Viskózny, kvapalný prostriedok na čistenie pokožky

Číslo patentu: 279191

Dátum: 08.12.1993

Autori: Serridge David, Lee Robert Stanley

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Viskózny, kvapalný prostriedok na čistenie pokožky obsahuje vodu, aspoň jedno zmáčadlo, abrazívne častice a modifikátor viskozity, pričom viskozita prostriedku meraná pri intenzite strihu 10 s-1 je v rozsahu 4000 až 8000 mPas, častice majú priemer v rozsahu 40 až 400 mikrometrov a sypnú hmotnosť 1 až 4. Prostriedok môže obsahovať častice, ktoré podporujú vznik suspenzie ako napríklad hlinku laponit, xantánový alebo iný kaučuk a ďalšie bežne používané prísady.

Text

Pozerať všetko

(19) Číslo prihlášky 522-93 Dátum podania 2105.93 (13) Druh dokumentu B 6 Číslo prioritnej prihlášky 92103703, 92125793 (51) 1 c 6 Dátum priority 21.05.92, 12.06.92 A 511( 7/43 Krajina priority GB, GB ÚRAD Dátum zverejnenia 08.12.93 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 08.07.98 SLOVENSKEJ REPUBLIKY v Cislo PCT(73) Majitel patentu Unilever NV, Rotterdam, NL(72) Pôvodca vynálezu Lee Robert Stanley, Merseyside, GB Serridge David, Merseysíde, GB(54) Názov vynálezu Viskózny, kvapalný prostriedok na čistenie pokožkyViskózny, kvapalný prostriedok na čistenie pokožky obsahuje vodu, aspoň jedno zmáčadlo, abrazivne častice a modíñkátor viskozity, pričom viskozita prostriedku meraná pri intenzite strihu 10 sĺ je v rozsahu 4000 až 8000 mPas, častice majú priemer v rozsahu 40 až 400 mikrometrov a sypnú hmotnosť l až 4. Prostriedok môže obsahovať častice, ktoré podporujú vznik suspenzíe ako napríklad hlinku laponit, xantánový alebo iný kaučuk a ďalšie bežne používané prísady.Vynález sa týka viskózneho, kvapalného prostriedku na čistenie pokožky s obsahom vody, aspoň jedného zmáčadla, abrazívnych častíc a zlúčeniny, ktorá zabezpečuje dostatočnú viskozitu prostriedku.Pokožka ľudského tela periodicky vyžaduje hlboké čistenie na odstránenie mazu, nečistôt, ktoré sú zaneseně hlboko, ako aj bunkovej drviny, ktorá sa tvori olupovanim homej časti pokožky. Odstraňovanie homej časti pokožky možno dosiahnuť použitím drsných treeích uterákov, prírodnej huby alebo pomocou peelingových kozmetických prostriedkov.Známe peelingové prostriedky obsahujú abrazívnu zložku, ktorá uľahčuje odstránenie uvedených nečistôt a bunkovej drviny. Tieto prostriedky sa obyčajne nanášajú na pokožku s kozmetickým účelom, môžu sa tiež použiť na odlíčeníe a.v niektorých prípadoch sa používajú tiež v lekárskej kozmetike, napríklad na liečenie akné. Jc pravdepodobné, že čistenie peeligovými prostriedkami podporuje regeneráciu epidermálnej vrstvy pokožky, takže pokožka znovu získava vlàčnosť.Po použití peelingových prostriedkov je tiež uľahčený prienik kozmetických alebo farmaceutických prostriedkov do hlbšich vrstiev pokožky.Známe peelingové prostriedky s abrazívnym účinkom obyčajne obsahujú hydrogenované tuky, ďalej anorganické soli, napríklad eitronan sodný alebo organické látky s pomeme nízkou molekulovou hmotnosťou, napríklad cukry podľa US č. 4 084 123, syntetické polyméry, ako práškovaný polyetylén a granulovane častice podľa JP 60-152407, alebo tiež organopolysíloxany podľa EP 295 886, ďalej môžu tieto prostriedky obsahovať endokarp marhuľových, broskyňových semien alebo vlašských orechov, drvinu mandľových škrupín alebo múku z dreva podľa patentového spisu US č. 4 508 634. Na odstraňovanie sa už dlho používa múka z brezového dreva alebo mletá škrupina kokosových orechov. Môžu sa tiež použiť materiály živočíšneho pôvodu, napríklad