Číslo patentu: 279073

Dátum: 08.12.1993

Autor: Felber Hannes

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Štrkový pluh (1) má rám (6) stroja, ktorý je uložený na podvozkoch (2), a ku každému je priradený prostredníctvom pohonov výškovo prestaviteľný stredný pluh (5) a na každej pozdĺžnej strane výškovo prestaviteľný, do styku so štrkom zasunuteľný a pluhovou radlicou (20) opatrený bočný pluh (8). Ten je opatrený miestom (13) kĺbového spojenia a teleskopicky predĺžiteľným, kolmo na pozdĺžny smer stroja upraveným nosným rámom (12). Miesto (13) kĺbového spojenia je pri pohľade v priečnom smere stroja usporiadané na vždy od priradenej pluhovej radlice (20) bočného pluhu (8) vzdialenejšej pozdĺžnej strane stroja. Pluhová radlica (20) je uložená výkyvne okolo osi (21) upravenej v pozdĺžnom smere stroja a je spojená s nastavovacím pohonom (15) bočného uhla.

Text

Pozerať všetko

Číslo prioritnej prihlášky A 1084/92 (51) h- C 6 Dátumpriority 25.05.92 E 013 27/02VLASTNÍCTVA Dátum zverejnenia udelenia vo Vestniku 03.06.98 SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majitel patentu Franz Plasser Bahnbaumaschínen-Industriegesellschañ m. b. H., Wien, AT(72) Pôvodca vynálezu Felber Hannes, Salzburg, AT(54) Názov vynálezu Štrkový pluhŠtrkový pluh (1) má rám (6) stroja, ktorý je uložený na podvozkoch (2), a ku každému je priradený prostredníctvom pohonov výškovo prestaviteľný stredný pluh(5) a na každej pozdĺžne strane výškovo prestaviteľn ,do styku so štrkom zasunuteľný a pluhovou radlicou(20) opatrený bočný pluh (8). Ten je opatrený miestom(13) kĺbového spojenia a teleskopicky predĺžiteľným,kolmo na pozdĺžny smer stroja upraveným nosnýrn rámom (12). Miesto (13) kĺbovćho spojenia je pri pohľade v priečnom smere stroja usporiadané na vždy od priradenej pluhovej radlice (20) bočného pluhu (8) vzdialenejšej pozdĺžnej strane stroja. Pluhová radlica (20) je uložená výkyvne okolo osi (21) upravenej v pozdĺžnom smere stroja a je spojená s nastavovacím pohonom (15) bočného uhla.Vynález sa týka štrkového pluhu s rámom stroja uloženom na podvozkoch, ku ktorému je priradený prostredníctvom pohonov výškovo prestaviteľný stredný pluh a na každej pozdĺžnej strane výškovo prestaviteľn , do styku so štrkom zasunuteľný a pluhovou radlicou opatrený bočný pluh, ktorý má miesto kĺbového spojenia a teleskopicky predĺžiteľný, kolmo na pozdĺžny smer stroja upravený nosný rám.Z US 5 097 608 je známy štrkový pluh s rámom stroja,ktorý je uložený na podvozkoch. Tento rám stroja má medzi podvozkami výškovo prestaviteľný stredný pluh a pred ním predradené bočné pluhy. Každý bočný pluh je spojený s rámom stroja prostredníctvom miesta klbového spojenia,ktoré má na ráme stroja usporiadanú a v pozdĺžnom smere stroja upravenú os, pričom je opatrený nosným rámom,predĺžíteľným v priečnom smere stroja teleskopicky prostredníctvom pohonu.Vynález si kladie za úlohu vytvoriť štrkový pluh v úvode opísanćho typu, ktorého bočné pluhy by boli použiteľné tiež na spracovanie oblasti lavičky nadväzujúcej na okrajovú pátku štrkového lôžka.Vytýčená úloha sa rieši štrkovým pluhom v úvode opísaného typu podľa vynálezu tým, že miesto kĺbového spojenia je pri pohľade v priečnom smere stroja usporiadané na vždy od priradenej pluhovej radlice bočného pluhu vzdialenejšej pozdĺžnej strane stroja a pluhová radlica je uložená výkyvne okolo osi upravenej v pozdĺžnom smere stroja a je spojená s nastavovacím pohonom bočného uhla.Prostredníctvom tejto kombinácie znakov možno dosiahnuť tak predĺženie nosného rámu a tým aj pracovnej oblasti, ako aj rýchlej zmeny bočného uhla, čo umožňuje prídavné k boku štrkového lôžka bez problémov spracovávať tiež oblasť lavičky, ktorá vo väčšine prípadov tvorí vodorovnú plochu. Špeciálne kĺbové spojenie nosného rámu na ráme stroja zaisťuje okrem toho veľmi výhodné usporiadanie nosného rámu pod rámom stroja na prestavnú jazdu. Toto usporiadanie neovplyvňuje nepriaznivo ani výhľad z trakčnej kabíny na koľa, ani nasadenie stredného pluhu,pokiaľ sú oba