Kontajner na kvapaliny a príslušenstvo na jeho prepravu

Číslo patentu: 283094

Dátum: 27.12.2002

Autor: Brambach Johan Arie

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kontajner na kvapaliny, najmä na kvapaliny obsahujúce plyn, pozostáva z vonkajšieho obalu (2) z flexibilného materiálu odolného voči tlaku, z najmenej jedného plyno- a/alebo kvapalinotesného vnútorného obalu (3), umiestneného vo vnútri vonkajšieho obalu (2) a oddeliteľného od neho a najmenej jednej plniacej prípojky na plnenie vnútorného obalu. Kontajner je skladací a je vytvorený ako prenosný prepravný, ktorý má vonkajší obal (2) z pevného ešte flexibilného materiálu ako je elastomérny materiál vystužený vláknom, pričom jeho priečny prierez je kruhový.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 26. 1. 1996 7.(24) Dátum nadobudnutia (51) 1 m Cl účinkov patentu 4. 2. 2003 Vestník UPV SR č 2/2003 B 651) 88/18(31) Číslo priorítnej prihlášky 9500149(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 27. 1. 1995 ÚRAD (33) Krajina alebo regionálna PRIEMYSELNÉHO organizácia priority NL VLASTNICTVÍ (40) Dátum zverejnenia prihlášky 8. 4. 1998 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č. 04/1998(47) Dátum sprístupnenia patentu verejnosti 27. 12. 2002(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT PCT/NL 96/00043(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 096/22929(73) Majiteľ EURO MAINTENANCE LEASE PRODUKTIE B. V., Schipol, NL(72) Pôvodca Brambach Johan Arie, Leimuiden, NL(54) Názov Kontajner na kvapaliny a príslušenstvo na jeho prepravuKontajner na kvapaliny, najmä na kvapaliny obsahujúce plyn, pozostáva z vonkajšieho obalu (2) z flexibilného materiálu odolného proti tlaku, z najmenej jedného plynoa/alebo kvapalinotesného vnútomćho obalu (3), umiestnenćho vnútri vonkajšieho obalu (2) a oddeliteľného od neho,a najmenej jednej plniacej prípojky na plnenie vnútomého obalu. Kontajner je skladací a je vytvorený ako prenosný prepravný, ktorý má vonkajší obal (2) z pevného ešte flexibilného materiálu, ako je elastomćmy materiál vystužený vláknom, pričom jeho priečny prierezje kruhový.Vynález sa týka kontajnera na kvapaliny, najmä na kvapaliny obsahujúce plyn a príslušenstva na prepravu kontajnera.Kontajnery na kvapaliny sú známe V rôznych podobách. Nádrže podľa predchádzajúceho stavu techniky majú nevýhodu, najmä keď sú používané na kvapaliny obsahujúce plyn, ako napríklad pivo alebo iné tekutiny nasýtené kysličníkom uhličitým, že tu počas plnenia tohto kontajnera musí existovať tlakový rozdiel medzi jeho vnútrom a zásobníkom dodávania kvapaliny. Navyše, na začiatku postupu plnenia daná kvapalina tečie do v podstate prázdneho objemu. Výsledok toho je ten, že časť plynu zadržovanćho v kvapaline môže ľahko vychádzať na povrch, a to spôsobí zhoršovanie jej kvality. Navyše, kontajner podľa predchádzajúcej techniky má taký nedostatok, že takisto pri vypúšťaní určitého množstva kvapaliny môže plyn v prázdnom objeme vnútri kontajnera ľahko vychádzať na povrch, a to postupne zvyšuje jeho objem. Kontajnery podľa predchádzajúcej techniky, ako napríklad sudy na pivo, majú takisto taký nedostatok, že keď sú prázdne, zaberajú veľký priestor.Cieľ tohto vynálezu spočíva v tom, že je treba vyrobiť kontajner, aký je uvedený v úvode, v ktorom sú tieto nedostatky odstránenć jednoduchým, ale účinným spôsobom.Uvedené nedostatky sú do značnej miery odstránené kontajnerom na kvapaliny, najmä na kvapaliny obsahujúce plyn podľa vynálezu, pozostávajúcim z vonkajšieho obalu z tlexibilného materiálu, odolného proti tlaku, z najmenej jedného plyno- a/alebo kvapalinotesného