Použitie 40-O-(2-hydroxy)etyl-rapamycínu

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Použitie derivátov rapamycínu všeobecného vzorca (I) na prípravu farmaceutickej kompozície na prevenciu alebo liečenie neointinálnej proliferácie a zhrubnutia.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNĚHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 1327.93 Dátum podania prihlášky 26. 3. 1997Dátum nadobudnutia účinkov patentu 4. 2. 2005 Vestník UPV SR č. 2/2005Číslo prioritnej prihlášky 96064522Dátum podania prioritnej prihlášky 27. 3. 1996 Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 12. 3. 1999 Vestník UPV SR č. 03/1999Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 27. 12. 2004Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/EP 97/01548Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT WO 97/3557 SPoužitie derivátov rapamycinu všeobecného vzorca (l) na prípravu farmaceutickej kompozicíe na prevenciu alebo liečenie neointinálnej prolíferácie a zhrubnutia.Tento vynález sa týka nového použitia, hlavne nového použitia skupiny zlúčenín, ktorá obsahuje deriváty rapamycínu, bud vo voľnej forme alebo vo forme farmaceutický prijateľnej soli alebo komplexu.Vhodné deriváty rapamycinu zahmujú zlúčeniny všeobecného vzorca (l)X znamená (H, H) alebo atóm kyslíka, Y znamená (H, OH) alebo atóm kyslíka, R a R 2 nezávisle od seba, sú vybrané zo súboru, ktorý obsahuje atóm vodíka, alkylovú skupinu, arylalkylovú skupinu, hydroxyalkylovú skupinu, dihydroxyalkylovú skupinu, hydroxyalkoxykarbonylalkylovú skupinu, hydroxyalkylarylalkylovú skupinu, dihydroxyalkylarylalkylovú skupinu, acyloxyalkylovú skupinu, aminoalkylovú skupinu, alkylaminoalkylovú skupinu, alkoxykarbonylaminoalkylovú skupinu, acylamínoalkylovú skupinu, arylsulfonylamidoalkylovú skupinu, alylovú skupinu, díhydroxyalkylalylovú skupinu, dioxolanylalylovú skupinu, dialkyldixolanylalkylovú skupinu, di(alkoxykarbonybtriazolylalkylovú skupinu a hydroxyalkoxyalkylovú skupinu, pričom alk- alebo alky znamenajú alkylovú skupinu s l až 6 atómami uhlíka, rozvetvenú alebo priamu, aryl znamená skupinu fenylovú alebo tolylovú a acylová skupina znamená radikál odvodený od karboxylovej kyseliny aR 4 znamená metylovú skupinu aleboR a R 1 spolu tvoria alkylovú skupinu s 2 až 6 atómami uhlíka, s tou podmienkou, že jeden zo substituentov R a R 2 je odlišný od atómu vodíka, a že hydroxyalkoxyalkylová skupina je iná ako hydroxyalkoxymetylová skupina, acylová skupina, ktorá môže byť obsiahnutá v substituentoch R 1 alebo R 2, je výhodne skupina RCO-, v ktorej R je alkylová skupina s l až 6 atómami uhlíka, alkenylová skupina s 2 až 6 atómami uhlíka, cykloalkylová skupina s 3 až 6 atómami uhlíka, arylová skupina, arylalkylová skupina s l až 6 atómami uhlíka (v ktorej arylová skupina má uvedený význam) alebo heteroarylová skupina, napríklad zvyšok odvodený od päť- alebo šesťčlenného heterocyklického kruhu,ktorý obsahuje atóm dusíka, atóm síry alebo atóm kyslíka,ako je heteroatóm a prípadne jeden alebo dva atómy dusíka ako ďalšie heteroatómy. Vhodné heteroarylové skupiny zahmujú napríklad skupinu pyridylovú, morfolínovú piperazinylovú alebo imidazolylovú.Príklady uvedených zlúčenín zahŕňajúVýhodnou zlúčeninou je napríklad 40-O-(2-hydroxy)etylrapamycín (označovaný v ďalšom ako zlúčenina A).Uvedené zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sú opisanć v spise č. W 0 94/09010, na ktorého obsah, hlavne z hľadiska zlúčenín, sa tu odvoláva.Zistilo sa, že zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sú na základe pozorovanej aktivity, napríklad väzby na