bočné pluhy v polohe mimo prevádzky.Podľa ďalšieho výhodného vytvorenia sa predpokladá,že nosné teleso, na ktorom je uložená pluhová radlica bočného pluhu s nastavovacím pohonom bočného uhla a výškový prestavný pohon, je uložené výkyvne okolo v pozdĺžnom smere stroja upravenej osi natáčania na teleskopickom nosnom ráme a je spojené s výkyvným pohonom. Ďalej sa predpokladá, že nosné teleso bočného pluhu je vytvorené vnútomou teleskopickou rúrkou, pričom pluhová radlica vrátane osi a nastavovacieho pohonu bočného uhla sú upevnené na spodnom konci vnútomej teleskopickej rúrky. To umožňuje relatívne veľký uhol výkyvu, čím sa zaistí neobmedzená možnosť opracovania lavičky aj v úseku prevýšenom nad vonkajšou koľajnicou.Podľa ďalšieho variantu je k pluhovej radlicí bočného pluhu protiľahlý koniec nosného rámu vytvorený prečníevajúci cez priečny profil stroja. Podľa ďalšieho vyhotovenia je pohon na výškové prestavovanie bočného pluhu u pevnený medzi dvoma, v priečnom smere stroja od seba navzájom v odstupe upravenými pozdĺžnikmi rámu stroja na pozdĺžniku, ktorý je viacej vzdialený od miesta kĺbového spojenia. Konečne sa podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia predpokladá, že nosný rám je trojdielny, pričom vzdialenosť medzi miestom kĺbového spojenia a tou časťou nosného rámu, ktorá je na strane konca bočného pluhu a ktorá je spojená s miestom kĺbového spojenia, je menšia,pripadne rovnaká so vzdialenosťou oboch pozdlžnikov. Tieto znaky umožňujú obzvlášť výhodnú konštrukciu nosného rámu na čo možno najväčšiu prestavnú oblasť bočného pluhu, pričom sa zaistí, že na prestavovanie bočného pluhu sa neprekročí prejazdný profil.Prehľad obrázkov na výkreseVynález je v ďalšom podrobnejšie vysvetlený na príklade uskutočnenia v spojení s výkresovou časťou.Na obr. l je schematicky znázornený zjednodušený bokorys štrkového pluhu s jedným stredným pluhom a s dvoma bočnými pluhmi.Na obr. 2 je znázomený pohľad na stroj v pozdlžnom smere stroja, pričom jeden z bočných pluhov je vysunutý na opracovaníe lavičky.Na obr. 3 je schematicky znázomený čiastočný pôdorys bočného pluhu podľa obr. 2.Štrkový pluh 1, ktorý je znázomený na obr. l, je prostredníctvom trakčného pohonu 4 pojazdný po koľaji 3, vytvorenej z podvalov a z koľajníc. Medzi oboma podvozkami 2 je s rámom 6 stroja výškovo prestaviteľne spojený stredný pluh 5. V smere nahor vyklenutom úseku rámu 6 stroja je upravene výškovo prestaviteľné zametacie ústrojenstvo 7 s priečnym dopravným pásom na odstránenie prebytočného štrku. V koncovej oblasti rámu 6 stroja, ktorá je protiľahlá vzhľadom na zametacie ústrojenstvo 7, sú usporiadané dva bočné pluhy 8, ktore budú ešte ďalej podrobnejšie opísané v spojitosti s obr. 2 a 3. Na ráme 6 stroja je upravená trakčná kabína 9 s centrálnym riadiacim ústrojenstvom 10 a energetická centrála 11.Bočný pluh 8, ktorý je zrejmý z obr. 2 a 3, je upevnený kolmo na pozdĺžny smer stroja na upravenom, teleskopicky vytvorenom nosnom ráme 12. Ten je pri vytvorení miesta 13 klbového spojenia upevnený výkyvne okolo v pozdĺžnom smere stroja upravenej osi 14 na pozdĺžnej strane stroja na ráme 6 stroja, ktorá je v priečnom smere stroja viac vzdialená od bočného pluhu 8.Pluhová radlica 20 je spoločne s nastavovacím pohonom 15 bočného uhla a s výškovým prestavným pohonom 16 uložená na nosnom teleso 17, ktore je samo o sebe výkyvne okolo osi 18 natáčania, uloženej v pozdĺžnom smere stroja na teleskopickom nosnom ráme 12, a ktoré je spojene s výkyvným pohonom 19. V pozdĺžnom smere stroja upravená pluhová radlica 20 bočného pluhu 8 je upevnená na spodnom konci vnútomej teleskopickej rúrky 22 nosného telesa 17 výkyvne okolo v pozdĺžnom smere stroja upravenej osi 21. Táto vnútomá teleskopická rúrka 22 je posuvne uložená vo vonkajšej teleskopickej rúrke 23, a to vo svojom pozdĺžnom smere, pričom vonkajšia teleskopická rúrka 23 je uložená výkyvne okolo osi 18 natáčania. Na presta SK 279073 B 6vovanie pluhovej radlice 20 okolo uvedenej osi 21 je upravený nastavovací valec 24 bočnćho