a V prípade delenia priestorového oddielu na koľajové úseky voľnosť Všetkých koľajových úsekov, a kde jednou z podmienok vysielania kódu líniového vlakového zabezpečovača je evidencia čela vlaku V danom koľajovom úseku. Podstata vynálezu spočíva V tom, že kód líniového vlakového zabezpečovača sa vysiela len do úseku trate s prítomnosťou vlaku, označeného ako čelo vlaku, a súčasne posuv záznamu čela vlaku sa podmieňuje zotrvaním tohto čela vlaku V predchádzajúcom koľajovom úseku počas vopred stanovenej doby.Zmena obsadenia a uvoľnenia po sebe nasledujúcich koľajových úsekov prejazdom vlaku prebieha V relatívne dlhom čase, medzi jednotlivými následnými obsadeniami alebo uvoľneniami nasleduje vždy doba niekoľkých sekúnd (v systémoch, kde koľajové úseky na trati sú dlhšie ako 100 m). Pokiaľ prebieha táto zmena stavu koľajových úsekov, to znamená ich obsadenie alebo uvoľnenie, rýchlejšie, ide s veľkou pravdepodobnosťou o poruchu, ktorá sa nesmie vyhodnotiť ako prechod vlaku. Týmto postupom možno odlíšiť skutočný prejazd vlaku od falošného prejazdu vlaku, ktorý by mohol vzniknúť V dôsledku poruchového obsadenia skupiny koľajových úsekov, napríklad pri výpadku napájacieho napätia, a ich opätovného uvoľnenia po obnovení napájania. V takom prípade systém zruší informáciu čelo vlaku V danom koľajovom úseku. Po zistení,že opísaným správnym spôsobom došlo k obsadeniu niekoľkých po sebe nasledujúcich koľajových úsekov,sa obnoví informácia čelo vlaku.Dochádza k zvýšeniu bezpečnosti V železničnej doprave V situáciách, keď hrozí riziko prieniku kódu líniového vlakového zabezpečovača do iného úseku trate, než do ktorého sa tento kód vysiela.Zrušenie záznamu prítomnosti vlaku V koľajovom úseku sa podmieňuje aj neeXistenciou záznamu prítomnosti vlaku V predchádzajúcom koľajovom úseku počas Vopred stanovenej doby. Zlepšuje sa tak krytie konca vlaku.Ak medzistaničný úsek zahŕňa aspoň jeden prejazd s prejazdovým zabezpečovacím zariadením svetelným, potom ukončenie Výstrahy na prejazde, to znamená nereagovanie na obsadenie koľajových úsekov vlakom, V prípade, že sa vlak po prej azde prejazdom od neho vzďaľuje, sa podmieňuje aj záznamom prítomnosti čela vlaku V koľajových úsekoch, ktoré tento vlak obsadzuje. Po zistení, že došlo k obsadeniu niekoľkých po sebe nasledujúcich koľajových úsekov, obnoví sa informácia o čele vlaku.Systém sledovania pohybu vlakov môže poskytovať informácie systému riadenia výstrahy a anulácie výstrahy na prejazdovom zabezpečovacom zariadení svetelnom, pričom anulácia je stav, pri ktorom sú obsadené koľajovej úseky, ktoré majú vyvolať výstrahu, ale zariadenie detegovalo, že vlak prechodom prešiel a je Vhodné výstrahu ukončiť, a to tým, že potvrdí prejazd vlaku cez prechod nezávislým systémom. Zaisťuje sa tak bezpečná funkcia prejazdového zabezpečovacieho zariadenia svetelného i V prípade, že nie je použitý aktívny prvok na detekciu prítonmosti vlaku V priestore prejazdu. Spôsob riadenia prejazdového zabezpečovacieho zariadenia svetelného je zviazaný so systémom sledovania pohybu vlakov, predovšetkým využitím kontroly postupného pohybu vlaku po trati.Medzistaničný úsek železničnej trate je delený na Viacero priestorových oddielov a sú V ňom návestidlá. Je tvorený viacerými koľajovými úsekmi s dlžkami napr. 400 až 800 m. Pri odchode vlaku zo stanice sa zaznamená čelo vlaku na poslednom koľajovom úseku V stanici V smere pohybu vlaku. Ak je tento prvý koľajový úsek obsadený dlhšie než dve sekundy, po vojdení vlaku do prvého koľajového úseku na trati sa zaznamená prítomnosť čela vlaku V tomto úseku. Ak je tento prvý koľajový úsek obsadený dlhšie než dve sekundy, prenesie sa informácia o čele vlaku do nasledujúceho koľajového úseku pri jeho obsadení vlakom. Takto sa postupne prenáša informácia o čele vlaku do nasledujúcich úsekov. Tento postup prenosu čela vlaku platí,i keď je medzistaničný úsek tvorený len jediným koľajovým úsekom.Ak dôjde k poruchovému obsadeniu viacerých koľajových úsekov súčasne, napríklad pri výpadku napá 10jania pre systém koľajových úsekov, pretrhnutí kábla a pod., systém informáciu o čele vlaku neprenesie. Tým sa zabráni vysielaniu kódu líniového vlakového zabezpečovača do nesprávneho koľajového úseku. Pri použití neohraničených koľajových úsekov hrozí nebezpečenstvo príjmu kódu líniového vlakového zabezpečovača z iného úseku trate, čo môže zapríčiniť nesprávnu informáciu na lokomotívu. Riešením podľa tohto vynálezu sa tejto nebezpečnej situácii zabráni, pretože sa informácia čela vlaku, ktorá podmieňuje vysielanie kódu líniového vlakového zabezpečovača, do