Tepelnoizolačná doska na fasády

Číslo patentu: 283102

Dátum: 27.12.2002

Autori: Stracke Wolfgang, Khevenhüller Georg, Stracke Markus, Goess Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Tepelnoizolačná doska (1) na fasády (6), je vytvorená z rozdrveného odpadu polystyrénovej penovej hmoty, spojeného cementovým pojivom, pričom veľkosť zŕn polystyrénového odpadu je 2 až 15 mm a pričom hustota tepelnoizolačnej dosky (1) je 0,2 až 0,35 kg/l.

Text

Pozerať všetko

Číslo prihlášky 601-95 Dátum podania prihlášky 9. 11. 1993Dátum nadobudnutia účinkov patentu 4. 2. 2003 Vestník UPV SR č 2/2003Číslo prioritnej prihlášky A 2197/92 Dátum podania prioritnej prihlášky 9. 11. 1992 Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 8. 5. 1996 Vestnlk UPV SR č. 05/1996Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/AT 93/00173Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 094/11586Tepelnoizolačná doska na fasádyTepelnoizolačná doska (l) na fasády (6) je vytvorená z rozdrvenćho odpadu polystyrénovej penovej hmoty, spojeného cementovým spojivom, pričom veľkosť zŕn polystyrénového odpadu je 2 až 15 mm, pričom hustota tepelno ízolačnej dosky (l)jc 0,2 až 0,35 kg/l.Vynález sa týka tepelnoizolačnej dosky na vytváranie tepelnej izolácie na fasádach budov.Dosiaľ známe tepelné izolácie na fasádach, ktoré sú vytvorené z polystyrénových tenkých odľahčených dosiek,alebo ktoré sú vytvorené ako vytláčané odľahčene dosky,sú na fasády lepené a navrstvované. Na fasády sú rovnako pomocou mriežok z lát pripevňované sklené vaty alebo minerálne vaty, ktoré sú dodatočne vybavené ochranným obalom proti pôsobeniu povetemostných vplyvov, a ktore tak chránia fasádu pred rýchlym prechladnutim.Tieto a podobné iné opatrenia sú ale z bezpečnostného hľadiska veľmi nevhodné na fasády vysokých budov. Predovšetkým sú potom nevhodné na dodatočnú sanáciu vysokých budov vytvorených z prefabrikátov z plného betónu.Rovnako z hľadiska požiarnej bezpečnosti nie je dovolené osadzovať fasády budov doskami z penovej hmoty,ktoré majú slúžiť ako ochrana fasády, a to od výšky približne ôsmych metrov nad základom budovy. Pri použití minerálnej vaty alebo sklenej vlny rovnako vzniká problém, že v prípade premočenia tohto obloženia stien stratia takéto materiály svoje tepelnoizolačné vlastnosti, pričom rovnako vlastná váha vodou nasiaknutého obloženia fasády môže byť taká veľká, že prichytenie tejto konštrukcie už nebude ďalej schopné znášať takéto zaťaženie, čím vzniká reálne nebezpečie zrútenía tejto konštrukcie. Toto nebezpečie rovnako nastáva v pripade tvorenia námrazy.Nehospodáma je rovnako dodatočná zasypávka obkladového muriva, ktorej účelom je v niektorých prípadoch vytvorenie prevádzkovo bezpečnej tepelnoizolačnej fasády, a to najmä pri vysokých budovách. Pri novostavbách ale býva tento systém využívaný, pričom ako plniaca látka na docielenie tepelnoizolačného účinku je používaný akýkoľvek druh ľahkej stavebnej pomocnej hmoty.Známe tepelnoizolačné systémy na zlepšenie tepelnej izolácie fasády ale majú také nevýhody, že po vytvorení samy potrebujú prekrytie, ktoré na jednej strane zabraňuje prenikaniu