Drôtené lano na vystuženie gumových výrobkov

Číslo patentu: 284342

Dátum: 27.12.2004

Autor: Doujak Siegfried

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Drôtené lano na vystuženie gumových výrobkov, hlavne pneumatík, sa skladá aspoň z troch drôtených vlákien (2), usporiadaných okolo priameho jadrového vlákna (3). Jadrové vlákno (3) sa skladá z nekovového materiálu, schopného pri vulkanizácii gumového výrobku (5), určeného na vystuženie, stiahnutia v pozdĺžnom smere. Týmto materiálom je hlavne nedĺžený nylon. Pri vulkanizovaní gumového výrobku (5) sa jadrové vlákno (3) stiahne a jeho priemer sa zväčší.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 4. 9. 1996 7.(24) Dátum nadobudnutia (5 l) Im C 1 účinkov patentu 4. 2. 2005 Vestník UPV SR č. 2/2005 D 0713 1/06(31) Číslo prioritnej prihlášky 19 s 35 597.0 D 073 1/16(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 25. 9. 1995 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority DE VLASTNÍCTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 4. ll. 1998 SLOVENSKEJ REPUBLIKY vestník UPV SR 5, 11/1993(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 27. 12. 2004(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/EP 96/03883(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 097/12090(73) Majiteľ DRAHTCORD SAAR GMBH Co. KG, Merzig, DEDrôtené lano na vystuženie gumových výrobkov, hlavne pneumatik, sa skladá aspoň z troch drôtených vlákien (2),usporiadaných okolo priameho jadrového vlákna (3). Jadrové vlákno (3) sa skladá z nekovového materiálu, schopného pri vulkanizácii gumového výrobku (5), určeného na vystuženie, stiahnutia v pozdĺžnom smere. Týmto materiálom je hlavne nedĺžený nylon. Prí vulkanizovaní gumového výrobku (5) sa jadrové vlákno (3) stiahne a jeho priemer saDrôtené lano na vystuženie gumových výrobkovVynález sa týka drôteného lana na vystuženie gumových výrobkov, hlavne pneumatík, aspoň z troch drôtených vlákien, usporiadaných okolo priameho jadrového vlákna.Drôtené laná tohto druhu sú známe. Tieto drôtené laná slúžia hlavne na vystuženie pneumatík, napríklad pneumatik osobných a nákladných vozov.Vložky z drôtených lán V pneumatikách sú známe ako oceľové vložky pod behúňom.Pri použití pri ťahačoch a nákladných vozoch sú vložky z drôtených lán alebo výstuže vystavené vyšším namáhaniam ako pri použití pri osobných vozoch. Z toho dôvodu sú taktiež požiadavky na drôtené laná na zosilnenie pneumatik nákladných vozov vyššie. Ak sa preto použijú pri pneumatikách na ťahače a nákladné vozy lacnejšie vyrobené oceľové kordy s jednoduchou konštrukciou, ktoré sa používajú napríklad pri pneumatikách na osobné vozy, dôjde ľahko k uvoľneniu okraja oceľového kordu.Tieto oceľové kordy s jednoduchou konštrukciou sa skladajú napríklad z duše, ktorá sa skladá z troch drôtených vlákien s priemerom 0,2 mm a zo šiestich drôtených vlákien s priemerom 0,35 mm, ovinutých okolo tejto duše. Taký oceľový kord sa dá vyrobit jednoducho a môže byť v podstate spracovaný bez problémov. Vzhľadom na jeho pevnosť však, ako sme už uviedli, ľahko dochádza k uvoľneniu jeho okraja v pneumatike, čím sa pneumatika stane nepoužiteľnou.Pri oceľových kordoch, vyrobených s vyššími výrobnými nákladmi, s väčším počtom drôtených lán, pričom ide napríklad o oceľové kordy s dušou tvorenou lanom z troch drôtených vlákien, okolo ktorých je usporiadané deväť drôtených vlákien a s obalovou vrstvou z ďalších pätnástich drôtených