makroñlín-l 2 (známy rovnako ako FK-506 viažucí proteín alebo FKBP-12), opísané napríklad v spise č. WO 94/09010, sú použiteľné napríklad ako imunosupresíva, napríklad pri liečbe akútnej rejekcie alo-štepov.Transplantácia orgánov, hlavne pečene, obličiek, pľúc a srdca, sa teraz spravidla uskutočňuje ako liečenie konečneho štádia ochorenia orgánu. V dôsledku stáleho nedostatku ľudských darcov transplantovateľných alo-štepov, sa sústredila pozomost na možnost použitia xeno-štepov pri transplantácii (transplantácia medzi druhmi). Jednou z hlavných prekážok úspešnej liečby transplantáciou xenoštepov u ľudí je imunologická prekážka.Ďalšou prekážkou pri alo- a xenotransplantáciách je chronická rejekcia, takže transplantácii orgánov nie je ešte klinicky schodným riešením nezvratného ochorenia orgánu.Chronická rejekcia, ktorá sa prejavuje ako postupujúca a nevyhnutná dysfunkcia štepov, je hlavnou príčinou straty transplantovaného orgánu, v niektorých prípadoch už vprvom roku po operácii. Klinický problém rejekcie je zrejmý od času prežitia tremsplantátu, takmer polovica aloštepov obličiek sa stráca v priebehu 5 rokov po transplantácii a podobnú hodnotu možno pozorovat u pacientov s aloštepmi srdca.Chronická rejekcia sa považuje za proces s množstvom faktorov, pri ktorom hrá úlohu nielen imunitná reakcia proti štepu, ale tiež reakcia cievnych stien v štepovanom orgáne na poškodenie (odpoved na poškodenie). Variantomchronickej rejekcie snajhoršou prognózou je zmena podobná artérioskleróze, označovaná tiež ako transplantačná vaskulopatia, ochorenie štepových ciev, štepová artérioskleróza, transplantačné koronáme ochorenie a podobne. Toto vaskuláme poškodenie je charakterizované migráciou a proliferáciou buniek hladkých svalov, pravdepodobne vplyvom rastových faktorov, ktoré sú okrem iného syntetizované cndotelovými bunkami. To vedie kproliferácii a zhrubnutiu intimy, k obnoveniu hypertrofre buniek hladkého svalstva a nakoniec k postupnému uzáveru priesvitu cievy (vaskulámemu pretváraniu). Zdá sa, že sa to deje opakovaným poškodením endotelu, vyvolaným okrem iného protilátkou príjemcu alebo vplyvom komplexov antigénprotilátka, rovnako tzv. neimunologické faktory, ako je hypertenzia, hyperlipidćmia, hypercholesterolémia atď. hrajú svoju úlohu.Chronická rejekcia sa zdá byt nezadržateľná a nekontrolovateľná, pretože nie je známe účinné liečenie alebo spôsob prevencie. Takže trvá potreba efektívneho zásahu pri prevencii, kontrole alebo zvrate prejavov chronických ochorení štepov ciev.Rovnako existuje trvalá potreba prevencie alebo liečenia restenózy alebo vaskulámych oklúzíí, ako dôsledku proliferácie a migrácie buniek hladkých svalov intimy, vyvolaných napríklad vaskulámou chirurgiou, ako je angioplastika.V súlade s týmto vynálezom sa prekvapivo zistilo, že zlúčeniny všeobecného vzorca (I) inhibujú vaskulopatiu, ako je vaskuláme preformovanie, a sú hlavne indikované pri prevencii alebo potlačovaní chronickej rejekcie v transplantovaných orgánoch.V súlade s dôležitými nálezmi v tomto vynáleze sa vynález týkal. Použitia 40-O-(2-hydroxy)etyl-rapamycínu na prípravu farmaceutickej kompozície na prevenciu alebo liečenie neointimálnej proliferácie a zhrubnutia.V množstve ďalších špecifických alebo altematívnych uskutočnení sa tento vynález rovnako týka2.1 použitia 40-O-(2-hydroxy)etyl-rapamycínu na prípravu farmaceutickej kompozície na prevenciu alebo potlačenie prejavov chronickej rejekcie u príjemcu transplantovaného orgánu alebo tkaniva, 2.2 použitia 40-O-(2-hydroxy)etyl-rapamycínu na prípravu farmaceutickej kompozície na prevenciu alebo