Prostriedok na báze vyššiemolekulových, kruhovosubstituovaných N,N’-difenyl-p-fenyléndiamínov, spôsob jeho prípravy a polymérna kompozícia s jeho obsahom

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Opisujú sa vyššiemolekulové, kruhovosubstituované N,N'-difenyl-p-fenyléndiamíny všeobecného vzorca (I), kde R1 je atóm vodíka, metyl alebo N-fenylamino-skupina, R2 je atóm vodíka, metyl, N-fenylamino alebo hydroxyskupina, m a n sú celé čísla od 0 do 2, a ich výroba reakciou hydrochinónu 1 až 2,2 molovým násobkom N-fenyl-p-fenyléndiamínu vzorca (II) a/alebo 2 až 2,5 molovým násobkom aromatických amínov, pozostávajúcej z rôznych vzájomných molových pomerov anilínu, o-toluidínu, prípadne p-toluidínu alebo zmesových toluidínov, ďalej zmesových xylidínov alebo aj individuálneho xylidínu a od 1 až 99 % N-fenyl-p-fenyléndiamínu vzorca (II), pričom kondenzácia prebieha pri teplote od 175 do 320 °C od 3 do 18 h v prítomnosti kondenzačného katalyzátora do vylúčenia reakčnej vody. Prostriedok je na stabilizáciu pridávaný v množstve 0,05 až 5,0 % hmotnostných do polymérneho substrátu, ktorým môže byť latex na báze syntetického kaučukového uhľovodíka alebo vulkanizát na báze prírodného a/alebo syntetických kaučukov.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA ,m) SK 281 439 islo prihlášky 1452-95 Dátum podania 17.11.1995 (13) Druh dokumentu B 6 Číslo príoritnej prihlášky (51) 1 m. C 17 Dátum Pľĺ°ľĺľYí C 07 C 211/51ÚRAD Dátum zverejnenia udelenia PRIEMYSELNĚHO vo Vestníku 12.03.2001 VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(72) Pôvodca vynalezu Vašš František, RNDr., CSc., Bratislava, SK(54) Názov vynálezu Prostriedok na báze vyššiemolekulových, kruhovosubstituovanýeh N,Ndifenyl-p-fenyléndiaminov, spô sob jeho prĺpravy a polymérna kompozícia s jeho obsahom(I), kde R je atóm vodika., metyl alebo N-fenylatnino-skupina, R 2 je atóm vodlka, metyl, N-fenylamino alebo hydroxyskupina, m a n sú celé čísla od 0 do 2, a ich výroba reakciou hydrochinónu l až 2,2 molovým násobkom N-fenyl-p-fenyléndiamínu vzorca (II) a/alebo 2 až 2,5 molovým nàsobkom aromatických aminov, pozostávajúcej z rôznych vzájomných molových pomerov anilínu, o-toluidinu, prípadne p-toluidínu alebo zmesových toluidinov, ďalej zmesových xylidínov alebo aj individuálneho xylidínu a od 1 až 99 N-fenyl-p-fenylćndiamínu vzorce (II), pričom kondenzáeia prebieha pri teplote od 175 do 320 °C od 3 do 18 h v prítomnosti kondenzačného katalyzàtora do vylúčenia reakčnej vody. Prostriedok je na stabilizáciu pridávaný v množstve 0,05 až 5,0 hmotnostných do polymémeho substrátu, ktorým môže byť latex na báze syntetického kaučukového uhľovodíka alebo vulkanizát na báze prirodneho a/alebo syntetických kaučukov.Vynález sa týka prostriedku na báze vyššiemolekulových, kruhovosubstituovaných N,N-difenyl-p-fenyléndiamínov a spôsobu jeho prípravy, ako aj polymérov, ktoré ho obsahujú. Ide o vysokoúčinný stabilizačný prostriedok úžitkových polymérov, zvlášť kaučukových zmesi.Je známe, že polyméry účinkom povetemostných vplyvov, ako napr. tepla, svetla, ozónu, kyslíka a podobne, ale aj účinkom dynamického namáhania, podliehajú degradácii, ktorá výrazne limituje ich využiteľnosť a životnosť, a preto je nevyhnutné chrániť ich pred týmito nepriaznivými účinkami pomocou rôznych stabilizátorov. Rozhodujúcou podmienkou účinnej ochrany je dlhodobá