Zariadenie na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla

Číslo patentu: 278971

Dátum: 04.12.1996

Autor: Póša Ondrej

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Identifikačné zariadenie pozostáva z kódového snímača (1), ktorý je pomocou prenosového spoja (3) spriahnutý s riadiacim a porovnávacím blokom (2). Riadiaci a porovnávací blok (2) je cez dátovú zbernicu (4) spojený s bázou dát (5) pevných kódov motorových vozidiel a s bázou dát (6) pohyblivých kódov motorových vozidiel. Informačný výstup (10) riadiaceho a porovnávacieho bloku (2) dáva informáciu o legálnom alebo nelegálnom používaní motorového vozidla. Riadiaci a porovnávací blok (2) je zároveň spojený riadiacim spojom (9) s bázou dát (8) evidencie motorových vozidiel. Kódový snímač (1) je vybavený aspoň jedným prvým snímacím vstupom (1.1) a/alebo druhým snímacím vstupom (1.2).

Text

Pozerať všetko

(31) Číslo prioritnej prihlášky (51) m C si(33) Krajina priority ÚRAD (40) Dátum zverejnenia 04.12.96 (45) Dátum zverejnenia udelenia vo Vestníku 06.05.98 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (86) Číslo PCTMajiteľ a pôvodca patentu Póša On rej, Ing., Košice, SKNázov vynálezu Zariadenie na i entiñkáciu legálneho používania motorového vozidlaAnotácia Identifikačné zariadenie pozostáva kódovćho snímača(l), ktorý je pomocou prenosového poja (3) spriahnutý s riadiacim a porovnávacím bloko (2). Riadiaci a porovnávací blok (2) je cez dátovú zb micu (4) spojený s bázou dát (5) pevných kódov mot rových vozidiel a s bázou dát (6) pohyblivých kódov otorových vozidiel. Informačný výstup (10) riadiaceho a porovnávacieho bloku (2) dáva informáciu o legálnom alebo nelegálnom používaní motorového vozidla. Riadiaci a porovnávací blok (2) je zároveň spojen riadiacim spojom(9) s bázou dát (8) evidencie motorĽvých vozidiel. Kódový snímač (l) je vybavený aspoň jedným prvým snímacím vstupom (1.1) a/alebo druliým snimacim vstupom (1.2).vynález sa týka zariadenia na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla. Patrí do oblastí identifikačnej techniky.Doteraz neexistuje zariadenie, pomocou ktorého by sa identifikovalo legálne používanie motorového vozidla. Napokon to vyplýva z doteraz známych spôsobov identifikácie legálneho používania motorového vozidla, kde sa vychádza zúdajov, ktoré sú pevnou súčasťou motorového vozidla. Sú to napriklad typ, farba, výrobné číslo motora, výrobné číslo karosérie, súhmne nazývané pevný kód vozidla. Všetky tieto údaje sú dostupné aj pre nepovolané osoby, preto je možné do dokladov k vozidlám zapísať údaje priamo zo samotného vozidla. Tým sú príslušné doklady ľahko falšovateľné. Samotná identifikácia legálneho používania motorového vozidla sa vykonávala len vizuálne. Využívaním doterajšieho spôsobu identifikácie a po sfalšovaní dokladov k motorovému vozidlu, bez vyhlásenia pátrania nie je možné preukázať jeho nelegálne používanie. Navyše po zámernej zmene kódu vozidla a sfalšovaní dokladov nepomôže ani vyhlásenie pánania po motorovom vozidle.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z kódového snímača, ktorý je pomocou prenosového spoja spriahnutý s riadiacim a porovnávacím blokom. Riadiaci a porovnávací blok je vybavený informačným výstupom. Ďalšími dôležitými blokmi zariadenia sú báza dát pevných kódov motorových vozidiel a báza dát pohyblivých kódov motorových vozidiel, ktoré sú dátovou zbemicou spojené sriadiacim a porovnávacim blokom. Navyše riadiaci a porovnávací blok je riadiacim spojom prepojený s bázou dát evidencie motorových vozidiel. Bázu dát evidencie motorových vozidiel tvorí N jednotiek informačných záznamov o motorových vozidlách, kde každá jednotka informačného záznamu je tvorená z pevného kódu a pohyblivého kódu príslušného motorového vozidla. Pritom pohyblivý kód motorového vozidla je kód kódového nosiča, ktorý je priradený príslušnému motorovému vozidlu počas celého času jeho existencie a nie je jeho pevnou súčasťou. Riadiaci a porovnávací blok tvorí jeho riadiaca a porovnávacia časť.