mleté perly podľa patentového spisu JP 56-131512 alebo mleté panciere krabov alebo jemne mleté anorganické látky, napríklad oxid kremičitý alebo vápenec vysokošpecifického typu ľadovcového pôvodu s časticami s veľkosťou 10 míkrometrov podľa patentového spisu 257 458. Súhmy článok o peelingových kozmetických prostriedkoch je možné nájsť V publikácii Cosmetics and Toiletries, zv.10 l, júl 1986.V patentovom spise US č. 3 092 lll (Saperstein) sa uvádzajú peelingové zložky anorganického pôvodu, napríklad opisuje sa použitie oxidu hlinitého, syntetickćho oxidu hlinitého, vulkanického popola, infuzóriovej hlinky, bentonity, živice a oxidu kremičitého. Známe peelingové prostriedky sa obyčajne dodávajú vo forme hustých past na miestnu aplikáciu, napríklad na tvár alebo na nohy.Podstatu vynálezu tvorí kvapalný, vískôzny prostriedok na čistenie pokožky s obsahom vody, aspoň jedného zmáčadla, abrazívnych častíc a zlúčeniny, ktorá zabezpečujedostatočnú viskozitu, pričom viskozíta prostriedku sa pohybuje v rozsahu 4000 až 8000 mPa.s, merané pri intenzite strihu 10 sl, častice majú stredný priemer 40 až 400 mikrometrov a špecifickú hmotnosť v rozsahu l až 4.Charakteristické hodnoty viskozity, tak ako sú stanovené, je možné stanoviť priamo, ako je tomu v prípade,ked strihová viskozíta má hodnotu odlišnú od nuly alebo na základe extrapolácie podľa Crossovho modelu v pripade nulovej hodnoty strihu.V prihláške vynálezu sú uvádzané hodnoty, ktoré boli namerané pri teplote 25 C pomocou prístroja Haake RVZO Rotoviscometer s použitím éteru a SV 1 alebo pohárika RV a guličky.Prostriedky podľa vynálezu majú obyčajne po extrapolácii Newtonovu viskozitu pri nízkej intenzite strihu aspoň 10 000, výhodnevyššiu ako 40 000 a najmä vyššiu ako 100 000 Pas.Ďalej bude vynález podrobnejšie opísaný podľa jednotlivých zložiek, ktoré prostriedok obsahuje.Abrazívna zložka tvorí podstatnú časť prostriedku podľa vynálezu. Je tvorená abrazívnymi časticami so stredným priemerom 40 až 400 míkrometrov a špecifickou hmotnosťou V rozsahu 1 až 4.Bolo preukázané, že veľmi vhodným abrazívnym prostriedkom na použitie v prostriedku podľa vynálezu sú vo vode rozpustné častice anorganických látok.Vhodnosť anorganických častíc spočíva najmä v tom,že tieto častice neobsahujú baktérie a/alebo hubovité kontaminácie a ich tendencia vyvolávať imunochemickú odpoveď na povrchu pokožky je veľmi malá. Je známe, že materiály, ktoré potenciálne môžu byť kontaminované baktériami alebo inými patogénnymi látkami môžu byť sterilizovanć gama-žiarením, ale toto predbežné spracovanie surovín je veľmi nákladné a okrem toho bolo zistené, že pre niektoré skupiny spotrebiteľov je neprijateľné.Výhodné anorganické látky sú tie, ktorých tvrdosť(Moh) je v rozsahu l až 6, takže pri ich použití nedochádza k príliš veľkému oteru alebo poškodeniu pokožky.Výhodne sú najmä tie anorganické materiály, ktorých tvrdosť (Moh) je v rozsahu 2,5 až 4,0.Výhodne na toto použitie sú najmä častice kalcitu, ktorých tvrdosť (Moh) je 3.