Spojovacie zariadenie na konce dvoch kĺbovo vzájomne spojených vozňových jednotiek podoprených o spoločný podvozok

Číslo patentu: 280373

Dátum: 10.12.1999

Autor: Köhler Günter

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spojovacie zariadenie pozostáva z rozvidlenej hlavy (2), ktorá je upevnená na prvej vozňovej jednotke (1) a ktorá má dva bočné vidlicové elementy (2a), zo spojovacieho závesu (4) upevneného na druhej vozňovej jednotke (3) a zasunutého medzi obidva vidlicové elementy (2a). Zariadenie ďalej pozostáva z čapu (6) spojky, ktorý má v spojovacom závese (4) pevné sférické ložisko (7). Pod rozvidlenou hlavou (2) sa nachádza horná časť otočnej panvy (8) uloženej na podvozku. Obidva vidlicové elementy (2a) majú vodorovne rozdelené ložisko na čap (6) spojky, lebo toto ložisko je vytvorené z pevnej spodnej ložiskovej panvy (13) a uvoľniteľnej hornej ložiskovej panvy (14), prostredníctvom ktorých je čap (6) spojky pevne zovretý vo vidlicových elementoch (2a).

Text

Pozerať všetko

(19) Číslo prihlášky 1786-92 Dátum podania 11.06.92 Číslo prioritnej prihlášky P 41 21 080.8 Dátum priority 26.06.91 Krajina priority DE ÚRAD Dátum zverejnenia 10.12.99 Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 10.12.99 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majiteľ patentu ABB HENSCHEL Waggon Union GmbH, Berlin, DE(72) Pôvodca vynálezu Köhler Gúunter, Dr., Siegen, DENázov vynálezu Spojovacie zariadenie na konce dvoch kĺbovo vzájomne spojených vozňových jednotiekSpojovacie zariadenie pozostáva z rozvidlenej hlavy(2), ktorá je upevnená na prvej vozňovej jednotke (1) a ktorá má dva bočné vidlicové elementy (2 a), zo spojovacieho závcsu (4) upevneného na druhej vozňovej jednotke (3) a zasunutého medzi obidva vidlicové elementy (2 a). Zariadenie ďalej pozostáva z čapu (6) spojky, ktorý má v spojovacom závese (4) pevne sférickć lozisko (7). Pod rozvidlenou hlavou (2) sa nachádza homá časť otočnej panvy (8) uloženej na podvozku. Obidva vidlicové elementy (2 a) majú vodorovne rozdelené lozisko na čap (6) spojky, lebo toto ložisko je vytvorené z pevnej spodnej ložiskovej panvy (13) a uvoľniteľnej homej ložiskovej panvy (14), prostredníctvom ktorých je čap (6) spojky pewie zovretý vo vidlicových elementoch (2 a).Vynález rieši spojovacie zariadenie na konce dvoch kĺbovo vzájomne spojených vozňových jednotiek člankových koľajových vozidiel podoprených spoločným podvozkom,pozostávajúcich z jednej rozvidlenej hlavy, ktora je upevnená na jednej vozňovej jednotke a je vybavená dvoma bočnými vidlicovými elementmi, z jedného spojovacieho závesu, ktorý je upevnený na druhej vozňovej jednotke aje vsunutý medzi obidva vidlicovć elementy a z čapu, ktorý preniká spojovacím závesom, a ktorý má v spojovacom závese sférické ložisko, pričom sa pod rozvidlenou hlavou nachádza homá časť, na podvozku uloženej, otočnej panvy.Pri koľajových článkových vozidlách, pri ktorých sa dve vzájomne spojené vozňové jednotky opierajú o spoločný podvozok, je potrebné spoľahlivo a bez vôle zaistiť prenàšanie ťažných a brzdových sil, ako aj zabezpečiť rovnomerná rozdelenie úložných síl, aby nedošlo k nepriaznivému ovplyvňovaniu jazdných vlastností článkového koľajového vozidla.Z UP-PS 16 2 l 917 je známe spojovacie zariadenie, v ktorom sa nachádza otočné uloženie čapu medzi obidvoma vozňami, ako aj sférické uloženie, pričom sa