Ďalšou podstatou vynálezu je to, že kódový snímač obsahuje aspoň jeden prvý snímací vstup a/alebo dmhý snímací vstup.Takýmto usporiadaním prvkov zariadenia sa dosiahne,že časť identifikačných prvkov motorového vozidla je od neho samotného oddelená. Informácia o oprávnenom užívateľovi motorového vozidla je obsiahnutá vpohyblivom kóde motorového vozidla. Keďže pohyblivý kód motorového vozidla, na rozdiel od rôznych spôsobov značenia motorových vozidiel, nie je súčasťou motorového vozidla,ale je súčasťou právoplatného užívateľa a keďže právoplatný užívateľ nie je súčasťou pevného kódu motorového vozidla, v pevnom kóde motorového vozidla nie je zaznačený pohyblivý kód motorového vozidla. Tým sa stáva úplný kód motorového vozidla pozostávajúci z pevného a pohyb livého kódu pre nepovolané osoby neznámy, z motorového vozidla neidentifikovateľný a. teda nefalšovateľný. Takto zaradený pohyblivý kód motorového vozidla v identifikácii zabezpečuje, že úplné identifikačné prvky na preukázanie legality používania motorového vozidla sú jeho súčasťou len vtedy, ked ho používa právoplatný užívateľ. Preukazovanie legality používania motorového vozidla sa uskutočňuje pomocou prihlasovaného zariadenia, Výhodou zariadenia podľa vynálezu je možnosť jednomačnej identifikácie prípadnej nelegality používania motorového vozidla prakticky v ľubovoľnom čase počas existencie motorového vozidla. Využitím zariadenia podľa vynálezu je možné uskutočniť preventívne opatrenia na zamedzenie neoprávneného používania motorových vozidiel, čo je základom pre výramé zníženie počtu odcudzených motorových vozidiel, výrazné zníženie výdavkov poisťovní pri plnení poistných udalosti, ako aj pre výrazné zníženie výdavkov polície na pátranie po odcudzených motorových vozidlách.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie objasnený pomocou výkresov,kde na obrázku l je zobrazená základná schéma zariadenia na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla. Na obrázku 2 je znázomená výkladové. schéma zariadenia na identifikáciu používania motorového vozidla aj s nosičmi pevného a pohyblivého kódu motorového vozidla.Zariadenie na identifikáciu legálncho používania motorového vozidla zobrazené na obr. l pozostáva z kódového snímača 1, ktorý je pomocou prenosového spoja 3 spriahnutý s riadiacim a porovnávaeím blokom 2. Kódový snímač l obsahuje aspoň jeden snímací vstup. Je výhodné, ak kódový snímač 1 obsahuje prvý snímací vstup 1.1 a dmhý snímací vstup 1.2. Pritom nie je vylúčené, aby kódový snímač obsahoval len jeden kombinovaný snímací vstup. Prvý snímací vstup 1.1 slúži na snímanie pevného kódu motorového vozidla. Nosičom ll pevného kódu motorového vozidla je samotné motorové vozidlo a tento pevný kód sa jednoducho zosníma napr. klávesnicou. Prvý snímací vstup 1.1 je mechanicko-elektronický. Druhý snímací vstup 1.2 slúži na snímanie pohyblivého kódu motorového vozidla. Nosičom 12 pohyblivého kódu motorového vozidla je pamäť typu ROM. Je výhodné, ak nosič pohyblivého kódu motorového vozidla je elektronicky snímateľná pamäť ROM, potom druhý snímací vstup 1.2 je elektronický. Nadväznosť prvého snímacíeho vstupu 1.1 na nosič 11 pevného kódu motorového vozidla a nadväznosť druhého snímacíeho vstupu 1.2 na nosič 12 pohyblivého kódu motorového vozidla je zjavná z obr. 2. Prenosný spoj 3, ktorý zabezpečuje prenos zosnímaného pevného a pohyblivého kódu motorového vozidla z kódového snímača 1 urniestneného vmieste kontroly do riadiaceho a porovnávacieho bloku 