potlačenie ochorenia štepových ciev, napríklad vaskulopatií transplantátu, artériosklerózy alebo aterosklerózy, u príjemcu transplantovaného orgánu alebo tkaniva.Pod prejavmi chronickej rejekcie sú tu mienené podmienky, ktoré vznikajú z imunitných reakcií proti štepu a z odpovedi stien krvných ciev v štepovanom orgáne alebo tkanive, ako je spomenuté. Zlúčeniny všeobecného vzorca(l) sú použiteľné pri obmedzovaní prejavov chronickej rejekcie alebo pri zlepšovaní stavov vznikajúcich z chronickej rejekcie.Transplantácia orgánov alebo tkaniva sa môže uskutočnit z darcu na príjemcu rovnakého alebo rozdielneho druhu. Ako také transplantovateľné orgány alebo tkanivá sú na ilustráciu uvedené srdce, pečeň, obličky, slezina, pľúca,tenké črevo a pankreas, prípadne kombinácia niektorých týchto orgánov.V ďalšom alebo altematívnom uskutočnení sa tento vynález týka3. použitia 40-O-(2-hydroxy)etyl-rapamycínu na prípravu farmaceutickej kompozície na prevenciu alebo liečenie proliferácie buniek hladkého svalstva intimy a migrácie,napríklad restenózy a/alebo vaskulámej oklúzie po vaskulámom poškodení, napriklad angioplastike.V ďalšom alebo altematívnom uskutočnení sa tento vy nález rovnako týka 4. použitia 40-O-(2-hydroxy)etyl-rapamycínu na prípravu farmaceutickej kompozície na prevenciu alebo potlačenie akútnej alebo chronickej rejekcie u príjemcu transplantovaného orgánu alebo tkaniva formou xeno-štepu.Xeno-štepy transplantovaných orgánov alebo tkanív zahmujú napriklad srdce, pečeň, obličky, slezinu, pľúca,tenké črevo, pankreas (celý alebo časti, napríklad Langerhansove ostrovčeky), kožu a kostnú dreň.Ako altematívu uvedeného tento vynález rovnako poskytujeS. zlúčeninu všeobecného vzorca (I) na použitie pri niektorej z metód podľa uvedených bodov l až 4, alebo6. zlúčeninu všeobecného vzorca (I) na použitie pri príprave farmaceutickej kompozície na použitie pri niektorej z metód podľa uvedených bodov 1 až 4, alebo7. farmaceutickú kompozíciu na použitie pri niektorej z metód podľa uvedených bodov l až 4, ktorá obsahuje zlúčeninu všeobecného vzorca (l) spolu s jedným alebo viacerými farmaceutický prijateľnými riedidlami alebo nosičmi.Použiteľnost vynálezu všeobecného vzorca (l) pri špecifrkovanom liečení ochorenia a stavov, je opísaná v pokusoch na zvieratách, v súlade s metódami, ktore sú opísané.Oblička samca krysy kmeňa DA (RT l) sa ortotopicky transplantuje samcovi krysy kmeňa Lewis (RT 1) ako prijemcovi. Transplantácia sa vykoná celkom 24 zvieratám. Všetkým zvieratám sa podáva cyklosporin A v dennej dávke 7,5 mg/kg perorálne počas 14 dní, pričom sa začína dňom transplantácie, aby sa predišlo akútnej celulámej rejekcii. Kontralaterálna nefrektómia sa neuskutočňuje. Každá pokusná skupina, ktorej sa podávajú rôzne dávky zlúčeniny všeobecného vzorca (l) alebo placebo, obsahuje šest zvierat. Začínajúc dňom 53 až 64 po transplantácii dostávajú zvieratá-príjemci počas ďalších 69 až 75 dní zlúčeninu všeobecného vzorca (I) alebo placebo. Po 14 dňoch po transplantácii sa zvieratá podrobia zhodnoteniu štepov znázomenim magnetickej rezonancie (MRI) s meraním perfúzie obličiek (porovnávaním štepovanej obličky a vlastnej kontralaterálnej obličky). To sa opakuje po S 3 až 66 dňoch po transplantácia po ukončení pokusu. Zvieratá sa potom pitvú. Parametre rejekcie, ako je číselný výsledok MRI,relatívna rýchlosť perfúzie štepovanej obličky a histologický číselný výsledok ale-štepov vzhľadom na celulámu rejekciu a zmeny ciev sa stanovia s štatisticky analyzujú. Podávanie zlúčeniny všeobecného vzorca (I), napríklad zlúčeniny A, vdávke od 0,5 do 2,5 mg/kg vtomto