prítomnosť potrebného množstva v chránenom substráte, ktorá je výslednicou takých vlastností, ako napr. molekulová hmotnosť,teplota topenia, charakter interakcie s polymémou matricou a podobne, s tým úzko súvisí kvalita jeho distribúcie v polymére, odolnosť proti vykvetneniu, odparovaniu alebo vypieraniu z chráneného substrátu a iné.Z hľadiska ochrany polymérov, najmä kaučukových vulkanízátov, proti tennickej a mechanickej degradácii a proti účinkom ozónu majú významné postavenie najmä rôzne N,NĽdiaryl-p-fenyléndiamíny.Rôzne N,N-diaryl-p-fenylćndiamíny predstavujú účinnú triedu antídegradantov majúcich antiozonačné a antioxidačne účinky brániace degradácii kaučukových vulkanizátov v priebehu ich exploatácie. V US patente č. 2 238 320 sú známe prípravy N,N-difenyl-p-fenyléndiamínu, N-fenyl-N -o-tolyl-p-fenyléndiamínu, N,N-di-o-to 1 yl-p-fenyléndiamínu a ďalších obdobných derivátov, pripravených kondenzáciou hydrochinónu a príslušných aromatických amínov za katalýzy kyseliny fosforečnej do teploty 260 °C. N,NDifenyl-p-fenyléndiamín bol ďalej analogicky pripravený za katalýzy hydrogensíranu sodnćho (US patent č. 2 028 074), bezv. chlorovodíka (US patent č. 2 029 642), trietylfosfátu (US patent č. 2 503 712 a 2 503 778) a tetraizopropyltitanátu (US patent č. 2 824 137).Podľa US patentu č. 3 432 460 boli zmesi kruhovo alkylovaných N,N-dífenyl-p-fenyléndiaminov pripravené rovnako zahrievaním hydrochinónu alebo p-aminofenolu s danou zmesou aromatických amínov, akými sú anilín, o-toluidín, zmesovć toluidíny a xylidíny, v prítomnosti kondenzačnćho katalyzátora, zvlášť chloridu železitého, do teploty 250 °C s použitím toluénu na azeotropické odlúčenie reakčnej vody. Podľa US patentu č. 3 674 705 je možné pripraviť voľne pohyblivé N,Nldiaryl-p-fenyléndiaminy pre polychloroprén. V tomto prípade sa zmesový produkt pripravený kondenzáciou hydrochinónu s o-toluidlnom a zmesovými xylidínmi za súčasnej katalýzy chloridov hlinitého a železítého, zhomogenizoval pri 120 °C s kremičitanom vápenatým (s povrchom 95 mz/g) a sfinalizoval. V US patente č. 3 785 995 je opísaná príprava antiozonant-antioxidant zmesi, kde sa napr. zmiešali N,N-diaryl-p-fenyléndimíny, pripravené kondenzáciou hydrochinónu s 80 o-toluidínu a 20 zmesových xylidínov, s N-fenyl-2-naitylamínom a naniesli opäť na kremičitan vápenatý.Metódu prípravy nízkotopiacich (t. t. S 60 °C), kruhovo alkylových N,N-dífenyl-p-fenyléndíamínov, zahŕňa US patent č. 4 269 763. Táto spočívala v špeciálnom zložení východískovej reakčnej násady pomeru hydrochinónu a zmesi už uvedených aromatických arnlnov podľa výpočtu, v ktorej zmesové xylidíny boli v zastúpení 50 At Postup prípravy bol analogický so spôsobom prípravy ako v US patente č. 3 432 460, s odporučenim použitia tlakovej nádoby pri optimálnom móde danej kondenzúcie.Hoci doteraz známe zmesovć N,N-diaryl-p-fenyléndiamíny sú účinné antidegradanty kaučukových vulkanizátov, žiadne z nich nezabezpečujú v celom rozsahu požiadavky, kladené na antidegradanty pri ich aplikácii do výrobkov použitých v extrémnych pracovných podmienkach. Dôležitými požiadavkami v tomto mysle sú predovšetkým dlhodobá účinnosť, primeraná migrovateľnosť,znížená prchavosť a odolnosť proti extrakcii vodou a rozpúšťadlami.Použitie prostriedku na báze vyššiemolekulových, kruhovosubstituovaných N,N-difenyl-p-fenyléndiamínov podľa predmetu vynálezu