vlhkosti do izolačnej hmoty, pričom na druhej strane dodá fasáde príslušný vzhľad. Okrem toho takzvaná úplná tepelná ochrana obloženia fasády z expandovanej polystyrénovej peny vyžaduje rovnako ochranný povlak,vytvorený zo stavebného stierkového materiálu s vloženým pletivom, čím je zároveň horľavá penová hmota chránená pred pôsobením ohňa a súčasne je rovnako chránená pred pôsobením ultrafialového žiarenia.Ochranný povlak je rovnako nutný na zabránenie mechanického poškodenia fasády z jej vonkajšej strany. Okrem toho plní tento ochranný povlak rovnako úlohu požadovaného farebného vytvorenia fasády.Pritom je nutné, aby všetky prekrytia alebo ochranné povlaky tepelnoizolačného systému fasády boli spracované s krajnou presnosťou, lebo každá menšia nerovnosť alebo tiež každá menšia vlasová ryha a podobne sú okamžite viditeľné okom.Pritom napríklad stykove škáry na vonkajších stenách budov, ktoré vzniknú pri výstavbe budov z betónových veľkoplošných prefabrikátov, nemôžu byť natrvalo obložené bez vzniku trhlín, lebo armovacie pletivo ochranného povlaku nemôže prenášať sily scvrkávanía a rozpínania betónových prefabrikátov, v dôsledku čoho je možné v týchto miestach očakávať vznik trhlín.Úlohou predmetu tohto vynálezu je odstrániť uvedené nevýhody a vyvinúť tepelnoizolačnú dosku v úvode zmieneného typu, ktorú bude možné jednoducho vyrábať a montovať.To je dosiahnuté tým, že tepelnoizolačná doska podľa tohto vynálezu je zhotovená z rozdrveného odpadu polystyrénovej penovej hmoty, spojeného cementovým spojivom,pričom veľkosť zŕn odpadu polystyrénovej penovej hmoty je 2 až 15 mm a pričom hustota tepelnoizolačnej dosky je 0,2 až 0,35 kg/l.Tepelnoizolačná doska podľa tohto vynálezu sa vyznačuje veľkými rozmermi a dobrou tepelnou izoláciou, pričom je zároveň veľmi ľahko montovateľná. Takáto tepelnoizolačná doska môže byť ľahko pripevnená pomocou prichytíek v kombinácii s lepením. Okrem toho je v dôsledku použitia cementového spojiva na polystyrénovú penovú hmotu rovnako zaručené, že nedochádza na jej nasiaknutie vodou.Ďalej je pri zmienenej tepelnoizolačnej doske zaručená mrazuvzdomosť, pričom je možné takéto dosky veľmi ľahko opracovávať, lebo nie sú krehké. Tepelnoizolačnými doskami podľa tohto vynálezu je možné obkladať aj fasády výškových budov. Pritom sú predmetné tepelnoizolačná dosky s hrúbkou od 15 cm vhodné aj ako protipožiame ochranné dosky, ktorými môžu byť chránené aj železobetónové skelety pred poškodením požiarom.Využitím navrhnutých tepelnoizolačných dosiek sa okrem iného dosiahne rovnako tá výhoda, že pri ich výrobe môže byť výhodne zužitkovaný polystyrénový penový odpad, čo je z ekologického hľadiska veľmi priaznivé pre životne prostredie. Na spracovanie tak môžu byť napríklad použité rozdrvené obaly z penovej hmoty.Rovnako náklady vynaložené na zhotovenie tepelnej izolácie fasády pomocou tepelnoizolačných dosiek podľa tohto vynálezu, sú v dôsledku jednoduchšej montáže nižšie,ako sú pri známych systémoch, aj ked fasády môžu byť rovnako rôzne tvarované. Tepelnoizolačné dosky bývajú väčšinou vybavené profilovaním.Tým, že sú častice polystyrénovej penovej