vnútomého obalu,umiestnenćho vnútri vonkajšieho obalu a oddeliteľnćho od neho a najmenej jednej plniacej prípojky na plnenie vnútorného obalu, pričom kontajner je skladací, ktorého podstata spočíva V tom, že je vytvorený ako prenosný prepravný, ktorý má vonkajší obal z pevného ešte flexibilného materiálu, ako je elastoměrny materiál vystužený vláknom,pričom jeho priečny prierez je kruhový.Vo výhodnom uskutočnení je vnútomý oba usporiadaný vymeniteľne vo vonkajšom obale.V ďalšom výhodnom uskutočnení je vonkajší obal plyno- a/alebo kvapalinotesný.V ďalšom výhodnom uskutočnení je medzi vnútomým obalom a vonkajším obalom druhá plniaca prípojka na plnenie uvedeného priestoru.Výhodnć je, keď je vonkajší obal z elastoměmeho materiálu vystuženćho vláknom.Výhodné je tiež, ked vonkajší obal má v najmenej jednej polohe otvor, ktorý je uzavretý uzavieracou vložkou, v ktorej je usporiadaná najmenej jedna plniaca prípojka.V ďalšom výhodnom uskutočnení má vonkajší obal kruhovo tvarovemý prierez a/alebo obsahuje spojovací prostriedok, napriklad na spojenie kontajnera s príslušenstvom na valivú prepravu kontajnera, pričom os spojovacieho prostriedku je totožná so stredovou osou kruhovo tvarovaného prierezu.V ďalšom výhodnom uskutočnení je vonkajší obal z neelastického materiálu.Podstatou vynálezu je aj príslušenstvo na prepravu kontajnera, ktoré obsahuje držadlo alebo spojovací člen, tyč a spojovací člen na spoluprácu so spojovacím prostriedkom.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej podrobne vysvetlený pomocou odkazov na príslušne obrázky, veľmi názome zobrazujúce príklad vytvorenia kontajnera podľa tohto vynálezu.Obr. l - znázorňuje perspektívny pohľad na niekoľko na seba naložených, skladacích kontajnerov podľa jedného vytvorenia tohto vynálezuObr. 2 - znázorňuje perspektívny a čiastočne rozložený pohľad na kontajner z obr. 1, v naplnenom stave.Obr. 3 - znázorňuje perspektívny pohľad na použitie kontajnera podľa tohto vynálezu s príslušenstvom na jeho valivú prepravu.Obr. l znázorňuje tri kontajnery (nádrže) 1 na kvapaliny, najmä na kvapaliny obsahujúce plyn, v zloženom a na seba naskladanom stave. Každý kontajner 1 obsahuje vonkajší obal 2 z flexibilného materiálu, odolného tlaku a plyno- a/alebo kvapalinotesný vnútomý obal 3 z tlexibilnćho materiálu, tento vnútomý obal 3 je usporiadaný vnútri vonkajšieho obalu 2 voľným spôsobom (pozri sa na obr. 2). Vonkajší obal 2 môže byť, napríklad, vyrobený z elastometrickćho materiálu, ktorý je vystužený vláknom. V dôsledku toho je vonkajší obal deformovateľný, ale málo elastický. Obal vyrobený týmto spôsobom je opísaný, napríklad, v EP-A 0626 338, a na tento dokument sa odkazuje pokiaľ ide o ďalšie vysvetlenie.V príkladnom vytvorení, ako je to znázornená, kontajner 1 obsahuje plniacu/vypúšťaciu prípojku 4, ktorá môže byť konštruovaná akýmkoľvek vhodným spôsobom. Táto plniaca prípojka vytvára vstup dovnútra vnútorného obalu 3.Pokial je to požadované, je možné vnútri vonkajšieho obalu 2 umiestniť viac ako jeden vnútomý obal 3, takže v kontajneri 1 existuje niekoľko komôr. V tom prípade je pre každý vnútorný obal 3 vytvorená jedna plniaca prípojka, tie plniace prípojky môžu byť integrované do jedného spojovacieho prvku.V znázornenom, príkladnom vytvorení má kontajner 1 pri svojom naplnení eliptický pozdlžny prierez a kruhový priečny prierez. Vzhľadom na tento tvar je kontajner ľahko skladateľný plochým spôsobom v smere paralelnom na krátku os elipsy, ale nie V smere paralelnom najej dlhú os. V pólových polohách vonkajšieho obalu 2 sú vytvorene otvory, ktoré sú uzavreté uzavieracou vložkou 5, z ktorých je