dáva dobrý predpoklad k zvýšenej permanencii i účinnosti v exploatovaných kaučukových vulkanizátoch.Pri rozsiahlom experimentálnom štúdiu prípravy vyššiemolekulových, kruhovosubstituovaných N,N-difeny 1-p-fenylendiamínov sme teraz celkom neočakávane s prekvapením zistili, že tieto zlúčeniny s vyhovujúcirni fyzikálno-chemickými vlasmosťami možno pripraviť aj s využitím dostupného medziproduktu N-fenyl-p-fenylćndiamínu. Taktiež sme zistili, že po aplikácii takto pripravených látok do polymérov, sa dosahuje význarrmého ochranného účinku.Nadväzne na tieto prekvapujúce zistenie sme vyvinuli prostriedok na stabilizáciu polymérov na báze vyššiemolekulových, kruhovosubstituovaných N,N-difenyl-p-fenyléndiamínov a ich zmesi podľa vynálezu, ktorý má oproti známym N,N-difenyl-p-fenyléndiamínom viaceré výhody.Podstata vynálezu spočíva v tom, že prostriedok pozostáva z vyššiemolekulových, lcruhovosubtituovaných N,N-dífenyl-p-fenyléndiamínov a ich miesi všeobecného(I), kde R je atóm vodíka, metyl alebo N-fenylaminoskupina,R 2 je atóm vodíka, metyl, N-fenylamino alebo hydroxyskupina, m a n sú celé čísla od 0 do 2, pričom súčet m a n je v rozsahu od 0 do 4.Prostriedok na báze lcruhovosubstituovaných N,N-difenyl-p-fenyléndiamínov a ich zmesi všeobecného vzorca (I) možno pripraviť tak, že sa hydrochinón nechá reagovať s l až 2,2 molovým násobkom N-fenyl-pfenyléndíaminu vzorca (ll)a/alebo s 2 až 2,5 molovým násobkom zmesi aromatických amínov, pozostávujúcej z rôznych vzájomných molových pomerov anilínu, o-toluidínu, prípadne p-toluidínu alebozrnesových toluidínov, ďalej zrnesových xylidínov alebo aj individuálneho xylidínu a od l až do 99 mol N-fenyl-p-fenyléndiamínu vzorca (II), pri teplote od 175 do 320 °C počas 3 až 18 h v prítomnosti kondenmčného katalyzátora,výhodne v tlakovej nádobe, do vylúčenia reakčnej vody, s možnosťou použitia inermého rozpúšťadla na odstránenie reakčnej vody.Ako kondenzačné katalyzátory sú na spôsoby podľa vynálezu vhodné rôzne kyslé katalyzátory, najmä Lewisove kyseliny, ako sú chlorid hlinitý, železitý, zinočnatý, vápenatý, ďalej minerálne alebo organické kyseliny, akými sú kyselina fosforečná, chlorovodík, kyselina octová a pod.,potom kyslé soli, ako je hydrogensíran sodný a draselný,alebo tuhé látky s kyslým povrchom, akými sú bieliaca hlinka, zeolity, iónomeniče, pričom sú vhodné aj rôzne estery, napr. trialkylfosfáty, trialkyltiofosfáty, tetraalkoxytitanáty.Ako organické rozpúšťadlá sú na spôsoby podľa vynálezu vhodné najmä uhľovodíky, ako je toluén, xylćn, benzínoyć frakcie a pod.Dalej sme vyvinuli polymérne kompozície pozostávajúce z polymérneho substrátu a prostriedku podľa vynálezu.Vhodnými polymémymi substrátmi sú latexy syntetických kaučukov, ako je butadiénstyrénový, butadíénový,ízoprćnový, akrylonitrilový, a izoprén-ízobutylénový kaučuk a najmä vulkanizáty na báze prírodného a/alebo syntetických kaučukov, ako je butadiénstyrćnový, butadićnový,izoprćnový, akrylonitrilový, chloroprénový a imprćnizobutylénový kaučuk, etylénpropylénový terpolymér, prípadne zmesi niektorých týchto polymérov.Prostriedok podľa vynálezu je v týchto kompozíciách zastúpený v množstve 0,05 až 5,0 hmotnostných, výhodne v množstve 0,1 až 3,0 hmotnostných, vztiahnutých na východiskový polyrnér.Ku kompozíciám podľa vynálezu je možné pridať aj ďalšie prísady, ako sú