toto spojovacie zariadenie opiera o spoločný podvozok. Pri tomto spojovacom zariadení má uloženie otočného čapu zhodný stred zakrivenia ako sférické uloženie podvozka. Pretože otočný čap tohto zariadeniaje axiálne pevne obklopený valcovými pološltrupinami, môže dôjsť sice k obmedzenému vykývnutiu vozňa okolo strednej osi otočného čapu, ale nie priečne naň.Z DE-GM 66 O 9 630 je ďalej známe spojovacie zariadenie medzi dvoma vozňovými jednotkami a medziľahlým podvozkom, v ktorom sú obidve vozňovć jednotky spojené navzájom výkyvne prostrednictvom otočneho čapu a prostredníctvom sfćrickćho uloženia sa opierajú o medziľahlý podvozok. V tejto konštrukcii sa na spojenie otočným čapom nachádzajú dva sféricke krúžky s navzájom na seba dosadajúcimi klznými plochami s rovnakým polomerom a rovnakým stredom zakrivenia, ktoré vytvárajú vnútomý úložný element a vonkajší škrupinový element, pričom sférické uloženie na otočnom čape a sférické uloženie na medziľahlom podvozku majú, čo sa týka ich úložných plôch,zhodný stred krivosti. Toto spojovacie zariadenie rieši stanovenú úlohu uspokojivo. Nevýhoda tohto vyhotovenia však spočíva v uložení a montáži, prípadne demontáži úložného čapu. Vzhľadom na vysoke vodorovné a zvislć sily, ktoré musia úložný čap prenášať, musi mať tento úložný čap veľké rozmery. Na dosiahnutie dobrých jazdných vlastností je potrebne uloženie spojovacieho čapu prakticky bez vôle, čo ďalej vyžaduje veľmi presné lícovanie pri uložení spojovacieho čapu. Tieto skutočnosti spôsobujú v spojení s hrubou železničnou prevádzkou a nepriaznivým okolitým prostredím koróziu na uložení spojovacieho čapu,ktorá je príčinou vysokých nákladov pri jeho demontáži,pripadne aj pri montáži.Vynález má za úlohu vytvoriť spojovacie zariadenie uvedeného typu tak, aby v jeho pripade boli zabezpečené jednak požadované vlastnosti z hľadiska prenášania síl a uloženia bez vôle, a jednak, aby sa pri ňom dosiahla jedno duchá montáž a demontáž čapu spojky, a aby sa zaistilo uvoľňovanie obidvoch vozňových jednotiek od seba prostredníctvom jednoduchých prostriedkov.Podľa vynálezu sa táto úloha rieši tak, že sférické ložisko sa s čapom spojky nachádza pevne v spojovacom závese, obidva vidlicové elementy majú vodorovne rozdelené ložisko na čap spojky, ktore je vytvorené z pevnej spodnej ložískovej panvy a uvoľniteľnej homej ložiskovej panvy,prostredníctvom ktorých je čap spojky pevne zovretý vo vidlicových elementoch. Pritom podľa príkladu vyhotovenia vynálezu pozostáva sfčrickć ložisko vo svojom pozdĺžnom strede z guľovej časti čapu spojky, v ktorej sa v odstupe nachádza vonkajší krúžok s valcovým vonkajším plášťom a s čiastočne guľovým vnútomým plášťom, a guľovej časti čapu spojky a vonkajšieho krúžku, ktore sú navzájom spojené prostrednictvom navulkanizovanej gumovej vložky. Podľa druhého prikladu vyhotovenia vynálezu je sférické ložisko tvorené ložiskom, ktoré sa nachádza pevne na čape spojky, a ktore má valcový vonkajší a vnútomý krúžok, pričom vonkajší krúžok je vzhľadom na vnútorný krúžok sféricky pohyblivý. Účelne je podľa vynálezu čap spojky uložený prostredníctvom sférického ložiska vo valcovom otvore spojovacieho závesu a je na jednej strane prídržiavaný V otvore nákružkom a na druhej strane uzáverom. Účelne má čap spojky na obidvoch stranách sfćrickćho ložiska osadenia, ktoré sú upravené s vôľou pred spodnou ložiskovou panvou a