Obsluhovací gombík, najmä otočný gombík na vykurovacie, prípadne klimatizačné zariadenie do automobilu

Číslo patentu: 283100

Dátum: 27.12.2002

Autor: Schwarz Stefan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Obsluhovací gombík, najmä otočný gombík (2) na vykurovacie, prípadne klimatizačné zariadenie do automobilu, je axiálne aretovaný a otáčavo vedený priamo v čelnej stene (1) obsluhovacieho zariadenia prostredníctvom protikotúča (3), nasunuteľného zo zadnej strany čelnej steny (1) na ovládací hriadeľ (2.2) obsluhovacieho gombíka (2) a radiálneho klzného okraja (3.4).

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 6. 2. 1995 7.(24) Dátum nadobudnutia (51) m- Cl- účinkov patentu 4. 2. 2003 Vestník UPV SR c. 2/2003 B 60 K 37/06(31) Číslo prioritnej prihlášky 941028334 BÓOH 1/00(32) Dátum podania príoritnej prihlášky 24. 2. 1994 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority EP VLASTNICTVA (40) Dátum zverejnenia prihlášky 7. s. 1996 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR as. 08/1996(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 27. 12. 2002(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(se) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(73) Majiteľ Valeo Klimasysteme GmbH, Rodach, DE(54) Názov Obsluhovací gombík, najmä otočný gombík na vykurovacie, prípadne klimatizačnê zariadenie do automobilu(57) Anotácia Obsluhovací gombík, najmä otočný gombík (2) na vykurovacie, prípadne klimatizačnć zariadenie do automobilu, je axiálne aretovaný a otáčavo vedený priamo v čelnej stene(l) obsluhovacieho zariadenia prostredníctvom protikotúča(3), nasunuteľnćho zo zadnej strany čelnej steny (l) na ovládací hriadeľ (2.2) obsluhovacieho gombíka (2) a radiálneho klzného okraja (3.4).Vynález sa týka obsluhovacieho gombíka, najmä otočnćho gomblka na vykurovacie, prípadne klimatizäčnć zariadenie do automobilu, s obsluhovacím zariadením, ktorého ovládací hriadeľ, najmä otočný hriadeľ, na rubovej strane siaha cezjeden otvor čelnej steny.Obsluhovacie zariadenia slúžia obvykle na to, aby sa na prístrojovom paneli prostredníctvom rozličných obsluhovacích gombíkov najmä vzduch do rozdielnych únikových rovín rozdeľoval, aby sa nastavovala určitá teplota, prípadne frekvencia otáčania, a tým sa menili dodávané množstvá vzduchového ventilátora. Známe obsluhovacie zariadenia majú na to spravidla základné teleso s nosnou platňou na pristrojovom paneli a čelnú stenu, ležiacu vonku a prijímajúcu symboly na nastavovanie, ktorá je prednostne ako výstrek, z plastickej látky, prípadne ako výlisok z plastickej látky formovaná. Pred prednou stranou čelnej steny sú rozmiestnené obsluhovacie gombíky, ktoré siahajú s rubovým obsluhovacím hriadeľom cez čelnú stenu a nosnú platňu a sú priamo alebo nepriamo združenć s výstupnými prostriedkami, ktoré vedú kjednotlivým nastavovacím prvkom, najmä rozdeľovania vzduchu, nastavovania teploty,pripadne nastavovania ventilátora. Je známe, napríklad z EP-B 1-0 397 899, že sa kvôli meniteľnej aretácii obsluhovacích gombíkov ich otočný hriadeľ uloží v nosnej platni a otočný gombík sa nasunie bezdotykovo k čelnej stene na koniec otočného hriadeľa, vedúceho k prednej strane čelnej steny.Podľa úlohy predloženého vynálezu sa má vytvorit vykurovacie, prípadne klimatizačné zariadenie do automobilu s plocho zostrojeným a s jednoduchými prostriedkami napriek nutnej kompenzácii výrobných a montážnych tolerancii ľahkosť chodu zabezpečujúcim ovládaním obsluhovacích gombíkov v obsluhovacom zariadeni.Túto úlohu spĺňa obsluhovací gombík, najmä otočný gombík na vykurovacie, pripadne klimatizačné zariadenie do automobilu, s obsluhovacím