2, môže byť vo variantných uskutočneniach realizovaný napr. ako rádiový spoj, telefónny spoj, pevný spoj atď. Riadiaci a porovnávací blok 2 v jednom konkrétnom uskutočnení môže pozostávať z riadiacej časti 2.1 a porovnávacej časti 2.2. V ďalšom uskutočnení to môže byť ako jeden kompaktný celok. Ďalšou dôležitou súčasťou zariadenia je báza dát 8 evidencie motorových vozidiel, ktorá je sriadiacim a porovnávacím blokom 2 spojená riadiacimspojom 9. Baza dát 8 evidencie motorových vozidiel okrem iného pozostáva z bázy dát 5 pevných kódov motorových vozidiel a bázy dát 6 pohyblivých kódov motorových vozidiel usporiadaných do jednotiek 7 informačného záznamu o motorovom vozidle, ktorých môže byť N. Číslo N je počet registrovaných motorových vozidiel v príslušnej báze dát. Každá jednotka 7 informačného záznamu o motorovom vozidle obsahuje pevný a pohyblivý kód príslušného evidovaného motorového vozidla. Báza dát 8 evidencie motorových vozidiel je dátovou zbemicou 4 prepojená s riadiacim a porovnávacím blokom 2, ktorý napokon obsahuje aj informačný výstup 10. Informačný výstup 10 poskytuje obsluhe zariadenia informáciu o oprávnenosti alebo neoprávnenosti používania kontrolovaného motorového vozidla tak, ako to znázorňuje obr. 2.Preukazovanie legality používania motorového vozidla sa uskutočňuje zosnímaním pevného kódu motorového vozidla z nosiča 11 pevného kódu cez prvý snímací vstup 1.1 kódového snímača 1 a zosnímaním pohyblivého kódu motorového vozidla z nosiča 12 pohyblivého kódu cez dmhý snímací vstup 1.2 kódového snímača 1. Zosnímané kódy sa cez prenosový spoj 3 prenesú do riadiaceho a porovnávacieho bloku 2. Riadiaca časť 2.1 riadiaceho a porovnávacieho bloku 2 vyšle príkaz na vyhľadávanie tejto kombinácie kódov v báze dát 8 evidencie motorových vozidiel. Zosnímaná kombinácia kódov sa v porovnávacej časti 2.2 riadiaceho a porovnávacieho bloku 2 postupne porovnáva s kombináciou kódov jednotlivých jednotiek 7 informačného záznamu o motorovom vozidle. Informačný tok postupuje z bázy dát 8 evidencie motorových vozidiel cez dátovú zbemicu 4 do riadiaceho a porovnávacieho bloku 2, kde sa uskutoční samotné porovnanie a na informačnom výstupe 10 sa objaví informácia o legíünom alebo nelegálnom používaní motorového vozidla. Len zhoda zosnímaného pevného kódu motorového vozidla a zosnímaného pohyblivého kódu motorového vozidla s pevným kódom motorového vozidla a s pohyblivým kódom motorového vozidla zprislušnej jednotky 7 informačného záznamu o motorovom vozidle poskytuje informáciu o jeho legálnom používaní. Táto informácia sa prenosovou cestou prenesie späť k zadávateľovi príkazu porovnania.ný výsledok porovnania znamená, že užívateľ používa motorové vozidlo neoprávnene.1. Zariadenie na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva zkódového snímača (l), ktorý je pomocou prenosového spoja (3) spriahnutý s riadiacim a porovnávacím blokom (2), pričom riadiaci a porovnávací blok (2) je dátovou zbemicou (4) spojený s bázou dát (5) pevných kódov motorových vozidiel a s bázou dát (6) pohyblivých kódov motorových vozidiel, ďalej riadiaci a porovnávací blok (2) obsahuje informačný výstup (10) a je navyše riadiacim spojom (9) prepojený s bázou dát (8) evidencie motorových vozidiel.2. Zariadenie na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že kódový snímač (l) obsahuje aspoň prvý snímací vstup (1.1) a/alebo druhý snímací vstup

MPK / Značky

MPK: B60R 25/00

Značky: používania, vozidla, motorového, legálneho, zariadenie, identifikáciu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/5-278971-zariadenie-na-identifikaciu-legalneho-pouzivania-motoroveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na identifikáciu legálneho používania motorového vozidla</a>

Podobne patenty