Častice kalcitu s rozsahom veľkosti častíc 50 až 400 míkrometrov a so stredným priemerom častíc 130 mikrometrov sa bežne dodávajú pod obchodným názvom Durcal 130 (RTM) (Croxton a Gany). Výhodné produkty obsahujú 5 až 15, výhodne približne 10 hmotnostných častíc anorganického pôvodu.Výhodná veľkosť častíc je taká, ked väčšina častíc má priemer v rozsahu 40 až 250 míkrometrov. Výhodná distribúcia rozmeru častíc je taká, ked 80 až 95 hmotnostných častíc má priemer nižší ako 250 míkrometrov, 55 až 75 hmotnostných má priemer nižší ako i 50 míkrometrov a menej ako 10 hmotnostných častíc má priemer nižší ako 10 míkrometrov, čo znamená, že viac ako 50 hmotnostných častíc má priemer vuvedenom rozsahu 40 až 250 míkrometrov.Pomeme veľký priemer častíc je dôležitý z toho dôvodu, aby pri použití prostriedku bol dosiahnutý správny pocit z hľadiska spotrebiteľa. Ako bude ďalej uvedené, v prípade, že sú použité menšie častice, nedochádza k účinnémuodstraňovaniu pokožky pri porovnávacích pokusech na ľudoch.Viskozita v rozsahu 4000 až 8000 mPas, meraná pri íntenzite strihu 10 sl, je podstatným znakom prostriedku podľa vynálezu, Známe peelingové prostriedky majú viskozitu, ktorá je obyčajne oveľa vyššia ako viskozita prostriedku podľa vynálezu. Prostriedok podľa vynálezu má obyčajne viskozitu,ktorá je podobná viskozite prostriedkov, používaných v sprchách.Ide o viskozitu, ktorá je obyčajne vyššia ako viskozita ostatných mycích alebo čistiacich prostriedkov, napríklad prostriedkov na čistenie pleti alebo šampónov. Relatívne Vysoké vískozity mycích prostriedkov používaných v sprchách sa dosahujú tvorbou miciel tyčinkovitého tvaru. Napríklad typické uskutočnenie prostriedku podľa vynálezu má pri intenzite strihového namáhania l Hz približne 12 320 mPa.s. Viskozita vlasového šampónu (Timotei ĺRTMl) meraním pri rovnakých podmienkach je nižšia,približne 3578 mPa.s a v tomto prostriedku by nebolo možné uviesť do suspenzie kalcit, ten by sa usadzoval na dne nádoby. Podobne pri strihu 10 Hz je viskozíta typického prostriedku podľa vynálezu 4800 mPas, pričom viskozita šampónu v týchto podmienkach je 3164 mPa.s. Prostriedky s pastovitou konzistenciou, napríklad čistiaci prostriedok na pleť Dove /RTM/ má viskozitu pri l a 10 Hz 84 360 mPa.s a ll 980 mPa.s, to znamená oveľa vyššiu ako prostriedok podľa vynálezu.Z uvedených údajov je zrejmé, že prostriedky podľa vynálezu majú obyčajne pomer vískozity pri strihu l Hz 10 Hz v rozsahu 2 až S, to znamená, že v tomto rozsahu dochádza k zníženiu vískozity.Prostriedky podľa vynálezu obsahujú modifikátory vískozity, výhodne napúčacie hlinky, najmä syntetickú hlinku hektorit (laponit).Vo výhodnejšom uskutočnení obsahuje prostriedok podľa vynálezu syntetiekú hlinku hektorit a okrem toho obsahuje soľ, ktorá je schopná vytvoriť elektrolyt, v ktorom hlinka napúča, takže vo vzniknutom prostriedku je potom možné uviesť do suspenzie častice abrazívnej zložky.Hlinka sa obyčajne pridáva v množstve l až 2 hmotnostnć a elektrolyt v množstve 0,1 až 2,0, výhodne l,0 až 2,0 hmotnostné.vhodnými elektrolytmi sú soli alkalických kovov a kovov alkalických zemín, napríklad halogenidy, amónne soli a sírany..le potrebné uviesť, že v prípade bežne dodávanej syntetickej hlinky hektoritu je obyčajne potrebné vykonať malé množstvo predbežných pokusov, aby bolo možné stanoviť presnć množstvo elektrolytu, ktoré je potrebné na dosiahnutie určitej požadovanej vískozity. Je to potrebne z toho dôvodu, že vlastnosti hektoritu sa v jednotlivých šaržiach menia a tým sa meni tiež množstvo pridávanćho elektrolytu alebo zmáčadla.Namiesto hlinky sa ako modifikátor vískozity môže použiť tiež polymér a to jednotlivo alebo v kombinácii s ďalšími látkami vhodnými na to isté použitie, napríklad spolu s napúčacími hlinkami. Výhodnýmí polymérmi na toto použitie sú prirodne kaučuky, ako algináty, guarový alebo xantánový kaučuk a polysacharidove deriváty vrátane karboxymetylcelulózy a hydroxypropylové deriváty gu arovćho kaučuku. Najmä výhodné sú xantánové kaučuky,ktore majú tú výhodu, že pri strihu sa ich viskozita