modeli aloštepov krysej obličky vyvoláva zníženie všetkých spomenutých parametrov rejekcie. Vtomto teste majú zvieratá,ktorým sa podávala dávka 2,5 mg/kg/deň zlúčeniny A, výrazne nižší číselný výsledok MRI rejekcie, histologický čiselný výsledok celulárnej rejekcie a zmeny ciev a výrazne nižšiu redukciu perfúzie vyhodnotenej MRI, ako zvieratá zo skupiny placebo.V tomto modeli transplantácie aorty krysy neporušuje alo-genetická odpoved na štep transplantovaný štep, ale vyvoláva patologické zmeny, ktoré pripomínajú zmeny chronickej rejekcie pri klinickej transplantácii. To zahmuje infiltráciu do adventicie mononukleámych buniek (lymfocyty, makrofágy, niektoré bunky plazmy) a zhmbnutie intímy.Darcova aorta medzi vetvou renálnej artérie a začiatkom kaudálnej mezenterickej aorty sdlžkou asi l cm, sa odoberie zo samca krysy kmeňa DA (RT 1 °) a transplantuje ortotopicky do krysieho samca kmeňa Lewis (RT 11). Každý týždeň po transplantácii sa zaznamenáva telesná hmotnosť. Pri autopsii sa štep s časťou aorty tesne nad transplantátom a pod transplantátom odstráni. Perfunduje sa ex vivo roztokom chloridu sodného sfosfátovým pufrom s 2 paraformaldehydu a 2,5 glutaraldehydu počas asi 2 minút, potom sa počas 24 hodín ñxuje ímerznou fixáciou v rovnakom roztoku a potom sa ñxuje V 4 pufrovanom formaline. Kúsky štepov sa uložia do parafinu, a to tak, aby tak priečny rez, ako aj pozdĺžny rez boli odoberané zo štepovanej aorty a z vlastnej aorty príjemcu.Rezy s hrúbkou 4 m sa zafarbia hematoxylíneozínom, von Gíesonovou elastikou a kyselinou jodistou podľa Schiffa. Nezávisle od bežnej svetelnej mikroskopie sa zobrazenie zaznamenáva konfokálnou laserovou snímacou mikroskopiou. Z každého rezu sa zaznamenávajú štyri oblasti a V každej oblasti sa meria hrúbka intimy a intimy s médií na piatich miestach.Pri autopsii sa zisťuje hmotnosť a histológia týmusu,sleziny, pečene, obličiek, semenníkov a semenných vačkov.Prvý pokus zahmuje 4 skupiny, každá obsahuje 4 zvieratá. Pri jednej skupine sa vykonajú izogenetické transplantácie (Lewis-Lewis) a zvieratá dostávajú placebo vpodobe mikroemulzie, ďalšej skupine sa vykonajú alogenetické transplantácie a zvieratá dostávajú perorálne placebo v podobe mikroemulzie alebo mikroemulzíu zlúčeniny všeobecného vzorca (I) vdávke 2,5 mg/kg/deň. Pokus sa ukončí 7 týždňov po transplantácii.Druhý pokus zahrnuje 4 skupiny, každá skupina obsahuje 4 zvieratá. Vo Všetkých prípadoch sa vykonajú alogenetické transplantácie, a zvieratá dostávajú perorálne bud placebo V podobe mikroemulzie alebo mikroemulziu zlúčeniny všeobecného vzorca (l) v dávkach 0,63, 1,25, 2,5 alebo 5,0 mg/kg/deň. Pokus sa ukončí 11 týždňov po transplantácii.V oboch pokusoch zlúčeniny všeobecného vzorca (l),hlavne zlúčenina A, výrazne inhibujú inñltráciu štepu a tvorbu neointimy.Štúdie angioplastiky sa realizujú pomocou modelu poškodenia balónikovým katétrom katetrizácia balóníkom sa vykoná V deň 0, V podstate tak, ako ju opísal Powell a kol.(1989). Pri anestézii izofluoranom sa katéter Forgarty ZF zavedie do ľavej arterie carotis communis cez vonkajšiu karotídu a nafúkne sa (rozšírenie 10 l vody). Nafúknutý balónik sa pretiahne trikrát po dĺžke carotis communis, nakoniec dvakrát, počas jemného otáčania, aby sa rovnomerne odstránil endotel. Katéter sa potom vyberie, okolo Vonkajšej karotidy sa upraví ligatúra, aby sa predišlo krvácaniu a zvieraťa sa nechajú zotaviť.Na štúdie sa použijú dve skupiny po 12 sarncov krýs kmeňa RoRo (hmotnosť 400 g, približne 24 týždňov staré). Jedna kontrolná skupina a jedna skupina, ktorá dostáva zlú čeninu všeobecného vzorca (I). Krysy sa vyberajú celkom náhodne v priebehu manipulácie, experimentálnych procedúr a analýz.Zlúčenina, ktorá sa má skúšať, sa podáva perorálne 3 dni pred poškodením balóníkom (deň -3) až do konca štúdia. 