homou ložiskovou panvou ložísk vidlicových elementov.Výhodne sa pri tomto spojovacom zariadení podľa vynálezu čap spojky spolu so sférickým ložiskom vopred namontuje na spojovací záves jednej vozňovej jednotky a po zvislom uložení do spodných ložiskových paniev ložísk vidlicových elementov druhej vozňovej jednotky sa pevne zovrie jednoduchými prostriedkami prostredníctvom horných uvoľniteľných ložiskových paniev. Tak sa zaistí jednoduché zmontovanie, pripadne demontovanie obidvoch navzájom spojených vozňových jednotiek, ako aj jednoduchá výmena spojovacieho zariadenia. Jednoduché, a na údržbu nenáročné konštrukčne elementy, zaručujú navyše aj pri dlhom nasadení koľajového vozidla vždy konštantné a bez vôle vytvorené uloženie spojovacieho zariadeniaPrehľad obrázkov na výkresochVynález je ďalej podrobnejšie vysvetlený pomocou príkladov vyhotovenia v spojeni s výkresovou časťou.Na obr. l je schematicky znázomený zvislý rez spojovacim zariadením podľa vynálezu. Na obr. 2 je znázomený rez rovinou podľa čiary II-II z obr. l. Na obr. 3 je znázornený pôdorys spojovacieho zariadenia podľa obr. l.Na prvej vozňovej jednotke l článkového koľajového vozidla sa nachádza rozvidlená hlava 2, ktorá má vidlicové elementy Za, kým na druhej vozňovej jednotke 3 sa na čelnom konci, ktorý je privrátený k prvej vozňovej jednotke 1,nachádza pevne spojovací záves 4, ktorý zasahuje medzi vidlicové elementy za. Vidlicové elementy Za rozvidlenej hlavy 2 a spojovací záves 4 majú navzájom lícujúce, vodorovne a priečne na pozdĺžnu os vozňa orientované a axiálne zhodne otvory 5. V otvoroch 5 sa nachádza čap 6 spojky,ktorý má svoju strednú oblasť v tvare čiastočnej gule a na tejto oblasti v tvare čiastočnej gule nesie sfericke ložisko 7. Zvisle pod vidlicovými elementmi 2 a rozvidlenej hlavy 2 jena nej uvoľniteľne upevnená homá čase otočnej panvy 8,ktorá sa opiera o neznázomenú spodnú časť otočnej panvy 8 rovnako neznázomenćho podvozka. Otočná panva 8 a sfćrické ložisko 7 majú zhodný stred otáčania. Sférickć ložisko 7 je vybavené vonkajším krúžkom 9, ktorý je upravený v odstupe od oblasti čapu 6 spojky vytvorenej v tvare čiastočnej gule, ktorýje na svojom vonkajšom plášti vytvorený v tvare valca, a ktorý jedným svojím koncom dosadá na nákružok 10 v spojovacom závese 4. Uzáver 11 zaisťuje vonkajší krúžok 9 sfćrického ložiska 7 na jeho opačnom pozdĺžnom konci V spojovacom závese 4. Vonkajší krúžok 9 sférického ložiska 7 je spojený s oblasťou čapu 6 spojky vytvorenou v tvare gule, prostredníctvom gumovej vložky 12, ktoráje navulkanizovaná a ktorá ich navzájom spája.Vidlicové elementy 22 rozvidlenej hlavy 2 majú vždy jedno vodorovne rozdelené ložisko na čap 6 spojky, ktoré je vytvorené zo spodnej ložiskovej panvy 13 a z uvoľniteľnej homej ložiskovej panvy 14. Home ložískove panvy 14 sú so spodnými ložiskovými panvami 13 spojiteľné prostredníctvom skrutky 15.Pri montáži spojovacieho zariadenia sa čap 6 spojky so svojím sférickým ložiskom 7, ktoré pozostáva z navulkanizovanej sférickej gumovej vložky 12 a z vonkajšieho krúžku 9, vloží a zaistí uzáverom 11. Potom sa vloží druhá vozňová jednotka 3 prostredníctvom spojovacieho závesu 4 zvisle zhora do spodných ložískových paniev 13 rozvidlenej hlavy 2. Pritom je čap 6 spojky uložený prostredníctvom svojich, zodpovedajúcim spôsobom vytvorených,pozdĺžnych koncov na spodných ložískových panvách 13 