zariadením, ktoreho ovládací hriadeľ, najmä otočný hriadeľ na rubovej strane siaha cez jeden otvor čelnej steny, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že je uložený v čelnej stene a je radiálne a axiálne vedený.Prednostne rozpracovania vynálezu sú práve predmetom uvedených nárokov.Pomocou priameho otáčavého uloženia obsluhovacieho gombíka v čelnej stene sa zabráni sčítaniam tolerancií medzi nosnou platňou, určenou v známom prípade na umiestnenie otočného gombíka, a otočný gombík môže byť montovaný v tesnom axiálnom odstupe k čelnej stene, prípadne k nosnej platni bez toho, aby sa spochybňovala ľahkosť chodu, ktorá sa má zabezpečiť. V prípade čisto elektrického ovládania nastavovacích orgánov, a tým pri prednostnom vzdani sa dodatočne spínaných prenosových prostriedkov sa možno nosnej platne vlastne zrieknuť.V technologicky a montážno-technicky výhodnom a súčasne ľahkosť chodu obsluhy zabezpečujúcom spôsobe je obsluhovací gombík proti prednej strane čelnej steny s klzným uložením axiálne podopretý a ovládací hriadeľ, prednostne s obsluhovacím gombíkom tvoriaci jeden kus, jeprestrčený cez ložiskový otvor čelnej steny a na rubovej strane čelnej steny s protikotúčom s klzným uložením proti čelnej stene axiálne podopretým v zmysle aspoň jedného axiálneho prichytenia a tangenciálnej synchronizácie spojený, obzvlášť v zásuvnom smere zasunutý.Ovládací hriadeľ obsluhovacieho gombíka je účelne vytvorený V tvare objimky a vsunutý aretačnými, pripadne synchronizačnými výstupkami, vystupujúcimi z okraja objímky, do korešpondujúcich aretačných, prípadne synchronizačných otvorov protikotúča v zmysle axiálnej aretácie,prípadne tangenciálnej synchronizácie otáčok. Na axiálne krátkotvorenú kompenzáciu tolerancie a súčasne na prednostné klzné uloženie protikotúča proti rubovej strane čelnej steny má protikotúč, prednostne z plastickej látky vyhotovený formovaný v jednom kuse, axiálne proti rubovej strane čelnej steny vyčnievajúce a na túto pružne kĺzavo pritlačujúce sa pružinové jazýčky.Prehľad obrázkov na výkresochVynäez, ako aj ďalšie prednostné rozpracovania vynálezu podľa znakov uvedených nárokov sa bližšie vysvetľujú V nasledujúcom na základe jedného schcmaticky zobrazenćho prlkladu realizácie na nákrese na ňom ukazujú obr. l v čiastočnom výreze pôdorys prednej strany obsluhovacieho zariadenia s obsluhovacím gombíkom, najmä s otočným gombíkom, podľa vynálezu uloženým V čelnej stene, na nastavovanie frekvencie otáčania ventilátora obr. 2 usporiadanie podľa obr. lv reze lI-Il obr. 3 rubový nárys usporiadania podľa obr. l obr. 4 pôdorys prednej strany známeho obsluhovacieho zariadenia s tromi otočnými gombíkmi na nastavovanie frekvencie otáčania ventilátora, teploty, prípadne rozdeľovania vzduchu obr. 5 usporiadania podľa obr. 4 v reze V-V so známym uložením otočných gombíkov v nosnej platni základného ramu.Obr. 4, 5 ukazujú známe obsluhovacie zariadenie práve s otočným gombíkom 2 na nastavovanie rýchlosti ventilátora, a tým dodávaného množstva vzduchu s otočným gombíkom 6 na nastavovanie rozdelenia vzduchu do rozličných prívodných rovín vnútomého priestoru automobilu a nastavovacím gombíkom 7 na teplotu, napriklad prestavovanim záklopky na miešanie vzduchu riaditeľného, prípadne reguľovateľnćho vykurovacieho zariadenia na strane prívodu vzduchu.Obr. 5 znázorňuje jednotlivo známe uloženie otočnćho gombika vnúuí nosnej platne 5 na základe otočného gombíka 6 na nastavovanie záklopiek na rozdeľovanie vzduchu na to je kĺb krížového kĺbu 6.2 na strane nastavovania prostredníctvom prichytenia ovládacieho hriadeľa 6.1 v nosnej platni 5 axiálne a radiálne vedene uložený. Na prichytenie