vlákien s priemerom 0,22 mm, a nakoniec s ovíjacim drôtom, ktorý ovíja celú túto konštrukciu, s priemerom 0,15 mm, je nebezpečie uvoľnenia okraja oceľového kordu podstatne menšie. Na základe geometrického priradenia jednotlivých drôtov proti sebe však pri takých drôtených lanách s vyšším počtom drôtených vlákien vzniknú nevyhnutne dutiny, do ktorých zalievacia guma už nemôže vniknúť, takže priliehajúce spojenie zalievacej gumy s vonkajšími obalovými časťami je obmedzené. Navyše spôsobuje vlhkost obsiahnuté vo vzduchu V týchto dutinách vznik korózie drôtených lán a prispieva k predčasnému zostamutiu alebo zničeniu drôtov, Zo spisu DE 26 48 524 A 1 je známe drôtené lano ako nosič pevnosti v gumových výrobkoch, ktoré sa skladá z troch alebo viacerých vzájomne skrútených masivnych kovových drôtov, ovinutých okolo priamej duše z nekovového stlačiteľného materiálu. Týmto nekovovým stlačiteľným materiálom môže byt hlavne vulkanizovaný kaučuk, termoplast, aromatický polyamid alebo prírodný, alebo syntetický vláknitý materiál. Týmto nekovovým stlačiteľným materiálom, tvoriacim dušu drôteného lana, sa inak existujúce dutiny v drôtenom lane takmer alebo v podstate vyplnia. Tým sa zamedzí posúvanie jednotlivých vonkajších drôtov pôsobením bočných tlakových síl. Vyplnenie dutín existujúcich v drôtenom lane sa dosiahne tým, že elastomérová alebo textilná duša pri spracovaní drôteného lana v pneumatike povolí tlaku oceľových drôtov zoskupených okolo nej, takže tieto oceľové drôty sa môžu k sebe navzájom priblížiť a dušu ľahko zdeformovat.Zo spisu DE-PS 816 308 je známa vystužovacia vložka na predmety z kaučuku, ktorých drôtené laná obsahujú nevulkanizovanú alebo predvulkanizovanú kaučukovú dušu,okolo ktorej sú jednotlivé drôty usporiadané v odstupoch od seba. Týmito kaučukovými dušami sa dodá lanám vysoké pružné predĺženie, takže drôtené lano má vyššiu ohybnosť.Zo spisu DE-OS 2 209 752 sú známe drôtené laná ako výstužné vložky V dopravných pásoch, ktoré sa napríklad skladajú z drôtených vlákien, usporiadaných okolo elastomerovej duše.Úlohou vynálezu je preto zhotoviť drôtené lano uvedeného druhu, ktoré bude mat jednoduchú konštrukciu a tiež sa bude môcť ľahko vyrobiť a ktoré však na druhej strane pri zmenšenom nebezpečí vzniku korózie vnútri drôteného lana zaručí dobré zakotvenie a upevnenie okrajov drôteného lana v gumovom výrobku, ktorý má byť vystužený.Túto úlohu plni drôtené vlákno na vystuženie gumových výrobkov, hlavne pneumatík, aspoň z troch drôtených vlákien, usporiadaných okolo priameho jadrového vlákna,podľa vynálezu, podstatou ktorého je, že jadrové vlákno sa skladá z nekovového materiálu schopného pri vulkanizovaní gumového výrobku, určeného na vystuženie, stiahnutia v pozdĺžnom smere.Pri vulkanizovaní takto zhotoveného drôteného lana podľa vynálezu preto dôjde k pozdĺžnemu zmršteniu drôteného vlákna, tvoríaceho dušu drôteného lana, to znamená,že jadrové vlákna sa v pozdĺžnom smere drôteného lana skrátia. Preto jadrové vlákno ustúpi od odrezanej hrany drôteného lana naspäť, takže tu vznikne dutina ohraničená drôtenými vláknami, obklopujúcimi jadrové vlákno. Do tejto dutiny môže pri vulkanizovaní vniknúť kaučuková zmes, čím sa dosiahne obzvlášť dobré zakotvenie drôteného lana v gumovom výrobku určenom na vystuženie, Podľa výhodného zhotovenia vynálezu sa skladá jadrové vlákno z nedĺženého alifatického polyamidu, hlavne z nedĺženého nylonu. Nedlžený alifatický polyamid, hlavne