znižuje,ale po odstránení strihového namáhania sa opäť obnoví vysoká viskozitu prostriedku. To uľahčuje vytvorenie suspenzie v prípade častíc s rozmerom a špecifickou hmotnosťou, ktoráje typická pre prostriedky podľa vynálezu.Vhodná je najmä kombinácia xantánového kaučuku a hektoritu.Typickou vlastnosťou prostriedkov podľa vynálezu je tiež prítomnosť máčadla.Toto zmáčadlo je možné voliť z akýchkoľvek známych látok, vhodných na miestne použitie na pokožku ľudského tela. Vhodné sú najmä mieme prostriedky tohto typu, ktoré pôsobia najmä ako pomocné zmáčadlá a nedráždia pokožku, Tieto látky sa obyčajne používajú v prostriedku podľa vynálezu v množstve l 0 až 30 hmotnostných, výhodnesa použije 5 až 20 hmomostných aniónového zmáčadla. Vhodným aniónovým zrnáčadlom sú napriklad alkylétersulfáty, acylizotionáty, alkylsulfosukcináty, alkylamidosulfosukcináty, alkylglycerylćtersulfonáty, metylacyltauráty,alkylfosfátové estery, acylsarkozináty a zmesi týchto látok. Vhodným aniónovým zmáčadlom je alkylćtersulfát.Výhodne prostriedok podľa vynálezu obsahuje 5 až 10 hmotnostných pomocného zmáčadla Toto pomocné zmàčadlo sa volí zo skupiny betaínov, amidopropylbetainov, amidopropylsultaínov a zmesí týchto látok. Najvýhodnejším pomocným zmáčadlom je betain.Prostriedky podľa vynálezu môžu ďalej obsahovať jednotlivo alebo väčší počet neiónových zmačadiel, ako sú alkylpolysacharidy, laktobionamid alebo etoxylát alkoholu.Ďalšími nepodstatnými, ale typickými zložkami prostriedku podľa vynálezu môžu byť ďalšie materiály, napríklad jedna alebo väčší počet látok, spôsobujúcich opacitu,v množstve, 0,2 až 2,0 hmotnostných, ďalej konzervačné látky, výhodne v množstve 0,2 až 2,0 hmotnostných a parfumy, výhodnev množstve 0,5 až 2,0 hmotnostných. Prostriedok podľa vynálezu môže ďalej obsahovať ešte ďalšie zložky ako sú farbivá, germicídne látky, zmäkčevadlá, látky zadržujúce vodu, antioxidačnć látky a konzervačné látky.Praktické uskutočnenie vynálezu bude ďalej podrobnejšie opísané v príkladoch uskutočnenia, ktoré však neobmedzujú rozsah vynálezu.Všetky percentá alebo diely v príkladovej časti sú uvedené ako hmotnostné, ak nie je vyslovene uvedené inak.Príklad l Prostriedok l lldkl unžllvo i llllrylítnx (am) uns sauny 11,70 MAA ml Inilcnnvyllutnlnu z kúpnu I,nu (man m. mi. ermon nou-ry) wme nd- 1.00 hhuril ĺĺJIBnňt XLS ITM. HD 0110) 1.35 domu ned-v) 0,15 man-cap xnltzíodnk 0.3 un. npoauhjúm opunu 0.411 ma- do 100.01 nZásobný roztok s obsahom 7,5 hmotnostných hektoritu vo forme sólu bol pripravený energetickým zmiešaním 925 dielov vody a 75 dielov pomaly pridávaného laponitu XLS (Laporte) pri teplote 40 C. Zmes bola ešte hodinu miešané, aby došlo k úplnej dispergácii a hydratácii hlinky a ochladeniu sólu v podstate na teplom miestnosti. Homogenitu vzorky sólu je možné overiť pozorovaním vzorky v optíckom mikroskope. V prípade, že nedošlo k úplnej hydratácii, je potrebné zmes ďalej miešať.Zásobný roztok laurylétersulfátu sodného (Sles, Hoechst) v koncentrácii 25 AD bol pripravený v míešacom prístroji s vysokým strihovým namáhanim.Roztok Sles, látka zabezpečujúca opacitu a konzervačné prostriedky boli zmiešané v nádobe, schopnej použitia pri vysokom vákuu, nádoba bola opatrená miešadlom s vysokým a nízkym strihom a recirkulačným potrubím. Zmes bola potom recirkulovaná vo vákuu a hektoritový sól bol do nádoby pridávaný počas činnosti miešacieho zariadenia s vysokým strihom, následne bol pridaný ešte parfum a betaín (30 AD).Po zastavení recirkulácie bola pridaná časť solí vo vákuu vo fonne 25 