na obrázku viditeľná len jedna. Uzavieracia vložka 5 obsahuje priechodný otvor na pripojenie plniacej prípojky 4. Je samozrejme možné vytvoriť tento vonkajší obal aj iným spôsobom.Vnútomý obal 3 môže byť zasunutý do vonkajšieho obalu 2 a z neho vybratý cez jeden z otvorov vo vonkajšom obale 2. V dôsledku toho môže byť vnútomý obal 3 ľahko odmontovaný kvôli čisteniu alebo v prípade poškodenia. Takisto je možné použiť rôzne typy vnútomých obalov na rôzne použitie.V altematívnom vytvorení môže byť vonkajší obal 2 úplne plyno- a/alebo kvapalinotesný, uzavieracia vložka 5 môže byť vzduchotesne pripevnená na vonkajší obal a pl SK 283094 B 6niaca prípojka 4 môže byť vzduchotesne pripevnená vnútri uzavieracej vložky 5. V takej podobe môže byť druhá plniaca prípojka (na výkrese neznázomená) prednostné umiestnená v uzavieracej vložke 5, táto druhá uzavieracia prípojka vytvára vstup do priestoru medzi vnútomým obalom 3 a vonkajším obalom 2. Obe plniace prípojky môžu byť integrované do jedného spojovacieho prvku. V takom vytvorení môže byť v priestore medzi vonkajším obalom 2 a vnútomým obalom 3 umiestnené druhé médium.Také vytvorenie kontajnera, ake je opísanć, je veľmi vhodné na prepravovanie nebezpečných kvapalín, napríklad vodíkového plynu. Vodíkový plyn je potom, napríklad, vo vnútomom obale 3, kde priestor 6 medzi vnútomým obalom 3 a vonkajším obalom 2 je plnený héliom, takže v prípade nehody, pri ktorej sa poškodí vnútomý obal 3, sa vodíkový plyn a hélium zmiešajú, a takto sa vytvorí neškodná zmes.V tomto vytvorení kontajnera je ďalej možno plniť vnútomý obal 3 kontajnera pod tlakom, to znamená, že vnútomý obal 3 je prázdny a potom poskladaný a priestor medzi vnútomým obalom 3 a vonkajším obalom 2 je naplnený pod tlakom.Kontajner 1, ako je opísaný, je uprednostňovaný preto,že pri ňom nie je treba, aby bol tlakový rozdiel medzi vnútrajškom tohto kontajnera 1 a zásobníkom dodávania kvapaliny počas plnenia a daná tekutina netečie do veľkého prázdneho priestoru. V dôsledku toho z kvapaliny, ktorá zadržuje plyn, nebude počas plnenia vychádzať plyn, takže kvalita tejto tekutiny sa nebude zhoršovať. Navyše, keď sa kvapalina používa a vypúšťa z kontajnera 1, objem tohto kontajnera môže byť adaptovaný na zvyšné množstvo kvapaliny, takže takisto počas tohto použitia nemôže plyn z kvapaliny unikať. V dôsledku toho je životnosť skladovania určitej tekutiny, ktorá si udržuje svoju konštantnú kvalitu, podstatne predĺžená. Kontajner, tak ako je opísaný, je teda veľmi vhodný ako sud na pivo. Kvalita piva zostáva stále na vysokej úrovni tak počas plnenia, ako počas vypúšťania piva z tohto kontajnera.Na plnenie kontajnera 1 a vypúšťanie tekutiny alebo plynu z kontajnera 1 sa dá použiť prislušenstvo, ktoré je samo osebe známe, alebo ktoré je špeciálne adaptované.Obr. 3 znázorňuje, že vonkajší obal 2 kontajnera 1 je vybavený v jednej svojej pólovej polohe spojovacím prostriedkom 7 na pripojenie kontajnera na spojovací člen 8 príslušenstva 9 na valivú prepravu tohto kontajnera. Toto spojenie by malo byť také, aby sa jeho os zhodovala so stredovou osou kruhového prierezu kontajnera, takže toto spojenie môže byť ako rotačná os kontajnera 1. V tom prípade je príslušenstvo 9 vybavené ťažnou alebo tlačnou tyčou 10, a na jej voľnom zakončení je vytvorené držadlo 11. Aby sa mohol prepraviť plný kontajner l, musí sa tento postaviť vzpriamene ako koleso s k sebe spriahnutým prislušenstvom a potom môže používateľ ťahať alebo tlačiť kontajner pomocou držadla 11 do požadovanej polohy. Preprava kontajnera je teda relatívne ľahká. Je takisto možné kontajner nechať ťahať, napríklad za