uhla.Na priečne prestavovanie nosného rámu 12 vzhľadom na pozdĺžny smer stroja sú upravené dva pohony 25. Nosný rám 12 je zložený z troch V sebe priečne posuvných častí 26, pričom tá časť 26, ktorá je najviac vzdialená od pluhovej radlice 20, je spojená tak s miestom 13 kĺbovćho spojenia, ako aj s pohonom 34 na výškové prestavovanie. Tento pohon 34 je upevnený medzi dvoma, V priečnom smere stroja od seba vo vzájomnej vzdialenosti, prípadne vo vzájomnom odstupe upravenými pozdlžnikmi 27 rámu 6 stroja na tom pozdĺžniku 27, ktorý je viacej vzdialený od miesta 13 kĺboveho spojenia.V pracovnej polohe, ktorá je znázomená na obr. 2, je pluhová radlica 20 už V oblasti 30 lavičky, ktorá nadväzuje na okrajovú pätku 29 boku 28 štrkovćho lôžka. Podávacie pluhová radlice 31 nie sú pre lepšiu prehľadnosť na obr. 2 znázomené. Vzdialenosť medzi miestom 13 kĺbovćho spojenia nosnćho rámu 12 a medzi tou časťou 26 nosného rámu 12, ktoráje na strane bočného pluhu 8 a ktorá je spojená s pohonom 34, je menšia, prípadne rovnaká so vzdialenosťou, prípadne so vzájomným odstupom oboch pozdĺžnikov 27.Pri pohľade v pozdĺžnom smere stroja je upravený bezprostredne za bočným pluhom 8, ktorý je znázornený V polohe pracovneho nasadenia, ešte ďalší bočný pluh 8, ktorýje v polohe na presuvnú jazdu.Ako je zjavné z obr. 3, nadväzuje tak na predný koniec,ako aj na zadný koniec pluhovej radlice 20 vždy jedna podávacia pluhová radlica 31. Tieto podávacie pluhová radlice 31 sú prostredníctvom pohonu 32 upravene výkyvne okolo čapu 33, ktorý je usporiadaný kolmo ku spodnej hrane pluhovej radlice 20. Zodpovedajúcim uhlovým nastavením týchto podàvacích pluhových radlíc 31, ako je to očividne z vyobrazenia s plnými, pripadne prerušovanými čiarami, sa vytvára možnosť nasadiť bočný pluh 8 V oboch smeroch jazdy štrkovćho pluhu l.1. Štrkový pluh s rámom stroja uložený na podvozkoch, ku ktorému je priradený prostrednictvom pohonov výškovo prestaviteľný stredný pluh, a na každej pozdĺžnej strane výškovo prestaviteľný, do styku so štrkom zasunuteľný a pluhovou radlicou opatrený bočný pluh, ktorý na miesto kĺbovćho spojenia a teleskopicky predĺžiteľný, kolmo na pozdĺžny smer stroja upravený nosný rám, v y značuj úci sa tým, že miesto (13) kĺbovćho spojenia je v priečnom smere stroja usporiadané vždy od priradenej pluhovej radlice (20) bočnćho pluhu (8) vzdialenejšej pozdĺžnej strany stroja a pluhová radlica (20) je uložená výkyvne okolo osi (21), upravenej v pozdĺžnom smere stroja a je spojená s nastavovacím pohonom (15) bočnćho uhla.2. Štrkový pluh podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že nosné teleso (17), na ktorom je uložená pluhová radlica (20) bočnćho pluhu (8) spolu s nastavovacim pohonom (15) bočného uhla a výškový prestavný pohon (16), je uložené výkyvne okolo V pozdĺžnom smere stroja upravenej osi (18) natáčania na teleskopickom nosnom ráme (12) a je spojene s výkyvným pohonom (19).3. Štrkový pluh podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že nosné teleso (17) bočného pluhu (8) je vytvorené vnútomou teleskopickou rúrkou (22) a v jejpozdĺžnom smere posuvnou vonkajšou teleskopickou rúrkou (23), pričom pluhová radlica (20) vrátane osi (21) a nastavovacíeho pohonu (15) bočnćho uhla sú upevnené na spodnom konci vnútomej teleskopickej rúrky (22).4. Štrkový pluh podľa nároku 1, 2 alebo 3, v y znnčujúci sa tým, žekpluhovej rad 1 ici(20) bočného pluhu (8) je vytvorený protiľahlý koniec nosného rámu (12) prečnievajúci cez priečny profil stroja.5. Štrkový pluh podľa jedného z nárokov l až 4,vyznačujúci sa tým, žepohon(34)navýškové prestavovanie bočného pluhu (8) je upevnený medzi dvoma v priečnom smere stroja od seba navzájom v odstupe upravenými pozdĺžnikmi (27) rámu (6) stroja na pozdĺžniku (27), vzdialenejšíeho od miesta (13) kĺbovćho spojenia.

MPK / Značky

MPK: E01B 27/02

Značky: štrkový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-279073-strkovy-pluh.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Štrkový pluh</a>

Podobne patenty