hmoty tepelne spracované, prípadne sintrované, je dosahovaná tá výhoda, že takto zhotovené tepelnoizolačná dosky neprijímajú prakticky žiadnu vodu, lebo častice na povrchovej ploche polystyrénovej penovej hmoty sú zosklovitené. Pritom sa slinovaním častíc na povrchovej ploche polystyrénovej penovej hmoty zvyšuje pevnosť hotových tepelnoizolačných dosiek. Okrem toho môže byť pri výrobe tepelnoizolačných dosiek rovnako primiešané menšie množstvo polystyrénových častíc.Tepelnoizolačnú dosku podľa tohto vynálezu je možné veľmi ľahko obrábať, a to napríklad frézovaním. Doska s formátom napríklad 40 cm x 80 cm x 15 cm môže byť na všetkých štyroch okrajoch z vonkajšej strany vybavená profilovou hranou. Na zhotovenie proñlových hrán je pritom nutné, aby dosky boli na fasáde len pripevnené.Tým, že sú povrchy odrezaných častí tepelnoizolačnej dosky natavené, dosiahne sa tá výhoda, že je zabránené vylamovaniu častíc z plochy rezu.V dôsledku použitia bieleho cementového spojiva pre častice polystyrénovej penovej hmoty sa dosiahne tá výhoda, že takćto tepelnoizolačná dosky môžu byť vybavené menším počtom krycich náterov.Tým, že je tepelnoizolačná doska na svojich bočných stenách vybavená drážkami na vloženie pružných líšt, sa predovšetkým dosiahne veľmi jednoduchá montáž.Farba, ktorá môže byť na dosky nanášaná, môže byť najmä disperzná farba, ktorá rovnako spôsobuje spevnenie vonkajších vrstiev tepelnoizolačných dosiek, lebo v dôsledku kapilámej vzlínavosti disperznej látky do odľahčeneho betónu môže preniknúť do väčšej hĺbky obkladových dosiek. Tak môžu byť na účely tepelnej izolácie fasád použite aj veľmi ľahké dosky, napríklad s hustotou len okolo 0,2 kg/l. Pritom sa pri spracovaní tepelnoizolačných dosiek horúcim vzduchom zvyšuje prilípavosť nanášaných farebných náterov, a to najmä vtedy, ked sú tieto plochy dopredu ošetrenć základnou disperzíou.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej bližšie objasnený na príkladoch jeho uskutočnenia, ktorých opis bude podaný s prihliadnutím na priložené obrázky výkresov, kdeobr. 1 znázorňuje tepelnoizolačnú dosku podľa tohto vynálezuobr. 2 zobrazuje schematické znázomenie fasády obloženej tepelnoizolačnými doskami podľa obr. lobr. 4 znázorňuje priečny rez montážnou pomôckou podľa obr. 3obr. 5 znázorňuje detail spojenia jednotlivých tepelnoizolačných dosiek aobr. 6 znázorňuje pohľad spredu na fasádu obloženú tepelnoizolačnými doskami podľa tohto vynálezu.Na obr. 1 je znázomená tepelnoizolačná doska 1 zhotovená z betónu odľahčeneho polystyrénovou penovou hmotou. Pritom je rozdrvený odpad polystyrénovej penovej hmoty spájaný prostredníctvom cementovčho spojiva alebo bieleho cementovćho spoj iva.Obkladová tepelnoizolačná doska 1 má hustotu od 0,2 do 0,35 kg/l, pričom jej tepelná vodivosť býva približne 0,065 N.m 2.K. Pri fasáde obloženej tepelnoizolačnými doskami 1 podľa tohto vynálezu sa dosahuje zníženie výdajov na energiu, potrebnú na vykurovanie, až o 40 . Častice polystyrénovej penovej hmoty pritom majú veľkosť zŕn od 2 do 5 mm.Tepelnoizolačná doska 1 je výhodným spôsobom opracovaná horúcim vzduchom, ktorým sa zatavia póry