nejakým prostriedkom, pomocou vhodného príslušenstva so spojovacím členom v držadle. V takom pripade a V iných špeciálnych situáciách môže nejaký prostriedok (vozidlo) prepravovať kontajnery, ktoré napriklad obsahujú palivo. Ďalej je možné navzájom spojiť niekoľko takých kontajnerov 1 vhodnými spojovacími prostriedkami, a potom sa vytvorí konštrukcia kontajnera, ktoráje prepraviteľná opísaným spôsobom.Spojovací prostriedok 7, ako je opísaný, môže byť takisto použitý na spojenie kontajnera 1 s napríklad bežiacim pásom v pivovare, kde je kontajner 1 plnený (opäť). Tak isto v mieste použitia môžu byť použité spojovacie prostriedky na pripojenie na vypúšťacie (výčapnć) prostriedky.Ďalej je možno nastavovať tieto kontajnery jeden na druhý použitím vhodných ukladacích prostriedkov. Tieto ukladacie prostriedky môžu byť pripojene na kontajner pomocou uvedeného spojovacieho prostriedku.Je treba poznamenať, že v rámci tejto prihlášky pojem kvapalina (médium) zahŕňa takisto plyn pod tlakom. Ďalej je jasné, že každá plniaca prípojka 4 obsahuje zvyčajným spôsobom vhodný uzavieraci prostriedok.Tento vynález nie je obmedzený na už opísané vytvorenia, ktoré sa V jeho rámci môžu rôznymi spôsobmi meniť.l. Kontajner na kvapaliny, najmä na kvapaliny obsahujúce plyn, pozostáva z vonkajšieho obalu z flexibilného materiálu, odolného proti tlaku, z najmenej jedného plyno-a/alebo kvapalinotesného vnútorného obalu, umiestneného vnútri vonkajšieho obalu a oddeliteľného od neho a najmenej jednej plniacej prípojky na plnenie vnútomého obalu,pričom kontajner je skladací, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je vytvorený ako prenosný prepravný, ktorý má vonkajší obal (2) z pevného ešte ílexibilnćho materiálu, ako je elastomérny materiál vystužený vláknom, pričom jeho priečny prierez je kruhový.2. Kontajner podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vnútomý obal (3) je usporiadaný vymeniteľne vo vonkajšom obale (2).3. Kontajner podľa nároku 3, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že vonkajší obal (2)je plyno- a/alebo kvapalinotesný.4. Kontajner podľa nároku 3, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že medzi vnútomým obalom (3) a vonkajším obalom (2) je druhá plniaca prípojka (4) na plnenie uvedeného priestoru.5. Kontajner podľa niektorého z predchádzajúcich nárokovlaž 4,vyznačujúci sa tým, ževonkajši obal (2) je z elastomérneho materiálu vystuženého vláknom.6. Kontajner podľa niektorého z predchádzajúcich nárokovlaživyznačujúci sa tým, ževonkajší obal (2) má v najmenej jednej polohe otvor, ktorý je uzavretý uzavieracou vložkou (5), v ktorej je usporiadaná najmenej jedna plniaca prípojka (4).7. Kontajner podľa niektorého z predchádzajúcich nárokovlaž 6,vyznačuj úci sa tým, ževonkajší obal (2) má kruhovo tvarovaný prierez a/alebo obsahuje spojovací prostriedok (7) na spojenie s príslušenstvom na valivú prepravu, ktorého os je totožná so stredovou osou kruhovo tvarovaného prierezu.8. Kontajner podľa niektorého z predchádzajúcich nárokovlažlvyznačujúci sa tým, ževonkajši obal (2) je z neelastického materiálu.9. Príslušenstvo na prepravu kontajnera podľa nároku 7,vyznačuj úce sa tým, že obsahuje držadlo(11) alebo spojovací člen, tyč (10) a spojovací člen (8) na spoluprácu so spojovacím prostriedkom (7).

MPK / Značky

MPK: B65D 88/18

Značky: kontajner, príslušenstvo, prepravu, kvapaliny

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-283094-kontajner-na-kvapaliny-a-prislusenstvo-na-jeho-prepravu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kontajner na kvapaliny a príslušenstvo na jeho prepravu</a>

Podobne patenty