nedlžený nylon má tú výhodu, že pri vulkanizovaní gumového výrobku určeného na vystuženie sa V drôtenom lane nielen stiahne v pozdĺžnom smere, ale pri tomto stiahnutí súčasne dôjde ku zvačšeniu priemeru alifatického polyamidu. Týmto zväčšením priemeru vnikne polyamid do dutín medzi drôtenými vláknami obklopujúcimi jadrové vlákno a prakticky sa vyplní. Pri použití nedĺženého alifatického polyamidu, hlavne nedĺženého nylonu ako jadrového vlákna, bude mat drôtené lano podľa vynálezu po prvé výhodu lepšieho upevnenia svojej odrezanej hrany v gumovom výrobku, ktorý má byt vystužený, pretože jeho gumová zmes môže vniknúť do dutín na konci drôteného lana, vzniknutých stiahnutím polyamidovej duše. Po druhé bude mat drôtené lano podľa vynálezu tú výhodu, že stiahnutá polyamidová duša sa stiahne dovnútra drôteného lana, kde vyplní dutiny medzi jednotlivými drôtenými vláknami, takže sa zabráni vzniku korózie jednotlivých drôtov zvnútra drôteného lana.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej bližšie vysvetlený na prikladnom zhotovení podľa priložených výkresov, na ktorýchobr. l znázorňuje schematicky priečny rez drôteným lanom podľa vynálezu na vystuženie gumových výrobkov pred vulkanizáciou gumového výrobku určeného na vystuženie,obr. 2 drôtené lano podľa vynálezu z obr. l na vulkanizáciu gumového výrobku určeného na vystuženie aobr. 3 schematicky pozdĺžny rez pozdĺž čiary III-III drôteným lanom, znázomeným na obr. 2, po vulkanizácii gumového výrobku určeného na vystuženie.Na obr. l je schematicky znázomený priečny rez drôteným lanom 1 podľa vynálezu, určeným na vystuženie gumových výrobkov, hlavne pneumatík. Drôtené lano 1 podľa vynálezu obsahuje jadrové vlákno 3 tvoriace dušu, okolo ktorého je rovnobežne a symetricky usporiadaných šest drôtených vlákien 2. V znázomenom príklade realizácie majú tak drôtené vlákna 2, ako aj jadrové vlákno 3 vždy rovnaký priemer.Priemer drôtených vlákien 2 rovnako ako priemer jadrového vlákna 3, je závislý od budúceho použitia drôteného lana l, teda závislý od typu a veľkosti pneumatiky, určenej na vystuženie. V znázomenom príklade realizácie môže mať tento priemer hodnotu napríklad 0,35 mm. Priemer však môže mat aj inú veľkosť. Do úvahy taktiež pripadajú drôtené laná, pri ktorých majú drôtené vlákna 2 a jadrové vlákno 3 rôzny priemer.Na základe kruhového tvaru priečneho prierezu drôtených vlákien 2 a jadrového vlákna 3 dôjde vždy medzi dvoma susednými drôtenými vláknami 2 a jadrovým vláknom 3 k vzniku dutiny 4.Podľa vynálezu sa skladá jadrové vlákno 3 drôteného lana 1, znázomeného na obr. l, z nekovového materiálu,ktorý je pri vulkanizovaní gumového výrobku určeného na vystuženie schopný stiahnutia v pozdĺžnom smere. Táto vlastnosť sa využije na to, aby v gumovom výrobku, hlavne v pneumatike, určenom na vystuženie vzniklo pevné zakotvenie drôteného lana l. Na tento účel sa znázomené drôtené Iano l po kalandrovaní a po odrezaní na potrebnú dlžku spracuje do takzvaného polotovaru, ktorý sa potom vulkanizuje. Pri vulkanizovaní sa jadrové vlákno 3 skráti, to znamená, že sa zrnršti V smere pozdlžnej osi drôteného lana 1 ku svojej strednej osi, pozri obr. 3. Tým sa vytvoria pri odrezaných hranách 6 lana l duté priestory, do ktorých môže vniknúť vulkanizačná zmes. Tým dôjde k vnútomému zakotveniu drôteného lana l, hlavne jeho drôtených vlákien 2, v gumovom výrobku určenom na vystuženie.Na obr. 2 je znázomený priečny rez drôteným lanom 