roztoku. Potom bol vo vákuu pridaný ešte kalcit vo forme prášku, ktorý bol pomaly zapracovaný do prostriedku pri nízkom strihovom namáhaní.Následne boli Odobraté malé vzorky produktu a boli miešané s radom roztokov solí tak, aby bolo možné stanoviť množstvo soli, ktoré je potrebné na dosiahnutie požadovanej viskozity. Toto množstvo bolo potom do roztoku pridané v 60 dieloch vody.Takto získaný produkt mal pH 8,09 a jeho viskozita,stanovená uvedeným spôsobom bola 6100 mPas/l 0 sĺ.Uvedený postup bol opakovaný s použítím kalcitu s menším priemerom častíc, ktorý sa dodáva pod názvom Durcal 40 (RTM, Croxton a Garry).Porovnávajúce údaje pre tieto materiály sú zahmutě v nasledujúcej tabuľke l podľa údajov výrobcu.Údaje, ktoré sú v tabuľke uvedené, zahŕňajú tiež veľkosť v mikrometroch, ktorú má väčšina častíc daného prostriedku, napríklad Durcal-l 30 obsahuje 55 až 75 hmotnostných častíc s priemerom menším ako 150 mikrometrov.Senzoricke hodnotenie prostriedkov A a B osobami,ktoré bežne vykonávajú takéto hodnotenia ukázalo, že prostriedok A bol hodnotený ako podstatne hrubší ako prostriedok B, tak ako sa dalo očakávať. Prostriedok A po ošetrení zanechával pocit väčšej čistoty a to používajúc bežné skúšky nasledujúcim spôsobomPokožka 40 osôb bola navlhčená vodou z vodovodu s teplotou 32 až 34 C a to na predlaktí a laktí. Potom boli použité podľa potreby obidva uvedené prostriedky a to tak,že namočená oblasť bola uvedenými prostriedkami vyčis tená, opláchnutá vodou z vodovodu a vysušené papierovým uterákom. Potom jednotlivé osoby hodnotili účinok jednotlivých prostriedkov podľa ich vlastností. Výsledky boli analyzované pomocou analýzy variancie a rozdiely boli hodnotené ako štatisticky významné pri vyššom ako 95 intervale medze spoľahlivosti.Vlastnosť omladzuje pokožku dosiahla štatisticky významného rozdielu a to v prospech prostriedku A s obsahom hrubšieho Durcalu 130, ten istý výsledok dosiahla vlastnosť čistí dôkladne pokožku, pričom existuje iba jedno percento pravdepodobnosti nesprávnosti výsledku. S ešte nižšou pravdepodobnosťou nesprávnosti výsledkov a to 0,1 boli kladne hodnotené v prípade hrubšieho prostriedku vlastnosti jemne odstráni bunkovú drvínu,pocit sviežosti a zdravia pokožky a pocit vláčnosti pokožky.zlažkn množstvo luurylćter (san) gumu many i 11,7 nudné soľ uidopropylbetunu z koknnu 1.8 lulelt (mu-ul 130 RTI. Cxnxton n (Jury) 10.0 Fĺ-ľĺl-W 1 . 0 bakturit (Lnpunit XLS, RTH, Lnporte) 1.35 Lnunový kaućuk (Kelnn S. RTI. Kaleo) 0.2 ehlorld nudný podľl tabuľky 2 kmuarvabný prostriedok 0.63 látka zabezpečujú» srp-du 0.40 vod do 100,00Množstvo soli v tomto prostriedku bolo menené podľa nasledujúcej tabuľky 2, čím sa získali produkty s vlastnosťami, ktoré sú taktiež uvedené v tabuľke.Z výsledkov je zrejmé, že i pri rôznom obsahu soli sa môžu získať prostriedky s približne rovnakou stálosťou.l. Viskózny, kvapalný prostriedok na čistenie pokožky s obsahom vody, aspoň jedného zmáčadla, abrazívnych častíc a moditikátora viskozity, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že viskozita prostriedku meraná pri íntenzite strihu 10 s 1 je v rozsahu 4000 až 8000 mPas, častice majú priemer v rozsahu 40 až 400 mikrometrov a sypnú hmotnosť 1 až 4.

MPK / Značky

MPK: A61K 7/48

Značky: čistenie, prostriedok, pokožky, viskózny, kvapalný

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-279191-viskozny-kvapalny-prostriedok-na-cistenie-pokozky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Viskózny, kvapalný prostriedok na čistenie pokožky</a>

Podobne patenty