a vždy jedným osadením s definovanou vôľou pred týmito spodnými ložiskovými panvami 13. Na upevnenie čapu 6 spojky sa horné ložiskové panvy 14 nasadia na spodné ložiskové panvy 13 a čap 6 spojky sa prostredníctvom horných ložiskových paniev 14 a prostredníctvom skrutky 15 zovrie.V ďalšom, neznázomenom príklade vyhotovenia vynálezu, odpadá tá oblasť čapu 6 spojky, ktoráje vytvorená v tvare časti gule. V tomto vyhotovení je nahradená gumová vložka 12 a uzáver 11 sférickým normalizovaným ložiskom. Na čape 6 spojky sa pritom nachádza zodpovedajúce ústrojenstvo a osadenie, ktoré toto normalizovanć ložisko zaisťujú.1. Spojovacie zariadenie na konce dvoch kĺbovo navzájom spojených vozňových jednotiek článkových koľajových vozidiel podoprených spoločným podvozkom pozostávajúcím z jednej rozvidlenej hlavy, ktorá je upevnené na jednej vozňovej jednotke a ktorá má dva bočné vidlicovć elementy, z jedného spojovacieho závesu, ktorýje upevnený na druhej vozňovej jednotke a je zasunutý medzi obidva vidlícove elementy a z čapu spojky, ktorý preniká spojovacím závesom a ktorý má v spojovacom zàvese sférickć ložisko, pričom pod rozvidlenou hlavou sa nachádza homá časť na podvozku uloženej otočnej panvy, v y značujúce sa tým,žesférickéložisko(7)jes čapom (6) spojky umiestnené pevne v spojovacom závese(4) a obidva vidlicovć elementy (2 a) majú vodorovne rozdelené ložisko na čap (6) spojky, ktoré je vytvorené z pevnej spodnej ložiskovej panvy (13) a uvoľniteľnej homej ložiskovej panvy (14), prostredníctvom ktorých je čap (6) spojky pevne zovretý vo vidlícových elementoch (2 a).2. Spojovacie zariadenie podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že sférícké ložisko (7) pozostáva vo svojom pozdĺžnom strede z guľovej časti čapu (6) spoj ky, prí ktorej sa v odsmpe nachádza vonkajší krúžok (9) s valcovým vonkajším plášťom a s čiastočne guľovým vnútomým plášťom, a z guľovej časti čapu (6) spojky a vnútorného krúžku (9), ktore sú navzájom spojené prostredníctvom navulkanizovanej gumovej vložky (12).3. Spojovacie zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že sférické ložisko (7) je vytvorené ložiskom, ktoré sa nachádza pevne na čape (6) spojky a ktore má valcový vonkajší a vnútomý krúžok, pričom vonkajší krúžok je vzhľadom na vnútomý sféricky pohyblivý.4. Spojovacie zariadenie podľa nárokov l až 3, v y zn ačuj úce sa tým ,žečap(6)spojkyjeuložený prostredníctvom sfćrického ložiska (7) vo valcovom otvore spojovacieho závesu (4) aje na jednej strane držaný v otvore nákružkom (10) a na druhej strane uzáverom (l l).5. Spojovacie zariadenie podľa nárokov l až 4, v y značujúce sa tým,žečap (6) spojkymána obidvoch stranách sférického ložiska (7) osadenia, ktoré sú upravené s vôľou pred spodnou ložiskovou panvou (13) a homou ložiskovou panvou (14) ložísk vidlícových elementov (2 a).

MPK / Značky

MPK: B61F 5/16, B61G 5/02, B61F 3/12

Značky: spoločný, vzájomne, spojených, podoprených, dvoch, jednotiek, konce, podvozok, kĺbovo, spojovacie, zariadenie, vozňových

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-280373-spojovacie-zariadenie-na-konce-dvoch-klbovo-vzajomne-spojenych-voznovych-jednotiek-podoprenych-o-spolocny-podvozok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spojovacie zariadenie na konce dvoch kĺbovo vzájomne spojených vozňových jednotiek podoprených o spoločný podvozok</a>

Podobne patenty