antioxidanty, antiozonanty, vosky,plnidlá, znräkčovadlá, mazadlá, spracovateľské prísady,sieťovacie činidlá, aktivátory, prípadne iné, s podmienkou,že sú v systéme potrebné a nepôsobia antagonisticky vo vzťahu k stabilizačným účinkom prostriedku podľa vynálezu.Prostriedok podľa vynálezu sa môže zapracovať do substrátov, ktoré sa majú stabilizovať, vo fonne neupravenej taveniny, v defmovanej finálnej forme, vo forme kvapalného koncentratu, alebo ako tuhý masterbatch všeobecne známymi spôsobmi, ktorých súčasťou je vždy dôkladné miešanie. Polyméme substráty, stabilizované prostriedkom podľa vynálezu sa môžu spracovať na polotovary a tinálne výrobky, ako sú bloky kaučukov, kaučukové fólie,hadice, dopravné pásy, pneumaticky a iné, známymi spôsobmi, napríklad extrudovaním, valcovaním, lisovaním a podobne.zásadná výhoda prostriedku podľa vynàlezu V porovnaní so známym stavom techniky, ktorý reprezentuje použitie známych stabilizátorov na báze substituovaných N,N-difenyl-p-fenyléndiamínov, spočíva V jeho vysokej účinnosti, najmä v latexoch syntetických kaučukov a kaučukových vulkanizátoch, ktorá je výsledkom niäej prchavosti a vymývateľnosti zo systému, dobrej kompatibility s polymémou matricou a menšieho vplyvu na Vulkanizačné charakteristiky surových zmesí, pričom ešte majú priamivé toxikologické parametre.Prinosy pre výrobnú a spotrebnú sféru znamenajú aj vysoké výťažky vyššiemolekulových, lcruhovosubstituovaných N,NZdífenyl-p-fenyléndiamínov a ich zmesi s minimálnym množstvom nečistőt, pričom umožňujú využiť jednu z dostupných východiskových látok N-fenyl-p-fenylćndiamín vzorca (II), ktorý je medziproduktom pri výrobe N-izopropyl-Nłenyl-p-fenyléndiamínu, N-(l,3 dime-tylbutyl-NFfenyl-p-fenyléndiamínu a ďalších derivátov obdobného typu.Do 200 ml miešateľného autoklávu sa vsadilo 11,0 g(0,1 mol) hydrochinónu, 36,85 g (0,2 mol) N-fenyl-p-fenyléndiamínu, 0,45 g (2,5 mmol) bezvodého chloridu železitćho. Autokláv sa uzatvoril, prepláchol dusíkom a začal sa vyhríevať. Pri teplote okolo 100 °C sa uviedlo do chodu miešadlo (otáčky 800 S 4). Ked sa dosiahla teplota 270 °C, vždy pri tlaku cca 3 MPa sa azeotropicky odohrala reakčná voda. Kondenzácia prebiehala 5 h. Reakčná zmes sa ñltrovala za horúca cez fritu S-4 a tavenina produktu sa vyliala v podobe tenkej vrstvy na hliníkovú fóliu. Po stuhnuti taveniny a jej polámaní sa získalo 43,3 g (97,8 ) modročiernych šupín s teplotou topenia 109 až ll 3 C (určené na Kofłlerovom bloku).Do 250 ml trojhrdlej zábrusovej banky sa vložilo 22,02 g (0,2 mol) hydroehinónu, 36,85 g (0,2 mol) N-fenyl-p-fenylćndiarnínu, 0,6 ml koncentrovanej kyseliny fosforečnej a 5 ml toluénu. Po vybavení banky miešadlom, teplomerom, azeotropiekým nadstavcom a spâmým chladičom sa reakčná násada začala miešať a postupne zahrievať až na teplom 250 °C. Pri tejto teplote sa mes zahrievala cca 5 h,dokiaľ sa neodlúčila reakčná voda. Potom sa zmes ochladila zhruba na 150 °C, opatrne sa pridalo za miešania potrebné množstvo nasýteného roztoku uhličitanu sodného,pričom neutralizácia katalyzátora trvala 0,5 h a zároveň sa odlúčila podstatná časť reakčnej vody. Po neutralizácii sa ešte za miešania na chvíľu pripojila vodná výveva, čím sa odtiahli prvé prchavé podiely. Miešadlo sa vybralo a za ohrevu cca 250 °C sa odstránili posledné podiely prchavých organických látok. Anorganická časť sa odstránila ñltráciou taveniny za horúca cez fritu