ovládacieho hriadeľa 6.1 je nasunutý otočný gombík 6 v axiálnom odstupe bezdotykovo k čelnej stene 1,príchytenej na prednej strane nosnej platne 5. S kĺbom krížovćho kĺbu 6.2 zo strany výstupu je spojený bovdenový hriadeľ 6.3, ktorý vedie k zariadeniu na rozdeľovanie vzduchu vo vykurovacom, prípadne klimatizačnom zariadeni.Obr. l až 3 znázorňujú na rozdiel od uloženia ovládacieho hriadeľa otočneho gombíka 6 v nosnej platni 5 podľa obr. 5 uloženie podľa vynálezu, tu na prestavovanie frekvencie otáčania ventilátora určeného otočného gombíkaako obsluhovacieho gombíka 2 v hmcovitom uložení otočného gombíka 1.1 čelnej steny l.Na jednoduché a axiálne krátko tvorené otočné uloženie obsluhovacieho gombíka 2 v čelnej stene l je obsluhujúci gombík 2 a na svojej rubovej strane, odvrátenej od držadla 2.1, spojený pomocou mpadky s prednostne v tvare objímky vytvoreným a V jednom kuse formovaným otočným hriadeľom 2.2 axiálnym zasunutím s protikotúčom 3 v axiálnom smere, ktorý klzavo prilieha na spodnú stranu čelnej steny 1 axiálne podopretý a radiálne vedený.V zmysle tangenciálnou vôľou postihnutej synchronizácie otáčania medzi obsluhujúcim gombíkom 2 a protikotúčom 3 má otočný hriadeľ 2.2 v tvare objímky rozdelene nad svojím obvodom aretačné, prípadne synchronizačne výstupky 2.5, ktore sú do korešpondujúcich, v ich tengenciálnom rozprestieraní oproti tangenciálnemu rozprestieraniu aretačných, prípadne synchronizačných výstupkov 2.5 zväčšených otvorov na zasunutie 3.1 vsunuté, prípadne prestrčenć. Na pripojenie napríklad potenciometra na nastavovanie frekvencie otáčania ventilátora je na výstupnej strane protikotúča 3 formovaný výstup otočnćho hriadeľa 3.5 na prenos nastavovania medzi obsluhovacím gombíkom 2 na jednej strane a prestaviteľným regulátorom rýchlosti ventilátora na strane druhej. Ak je plánovaný mechanický prenos nastavovania, napríklad výstredmkove pripojenie bovdenu alebo pákovćho pohonu, môže mať účelovo spodná strana protikotúča 3 vodiace plochy na prenos lomenej páky, ktorý je sám v jednej potom za čelnou stenou umiestnenej nosnej platni uložený V každom prípade zostáva uloženie obsluhovacíeho gombíka 2 podľa vynálezu voľné od tolerančne závislého podopretia ložiska relatívne k nosnej platni.Podľa jedného rozpracovania vynálezu je Obsluhovací gombík 2 nepriamo cez protikotúč 3 radiálne vedený v čelnej stene 1 otáčavo uložený k tomu prilieha protikotúč 3 s axiálne vyčnievajúcim klzným okrajom 3.4 zo strany vonkajšieho obvodu protí ohraničeníu ložiskového otvoru 1.2 čelnej steny 1.Na kompenzáciu technologicky, prípadne montážne-technicky podmienenej vôle a klzného uloženia je protikotúč 3 axiálne pružiac proti spodnej strane čelnej steny 1 podopretý, načo sú účelne v jednom kuse na protikotúč 3,vyhotovený z plastickej látky nastriekanć axiálne proti spodnej strane čelnej steny 1 vyčnievajúce, nad obvod klznej plochy protikotúča rozdelené, kĺzavo na spodnej strane čelnej steny priliehajúce pružinové jazýčky 3.3.Na ďalšie zlepšenie ľahkej prestaviteľnosti obsluhovacieho gombíka 2 má tento klzný prstenec 2.4, axiálne oproti prednej stene čelnej steny 1 vyčnievąjúci, na ktorom môže byť na dodatočné zlepšenie nasadené klmé uloženie 2.41 s obzvlášť dobrými klznýmí vlastnosťami, Účelne sa zhotovuje otočný gombík 2 a protikotúč 3, prípadne špeciálne klzný okraj 3.4 protikotúča 3, prípadne klzný prstence 2.4,prípadne jeho klzne uloženie 2.41 z plastickej látky s dobrým koeficientom klzu.Na účely hrubého, prípadne jemného vrúbkovania na rozličné aretovateľné nastavenia obsluhovacieho gombíka 2 je V ďalšom rozpracovaní vynálezu nad nastavovacím obvodom protikotúča 3, najmä na jeho vonkajšom