tohto úseku trate neprenesie.Medzistaničný úsek železničnej trate je delený na viacero priestorových oddielov a je tvorený viacerými koľajovými úsekmi s dĺžkami napr. 400 až 800 m. Ak pri prechode vlaku došlo k poruche skupiny koľajových úsekov, napr. výpadkom napájania pre systém koľajových úsekov, prenesie sa príznak prítomnosti vlaku do všetkých takto obsadených koľajových úsekov. Zariadenie nie je schopné detegovať, v ktorom z týchto železničných koľajových úsekov sa vlak skutočne nachádza. Po odstránení poruchy dôjde k uvoľneniu koľajových úsekov a označenie koľajových úsekov príznakom prítomnosti vlaku sa odstráni. Ak by bol koľajový úsek obsadený skutočným vlakom s nedostatočnou šuntovacou schopnosťou, nezaist°ujúcou dostatočnú citlivosť koľajového úseku na jeho obsadenosť skratom medzi koľajnicami, môže dôjsť k nedostatočnému krytiu tohto vlaku zozadu a za vlakom môže svietiť povoľujúca návesť. Tej to situácii sa zabráni riešením podľa tohto vynálezu tým, že nedôjde k zmazaniu záznamu prítomnosti vlaku v koľajových úsekoch pri súčasnom odstránení poruchy koľajových úsekov, pretože nie je splnená podmienka neexistencie záznamu prítomnosti vlaku v predchádzajúcom koľajovom úseku počas vopred stanovenej doby, napr. dve sekundy.Medzistaničný úsek je delený na viacero priestorových oddielov a je v ňom aj prejazdové zariadenie svetelné. Pre toto prejazdové zariadenie svetelné sa riadi výstraha a jej ukončenie stavom koľajových úsekov. Pokiaľ dôjde k súčasnej poruche skupiny koľajových úsekov, napríklad výpadkom napájania, môže dôjsť k záznamu prítomnosti vlaku na prej azde v jednom zo smerov pohybu. V prípade prejazdu skutočného vlaku v opačnom smere do - z jeho hľadiska - približovacie úseku a odstránenie predchádzajúcej poruchy, deteguje systém riadenia prejazdového zariadenia svetelného obsadenosť koľajových úsekov vo, podľa svojho hľadiska, vzďaľujúcom úseku a ukončí výstrahu. Skutočný vlak takto môže voj sť na prechod bez výstrahy. Tejto situácii zabráni previazanie informácie čelo vlaku podľa tohto vynálezu s činnosťou prej azdového zariadenia svetelného - v prípade jazdy vlaku od prejazdu (vlak je vo vzdiaľovacom úseku) výstraha sa ukončuje len V prípade, keď prvý z obsadených koľajových úsekov so vzďaľujúcim sa vlakom je označený informáciou čelo vlaku.Medzistaničný úsek je delený na viacero priestorových oddielov, napr. s návestidlami, a je tvorený viacerými koľajovými úsekmi s dĺžkami napr. 400 až 800 m. Ak dôjde v takomto úseku k poškodeniu, ktoré spôsobí jeho trvalé obsadenie, informácia čelo vlaku sa neprenesie, pretože nie je splnená podmienka zotrvania čela vlaku V predchádzajúcom koľajovom úseku počas vopred stanovenej doby, napr. dve sekundy. Keď idúci vlak obsadí koľajový úsek, ktorý V smere jazdy predchádza trvalo obsadený koľajový úsek, príznak čelo vlaku sa prenesie na novoobsadený koľajový úsek a súčasne i na poruchou obsadený koľajový úsek. Pretože nie je splnená podmienka doby zotrvania čela vlaku na predchádzajúcom koľajovom úseku, prenos informácie čela vlaku sa preruší. Po prechode vlaku cez tento poškodený koľajový úsek sa pri splnení podmienok na prenos informácie čelo vlaku do niekoľkých po sebe nasledujúcich koľajových úsekov, napríklad dvoch úsekov, informácia čelo vlaku obnoví.Spôsob podľa tohto vynálezu je primárne určený na spracovanie použitím výpočtovej techniky, ale nevylučuje aj použitie reléovej techniky. Predpokladá sa použitie v systémoch na riadenie pohybu vlakov na trati,kde je jednou z podmienok voľnosti priestorového oddielu potvrdenie od systému sledovania pohybu vlakov,že tento systém neeviduje v danom priestorovom oddiele vlak.Je využiteľný v systémoch na riadenie vysielania kódu líniového vlakového zabezpečovača na trati, kde je jednou z podmienok vysielania tohto kódu líniového vlakového zabezpečovača potvrdenie od systému sledovania pohybu vlakov, že tento systém eviduje v danom koľajovom úseku čelo vlaku. Spôsob podľa tohto vynálezu je tiež využiteľný v systémoch na riadenie funkcie prejazdového zabezpečovacieho zariadenia svetelného, kde je riadenie výstrahy závislé na polohe vlaku na trati s použitím doplňujúcej informácie o polohe vlaku od systému sledovania pohybu vlakov na trati.

MPK / Značky

MPK: B61L 25/00, B61L 1/14

Značky: spôsob, jazdy, vlakov, sledovania, úseků, medzistaničnom

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-288364-sposob-sledovania-jazdy-vlakov-v-medzistanicnom-useku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob sledovania jazdy vlakov v medzistaničnom úseku</a>

Podobne patenty