Spôsob spájania valcových častí

Číslo patentu: 288357

Dátum: 28.04.2016

Autor: Kučár Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Pri spôsobe spájania valcových častí sa vonkajší povrch (2) vnútornej valcovej časti (23) zasunie do vnútorného povrchu (1) vonkajšej valcovej časti (22) a pred zasunutím do zápichu (3) alebo do zápichov (3) sa vloží tesnenie (7). Do zápichu (4) vonkajšej valcovej časti (22) a do zápichu (5) vnútornej valcovej časti (23) cez tangenciálny otvor (9) sa zasunie vložka (6). Ako vložka (6) je použitá guľová reťaz (11).

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 94.2011 Dátum podania prihlášky 21. 9. 2011 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 3. 4. 2013 Vestník UPV SR č. 4/2013Číslo pôvodnej prihlášky úžitkového vzoru v prípade odbočeniaČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyPri spôsobe spájania valcových častí sa vonkajší povrch(2) vnútornej valcovej časti (23) zasunie do vnútorného povrchu (l) vonkajšej valcovej časti (22) a pred zasunutím do zápichu (3) alebo do zápichov (3) sa vloží tesnenie(7). Do zápichu (4) vonkajšej valcovej Časti (22) a do zápichu (5) vnútornej valcovej časti (23) cez tangenciálny otvor (9) sa zasunie vložka (6). Ako vložka (6) je použitá guľová reťaz (ll).Spôsob spájania rúr a valcových častí nádrží a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobuVynález sa týka spôsobu spájania valcových častí nádrží, napríklad plášťa a veka nádrže bez prírubových spojov. Spôsob spájania umožňuje spájanie rúr pri montáži potrubných rozvodov.Na uzatváranie valcových nádrží, napríklad plášťa nádrže s vekom nádrže, sa spravidla používajú prírubové spoje vzájomne spájané zoskrutkovaním. Príruby sú obzvlášť pri tlakových nádobách mohutné, keďže okrem tesniacej sily sú namáhané aj ohybovým namáhaním od síl skrutkových spojov zabezpečujúcich tesniaci účinok spoja.Pri nádržiach zabezpečujúcich v rámci technológie otváranie a ich zatváranie, ako napríklad autoklávov,sa spravidla používajú bajonetové uzávery, ktoré sú výrobne náročné a nákladné.Uvedené nedostatky odstraňuje spôsob spájania valcových častí vyznačujúci sa tým, že vonkajší povrch vnútornej valcovej časti sa zasunie do vnútorného povrchu vonkajšej valcovej časti a že pred zasunutím do zápichu alebo zápichov sa vloží tesnenie a do zápichu vonkajšej valcovej časti a do zápichu vnútornej valcovej časti cez tangenciálny otvor sa zasunie vložka a že ako vložka je použitá guľová reťaz.Pri zariadeniach zabezpečujúcich v rámci technológie otváranie a zatváranie nádrží, napríklad impregnačných autoklávov, uvedený spôsob umožňuje výrobne jednoduchý spôsob zariadenia na ich otváranie a zatváranie.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l a obrázku 2 sú zobrazené rezy vonkajšej valcovej Časti a vnútornej valcovej časti.Na obrázku 3 je zobrazený spôsob spájania valcových častí podľa patentových nárokov.Na obrázku 4 je zobrazená guľová reťaz.Na obrázku 5 je naznačený rez koncov častí valcových nádrží so zavedenou guľovou reťazou.Na obrázku 6 je zobrazené tangenciálne zavádzanie guľovej reťaze pri spáj ani valcových častí nádrží.Spôsob spájania rúr a valcových častí nádrží a zariadenie na zabezpečenie tohto spôsobu podľa patentových nárokov je možné aplikovať pri montáži potrubných rozvodov, pri spájaní častí valcových nádrží a pri opakovanom otváraní a zatváraní valcových nádrží.Spôsob spájania rúr a zariadenie na zabezpečenie tohto spôsobu umožňuje axiálne kompenzácie v prípade nepresností alebo tepelných dilatácií.Na obrázku 1 je zobrazená vonkajšia valcová časť Q s vnútorným povrchom l vybavená zápichom A pre vložku Q a vnútorná valcová časť Q s vonkajším povrchom z vybavená zápichom Q pre vložku Q a zápichom Q pre tesnenie Z.Na obrázku 2 je zobrazená vonkajšia valcová časť Q s vnútorným povrchom l vybavená zápichom Q pre vložku Q a zápichom Q pre tesnenie Z a vnútorná valcová časť Q s vonkajším povrchom g vybavená zápichom Q pre vložku Q. Rozšírený zápich Q umožňuje vzájomný axiálny posuv vonkajšieho a vnútorného konca valcových častí, a tým kompenzáciu nepresností alebo tepelných dilatácií v dôsledku zmien teploty.Na obrázku 3 je zobrazený spôsob spájania valcových častí pozostávajúci z vonkajšej valcovej časti Q vybavenej zápichom í pre vložku Q a vnútornej valcovej časti Q vybavenej zápichom Q pre vložku Q a zápichmi Q pre tesnenia Z.Vnútorná valcová časť Q so zápichrni Q, v ktorých sú vložené tesnenia Z, je zasunutá do vonkajšej valcovej časti Q, pričom proti ich posunutiu sú poistené vložkou Q, ktorá je zasúvaná do zápichov i a Q cez tangenciálny otvor 2 vonkajšej valcovej časti Q.Na obrázku 4 je zobrazená guľová reťaz Q, ktorej články pozostávajú z telesa m, ramien E a Q a čapu 16.Teleso článku Q je vybavené guľovou plochou, ktorá zapadá do zápichov í a Q valcových častí, a ramenami článku Q a Q, ktoré sa vzájomne spájajú čapom Q.Na obrázku 5 je zobrazený rez koncov častí valcových nádrží so zavedenou guľovou reťazou l 1 pozostávajúcej z vonkajšej valcovej časti Q vybavenej zápichom 3 pre guľovú reťaz Q, vnútornej valcovej časti Q vybavenej zápichom j pre guľovú reťaz a zápichmi à pre tesnenia Z.Vnútorná valcová časť Q je zasunutá do vonkajšej valcovej časti Q a po zasunutí sú rúry proti rozobratiu poistené zasunutím guľovej reťaze Q.Uvedené prevedenie minimalizuje chybové namáhanie koncov valcových nádrží a umožňuje významnú rnateriálovú úsporu oproti klasickým prírubám.Na obrázku 6 je zobrazené tangenciálne zavádzanie guľovej reťaze pri spájanĺ častí valcových nádrží. Vedenie Q je tangenciálne zavedené do zápichov A a j a umožňuje zavedenie guľovej reťaze g do zápichov 4 a 5.1. Spôsob spájania valcových častí, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že vonkajší povrch (2) vnútornej valcovej časti (23) sa zasunie do vnútorného povrchu (1) vonkajšej valcovej časti (22) a pred zasunutím do zápichu (3) alebo do zápichov (3) sa vloží tesnenie (7) a do zápichu (4) vonkajšej valcovej časti (22) a do zápichu (5) vnútornej valcovej časti (23) cez tangenciálny otvor (9) sa zasunie vložka (6).2. Spôsob spájania valcových častí podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c i s a t ý m ,(6) je použitá guľová reťaz (11).

MPK / Značky

MPK: F16L 21/06, B25B 13/52

Značky: spájania, spôsob, válcových, částí

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-288357-sposob-spajania-valcovych-casti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob spájania valcových častí</a>

Podobne patenty