obvode,upravené nastavovacie vrúbkovanie 3.6, do ktorého zaskakovací výstupok 4 pod tlakom pružiny zapadá tak, že na jednej strane je možné vrúbkovć prestavenie cez vrúbkovanie, ale na druhej strane pri dosiahnutí určitého nastavenia je táto poloha teraz samoprídržne ñxovateľná.l. Obsluhovací gombík, najmä otočný gombík na vykurovacie, prípadne klimatizačne zariadenie do automobilu, s obsluhovacím zariadením, ktorého ovládací hriadeľ, najmä otočný hriadeľ (2.2), na rubovej strane siaha cez jeden otvorčelnejsteny(l),vyznačuj úci sa tým ,že je uložený v čelnej stene (l) a je radiálne a axiálne vedený.2. Obsluhovací gombík pudia nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je proti prednej strane čelnej steny (1) s klzným uložením axiálne podopretý ovládací hriadeľ (2.2), prednostne v jednom kuse s obsluhovacím gombíkom (2) je prestrčený cez ložiskový otvor (1.2) čelnej steny (l) a na rubovej strane čelnej steny (l) spojený s protikotúčom (3), axiálne podopretým s klzným uložením proti rubovej strane čelnej steny (l), na vytvorenie aspoň jedného axiálneho prichytenia a tangenciálnej synchronizácie.3. Obsluhovací gombík podľa nároku 2, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že jeho ovládací hriadeľ (2.2) je v axiálnom zásuvnom smere spojený s protíkotúčom (3) pomocou západky.4. Obsluhovací gombík podľa nároku 3, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že jeho ovládací hriadeľ (2.2) je vytvorený v tvare objímky aje vsunutý aretačnými, prípadne synchronizačnými výstupkamí (2.5), vystupujúcimi z okraja objímky, do korešpondujúcich otvorov na zasunutie(3.1) protikotúča (3) na vytvorenie jednej axiálnej aretácie,prípadne tangenciálnej synchronizácie otáčania.5. Obsluhovací gombík podľa jedného z nárokov l až 4, najmä podľa nároku 4, vyznačujúci sa tý m , že jeho ovládací hriadeľ (2.2) je s tangenciálnou vôľou v synchronizácii otáčania s protíkotúčom (3).6. Obsluhovací gombík podľa aspoň jedného z nárokov laživyznačujúci sa tým,žejenepriamo cez protikotúč (3) radiálne vedený v čelnej stene (l) otáčavo uložený protikotúč (3) prilieha s axiálne vyčnievajúcim klzným okrajom (3.4) zo strany vonkajšieho obvodu proti ohraničeníu ložiskovćho otvoru (1.2) čelnej steny (l).7. Obsluhovací gombík podľa aspoň jedného z nárokov laž 6,vyznačujúcí sa tým,žejerelatívnek protikotúču (3) vyrovnávajúc tolerancie, axiálne pružiac podopretý.8. Obsluhovací gombík podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že protikotúč (3), prednostne z plastickej látky vyhotovený má v jednom kuse formované,axiálne proti rubovej strane čelnej steny (l) vyčnievajúce a na túto elastícky pritláčajúce a kĺzavo priliehajúce pružinovéjazýčky (3.3).9. Obsluhovací gombík podľa aspoň jedného z nárokov laž 8,vyznačuj úci sa tým,že priliehasaxiálne vyčnievajúcim, najmä s klzným uložením (2.41) vybaveným klzným prstencom (2.4) proti prednej strane čelnej steny (l).10. Obsluhovací gombík podľa aspoň jedného z nárokov l ažłvyznačujúci sa tým,žeprotíkotúč (3) je vybavený nastavovacím vrúbkovaním (3.6) prebiehajúcim v nastaviteľnom smere, do ktorého zapadá zaisťujúca aretácia vrúbkov, najmä pružiaci zaskakovací výstupok.

MPK / Značky

MPK: B60H 1/00, B60K 37/06

Značky: otočný, gombík, vykurovacie, zariadenie, klimatizačné, najmä, případně, obsluhovací, automobilů

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-283100-obsluhovaci-gombik-najma-otocny-gombik-na-vykurovacie-pripadne-klimatizacne-zariadenie-do-automobilu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obsluhovací gombík, najmä otočný gombík na vykurovacie, prípadne klimatizačné zariadenie do automobilu</a>

Podobne patenty