14 dní po poškodení balóníkom (deň -14). Krysy sa umiesmia V jednotlivých klietkach, s prístupom ku lmnivu a vode ad libitum.Krysy sa potom anestezujú izoíluoranom, perfúzny katéter sa zasunie cez ľavú komoru a zaistí sa V oblúku aorty,aspiračná kanyla sa zasunie do pravej komory, zvieratá sa perfundujú pri perfúznom tlaku 150 mm Hg, najskôr počas l min. 0,1 M roztokom chloridu sodného pufrovaným fosfátom (PBS, pH 7,4) a potom počas 15 minút 2,5 glutaraldehydom vo fosfátovom pufri (pH 7,4). Perfúzny tlak je 150 mm Hg na hrote kanyly (asi 100 mm Hg V tepne karotídy, ako sa zistilo V predbežnom pokuse zavedenia kanyly,pripojenej na regulátor tlaku, do vonkajšej karotídy). Tepny karotídy sa potom vyrežú, oddelia od okolitého tkaniva a vložia do 0,1 M kakodylového pufri (pH 7,4), ktorý obsahuje 7 sacharózy a inkubujú cez noc pri 4 °C. Nasledujúci deň sa karotídy vložia do 0,05 roztoku manganistanu draselného V 0,1 M kakodylovom pufre a pretrepávajú sa počas 1 hodiny pri teplote miestnosti. Tkanivá sa potom dehydratujú etanolom so stúpajúcou koncentráciou 2 x po lOmin. V 75 ,2 xpo lOmin. V 85 , 3 xpo lOmin. V 95 a 3 x po 10 min. V 100 etanole. Dehydratované karotídy sa potom uložia do Technovitu 7100 podľa odporúčania výrobcu. Uložené médium sa nechá polymerizovat cez noc V exsikátore V atmosfére argónu, lebo sa zistilo, že kyslík inhibuje správne tvrdnutie blokov.Rezy s hrúbkou 1 až 2 m sa odkroja zo strednej časti každej karotídy tvrdým kovovým nožom na rotačnom mikrotome a farbia sa počas 2 minút Giemesovým farbivom. Asi 5 rezov z každej karotídy sa takto preparuje a priečny rez V oblasti medie, neointimy a lúmen sa morfometricky vyhodnotí pomocou obrazového analytického systémuVtomto teste zlúčeniny všeobecného vzorca (l) inhibujú proliferáciu myointímy, keď sa podávajú perorálne V denných dávkach od 0,5 do 2,5 mg/kg. Zhrubnutie intimy je výrazne menšie v cievach krýs, ktorým sa podávala zlúčenina A, pri porovnani s kontrolnými zvieratami, napríklad pri dávke 0,5 mg/kg je štatistická inhibícia tvorby neointimy 50 , V dávke 2,5 mg/kg je výrazná inhibícia 75Príklad 3 D. Xenotransplantácia srdca (škrečok-krysa) in vivo Kombinácia xeno-štepu škrečok-krysa je tzv. ťažko harmonická. Krysy nemajú prirodzenú protilátku proti škrečkom V dostatočnom množstve, aby sa ihneď Vytvorila hyperakútna rejekcia, ktorú možno pozorovať pri harmonických kombináciách, ale pri neliečených príjemcoch sa rejekcia prejaví V priebehu 3 až 4 dní, a je vyvolaná protilátkami V spojení s komplementom. To možno ukázať histologicky deštrukciou ciev exsudátom a extravazáciou erytrocytov a influxom polymorfonuklámych granulocytov,často sú tu známky hemoralgie a trombózy. Hoci sa táto rejekcia zvládla účinnou inhibiciou syntézy protilátky alebo inaktiváciou komplementu, rejekcia buniek sa môže objavit neskoršie. Možno to ukázať histologícky influxom mononukleámych buniek Vrátane lyrnfocytov, lymfoblastoidných buniek a makrofágov, a rozrušením parenchýmu myocytov. lnhibícia celulámej rejekcie Vyžaduje imunosupresiu väčšiu ako pri alo-štepoch. Kongenitálnym atymickým krysám

MPK / Značky

MPK: A61K 31/435

Značky: použitie, 40-o-(2-hydroxy)etyl-rapamycínu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-284343-pouzitie-40-o-2-hydroxyetyl-rapamycinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie 40-O-(2-hydroxy)etyl-rapamycínu</a>

Podobne patenty