a tieto sa stanú sklovité, ktoré sú odkryte odrezaním odpadu polystyrénovej penovej hmoty. Tým je prakticky zamedzené ich nasialcnutie vodou.Tepelnoizolačná doska 1 môže byť vybavená profilmi 2, vytvorenými frćzovaním. Na obr. 2 sú ďalej znázornená otvory 3, vytvorené v bočných stenách 4 tepelnoizolačnej dosky l. Tieto otvory 4 slúžia na prichyteníe šikmo vsadených príchytiek 5, ktoré zasahujú do fasády 6, ako je rovnako bližšie znázomene na obr. 2. Pritom môžu byť okraje strán obloženia fasády prekryté tvarovými dielmi 7.V bočných stenách 4 tepelnoizolačnej dosky 1 sú zarazenć plechy 8, ktoré sú vybavené žliabkom 9, v ktorom sú v prehĺbeninách 10 vytvorené otvory 11, ktoré slúžia na vedenie vrtáku na vytvorenie otvorov na prichytenie prichytiek 5. Pritom sú plechy 8 vybavené na ich čelnej strane špíčkami 12 a brítrni 13, ktoré V dôsledku zakrivenia plechu 8 vniknú do tepelnoizolačných dosiek 1 a zaisťujú bezpečne držanie plechov 8.Ako je zrejmé z vyobrazenia na obr. 4, tak prehĺbenie 10, vytvorené v plechu 8, slúži zároveň ako podpera hlavám skrutiek 15 zaskrutkovaných do príchytiek 14.Ako je ďalej zrejmé z vyobrazenia na obr. 5, môžu byť bočné steny 4 tepelnoizolačnej dosky 1 vybavené drážkou 16, do ktorej je vsadená pružná lišta 17.Montáž tepelnoizolačných dosiek l je uskutočňovaná tým spôsobom, že je tepelnoizolačná doska 1 na fasádu prilepená mrazuvzdomým lepidlom a zároveň je dodatočne zaistená pomocou príchytiek 14 skrutiek 15.Z vyobrazenia na obr. 6 je rovnako zrejmé, že tepelnoizolačná doska 1 môže byť bud rezanim alebo frézovanim bez problémov odrezaná na požadovanú veľkosť. Pritom je výhodné miesta rezu opracovať horúcim vzduchom, lebo tak dôjde v miestach rezu na zoskloviteníe častíc polystyrénovej penovej hmoty.Okrem toho môžu byť tepelnoizolačné dosky l vybavené farbou, najmä nástrekom disperznej farby, čím stúpne pevnosť takto ošetrených plôch tepelnoizolačných dosiek 1.l. Tepelnoizolačná doska (l) na fasády (6), vy značuj ú ca sa tým, žejevytvorenázrozdrveného odpadu polystyrénovej penovej hmoty, spojeného cementovým spojivom, pričom veľkosť zŕn odpadu polystyrénovej penovej hmoty je 2 až 15 mm, pričom hustota tepelnoizolačnej dosky (l) je 0,2 až 0,35 kg/l.2. Tepelnoízolačná doska podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c a s a tý m , že častice polystyrénovej penovej hmoty sú tepelne spracované, pripadne sintrované.3. Tepelnoizolačná doska podľa nároku l alebo 2,vyznačujúca sa tým, že povrchyodrezaných častí tepelnoizolačnej dosky (l) sú natavené.4. Tepelnoizolačná doska podľa niektorého z nárokov l až 4, vyznačujúca sa tým, žeodpadpolystyrénovej penovej hmoty je spojený bud bežným cementom alebo bielym cementom.5. Tepelnoizolačná doska podľa niektorého z nárokov 1 až 3, vyznačujúca sa tým, ženasvojich bočných stenách (4) sú drážky (16) na vloženie pružných líšt (l 7).

MPK / Značky

MPK: E04B 1/80

Značky: tepelnoizolačná, doska, fasády

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-283102-tepelnoizolacna-doska-na-fasady.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tepelnoizolačná doska na fasády</a>

Podobne patenty