Plastový protihlukový dielec

Číslo patentu: 279410

Dátum: 04.12.1996

Autori: Kačeňák Ján, Toporčák Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Plastový protihlukový dielec, určený na osadzovanie do nosnej konštrukcie protihlukovej clony, ktorou môže byť napríklad sústava stĺpov prierezu H, pozostáva z nosníkov a dosiek z plastu a zo zvukovoizolačnej vrstvy, pričom z plastových častí je zostavený stredný rám, zadná stena a predný rošt. Stredný rám tvoria pozdĺžne nosníky (1), zvislé nosníky (2), výstužné zvislé nosníky (3) a rozperné nosníky (4). Predný rošt tvoria pozdĺžne nosníky (5) a zvislé nosníky (6). Zadná stena je z dosiek (7) a za predným roštom v strednom ráme je uložená zvukovoizolačná vrstva (8).

Text

Pozerať všetko

Dátum podania 10.03.95 (13) DW d°k°m B 6 Číslo priorítnej prihlášky (51) 1 m- C z Dátum priority E 0413 1/ 82 E 04 B 1/86 Krajina priority E 04 g 2/20 ÚR ą D Dátum zverejnenia 04.12.96 E 04 C 2/284 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 04.1 l .98 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majiteľ patentu Inžinierske stavby, a. s., Košice, SK(72) Pôvodca vynálezu Kačeňák Ján, Ing., Prešov, SK Toporčák Ján, Ing., Košice, SK(54) Názov vynálezu Plastový protihlukový dielce(57) Anotácia Plastový protihlukový dielec, určený na osadzovanie B B do nosnej konštrukcie protihlukovej clony, ktorou mô- 1 že byť napríklad sústava stĺpov príerezu H, pozostáva z nosníkov a dosiek z plastu a zo zvukovoizolačnej vrstvy, pričom z plastových častí je zostavený stredný rám,zadná stena a predný rošt. Stredný rám tvoria pozdĺžne 4 nosníky (l), zvislé nosmky (2), výstužnć zvislé nosníky (3) a rozpemé nosníky (4). Predný rošt tvoria poz- 3 dlžne nosníky (5) a zvislé nosníky (6). Zadná stenaje z dosiek (7) a za predným roštom V strednom ráme je uložená zvukovoizolačná vrstva (8). 7Vynález sa týka plastového protihlukového dielca ako funkčnej časti protihlukovej clony, ktorá je súčasťou dopravnej komunikácie a slúži na zníženie dopravného hluku v priestore komunikácie, ale aj na ochranu okolitých oblastí pred nepriaznivými účinkami hluku.Známe sú konštrukcie funkčných častí protihlukových clôn z kovu - ocele i hliníka, z dreva, oceľobetónu, z plastov, ako aj rôzne kombinácie týchto materiálov doplnené zeleňou. Vlastná konštrukcia je riešená tak, že má vo vzťahu k hluku odrazivý účinok a takto prenáša škodlivé účinky hluku do okolitých oblasti. V pripade kovových, či drevených materiálov je ich životnosť závislá od náročnej údržby.Uvedené nevýhody odrazivćho účinku, ako aj nárokov na údržbu odstraňuje plastový protihlukový dielec, ktorý sa osadzuje do nosnej konštrukcie protihlukovej clony, napriklad do sústavy stĺpov prierezu H, ktorého podstata spočíva v tom, že nosnou časťou díelca je zostava stredného rámu,zadnej steny a predného roštu, vyrobené z plastov, napríklad recyklovaných a funkčnou časťou dielca je zvukovoizolačná vrstva, uložená medzi stredným rámom a predným roštom.Jednotlivé časti plastového protihlukovćho dielca, z ktorých je zostavený snedný rám, zadná stena a predný rošt sú navzájom spojené do jedného celku bud rozoberateľnými spojmí, napriklad zoskrutkovanim, alebo nerozoberateľnými spojmi, napriklad zlepením, pripadne môže byť stredný rám so zadnou stenou a predný rošt vyrobený ako dva samostatné dielce lisovaním.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je podrobnejšie vysvetlený pomocou výkresov, na ktorých je na obr. 1 znázornený plastový protihlukový dielec v čelnom pohľade, na obr. 2 v pohľade zhora,na obr. 3 je čelný pohľad na dielec bez predného roštu a bez zvukovoizolačnej vrstvy, na obr. 4 je horizontálnypríečny rez dielcom a na obr. 5 vertikálny priečny rez dielcom.Plastový protihlukový dielec na obrázkoch 1 až 5 pozostáva z hranolov a z dosiek z plastu a zo zvukovoizolačnej vrstvy, pričom z plastových materiálov je vyrobený stredný rám, zadná stena a predný rošt.Stredný rám je zostavený z dvojice pozdĺžnych hranolov 1, z dvojice zvislých hranolov 2, z piatich výstužných zvislých hranolov 3 rozopretých homými a dolnými hranolmi 4.Predný rošt tvoria dva pozdĺžne hranoly 5 a sústava zvislých hranolov 6.Zadná stena je vytvorená z preplatovaných dosiek 7.Do stredného rámu medzi výstužné zvislé hranoly 3 a predný rošt je vložená zvukovoizolačná vrstva 8. Celý dielec je zoskrutkovaný vrutrni, ktoré na výkresoch nie sú vyznačené.Plastový protihlukový dielec možno použiť okrem osadenia v protihlukových clonách dopravných komunikácií,tiež proti iným zdrojom škodlivého hluku, na letiskách, výrobných a opravárenských halách, alebo v blízkosti skúšobni strojov.l. Plastový protihlukový dielec pozostávajúci z nosnikov a z dosiek z plastu, ktoré sú zostavné do stredného rámu, predného roštu a zadnej steny, a zo zvukovoizolačnej vrstvy,vyznačujúci sa tým,žestredný rám tvorený dvojicou pozdĺžnych nosnikov (l), dvojicou zvislých nosnikov (2), sústavou výstužných zvislých nosnikov (3) rozopretých homými a dolným nosníkmj (4) je spojený s predným roštom tvoreným dvojicou pozdlžnych nosnikov (5) a sústavou zvislých nosnikov (6) a zadná časť stredného rámu je uzatvorená zadnou stenou z preplátovaných dosiek (7), pričom priestor medzi stredným rámom ohraničený nosníkmi (l, 2), čelnými plochami nosnikov (3,4) a medzi predným roštom je vyplnený zvukoizolačným materiálom (8).2. Plastový protihlukový dielec podľa nároku l, v y z n a č u j ú ci s a tý m , žejednotlivé plastové časti sú navzájom spojené rozoberateľnými spojmi.3. Plastový protihlukový dielec podľa nároku l, v y značuj úci sa tým ,žejednotlivéplastové časti sú navzájom spojené nerozoberateľnými spojmi.4. Plastový protihlukový dielec podľa nárokov 1 až 3,vyznačujúci sa tým,žestrednýrámso zadnou stenou a predný rošt sú dva samostatné lisované dielce.

MPK / Značky

MPK: E04C 2/284, E04C 2/20, E04B 1/82, E04B 1/86

Značky: plastový, protihlukový, dielec

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-279410-plastovy-protihlukovy-dielec.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plastový protihlukový dielec</a>

Podobne patenty