S-4. Tavenína produktu sa vyliala na fóliu, kde stuhla a rozdrobila sa na šupiny. Získalo sa 53,5 g (96,8 ) modročiemej látky s teplotou topenia 105 až 107 °C (určené na Kofílerovom bloku).Do 10 l autoklávu sa vsadilo l kg hydrochinónu (9,082 mol), 0,958 kg (l 0,287 mol) anilínu 0,701 kg (6,542 mol) o-toulidínu, 0,335 kg (l,8 l 8 mol) N-fenyl-p-fenyléndiamínu a 0,041 kg (0,253 mol) bezvodćho chloridu železitého. Autokláv sa uzatvoril, prepláchol dusíkom a začal sa vyhrievať. Pri teplote okolo cca 80 °C sa uviedlo do chodu miešadlo (otáčky 500 5), ked sa dosiahla teplota 300 °C a tlak cca 6 MPa kondenzácia prebiehala 5 h. Po ukončení reakčného času sa plášť autoklávu Chladil vzduchom a cez kovový destilačný nadstavec sa začala vypúšťať reakčná voda s prchavými podielmi. Ked tlak klesal na l MPa, chladeniu a vydestilovávaniu prchavých podielov sa napomáhalo stripovaním s dusíkom. Keď teplota klesla na cca 150 °C do autoklávu sa nadávkovalo potrebné množstvo roztoku uhličitanu sodného na neutralizáciu katalyzátora, ktorá sa robila cca 0,5 h. Potom sa ventil s destilačným nadstavcom otvoril, čím sa časť vody oddestilovala. Na koniec destilačného nadstavca sa počas l h pripojila výveva (tlak 20 - 50 torr) a teplota v priebehu l h sa zvyšovala až do 210 °C. Po ochladení reakčnej zmesi na 170 °C sa zmesový produkt z autoklávu do zváženej nádo SK 281439 B 6by vytlačil pomocou tlaku dusíka. Tavenina produktu sa pri cca I 4 O °C ñltrovala cez tlakový filter s polyakrylonitrilovým filtrom s kapacitou 2 1/rn 2. Získalo sa 2,502 kg (95,72Do 200 ml miešateľného autoklávu sa vsadilo 11,01 g(0,08 mol) o-toluidlnu, 1,2 l g (0,01 mol) zmesových xylidínov, 9,2 l g (0,05 mol) N-fenyl-p-fenyléndiamínu, 0,4 g tetraizopropyltitanátu a S ml toulénu. Postupovalo sa obdobne ako V príklade l, len s tým rozdielom, že sa reakčná zmes najprv zahrievala 1 h pri rekčnej teplote 175 °C a vlastná kondenzačná reakcia sa robila 5 h pri 240 C a pri tlaku cca 2 MPa sa odoberala azeotropicky reakčná voda. Reakčná zmes sa ñltrovala za horúca cez fritu S-4 a tavenina produktu sa vyliala v podobe tuhej vrstvy na hliníkovú fóliu. Po stuhnutí taveniny a jej polámani sa získalo 29,24 gDo 250 ml trojhrdlej zábrusovej banky sa vložilo 11,01 g (0,1 mol) hydrochinónu, 18,42 g (0,1 mol) N-fenyl-p-fenyléndiamínu, 12,86 g (0,12 mol) o-toluidínu a 0,4 ml trietylfosfátu. Po vybavení banky miešadlom, teplomerom,azeotropickým nadstavcom a spätným chladičom sa reakčná nàsada začala miešať a v priebehu 8 h sa postupne zahrievala až na teplom 280 °C, dokial sa neodlúčila reakčná voda. Potom sa zmes ochladila zhruba na 150 °C, opatrne sa pridalo za miešania potrebné množstvo roztoku uhličitanu sodnćho, pričom neutralizácia katalyzátora trvala cca 0,5 h. Po neutralizácii sa ešte za miešania na chvíľu pripojila vodná výveva, čím sa odtia.l 1 li prvé prchavé podiely. Miešadlo sa vybralo a za ohrevu cca 250 °C sa odstránili posledne podiely prchavých organických látok. Anorganická časť sa odstránila íiltráciou taveniny za horúca cez fritu S-4. Tavenina produktu sa vyliala na fóliu, kde stuhla a rozdrobila sa na šupiny. Získalo sa 41,98 g (94,85 ) modročiemej látky s teplotou topenia 86 až 92 °C (určené na Kofflerovom bloku).Prostriedok na báze vyššiernolekulových, kruhovosubstítuovaných N,N-difenyl-p-fenylćndiamínov z príkladu 1 sa v koncentrácii 1,5 hmotnostných