1 podľa vynálezu, znázomeným na obr. 1, po vulkanizácii. Stiahnutím sa zmenila nielen dĺžky jadrového vlákna 3, ale sa súčasne aj zväčšil jeho priemer. Táto skutočnosť vedie k tomu, že jadrové vlákno 3 sa roztiahne do opisaných dutín 4, ktoré sa v podstate vyplnía. Ako vyplýva z obr. 2, je priestor ohraničený v kruhu usporiadanými drôtenými vláknami 2 v podstate úplne vyplnený nekovovým materiálom jadrového vlákna 3, takže tu už v podstate neexistujú žiadne dutiny.Týmto vyplnením v podstate celého priestoru ohraničeného drôtenými vláknami 2 sa podstatne zníži nebezpečie vzniku korózie drôteného lana l zvnútra, ktorá je inak spôsobená vlhkosťou, nachádzajúcou sa v uzavretom priestore.Na obr. 3 je schematicky znázornený pozdlžny rez pozdĺž čiary Ill-lll drôteným lanom 1 po vulkanizácii, znázornenom na obr. 2. Na obr. 3 je drôtené lano l podľa vynálezu znázomené zaliate v gumovom výrobku 5, určenom na vystuženie. Gumový výrobok 5, ktorý nie je z dôvoduprehľadnosti na obr. 2 znázomený, je na obr. 3 znázomený vo výreze. Gumovým výrobkom 5, ktorý má byt vystužený, je práve pneumatika.Ako vyplýva z pozdlžneho rezu na obr. 3, jadrové vlákno 3, obklopené drôtenými vláknami 2, sa pri Vulkanizovaní skrátilo, takže v oblasti odrezanej hrany 6 medzi drôtenými vláknami 2 vznikla dutina, do ktorej by mohla vniknúť kaučuková zmes gumového výrobku 5, ktorý má byt vystužený.Týmto vniknutim kaučukovej zmesi sa dosiahne vnútomé zakotvenie drôteného lana 1, hlavne jeho drôtených vlákien 2, v gumovom výrobku 5, ktorý má byt vystužený,v oblasti odrezanej hrany 6, takže existuje zvlášť dobré uloženie a spojenie drôteného lana l, v gumovom výrobku 5,ktorý má byť vystužený.Podľa vynálezu sa preto dosiahne dobré upevnenie odrezanej hrany 6 drôteného lana 1 v gumovom výrobku 5 a súčasne sa zníži nebezpečie vzniku korózie.Ako nekovový materiál pre jadrové vlákno 3 je vhodný hlavne nedlžený alifatický polyamid, hlavne nedlžený nylon. Pri vulkanizácii sa také jadrové vlákno 3 z nedlženého nylonu zmrští asi o 5 až 7 , čim pri odrezanej hrane 6 drôteného lana l vznikne dostatočne veľký dutý priestor,do ktorého môže vniknúť gumová zmes, ktorá sa pevne priľnavo môže spojit s mosadzným povrchom drôtených vlákien 2.I. Drôtené lano na vystuženie gumových výrobkov,hlavne pneumatik, aspoň z troch drôtených vlákien (2),usporiadaných okolo priameho jadrového vlákna (3), V y značujúce sa tým,žejadrovévlákno (3) sa skladá z nekovového materiálu schopného pri vulkanizácii gumového výrobku (5), určeného na vystuženie, stiahnutia v pozdĺžnom smere.2. Drôtené lano podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že jadrové vlákno (3) sa skladá z nedlženého alifatického polyamidu.3. Drôtené lano podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že jadrové vlákno (3) sa skladá z nedlženého nylonu.4. Drôtené lano podľa jedného z nárokov 1 až 3, V y zn ačuj ú ce sa tý m,žedrôtenévlákna(2)majú rovnaký priemer.5. Drôtené lano podľa jedného z nárokov l až 4, v y značujúce sa tým, že drôtené vlákna (2) a jadrové vlákno (3) majú pred vulkanizáciou gumového výrobku (5) určeného na vystuženie rovnaký priemer.

MPK / Značky

MPK: D07B 1/06, D07B 1/16

Značky: vystuženie, gumových, drôtené, výrobkov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-284342-drotene-lano-na-vystuzenie-gumovych-vyrobkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Drôtené lano na vystuženie gumových výrobkov</a>

Podobne patenty