na množstvo použitého kaučuku použil k stabilizácii vulkanizátu na báze butadíćnovćho (BR) a butadiénstryrćnového kaučuku (SBR). Zloženie zmesi (udáva sa v hmotnostných dieloch, vztiahnutých na 100 hrnotn. dielov kaučuku - dsk) SBR typ 1500 - 32 dsk SBR typ 1712 - 52 dsk BR - 16 dsk sadze typ ISAF - 64 dsk ZnO - 3 dsk síra 1,8 dsk urýchľovač N-cyklohexyl-Z-benzotiazolyl sulfćnamid - 1,5 dsk. Vulkanizáty boli pripravené lisovaním do optimá pri 145 °C. Antidegradačná účinnosť bola hodnotená podľa ČSN 62 1522 ako odolnost proti urýchlenému termooxidačnćmu starnutiu a podľa CSN 62 1529 ako odolnosť vulkanizátu proti pôsobeniu ozónu. Pôvodné vzorky sa exponovali za statických podmienokA 100 pphm O 3 defonnácia- 31 /o, 50 °C expozícia 8 h,bez preddefonnàcie. Sleduje sa prahová defomiácia °) PD. B Urýchlené termooxidačnć Starnutie (skúmavková metóda) pri 100 °C počas 5 dní. Sleduje sa pokles ťahových vlastností (pevnosť v ťahu a ťažnosť) po expozícii, v závislosti od pôvodnej hodnoty parametra pred expozleiou.Tabuľka l Antidegadačná účinnosť vzorky z príldadu 1Podmienky arpuncin Pnrmlztar - pr. l PD t L 9 1,0) Ako kritérium odolnosti vulkanizátu proti ozónovćmu starnutiu sa pri všetkých hodnoteniach použila hodnota PD, pod ktorou sa rozumie najvyššia hodnota statickej deformácie V , pri ktorej sa ešte na skúšobných telieskach po predplsanom čase nevyskytujú ozónová trhliny.Prostriedok na báze vyššiemolekulových, kruhovosubstituovaných N,N-difenyl-p-fenylćndiamínov z príkladu 3 sa v koncentrácii 2 hmotnosmých na množstvo použitého kaučuku použil k stabilizácii vulkanízátu z butadićnstyrćnového kaučuku (SBR). Zloženie zmesi (udáva sa v hmotnostných dieloch, vztiahnutých na 100 hmom. dielov kaučuku - dsk) SBR typ 1500 - 100 dsk, ZnO - 3 dsk,sadze typ HAF - 50 dsk, kyselina steárová - ldsk, slra 1,75 dsk, urýchľovač N-cyklohexyl-2-benzotiazolyl sulfćnamid 1,2 dsk. Vulkanizáty boli pripravené lisovaním do optima pri 150 °C. Antidegradačná účinnosť bola tennooxidačnemu starnutiu a podľa ČSN 62 1529 ako odolnosť Vulkanizátu proti pôsobeniu ozónu. Pôvodné vzorky sa exponovali za podmienok A. 55 pphm O 3, deformácia 31 , 23 °C, 24 h expozícia,preddefonnácia 48 h. Sleduje sa prahová defonnácia PD. B. Ozónovćmu stamutiu predchádza test extrahovateľnosti použitého stabilizátora zo vzoriek vulkanizátov v okyslenej destilovanej vode s pH 4 počas 10 dní pri teplote 50 °C v zariadení Linitest ďalej sa postupovala ako za podmienok A. C. Urýchlenć termooxidačnć stamutie (skúmavková metóda) pri 120 °C (72 h), sleduje sa pokles ťahových vlastností(pevnosť v ťahu a ťažnosť) po expozícii, v závislosti od pôvodnej hodnoty parametra pred expozíciouTabuľka l Antidegradačná účinnosť vzorky z príkladu 3

MPK / Značky

MPK: C07C 211/51, C07C 209/60

Značky: kompozícia, kruhovosubstituovaných, prostriedok, polymérna, vyššiemolekulových, báze, spôsob, obsahom, přípravy, n,n'-difenyl-p-fenyléndiamínov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-281439-prostriedok-na-baze-vyssiemolekulovych-kruhovosubstituovanych-nn-difenyl-p-fenylendiaminov-sposob-jeho-pripravy-a-polymerna-kompozicia-s-jeho-obsahom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedok na báze vyššiemolekulových, kruhovosubstituovaných N,N&#8217;-difenyl-p-fenyléndiamínov, spôsob jeho prípravy a polymérna kompozícia s jeho obsahom</a>

Podobne patenty